<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Gospodarski oddelek

Sklep III Ips 43/2008
ECLI:SI:VSRS:2009:III.IPS.43.2008

Evidenčna številka:VS4001295
Datum odločbe:14.07.2009
Opravilna številka II.stopnje:VSK Cpg 172/2007
Senat:
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:brezplačna pravna pomoč - odločba o dodelitvi brezplačne pravne pomoči - pooblastilo za izvajanje pomoči

Jedro

Ni namen ZBPP-UPB1 opredeljevati posebna pravila procesnega prava, ki bi veljala (le) za upravičence do brezplačne pravne pomoči.

Postopek postavitve odvetnika in odločba, ki jo je izdalo sodišče (prvi in drugi odstavek 30. člena in prvi odstavek 31. člena ZBPP-UPB1), sta izključevala možnost presoje, da odločba o dodelitvi brezplačne pravne pomoči nadomešča pooblastilo stranke. Za pooblastilo iz prvega odstavka 97. člena ZPP je namreč značilno, da gre za procesno dejanje stranke, za obličen pravni posel, ki pooblaščenca upravičuje za zastopanje stranke v civilnem postopku.

Izrek

Revizija se zavrne.

Drugi toženec nima pravice do povrnitve stroškov revizijskega postopka od tožeče stranke.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je zavrglo revizijo, ki jo je v imenu drugega toženca vložil odvetnik. Svojo odločitev je sodišče prve stopnje oprlo na četrti odstavek 98. člena ZPP. Presodilo je, da odločba sodišča o dodelitvi brezplačne pravne pomoči ne nadomešča pooblastila stranke, ki ga odvetnik ni predložil kljub pozivu sodišča z opozorilom na posledice opustitve.

2. Sodišče druge stopnje je zavrnilo pritožbo drugega toženca (ki jo je po njegovem pooblastilu vložil odvetnik) in potrdilo sklep sodišča prve stopnje. V razlogih sklepa je pritrdilo stališčem sodišča prve stopnje.

3. Odvetnik je v imenu drugega toženca vložil revizijo zaradi zmotne uporabe materialnega prava. Revizijskemu sodišču je smiselno predlagal, naj reviziji ugodi in izpodbijana sklepa razveljavi ter zadevo vrne v nadaljnji postopek sodišču prve stopnje.

4. Revizija je bila vročena tožeči stranki, ki nanjo ni odgovorila, in Vrhovnemu državnemu tožilstvu Republike Slovenije.

5. Vrhovno sodišče je na podlagi 2. odstavka 130. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (Ur. l. RS, št. 45/2008; ZPP-D) uporabilo Zakon o pravdnem postopku s spremembami, ki so bile uveljavljene pred ZPP-D (Ur. l. RS, št. 73/2007 – uradno prečiščeno besedilo; ZPP).

6. Revizija ni utemeljena.

7. Revizijski očitek o odstopu od ustaljene sodne prakse ni konkretiziran. Poleg tega nima podlage v praksi Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. Vrhovno sodišče Republike Slovenije je namreč že zavzelo enako stališče kot sodišči prve in druge stopnje. Sklep o zavrženju revizije VIII Ips 210/2007 z dne 26.01.2009 je utemeljilo s stališčem, da ni dovolj, da se "postavljeni odvetnik" v postopku izkaže zgolj z odločbo organa za brezplačno pravno pomoč, temveč je potrebno, da mora stranka temu odvetniku dati pooblastilo, to pooblastilo pa mora biti tudi predloženo, skladno zahtevi 98. člena ZPP. Enako mnenje zastopa teorija (prim. Aleš Galič, v Pravdni postopek, Zakon s komentarjem, 1. knjiga, stran 345 in 406).

8. Namen Zakona o brezplačni pravni pomoči (ZBPP-UPB1) je ustvarjati pogoje za uresničevanje pravice do sodnega varstva po načelu enakopravnosti, upoštevaje socialni položaj upravičencev (prim. prvi odstavek 1. člena ZBPP-UPB1). Namen tega zakona tako ni opredeljevati posebna pravila procesnega prava, ki bi veljala (le) za upravičence do brezplačne pravne pomoči. Zato ne more biti utemeljen argument specialnosti ZBPP-UPB1 v razmerju do tistih pravil ZPP, ki opredeljujejo zastopanje strank po pooblaščencih, za kar se smiselno zavzema vlagatelj revizije.

9. ZBPP-UPB1 je v prvem in drugem odstavku 30. členu opredeljeval, da se z odločbo o dodelitvi brezplačne pravne pomoči določi odvetnika za izvajanje te pomoči s seznama, ki ga je predložil območni zbor odvetnikov oziroma s seznama, ki ga predloži Notarska zbornica Slovenije. Takšen postopek postavitve odvetnika in odločba, ki jo je izdalo sodišče (prvi odstavek 31. člena ZBPP-UPB1), sta izključevala možnost presoje, da odločba o dodelitvi brezplačne pravne pomoči nadomešča pooblastilo stranke. Za pooblastilo iz prvega odstavka 97. člena ZPP je namreč značilno, da gre za procesno dejanje stranke, za obličen pravni posel, ki pooblaščenca upravičuje za zastopanje stranke v civilnem postopku. Zato odločba Okrožnega sodišča v Kopru Bpp 75/2006 z dne 22. 3. 2006, s katero je bil vlagatelj revizije določen s strani sodišča za izvajanje odobrene brezplačne pravne pomoči (to je sestave revizije, »če je revizija s procesnega vidika še dovoljena« - prva točka izreka te odločbe, l. št. 72), ne more nadomestiti pisnega pooblastila stranke (prvi odstavek 97. člena ZPP), ki bi ga bil dolžan odvetnik predložiti, skladno zahtevi iz prvega odstavka 98. člena ZPP in sklepu Okrožnega sodišča v Kopru Pg 138/2002-51 z dne 2. 2. 2007 (l. št. 80).

10. Revizijsko sodišče je tako ugotovilo, da ni podan nobeden od revizijskih razlogov. Zato je zavrnilo revizijo proti sklepu (378. člen v zvezi s četrtim odstavkom 384. člena ZPP).

11. O stroških revizijskega postopka je Vrhovno sodišče odločilo na podlagi prvega odstavka 165. člena v zvezi s prvim odstavkom 154. člena ZPP. Tožeča stranka z revizijo ni uspela, zato nima pravice do povrnitve stroškov od nasprotne stranke.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 97, 97/1
Zakon o brezplačni pravni pomoči (uradno prečiščeno besedilo) (2004) - ZBPP-UPB1 - člen 1, 30, 30/1, 30/2, 31, 31/1
Datum zadnje spremembe:
26.03.2020

Opombe:

P2RvYy02MjkwNw==