<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Civilni oddelek

Sodba in sklep II Ips 669/2006
ECLI:SI:VSRS:2008:II.IPS.669.2006

Evidenčna številka:VS0010402
Datum odločbe:17.01.2008
Opravilna številka II.stopnje:VSC Cp 1/2006
Področje:ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:povrnitev nepremoženjske škode - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - duševne bolečine zaradi okrnitve pravice osebnosti - razširitev pokopališča - dovoljenost revizije - kumulacija tožbenih zahtevkov - opredelitev vrednosti spornega predemta - zavrženje revizije

Jedro

Tožnika uveljavljata odškodnino v zvezi z zatrjevano neposlovno odškodninsko odgovornostjo toženke zaradi razširitve pokopališča in pogrebnih obredov, ki so zanju moteči. Odškodninska obveznost je v takšnem primeru lahko podana le v primeru, če soobstajajo naslednje predpostavke: protipravnost ravnanja (škodljivo dejstvo), škoda, vzročna zveza med škodljivim dejstvom in škodo ter krivda povzročitelja škode. Protipravnost ravnanja je podana, če je z njim poseženo v tujo pravico ali pravno zavarovani interes in zato za vzpostavitev odškodninske obveze ne zadošča zgolj objektivna protipravnost, ki se izraža v kršitvi določene pravne norme. V konkretnem primeru to pomeni, da zgolj morebitne pomanjkljivosti v zvezi z upravnimi dovoljenji za razširitev pokopališča ne predstavljajo relevantne protipravnosti ravnanja toženke, če ni bilo hkrati relevantno poseženo tudi v določeno pravico tožnikov ali pa v njun pravno zavarovani interes.

Izrek

1. Revizija obeh tožnikov glede nedenarnih zahtevkov se zavrže, v preostalem delu pa se njuna revizija zavrne.

2. Reviziji prve toženke Občine Š. se ugodi in spremeni sodba sodišča druge stopnje tako, da se pritožbi prve toženke proti prvostopenjski sodbi ugodi in proti prvi toženki zavrne tudi zahtevek glede denarnega zadoščenja 10.432,32 EUR (prej 2.500.000 SIT) in zakonskih zamudnih obresti od 18.3.2005, za vsakega tožnika.

3. Tožnika sta dolžna v 15 dneh povrniti prvi toženki pravdne stroške glede postopka pred sodiščem prve stopnje v znesku 1.186,08 EUR in stroške revizijskega postopka v znesku 505,66 EUR

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je s sodbo odločalo o dveh nedenarnih in dveh denarnih (odškodninskih) zahtevkih. Zavrnilo je zahtevke v zvezi s prenehanjem širitve pokopališča in prenehanjem pokopavanja čez mejo starega pokopališča, v zvezi z odstranitvijo pokopališča ter glede plačila odškodnine 9.000.000 SIT zaradi manjvrednosti hiše. Delno pa je ugodilo odškodninskima zahtevkoma tožnikov zaradi nepremoženjske škode in prisodilo vsakemu tožniku po 2.500.000 SIT za duševne bolečine zaradi kršitve njune duševne celovitosti.

2.

Pritožbeno sodišče je v zvezi s pritožbami vseh strank proti prvostopenjski sodbi, ugodilo pritožbi druge toženke Krajevne skupnosti Š. in glede nje razveljavilo prvostopenjsko sodbo v obsodilnem delu in zadevo vrnilo v novo sojenje. Ostale pritožbe je zavrnilo in potrdilo sodbo prvostopenjskega sodišča v izpodbijanem delu.

3.

Proti sodbi pritožbenega sodišča so vložili revizijo oba tožnika in prva toženka Občina Š.

4.

Revizija tožnikov se nanaša na zavrnitev njunih zahtevkov v celoti. Revidenta ne konkretizirata revizijskih razlogov. Odločitev o zavrnitvi nedenarnih zahtevkov naj bi bila "protispisna", ker širitev pokopališča ni temeljila na veljavnem odloku. Zmotna naj bi bila odločitev, da tožnikoma ne gre denarna odškodnina zaradi zmanjšanja vrednosti njune nepremičnine, saj je prva toženka s sprejemom odloka izrecno priznala tožnikoma pravico do nadomestne gradnje. Izvedenec je ugotovil določeno zmanjšanje vrednosti 299.950 SIT, pa sodišče tega zneska tožnikoma ni prisodilo. Pogled skozi okno hiše prinaša stanovalcu duševno ugodje in ko "takšno okolje" nadomesti pogled na pokopališče in namesto ptičjega petja sliši jadikovanja svojcev umrlih in pogrebno glasbo, je jasno, da je nepremičnina izgubila svojo vrednost in je nastalo materialno oškodovanje tožnikov. Odškodnina za nepremoženjsko škodo naj bi bila odmerjena v nasprotju z "materialnim pravom", saj tožnika že od leta 1986 čakata na satisfakcijo, njun boj proti širitvi pokopališča pa se je pričel že leta 1974.

5.

Prva toženka vlaga revizijo v zvezi z odločitvijo da mora vsakemu tožniku plačati denarno zadoščenje za njune duševne bolečine. S tem v zvezi uveljavlja razloge "zmotne uporabe materialnega prava in bistvene kršitve določb Zakona o pravdnem postopku - ZPP". Nesporno je, da so upravni in sodni postopki trajali predolgo, vendar ta okoliščina v konkretnem primeru ne predstavlja podlage, na kateri bi sodišče tožnikoma lahko prisodilo denarno zadoščenje za njune duševne bolečine. Sodišči sta ugotovili, da ni bilo relevantnih imisij, normalne vplive pa tožnika morata prenašati. Cesta, ki vodi na pokopališče neposredno mimo hiše tožnikov, je bila v uporabi že preden sta se tožnika tja preselila. Po tej cesti se odvijajo pogrebni sprevodi, nato pa zavijejo sorazmerno daleč nad tožnikovo hišo. Tudi vežica je bila vedno na enaki oddaljenosti, enako pa velja tudi za pevce. Za dosojeno odškodnino ni "materialne podlage".

6.

Reviziji sta bili dostavljeni Vrhovnemu državnemu tožilstvu Republike Slovenije in nasprotnima strankama, ki nista vložili odgovora na revizijo.

Revizija obeh tožnikov je delno nedovoljena, v preostalem delu pa ni utemeljena.

Revizija prve toženke je utemeljena.

O (ne)dovoljenosti revizije obeh tožnikov:

7.

Kadar imajo zahtevki v tožbi različno podlago, so lahko tudi različni odgovori na vprašanje ali je dovoljena revizija v zvezi s posameznim zahtevkom(1). Zahtevki glede prenehanja širitve pokopališča (in prenehanja pokopavanja), glede odstranitve dela pokopališča ter glede plačila odškodnine za manjvrednost stanovanjske hiše in duševne bolečine, imajo nedvomno različno podlago. Za oba nedenarna zahtevka v tožbi (in tudi kasneje) ni bila opredeljena vrednost spornega predmeta(2). Zato revizija glede nedenarnih zahtevkov ni dovoljena(3).

O (ne)utemeljenosti revizij:

Reviziji sta dovoljeni v zvezi z odškodninskimi zahtevki, saj vrednost izpodbijanega dela pravnomočne sodbe za vsak posamezni zahtevek presega revizijski prag(4). Utemeljena pa je le revizija prve toženke.

8.

Tožnika uveljavljata odškodnino v zvezi z zatrjevano neposlovno odškodninsko odgovornostjo toženke zaradi razširitve pokopališča in pogrebnih obredov, ki so zanju moteči. Odškodninska obveznost je v takšnem primeru lahko podana le v primeru, če soobstajajo naslednje predpostavke: protipravnost ravnanja (škodljivo dejstvo), škoda, vzročna zveza med škodljivim dejstvom in škodo ter krivda povzročitelja škode. V primeru, da ena od predpostavk ni podana, tudi ni odškodninske obveze. Protipravnost ravnanja je podana, če je z njim poseženo v tujo pravico ali pravno zavarovani interes in zato za vzpostavitev odškodninske obveze ne zadošča zgolj objektivna protipravnost, ki se izraža v kršitvi določene pravne norme(5). V konkretnem primeru to pomeni, da zgolj morebitne pomanjkljivosti v zvezi z upravnimi dovoljenji za razširitev pokopališča ne predstavljajo relevantne protipravnosti ravnanja toženke, če ni bilo hkrati relevantno poseženo tudi v določeno pravico tožnikov ali pa v njun pravno zavarovani interes.

9.

Revizije ni mogoče vložiti zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja(6) in zato tudi ne zaradi zmotne dokazne ocene. Revizijsko sodišče je zato pri ugotavljanju, ali je podana predpostavka protipravnosti ravnanja, vezano na tista relevantna dejstva, ki so razvidna iz izpodbijane sodbe. Ta dejstva so naslednja:

- pokopališče je bilo ob vselitvi obeh tožnikov 130 m oddaljeno od njune hiše, pogrebi pa se takrat "niso slišali in ne videli"; - ob širitvi pokopališča je bila odstranjena živa meja, pokopališče pa se je "približalo" hiši na okoli 100 m; - sedaj se kljub novi živi meji vidi na grobove in sicer iz kuhinje; - tožnika imata čustvene težave zaradi "spremljanja" pogrebnih slovesnosti in je to zanju zelo moteče.

Iz navedenih dejanskih ugotovitev je mogoče sklepati, da sta se tožnika preselila v bližino pokopališča in sta zato že od samega začetka morala računati na vplive, ki jih takšno sosedstvo običajno prinaša. Lastnost pokopališč v razvijajočih se naseljih je tudi, da se širijo. Razširitev pokopališča v ugotovljenem obsegu zato ne more predstavljati relevantnega posega v interes obeh tožnikov za ohranitev tržne vrednosti njune stanovanjske hiše.

10.

Zaradi smiselno enakih razlogov kot glede odškodnine za zmanjšanje vrednosti hiše pa tožnika tudi nista upravičena do denarne odškodnine za njune duševne bolečine zaradi zatrjevanega posega v njune pravice osebnosti. Za ugoditev odškodninskemu zahtevku ne zadošča zgolj ugotovitev, da tožnika trpita duševne bolečine, temveč bi bilo treba ugotoviti tudi, da je bil podan relevanten poseg v njune osebnostne pravice(7). V skladu z že ugotovljenimi relevantnimi dejstvi, toženki ni mogoče očitati socialno neadekvatnega ravnanja in že zaradi tega ne gre za protipraven poseg v osebnostne pravice tožnikov.

11.

Zavrženje revizije ima podlago v 377. členu, zavrnitev revizij v 378. členu, ugoditev reviziji prve toženke pa v prvem odstavku 380. člena ZPP.

12.

O stroških postopka je bilo odločeno na podlagi drugega odstavka 165. člena v zvezi s prvim odstavkom 154. člena ZPP . Revizijsko sodišče je odločalo le o tistih stroških, ki jih je upravičena stranka opredeljeno navedla v stroškovniku(8) in v delu, ki se nanaša na prvo toženko (polovica stroškov prvostopenjskega postopka), upoštevaje veljavno odvetniško tarifo.

--------------------

Op. št. (1): Primerjaj drugi odstavek 41. člena, prvi odstavek 39. člena in drugi odstavek 367. člena ZPP. Op. št. (2): Primerjaj določbo drugega odstavka 44. člena ZPP.

Op. št. (3): Primerjaj pravno mnenje Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, sprejeto na občni seji dne 16.12.1993 in objavljeno v Poročilu VS RS 2/93, stran 12. Op. št. (4): Primerjaj drugi odstavek 367. člena ZPP.

Op. št. (5): Podrobneje o temu dr. Zlatan Stipkovič: Proupravnost kao pretpostavka odgovornosti za štetu, Zagreb 1991, stran 32. Op. št. (6): Tretji odstavek 370. člena ZPP.

Op. št. (7): Primerjaj določbe 200. člena Zakona o obligacijskih razmerjih - ZOR v zvezi 1060. členom Obligacijskega zakonika - OZ. Op. št. (8): Primerjaj prvi in drugi odstavek 163. člena ZPP.


Zveza:

ZOR člen 154, 200.ZPP člen 41, 4172, 367, 367/2, 377.
Datum zadnje spremembe:
22.08.2009

Opombe:

P2RvYy0xMzE2Ng==