Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 8533cT0xMzAvMjAxNiZkYXRhYmFzZSU1QlNPVlMlNUQ9U09WUyZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJm9yZGVyPWNoYW5nZURhdGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT00MTQ=
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
Sodba I Up 1432/2003Vrhovno sodiščeUpravni oddelek02.06.2005zahteva za denacionalizacijo - vsebina zahteve - podatki o premoženjuVlagatelj zahteve je tisti, ki odloči, katero premoženje bo predmet denacionalizacije, saj se postopek denacionalizacije začne na podlagi zahteve, ki mora obsegati tudi podatke o premoženju, na katero se nanaša.
Sodba I Up 534/2004Vrhovno sodiščeUpravni oddelek29.06.2005akt o podržavljenju - pogodba o prenosu pravice uporabe - odškodnina za prenos pravice uporabe - neupravičenost do denacionalizacijeČe je bilo zemljišče podržavljeno z ZNNZ, je to podržavljenje začelo učinkovati z uveljavitvijo ZNNZ, zato so bile odločbe, izdane na podlagi ZNNZ ugotovitvene. ZNNZ je začel veljati 26.12.1958, zato odločba o arondaciji, izdana 28.5.1963, ni imela pravnega učinka na spremembo lastnika obravnavanega zemljišča. Ker pa so tožniki po nacionalizaciji sklenili pogodbo, s katero so prenesli pravico uporabe na obravnavanem zemljišču na kombinat, so s tem konzumirali pravico uporabe in s tem tudi do denacionalizacije.
Sodba I Up 789/2002Vrhovno sodiščeUpravni oddelek01.06.2005upravičenci do denacionalizacije - osebe, ki jim je bila odvzeta pravica uporabePravni položaj oseb, ki jim je bila odvzeta pravica uporabe, je zato enak pravnemu položaju prejšnjega lastnika nacionaliziranega zemljišča in so zato tudi te osebe upravičenci do denacionalizacije.
Sodba I Up 1368/2003Vrhovno sodiščeUpravni oddelek18.05.2005okoliščina, ki izključuje denacionalizacijo - kupoprodajna pogodba o prenosu pravice uporabeKupoprodajna pogodba, s katero je bivša lastnica prenesla prostovoljno pravico uporabe, je okoliščina, ki izključuje denacionalizacijo.
Sodba I Up 911/2003Vrhovno sodiščeUpravni oddelek08.06.2005neizpolnjevanje pogoja za denacionalizacijo - prenos pravice uporabe na podlagi pravnega poslaKer je bila pravica uporabe prenesena na podlagi kupne pogodbe, niso bili izpolnjeni osnovni pogoji za vračilo podržavljenega premoženja po določbah ZDen.
Sodba I Up 391/2003Vrhovno sodiščeUpravni oddelek25.05.2005upravičenec do denacionalizacije - pravna podlaga za denacionalizacijoOsebe, ki ji je bilo premoženje podržavljeno po Zakonu o razlastitvi iz leta 1968, ni mogoče obravnavati kot upravičenca niti po 3. niti po 4. členu ZDen.
Sodba I Up 506/2003Vrhovno sodiščeUpravni oddelek25.05.2005denacionalizacija - obnova postopka - odločba Ustavnega sodišča kot razlog za obnovo postopkaObnova postopka je dopustna le, če je med drugim podan tudi eden od v 260. členu ZUP taksativno navedenih razlogov za obnovo postopka. V tem primeru tak razlog ni podan, saj odločba Ustavnega sodišča ni niti novo dejstvo oz. nov dokaz, niti odločitev o predhodnem vprašanju. Odločba Ustavnega sodišča je sestavni del materialnega prava. Obnove postopka pa ni mogoče dovoliti zaradi zmotne uporabe materialnega prava.
Sodba I Up 405/2003Vrhovno sodiščeUpravni oddelek25.05.2005vračanje pokopališča - akt o podržavljenju - upravičenecČe oseba uveljavlja vračilo premoženja po ZDen, mora izkazati, da je upravičenec. To pa so le osebe, ki jim je bilo premoženje podržavljeno na način iz 3., 4. ali 5. člena ZDen, če izpolnjujejo tudi druge predpisane pogoje. Tega pa tožnik v tem primeru ni izkazal.
Sodba I Up 462/2004Vrhovno sodiščeUpravni oddelek01.06.2005pravna podlaga za denacionalizacijo - neupravičenost do denacionalizacije - sklenitev pogodbe o prevzemu zemljišča - odplačen prenos zemljišča v posest in uporabo na prevzemnikaPravica do uveljavitve odškodnine za nacionalizirano parcelo je bila konzumirana tudi, če je imetnik pravice uporabe z veljavnim pravnim poslom to pravico prenesel na družbeno pravno osebo.
Sodba I Up 416/2003Vrhovno sodiščeUpravni oddelek01.06.2005funkcionalno zemljišče - dvorišče - določanje odškodnine za objektČe objekt stoji na eni parceli in mu zemljišče sosednje parcele, na kateri ni nobenega objekta, ni določeno kot funkcionalno zemljišče, se ta sosednja parcela ne šteje v funkcionalno zemljišče objekta v smislu 12. člena Navodila, temveč se za to parcelo določi odškodnina kot za nezazidano komunalno opremljeno stavbno zemljišče.
Sodba I Up 166/2003Vrhovno sodiščeUpravni oddelek25.05.2005vračanje premoženja, podržavljenega po ZNNZ, če so pravico uporabe na zemljišču s kupoprodajno pogodbo prejšnji lastniki prenesli na tretjo oseboPredmet vračila po ZDen so le tista nacionalizirana zemljišča, na katerih je bila tudi pravica uporabe odvzeta na način iz 3., 4. ali 5. člena ZDen, ne pa tudi tista, za katera so pravico uporabe prejšnji lastniki ali njihovi dediči prenesli na tretjo osebo na podlagi pravnega posla.
Sodba I Up 319/2004Vrhovno sodiščeUpravni oddelek11.05.2005denacionalizacija - obnova postopka - pravna podlaga za obnovo postopka - razlagalna odločba ustavnega sodiščaRazlagalna odločba Ustavnega sodišča, izdana v postopku za oceno ustavnosti zakona, ne more biti podlaga za obnovo postopka po določbah 260. člena ZUP.
Sodba I Up 97/2004Vrhovno sodiščeUpravni oddelek11.05.2005denacionalizacija - obnova postopka - obnovitveni razlog - drugačna razlaga materialnega predpisaDrugačno razlaganje materialnega predpisa oziroma drugačno pravno naziranje ni razlog za obnovo postopka po 1. točki 1. odstavka 260. člena ZUP.
Sodba I Up 502/2003Vrhovno sodiščeUpravni oddelek17.03.2005upravni postopek - obnova postopka - obnovitveni razlog - odločba ustavnega sodiščaOdločba Ustavnega sodišča ni obnovitveni razlog po 1. niti po 4. točki 260. člena ZUP.
Sodba I Up 53/2004Vrhovno sodiščeUpravni oddelek20.04.2005denacionalizacija - obnova postopka - obnovitveni razlog - razlagalna odločba ustavnega sodiščaRazlagalna odločba ustavnega sodišča, izdana v postopku za oceno ustavnosti zakona, ne more biti podlaga za obnovo postopka po določbah 260. člena ZUP.
Sodba I Up 1454/2002Vrhovno sodiščeUpravni oddelek18.05.2005denacionalizacija - upravni spor - sprememba sodbe sodišča prve stopnjeKer je tožena stranka z odločbo 18.7.2002 izrecno odpravila odločbo prvostopnega organa z dne 11.1.2000 in je bilo o denacionalizacijskem zahtevku na podlagi pravnomočne odločbe tožene stranke z dne 18.7.2002 že odločeno, ni pa bila odpravljena odločba tožene stranke z dne 9.2.2000, je bilo odločeno kot v izreku te sodbe. Z izrekom te sodbe je tako ob odpravi vseh prejšnjih odločb v obravnavani zadevi edino obstoječa odločba prvostopnega upravnega organa z dne 30.9.2003.
Sodba I Up 695/2004Vrhovno sodiščeUpravni oddelek06.04.2005pravnomočna odločba o denacionalizaciji - zahteva za spremembo pravnomočne odločbe - vložitev pravnega sredstva, ki ga novi ZUP ne predvidevaGlede na izrecno določbo 324. člena ZUP, vložitev pravnega sredstva, ki ga novi ZUP ne predvideva, ni bila utemeljena.
Sodba I Up 1329/2004Vrhovno sodiščeUpravni oddelek13.04.2005denacionalizacija stavbnih zemljišč - ničnost denacionalizacijske odločbe - ničnostni razlog - uporaba materialnega prava v denacionalizacijski odločbiUporaba materialnega prava v denacionalizacijski odločbi, ki je bila po poznejši odločbi ustavnega sodišča ugotovljena za zmotno, ni ničnostni razlog iz 5. točke 279. člena ZUP.
Sodba I Up 145/2005Vrhovno sodiščeUpravni oddelek07.04.2005ustavno sodišče - razlaga določb ZDen - podlaga za odpravo posamičnega aktaČe je bila s strani ustavnega sodišča podana razlaga določb ZDen, to še ni podlaga za odpravo posamičnega akta na podlagi 46. člena ZUstS, saj se ta določba nanaša na odpravo podzakonskega predpisa.
Sodba I Up 403/2004Vrhovno sodiščeUpravni oddelek16.03.2005denacionalizacija - obnova postopka - obnovitveni razlog - razlagalna odločba ustavnega sodiščaRazlagalna odločba ustavnega sodišča, izdana v postopku za oceno ustavnosti zakona, ne more biti podlaga za obnovo postopka po določbah 260. člena ZUP.

Izberi vse|Izvozi izbrane