<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Gospodarski oddelek

Sklep III Ips 239/2008
ECLI:SI:VSRS:2009:III.IPS.239.2008

Evidenčna številka:VS4001327
Datum odločbe:12.05.2009
Opravilna številka II.stopnje:VSM Cpg 223/2008
Senat:
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO
Institut:litispendenca - obstoj terjatve - pravnomočnost - subjektivne meje pravnomočnosti

Jedro

Pri pogoju istovetnosti pravdnih strank iz tretjega odstavka 189. člena ZPP je treba sicer upoštevati primere razširjenih mej pravnomočnosti. Tako v primerih, ko bi pravnomočna sodba učinkovala proti tretji osebi. Vendar pa dejstva, ki jih je ugotovilo pritožbeno sodišče, ne govorijo v prid stališču, da bi v obravnavanem primeru pravnomočni sodbi, izdani v zadevah Okrožnega sodišča v Mariboru II Pg 245/2005 in I Pg 273/2005, zaradi razširjenih subjektivnih mej pravnomočnosti učinkovali tudi v razmerju med pravdnima strankama tega postopka. V okviru teh pravdnih postopkov se namreč presoja obstoj terjatve in ločitvene pravice med pravdnima strankama U. d.d. in M. d.d. - v stečaju, učinek pravnomočnih sodb pa se, upoštevaje ugotovitve sodišča druge stopnje, ne bo raztezal na toženo stranko kot tretjo osebo.

Izrek

Reviziji se ugodi, izpodbijani sklep se razveljavi in se zadeva vrne sodišču druge stopnje v novo sojenje.

Odločitev o revizijskih stroških se pridrži za končno odločbo.

Obrazložitev

1. V skladu z določbama prvega in četrtega odstavka 13. člena Zakona o uvedbi eura se z dnem uvedbe eura kot zakonitega plačilnega sredstva v Republiki Sloveniji (1. 1. 2007) tolarski zneski, navedeni v predpisih, sodnih in upravnih aktih glasijo na euro, revizijsko sodišče pa je po uradni dolžnosti vse tolarske zneske v sodbah preračunalo v eure, upoštevaje pri tem uradni tečaj zamenjave.

2. Sodišče prve stopnje je ugodilo tožbenemu zahtevku. Ugotovilo je (1) ničnost sporazuma o zavarovanju denarne terjatve, ki je bil sklenjen med toženo in tožečo stranko v obliki notarskega zapisa SV 427/02 z dne 20. 11. 2002 in (2) da ne obstoji terjatev tožene stranke do tožeče stranke v znesku 91.804,37 EUR, ki naj bi šla toženi stranki iz naslova dogovorjene odpravnine, upoštevaje pogodbena določila spornega notarskega zapisa.

3. Sodišče druge stopnje je pritožbi tožene stranke ugodilo in razveljavilo sodbo sodišča prve stopnje ter tožbo zavrglo. Odločitev o zavrženju tožbe je utemeljilo z obstojem litispendence.

4. Proti sklepu sodišča druge stopnje je tožeča stranka vložila pravočasno revizijo zaradi bistvene kršitve določb pravdnega postopka. Revizijskemu sodišču je predlagala, naj reviziji ugodi in izpodbijani sklep razveljavi ter zadevo vrne sodišču druge stopnje v ponovno odločanje.

5. Revizija je bila vročena toženi stranki, ki nanjo ni odgovorila, ter Vrhovnemu državnemu tožilstvu Republike Slovenije.

6. Revizija je utemeljena.

7. Vrhovno sodišče je na podlagi drugega odstavka 130. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (Ur. l. RS, št. 45/2008; ZZP-D) uporabilo Zakon o pravdnem postopku s spremembami, ki so bile uveljavljene pred ZPP-D (Ur. l. RS, št. 73/2007 – uradno prečiščeno besedilo; ZPP).

8. Pritožbeno sodišče je ugotovilo, da je tožena stranka (1) odplačno cedirala sporno terjatev, skupaj z zavarovanjem s hipoteko, gospodarski družbi U. d.d.. Slednja je nato, po nadaljnjih ugotovitvah pritožbenega sodišča, (2) v stečajnem postopku nad tožečo stranko prijavila odstopljeno terjatev in ločitveno pravico, (3) ki pa jo je stečajni upravitelj prerekal. Pritožbeno sodišče je ugotovilo še, (4) da je zato ugotovitev prerekane terjatve in ločitvene pravice predmet ugotovitvenih tožb, ki jih obravnava Okrožno sodišče v Mariboru v zadevah II Pg 245/2005 in I Pg 273/2005.

9. Ugotovitve sodišča druge stopnje, povzete v 8. točki te obrazložitve, ne utemeljujejo litispendence. Revident namreč utemeljeno opozarja, da omenjena pravdna postopka ne tečeta med strankama obravnavanega gospodarskega spora. Pri pogoju istovetnosti pravdnih strank iz tretjega odstavka 189. člena ZPP je treba sicer upoštevati primere razširjenih subjektivnih mej pravnomočnosti. Tako v primerih, ko bi pravnomočna sodba učinkovala proti tretji osebi, tudi litispendenca učinkuje proti tretji osebi.(1)

Vendar pa dejstva, ki jih je ugotovilo pritožbeno sodišče, ne govorijo v prid stališču, da bi v obravnavanem primeru pravnomočni sodbi, izdani v zadevah Okrožnega sodišča v Mariboru II Pg 245/2005 in I Pg 273/2005, zaradi razširjenih subjektivnih mej pravnomočnosti učinkovali tudi v razmerju med pravdnima strankama tega postopka. V okviru teh pravdnih postopkov se namreč presoja obstoj terjatve in ločitvene pravice med pravdnima strankama U. d.d. in M. d.d. - v stečaju, učinek pravnomočnih sodb pa se, upoštevaje ugotovitve sodišča druge stopnje (prim. 8. točko te obrazložitve), ne bo raztezal na toženo stranko kot tretjo osebo.

10. Podana je uveljavljena relativna bistvena kršitev iz prvega odstavka 339. člena ZPP (v zvezi s tretjim odstavkom 189. člena ZPP) v postopku pred sodiščem druge stopnje in s tem revizijski razlog iz drugega odstavka 370. člena ZPP. Revizijsko sodišče je zato na podlagi prvega odstavka 379. člena ZPP odločilo, kot je razvidno iz izreka sklepa.

1. V nadaljnjem postopku bi kazalo upoštevati, da je tožeča stranka v odgovoru na pritožbo z dne 23. 7. 2007 (l. št. 48) nasprotovala trditvam tožene stranke o pomanjkanju pravnega interesa. S tem v zvezi je navajala, da sta bila postopka v zadevah Okrožnega sodišča v Mariboru I Pg 273/2005 in II Pg 245/2005 prekinjena. Postopek v zadevi I Pg 273/2005 je bil po trditvah tožeče stranke prekinjen med drugim zato, ker „bo o večini relevantnih dejstev odločeno“ tudi v obravnavanem gospodarskem sporu.

12. O stroških revizijskega postopka je Vrhovno sodišče odločilo na podlagi tretjega odstavka 165. člena ZPP.

---.---

Op. št. (1): Galič, A., Pravdni postopek zakon s komentarjem, 2. knjiga, GV Založba, Ljubljana, 2006, str. 222.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 189, 189/3, 339, 339/1
Datum zadnje spremembe:
26.03.2020

Opombe:

P2RvYy02Mjg4NA==