<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Gospodarski oddelek

Sklep III Ips 32/2008
ECLI:SI:VSRS:2010:III.IPS.32.2008

Evidenčna številka:VS4001477
Datum odločbe:18.04.2010
Opravilna številka II.stopnje:VSL I Cpg 542/2007
Senat:
Področje:STEČAJNO PRAVO
Institut:stečajni postopek - odstop od pogodbe - status terjatve upnika zaradi odstopa stečajnega upravitelja od pogodbe - uveljavljanje terjatve

Jedro

O plačilu terjatev v stečajnem postopku odloča stečajni senat. Praviloma je to s sklepom o glavni razdelitvi, lahko pa, predvsem če gre za privilegirane terjatve, tudi s posebnim sklepom. Pravno varstvo zoper sklepe stečajnega senata je zagotovljeno s pritožbo. Sprožanje posebnega, vzporednega postopka glede odločanja o statusu (načinu plačila) takšnih terjatev zaradi posebne, zgoraj opisane ureditve, ni dopustno.

Izrek

Revizija se zavrne.

Tožeča stranka krije sama svoje stroške revizijskega postopka.

Obrazložitev

A

Dosedanji potek postopka

1. Sodišče prve stopnje je dne 22. 2. 2007 izdalo sodbo in sklep, kjer je med drugim:

- v 2. točki izreka (sodba) ugotovilo, da obstaja terjatev tožnikov do stečajne mase tožene stranke v višini 119.592,75 EUR, z evrsko protivrednostjo zakonitih zamudnih obresti od zneska 28.659.207,58 SIT od 13. 12. 2002 do 31. 12. 2006, preračunano po tečaju zamenjave, in z zakonskimi zamudnimi obrestmi od zneska 119.592,75 EUR od 1. 1. 2007 do plačila;

- v 6. točki izreka (sklep) zavrglo tožbo v delu, s katerim je tožeča stranka terjala ugotovitev, da terjatev, navedena v 2. točki izreka, obstaja v breme stroškov stečajnega postopka tožene stranke.

2. Sodišče druge stopnje je pritožbo tožeče stranke zoper sodbo in sklep zavrnilo in potrdilo odločbo sodišča prve stopnje.

3. Tožeča stranka je vložila revizijo zoper sklep drugostopenjskega sodišča, s katerim je to zavrnilo njeno pritožbo in potrdilo odločitev prvostopenjskega sodišča o zavrženju tožbe v ugotovitvenem delu (6. točka odločbe sodišča prve stopnje). Uveljavlja bistvene kršitve določb pravdnega postopka in zmotno uporabo materialnega prava.

4. Obravnavani postopek se je pred sodiščem prve stopnje končal pred uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (ZPP-D; Uradni list RS, št. 45/2008). Zato se po drugem odstavku njegovega 130. člena nadaljuje po dotedanjih določbah Zakona o pravdnem postopku (ZPP; Uradni list RS, št. 73/2007 – uradno prečiščeno besedilo).

5. Sodišče je revizijo vročilo toženi stranki in Vrhovnemu državnemu tožilstvu RS. Tožena stranka na revizijo ni odgovorila.

B

Revizijske navedbe

6. Revidentka nasprotuje stališču pritožbenega sodišča, da o vprašanju, ali se določena terjatev plača v breme stroškov stečajnega postopka ali v breme stečajne mase, ne more odločati sodišče v pravdnem postopku, češ da je odločanje o tem vprašanju v izključni pristojnosti stečajnega senata sodišča, ki postopek vodi. Pritožbeno sodišče naj bi takšno odločitev oprlo na zmotno razlago določb 74., 75. in 163. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL, Uradni list RS, 67/93 – s spremembami). Zatrjuje, da obveznost plačila stroškov, ki so nastali, ne more biti odvisna od stečajnega senata.

C

Presoja utemeljenosti revizije

7. Revidentka terja povrnitev delnih plačil, ki jih je opravila po (obojestransko odplačni) pogodbi o nakupu stanovanja, od katere je stečajni upravitelj tožene stranke odstopil skladno z možnostjo, ki mu jo daje prvi odstavek 121. člena ZPPSL.

8. Postopek za uveljavljanje tovrstnih terjatev ureja ZPPSL v 137. členu. Ta v 1. točki drugega odstavka določa, da je treba terjatve, ki so nastale zaradi odstopa od pogodbe, prijaviti v 30 dneh od dneva, ko je upnik prejel obvestilo stečajnega upravitelja, da odstopa od pogodbe. Iz te določbe logično izhaja, da je zakon za te terjatve določil enak postopek (ne pa nujno tudi enakih pogojev) uveljavljanja kot za terjatve, nastale pred začetkom stečaja. To pomeni ne samo, da se prijavljene terjatve preizkušajo na naroku za preizkus terjatev (kar se je v tem primeru tudi zgodilo), pač pa tudi, da o njihovem plačilu odloča stečajni senat. Praviloma je to s sklepom o glavni razdelitvi (6. točka prvega odstavka 74. člena in drugi odstavek 165. člena ZPPSL)(1), lahko pa, predvsem če gre za privilegirane terjatve, tudi s posebnim sklepom. Izbrani postopek sam po sebi pa ne daje dokončnega odgovora na vprašanje, kakšen je položaj upnika v razmerju do drugih upnikov. Pravno varstvo zoper sklepe stečajnega senata je zagotovljeno s pritožbo (prvi odstavek 13. člena ZPPSL).

9. Glede na navedeno sprožanje posebnega, vzporednega postopka glede odločanja o statusu (načinu plačila) takšnih terjatev zaradi posebne, zgoraj opisane ureditve, ni dopustno. Sodišči prve in druge stopnje sta zato pravilno uporabili določbe ZPPSL, revizija, ki uveljavlja njihovo kršitev, pa ni utemeljena.

10. Odločitev o stroških revizijskega postopka temelji na določbi 165. člena v povezavi s 154. členom ZPP.

---.---

Op. št. (1): Tako o tem n.pr. Sklep VS III Ips 46/2007.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (1993) - ZPPSL - člen 13, 13/1, 74, 74/1-6, 137, 137/2-1, 163, 165
Datum zadnje spremembe:
25.03.2020

Opombe:

P2RvYy0yMDEwMDQwODE1MjQ1MzYx