Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 8533cT0xMzAvMjAxNiZkYXRhYmFzZSU1QlNPVlMlNUQ9U09WUyZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJm9yZGVyPWNoYW5nZURhdGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT00MTU=
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
Sodba I Up 690/2004Vrhovno sodiščeUpravni oddelek31.03.2005akt, izdan v denacionalizacijskem postopku - zahteva za spremembo akta - podlaga za spremembo akta - pravno sredstvo iz 46. člena ZUstSDoločba 46. člena ZUstS ne more biti podlaga za spremembo posamičnega akta, če v zadevi ne gre za odpravo podzakonskega predpisa oziroma splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih pooblastil.
Sodba I Up 56/2004Vrhovno sodiščeUpravni oddelek13.04.2005denacionalizacija - obnova postopka - obnovitveni razlog - razlagalna odločba ustavnega sodiščaRazlagalna odločba ustavnega sodišča, izdana v postopku za oceno ustavnosti zakona, ne more biti podlaga za obnovo postopka po določbah 260. člena ZUP.
Sodba I Up 1461/2003Vrhovno sodiščeUpravni oddelek30.03.2005denacionalizacija - vlaganje zahtevkov - pravnomočno končan postopek denacionalizacijeKo je postopek denacionalizacije podržavljenega premoženja pravnomočno končan, glede takega premoženja ni več mogoče vlagati ali razširjati zahtevkov.
Sodba I Up 304/2002Vrhovno sodiščeUpravni oddelek16.03.2005upravičenost do denacionalizacije - stavbno zemljišče - čas podržavljenja stavbnega zemljiščaUpravičenost do denacionalizacije je glede na določbo 3. člena ZDen odvisna od časa podržavljenja stavbnega zemljišča in ne od časa njegovega odvzema iz posesti.
Sodba I Up 1073/2002Vrhovno sodiščeUpravni oddelek23.02.2005denacionalizacija stavbnih zemljišč - pravica do denacionalizacije - obstoj vzajemnostiPri ugotavljanju pogojev za določitev statusa upravičenke je treba na podlagi določbe 3. odstavka 9. člena ZDen ugotoviti obstoj vzajemnosti glede priznanja pravic do denacionalizacije, če je bila upravičenka ob smrti državljanka R Hrvaške in SFRJ.
Sklep I Up 119/2003Vrhovno sodiščeUpravni oddelek10.02.2005dopustnost tožbe - akt, s katerim ni poseženo v tožnikove pravice - zavrženje tožbeČe s tožbo izpodbijanim aktom ni bilo odločeno o premoženju, glede katerega tožnik vztraja pri tožbi, gre za akt, s katerim ni bilo poseženo v tožnikove pravice.
Sodba I Up 151/2004Vrhovno sodiščeUpravni oddelek23.02.2005upravičenec - državljanstvo - pravni nasledniki in njihovo državljanstvoČe oseba, ki ji je bilo premoženje podržavljeno, ni upravičenka, ker ne izpolnjuje pogojev iz 9. člena ZDen, so upravičenci njen zakonec oziroma dediči prvega dednega reda, če izpolnjujejo pogoje glede jugoslovanskega in slovenskega državljanstva po 9. členu ZDen, in če so vložili zahtevo, v kateri so kot upravičence navedli sebe in kot pravni temelj denacionalizacije 12. člen ZDen.
Sodba I Up 104/2003Vrhovno sodiščeUpravni oddelek20.01.2005zahteva za denacionalizacijo - zakonski rok za vložitev zahteve - dopolnitev pravočasno vložene zahteve za denacionalizacijo po preteku roka - nov zahtevek za denacionalizacijoNe gre za dopolnitev pravočasno vložene zahteve za denacionalizacijo, ampak za povsem nov zahtevek za denacionalizacijo premičnin, ki pa je bil vložen po preteku roka iz 64. člena ZDen.
Sodba I Up 1265/2003Vrhovno sodiščeUpravni oddelek26.01.2005denacionalizacija - obnova postopka - obnovitveni razlog - interpretativna odločba ustavnega sodiščaInterpretivna odločba Ustavnega sodišča RS (U-I-130/01 z dne 23.5.2002), izdana v postopku za oceno ustavnosti zakona, ne more biti podlaga za obnovo postopka po določbah 260. člena ZUP.
Sodba I Up 999/2003Vrhovno sodiščeUpravni oddelek26.01.2005denacionalizacija - obnova postopka - obnovitveni razlog - interpretativna odločba ustavnega sodiščaInterpretativna odločba Ustavnega sodišča (U-I-130/01 z dne 23.5.2002), izdana v postopku za oceno ustavnosti zakona, ne more biti podlaga za obnovo postopka po določbah 260. člena ZUP.
Sklep I Up 130/2005Vrhovno sodiščeUpravni oddelek11.02.2005upravni spor - tožba - tožba zoper odločbo Vrhovnega sodišča RS - pravnomočnost sklepa o odmeri sodne takseZoper odločbo Vrhovnega sodišča RS ni mogoče vložiti tožbe, pritožbe oz. ugovora, zato je prvostopno sodišče odločilo pravilno in zakonito, ko je zavrglo pritožbo tožečih strank zoper sklep VSRS. Tožnika sama trpita stroške pritožbenega postopka.
Sodba I Up 1266/2003Vrhovno sodiščeUpravni oddelek26.01.2005denacionalizacija - obnova postopka - predlog za obnovo postopka, končanega s sklepom o zavrženjuPostopka, ki je bil končan s sklepom, ni mogoče obnoviti, pri čemer ni pomemben razlog, zaradi katerega je bil zahtevek za denacionalizacijo zavržen.
Sodba I Up 1509/2003Vrhovno sodiščeUpravni oddelek26.01.2005denacionalizacija - obnova postopka - obnovitveni razlog - interpretacijska odločba ustavnega sodiščaInterpretivna odločba Ustavnega sodišča (U-I-130/01 z dne 23.5.2002), izdana v postopku za oceno ustavnosti zakona, ne more biti podlaga za obnovo postopka po določbah 260. člena ZUP.
Sodba I Up 557/2002Vrhovno sodiščeUpravni oddelek01.12.2004pravica do denacionalizacije - stavbno zemljišče - odvzem uporabne praviceVezati pravico do denacionalizacije na čas odvzema iz posesti bi pomenilo odvzeti pravico do denacionalizacije vsem tistim, ki jim je bilo stavbno zemljišče podržavljeno leta 1958, odvzeto iz posesti pa šele po letu 1963 oziroma po letu 1968 (glej odločbo Ustavnega sodišča RS, št. U-I-130/01 z dne 23.5.2002, Ur.l. RS, št. 54/2002).
Sodba I Up 1144/2002Vrhovno sodiščeUpravni oddelek11.11.2004denacionalizacija - obnova postopka - obnovitveni razlog - zmotna uporaba materialnega pravaZaradi napačne uporabe materialnega prava denacionalizacijskega postopka ni mogoče obnoviti.
Sodba I Up 428/2001Vrhovno sodiščeUpravni oddelek16.12.2004upravičenci do denacionalizacije - uporabna pravica - pravni položaj oseb, ki jim je bila odvzeta pravica uporabePravni položaj oseb, ki jim je bila odvzeta pravica uporabe, je enak pravnemu položaju prejšnjega lastnika nacionaliziranega zemljišča. Zato so tudi te osebe upravičenci do denacionalizacije.
Sodba in sklep I Up 230/2002Vrhovno sodiščeUpravni oddelek10.11.2004dovolitev priglašenih del - pogoji za izdajo odločbe o dovolitvi priglašenih del - nadstrešek - sodne takse - oprostitev plačila sodnih taks - predložitev potrdil - poziv na dopolnitev vlogePogoji za izdajo odločbe o priglasitvi del niso izpolnjeni, če priglašena gradnja presega tlorisno površino, določeno z občinskim odlokom. Sodišče bistveno krši določbe postopka, če vlogo za oprostitev plačila sodnih taks obravnava po vsebini, ne da bi prosilca pozvalo na dopolnitev.
Sodba I Up 990/2001Vrhovno sodiščeUpravni oddelek16.12.2004pravni položaj oseb, ki jim je bila odvzeta pravica uporabe - upravičenci do denacionalizacijePravni položaj oseb, ki jim je bila odvzeta pravica uporabe, je enak pravnemu položaju prejšnjega lastnika nacionaliziranega zemljišča. Zato so tudi te osebe upravičenci do denacionalizacije.
Sodba I Up 196/2001Vrhovno sodiščeUpravni oddelek02.12.2004odvzem otroka - oddaja v rejništvoCSD odvzame otroka staršem in ga da v vzgojo in varstvo drugi osebi, če so starši zanemarili vzgojo in varstvo, ali če je to iz drugih pomembnih razlogov v otrokovo korist.
Sodba I Up 657/2002Vrhovno sodiščeUpravni oddelek11.11.2004denacionalizacija - zahtevek za denacionalizacijo - nerazumljiva vloga - poziv na dopolnitev vloge - ugovori o višini odškodnineČe še niti zahtevek za denacionalizacijo ni jasen oz. določno postavljen in če še ni ugotovljeno, ali sploh je podana dejanska in pravna podlaga za denacionalizacijo, ugovori o višini odškodnine niso pravno pomembni.

Izberi vse|Izvozi izbrane