Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 8533cT0xMzAvMjAxNiZkYXRhYmFzZSU1QlNPVlMlNUQ9U09WUyZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJm9yZGVyPWNoYW5nZURhdGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT00MjA=
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
Sodba U 251/94-6Vrhovno sodiščeUpravni oddelek10.04.1996denacionalizacija stanovanjskih in poslovnih stavb - sprememba zahtevkaČe so se zaradi izvzetja stanovanj iz nacionalizacije spremenila razmerja med prejšnjimi solastniki, lahko ti po presoji sodišča svoj denacionalizacijski zahtevek uveljavljajo v obliki vrnitve skupne lastnine, o čemer mora upravni organ odločiti.
Sodba U 1151/94-10Vrhovno sodiščeUpravni oddelek13.03.1996stranka v postopku denacionalizacijeSlovenski odškodninski sklad ni stranka v postopku denacionalizacije, kjer je zahtevek denacionalizacijskega upravičenca vezan izključno na vrnitev podržavljenega premoženja v obliki nadomestnega premoženja.
Sodba VI Ips 6/95Vrhovno sodiščeUpravni oddelek22.01.1996blagovna znamka56. člena zakona o industrijski lastnini, po katerem se prijava zavrže, če prijavitelj ne odpravi vseh pomanjkljivosti in zato ni mogoče ravnati po prijavi, ni mogoče razlagati tako, da se prijava, v kateri se zahteva varstvo blagovne znamke za več razredov, zavrže tudi za tiste razrede oz. v tistem delu, v katerem niso bile ugotovljene nikakršne pomanjkljivosti. Če je mogoče zahtevi za priznanje pravice tudi deloma ugoditi, je glede neugodenega dela zahteve nepomembno, ali je v tem delu bila zahteva zavržena ali zavrnjena.
Sodba U 647/94-6Vrhovno sodiščeUpravni oddelek10.01.1996izvršbaSklep upravnega organa, s katerim je stranki naložil, da mora predložiti vozniško dovoljenje zaradi vpisa varstvenega ukrepa prepovedi vožnje motornega vozila, je zakonit, če temelji na odločbi sodnika za prekrške, ki vsebuje klavzulo, da je postala pravnomočna in izvršljiva.
Sodba U 1461/93-5Vrhovno sodiščeUpravni oddelek18.10.1995davek na promet nepremičninLe izrecno navedena prepoved odmere davka na promet nepremičnin v izvršljivi odločbi, s katero je urbanistični inšpektor izrekel ukrep po 73. ali 75. členu ZUN, je lahko pravna podlaga za zavrnitev odmere davka pri kupoprodajni pogodbi, katere predmet je objekt, zoper katerega je tak ukrep izrečen, ali zemljišče, na katerem tak objekt stoji.
Sodba U 1492/93-7Vrhovno sodiščeUpravni oddelek18.05.1995carinjenje blaga - vložitev deklaracije - poznejše obračunavanje, zaračunavanje in vračanje carine in drugih uvoznih davščinNaknaden obračun uvoznih davščin je mogoč, če se na podlagi podatkov iz UCD, od katerih je odvisen obračun listin, ugotovi, da obračun ne ustreza dejanskemu stanju blaga oziroma, če so bile uvozne davščine plačane v večjem ali manjšem znesku od predpisanega.
Sodba U 1312/93-10Vrhovno sodiščeUpravni oddelek08.06.1995pridobitev z naturalizacijoKer za ugotovitev državljanstva ni pristojno MNZ, tožena stranka ni bila dolžna razčiščevati, ali tožnica prvotni zahtevek za pridobitev državljanstva z redno naturalizacijo umika oz. spreminja in zahteva ugotovitev državljanstva. Stranka lahko spremeni zahtevek na prvi stopnji do odločitve le, če je za odločanje o spremenjenem zahtevku pristojen isti organ.
Sodba U 1427/93-6Vrhovno sodiščeUpravni oddelek06.10.1994lokacijsko dovoljenjeČe je investitor dobil lokacijsko dovoljenje za gradnjo objekta, v katerem bo opravljal obrtno dejavnost, lahko sodišče presoja le, ali so izpolnjeni zakonski pogoji za izdajo takega lokacijskega dovoljenja. Ne more pa upoštevati tožbenega ugovora, da investitor v novem objektu ne bo opravljal obrtne, ampak industrijsko dejavnost.
Sodba U 914/93-8Vrhovno sodiščeUpravni oddelek13.10.1994lokacijsko dovoljenjeRazpolagalno pravico z nepremičnino investitor izkazuje z zemljiškoknjižnim izpiskom, da je lastnik. Dejstvo, da je vložena tožba za razveljavitev pogodbe, po kateri je investitor postal lastnik te nepremičnine, ni ovira za izdajo lokacijskega dovoljenja.
Sodba U 42/93-10Vrhovno sodiščeUpravni oddelek22.12.1994denacionalizacija stanovanjskih in poslovnih stavb - prepoved razpolaganja s premoženjem, glede katerega obstaja dolžnost vrnitve - prodaja dolžnika v stečajnem postopku - kulturni spomenikČe je bil stečajni dolžnik po zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur.l. SFRJ, št. 84/89) prodan kot pravna oseba na javni dražbi, je kupec postal njegov lastnik z dražbo, in ne šele na podlagi pogodbe, sklenjene nekaj dni po javni dražbi.
Sodba U 686/93-7Vrhovno sodiščeUpravni oddelek19.01.1995oprostitev plačila carine - nepopolno ugotovljeno dejansko stanje - kršitev pravil postopkaDoločbe 50. člena CZ ni mogoče razlagati, da se v primeru, če izvozna obveznost, nastala na podlagi uvoženega reprodukcijskega materiala, ni v celoti izpolnjena, zaračuna carina za celotno uvoženo blago.
Sodba U 861/93-16Vrhovno sodiščeUpravni oddelek26.01.1995lastninjenje zadružnega premoženja - rok za vložitev zahtevka - upravičenci za lastninjenjePri obsegu sodelovanja članov zadruge z zavezancem je odločilno stanje na dan 26.9.1992, to je zadnji dan za vložitev zahtevka po 57. členu Zakona o zadrugah. Med postopkom spremenjeno dejansko stanje ne more vplivati na delež zadružnega upravičenca, ker bi to pomenilo neenakopraven položaj zadružnih upravičencev, saj objektivno ni bilo mogoče istočasno odločiti o vseh zahtevkih iz 57. člena zakona.
Sodba U 113/93Vrhovno sodiščeUpravni oddelek19.05.1994denarna pomoč (redna) - sprememba zahtevka - rokSodišče ne more odločati o utemeljenosti naknadno postavljenega zahtevka po redni denarni pomoči. Postavljeni zahtevek se lahko spremeni le do izdaje odločbe na prvi stopnji.
Sodba U 984/93Vrhovno sodiščeUpravni oddelek24.02.1994osebno delovno dovoljenje za državljane nekdanje SFRJ - dovoljenje za določen čas - pogojiUreditev osebnih delovnih dovoljenj državljanov nekdanje SFRJ oziroma bivših republik je posledica spremenjenega državno-pravnega položaja Republike Slovenije po 25.6.1991.
Sodba U 70/93Vrhovno sodiščeUpravni oddelek20.01.1994pridobitev - državljan druge republike - nebivanje v Sloveniji - odločanje v okviru zahtevkaUpravni organ odloča v okviru postavljenega zahtevka, zato ni dolžan ugotavljati ali stranka izpolnjuje pogoje za sprejem v državljanstvo na drugi pravni podlagi.
Sodba II Ips 480/2004Vrhovno sodiščeCivilni oddelek11.05.2006pridobitev stvarne služnosti - obstoj stvarne služnosti - uporaba določb ZNP o postopku za delitev stvari - odločanje v mejah tožbenega zahtevkaDoločbe 125. člena ZNP so neuporabne za razrešitev v pravdnem postopku spornega vprašanja obstoja stvarne služnosti, saj je po naravi stvari nujno izhodišče za njihovo uporabo ravno neobstoj stvarne pravice na tuji stvari, o kateri lahko sodišče odloči le tako, da jo "ustanovi" - in to po uradni dolžnosti ter le v nepravdnem postopku ob odločanju o delitvi stvari v solastnini oziroma (smiselno enako) o delitvi skupnega premoženja (130. člen ZNP).
Sodba U 1060/92Vrhovno sodiščeUpravni oddelek15.12.1993potrdilo o vpisu v evidenco državljanov - sprememba zahtevkaV pritožbi in upravnem sporu ni mogoče več razširiti zahtevka ali namesto prejšnjega postaviti drug zahtevek.
Sodba II Ips 130/2006Vrhovno sodiščeCivilni oddelek13.03.2008pravica do sodelovanja v postopku - pravica do sodelovanja na izvedenčevem ogledu - izvedensko mnenjeNa prvi pogled je res videti, kot da tožnik ni imel možnosti sodelovanja v postopku dokazovanja z izvedencem: ker na izvedenkin ogled pač ni bil povabljen. Vendar je za presojo, ali je bila s to opustitvijo kršena tudi njegova pravica do izjave (katere derivat je tudi pravica do sodelovanja v postopku z izvedencem in pravica biti navzoč na njegovem ogledu), pomembno, ali mu je bila v postopku na prvi stopnji dana možnost obravnavati ekspertizo: predvsem jo kritizirati in z njo polemizirati. To možnost je tožnik vsekakor imel (in jo je delno tudi izkoristil - na primer v vlogi z dne 6.1.2004, v kateri je zatrjeval, da se je njegovo zdravstveno stanje poslabšalo v obdobju med 18.11.1992 in 1.10.1994, ko je še delal na prejšnjem delovnem mestu), še posebej, ker je izvedenka natančno opisala delo, ki ga je opravljal tožnik pri toženi stranki. Bistveno je torej, da bi tožnik vse svoje pomisleke, stališča, predloge in pripombe (glede tega, ali si je izvedenka ogledala "pravo...
Sodba in sklep II Ips 669/2006Vrhovno sodiščeCivilni oddelek17.01.2008povrnitev nepremoženjske škode - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - duševne bolečine zaradi okrnitve pravice osebnosti - razširitev pokopališča - dovoljenost revizije - kumulacija tožbenih zahtevkov - opredelitev vrednosti spornega predemta - zavrženje revizijeTožnika uveljavljata odškodnino v zvezi z zatrjevano neposlovno odškodninsko odgovornostjo toženke zaradi razširitve pokopališča in pogrebnih obredov, ki so zanju moteči. Odškodninska obveznost je v takšnem primeru lahko podana le v primeru, če soobstajajo naslednje predpostavke: protipravnost ravnanja (škodljivo dejstvo), škoda, vzročna zveza med škodljivim dejstvom in škodo ter krivda povzročitelja škode. Protipravnost ravnanja je podana, če je z njim poseženo v tujo pravico ali pravno zavarovani interes in zato za vzpostavitev odškodninske obveze ne zadošča zgolj objektivna protipravnost, ki se izraža v kršitvi določene pravne norme. V konkretnem primeru to pomeni, da zgolj morebitne pomanjkljivosti v zvezi z upravnimi dovoljenji za razširitev pokopališča ne predstavljajo relevantne protipravnosti ravnanja toženke, če ni bilo hkrati relevantno poseženo tudi v določeno pravico tožnikov ali pa v njun pravno zavarovani interes.
Sodba U 762/92-4Vrhovno sodiščeUpravni oddelek23.09.1993ugotovitev meje - mejni ugotovitveni postopek - postopek, zaključen z zapisnikom, ki ni upravni aktMejni ugotovitveni postopek se konča s podpisom zapisnika vseh prizadetih strank (mejašev). Tak zapisnik ni upravni akt, zato zoper njega ni možna pritožba.

Izberi vse|Izvozi izbrane