<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Gospodarski oddelek

Sklep III Ips 205/2008
ECLI:SI:VSRS:2009:III.IPS.205.2008

Evidenčna številka:VS4001350
Datum odločbe:14.07.2009
Opravilna številka II.stopnje:VSM I Cpg 156/2008
Senat:
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:dovoljenost revizije - kumulacija tožbenih zahtevkov - vrednost spornega predmeta - nedenarni tožbeni zahtevek - zavrženje revizije

Jedro

Ker zahtevka temeljita na različnih (dejanskih in pravnih) podlagah in ker tudi sicer nista povezana tako, da bi eden predstavljal pravno logično izpeljavo drugega, je za presojo dovoljenosti revizije odločilna vrednost vsakega od njiju posebej.

Izrek

Revizija se zavrže.

Tožeča stranka krije sama svoje stroške revizijskega postopka.

Obrazložitev

1. Obravnavani postopek se je pred sodiščem prve stopnje končal pred uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (ZPP-D, Uradni list RS, št. 45/2008). Zato se po drugem odstavku njegovega 130. člena nadaljuje po dotedanjih določbah Zakona o pravdnem postopku (ZPP, Uradni list RS, št. 73/2007 – uradno prečiščeno besedilo).

2. Spor se nanaša na gradbeno pogodbo, ki sta jo sklenili tožeča stranka kot naročnik in tožena stranka kot izvajalec del. Tožeča stranka je v postopku trdila, da tožena stranka svojih del ni končala ter (po delnem umiku in spremembi tožbe) zahtevala:

- razvezo pogodbe,

- plačilo 18.330,00 EUR (z zamudnimi obrestmi) iz naslova manjše vrednosti objekta zaradi napak oziroma zaradi nedokončanja del,

- plačilo 15.022,53 EUR (z zamudnimi obrestmi) iz naslova izgubljenega dobička.

3. Sodišče prve stopnje je ugodilo zahtevku na plačilo 18.330,00 EUR z zamudnimi obrestmi, v preostalem delu pa je tožbo zavrnilo. Po zavrnitvi pritožb obeh pravdnih strank je sodbo sodišča prve stopnje potrdilo tudi sodišče druge stopnje.

4. Zoper del sodbe sodišča druge stopnje, s katerim je bila potrjena sodba o zavrnitvi zahtevka na razvezo pogodbe in zahtevka na plačilo 15.022,53 EUR z zamudnimi obrestmi, je tožeča stranka vložila revizijo.

5. Revizija ni dovoljena.

6. Po določbi 490. člena ZPP revizija v gospodarskih sporih ni dovoljena, če vrednost spornega predmeta glede izpodbijanega dela pravnomočne sodbe ne presega 20.864,63 EUR (prej 5,000.000,00 SIT).(1)

V primeru objektivne kumulacije zahtevkov se za ugotovitev pravice do revizije uporabijo pravila 41. člena ZPP. Uvrščena so namreč v poglavje „ugotovitev vrednosti spornega predmeta“ in vsebinsko dopolnjujejo 39. člen ZPP, kot temeljno pravilo tega poglavja, ki se uporablja tudi za ugotovitev pravice do revizije.(2)

Če uveljavlja tožeča stranka v tožbi zoper isto toženo stranko več zahtevkov, ki se opirajo na isto dejansko in pravno podlago, je za dovoljenost revizije odločilen seštevek vrednosti vseh zahtevkov (prvi odstavek 41. člena ZPP). Če imajo tožbeni zahtevki različno dejansko in/ali različno pravno podlago, pa je za dovoljenost revizije odločilna vrednost

vsakega posameznega zahtevka (drugi odstavek 41. člena ZPP). Ta je pri denarnih zahtevkih enaka vrednosti glavnega zahtevka (prvi odstavek 39. člena ZPP), pri nedenarnih zahtevkih pa jo mora tožeča stranka navesti v tožbi (drugi odstavek 44. člena ZPP).

7. Tožeča stranka z revizijo izpodbija sodbo o zahtevku na razvezo pogodbe in zahtevku na plačilo 15.022,53 EUR z zamudnimi obrestmi iz naslova izgubljenega dobička. Ker zahtevka temeljita na različnih (dejanskih in pravnih) podlagah in ker tudi sicer nista povezana tako, da bi eden predstavljal pravno logično izpeljavo drugega,(3) je za presojo dovoljenosti revizije odločilna vrednost vsakega od njiju posebej.

8. Tožeča stranka ob postavitvi zahtevka na razvezo pogodbe ni navedla njegove vrednosti. Na prvi strani pripravljalne vloge, s katero je spremenila svojo tožbo (listovna števila 125 v spisu), je napisala le, da pravda teče zaradi plačila 33,383,40 EUR. Glede na pristavek zaradi plačila in glede na to, da znesek ustreza evrski protivrednosti približnega seštevka prvotnih (tolarskih) denarnih zahtevkov, te navedbe ni mogoče razlagati tako, kot da je z njo označena (tudi) vrednost nedenarnega zahtevka. Ker vrednost spornega predmeta tožbenega zahtevka na razvezo pogodbe med postopkom tudi sicer ni bila ocenjena, obstoj pogoja za dovoljenost revizije iz 490. člena ZPP ni izkazan, zaradi česar revizija glede tega zahtevka ni dovoljena.(4)

9. Zaradi nedoseganja mejne vrednosti za dovoljenost revizije ta tudi ni dovoljena glede zahtevka na plačilo odškodnine iz naslova izgubljenega dobička v višini 15.022,53 EUR z zamudnimi obrestmi.

10. Ker revizija že iz navedenih razlogov ni dovoljena, jo je Vrhovno sodišče na podlagi 377. člena ZPP zavrglo, ne da bi se spuščalo v presojo obstoja postulacijske sposobnosti za vložitev revizije.

11. Ker tožeča stranka z revizijo ni uspela, po prvem odstavku 154. člena ZPP sama krije svoje stroške revizijskega postopka.

---.---

Op. št. (1): Po prvem odstavku 13. člena Zakona o uvedbi eura (Uradni list RS, št. 114/2006) se šteje, da se tolarski zneski, navedeni v predpisih in sodnih aktih, z dnem uvedbe eura (1. 1. 2007) glasijo na euro, preračunano po tečaju zamenjave. Tečaj zamenjave je določen v Uredbi Sveta (ES) št. 1086/2006 z dne 11. 7. 2006 (UL L št. 195 z dne 15. 7. 2006) in znaša 239,640 slovenskih tolarjev za 1 euro.

Op. št. (2): Tako Vrhovno sodišče tudi v sklepih III Ips 28/2000 z dne 24. 5. 2000, II Ips 271/2001 z dne 24. 1. 2002, III Ips 125/2001 z dne 30. 5. 2002, III Ips 94/2002 z dne 6. 2. 2003, III Ips 28/2004 z dne 15. 2. 2005, III Ips 44/2007 z dne 23. 5. 2007, III Ips 137/2007 z dne 29. 1. 2008 in III Ips 119/2008 z dne 13. 10. 2008.

Op. št. (3): Primerjaj argumente Vrhovnega sodišča v sklepu II Ips 165/2003 z dne 10. 7. 2003.

Op. št. (4): Primerjaj sklep Vrhovnega sodišča II Ips 346/2006 z dne 13. 7. 2006 (ustavno pritožbo zoper njega je Ustavno sodišče zavrnilo z odločbo Up-2089/06-31 z dne 18. 10. 2007) in sklep Vrhovnega sodišča II Ips 45/2005 z dne 24. 2. 2005 (ustavno pritožbo zoper njega je Ustavno sodišče zavrnilo z odločbo Up-498/05 z dne 15. 11. 2007).


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 41, 41/1, 41/2, 44, 44/2, 377, 490
Datum zadnje spremembe:
26.03.2020

Opombe:

P2RvYy02MzIwMQ==