Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 8533cT0xMzAvMjAxNiZkYXRhYmFzZSU1QlNPVlMlNUQ9U09WUyZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJm9yZGVyPWNoYW5nZURhdGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT00MTI=
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
Sodba I Up 885/2005Vrhovno sodiščeUpravni oddelek23.05.2007denacionalizacija - stavbno zemljišče - pravni temelj odvzema pravice uporabe - odločba Ustavnega sodišča - zmotna uporaba materialnega pravaTožnici, na kateri je breme dokazovanja, ni uspelo dokazati pravne podlage prehoda zemljišč iz posesti.
Sodba I Up 239/2006Vrhovno sodiščeUpravni oddelek10.10.2007denacionalizacija - prijava izločitvene pravice - stečajPravočasna prijava izločitvene pravice in pravočasno začet postopek za priznanje prerekane pravice le začasno preprečujeta stečajnemu upravitelju prodajo dela premoženja, na katerem se ta pravica uveljavlja (4. odstavek 149. člena ZPPSL) in ne pomenita, da je premoženje iz stečajne mase tudi že izločeno.
Sklep I Up 693/2007Vrhovno sodiščeUpravni oddelek14.11.2007azil - omejitev gibanja - mladoletni otrociKer mladoletni otroci delijo usodo staršev, je po presoji pritožbenega sodišča tožena stranka na podlagi v upravnem postopku ugotovljenih dejanskih okoliščin pravilno presodila, da je potrebno omejiti gibanje tudi mladoletnima otrokoma ob tem, da so bili za omejitev gibanja njunih staršev izkazani z zakonom določeni pogoji iz 27. člena ZAzil.
Sodba X Ips 36/2005Vrhovno sodiščeUpravni oddelek15.11.2007denacionalizacija - obnova postopka - drugačna pravna razlaga določb zakonaDrugačna pravna razlaga in drugačna uporaba predpisa (s strani Ustavnega sodišča RS) ni obnovitveni razlog in tudi ne predstavlja drugače rešeno predhodno vprašanje.
Sodba X Ips 1424/2005Vrhovno sodiščeUpravni oddelek18.10.2007sprememba oziroma razveljavitev pravnomočne odločbe - uporaba določb ZUP 1986Določba 324. člena ZUP določa le, za katere primere se še uporablja ZUP 1986, to pa so le tisti primeri, glede katerih je bila že vložena zahteva ali pravno sredstvo pred uveljavitvijo ZUP. Ta določba po presoji pritožbenega sodišča pomeni, da se po ZUP 1986 končajo le postopki, kjer so bile zahteve strank za začetek postopka ali druge njihove zahteve, ki pomenijo začetek postopka ali pravna sredstva, med katere zakon šteje tudi izredna pravna sredstva, vložena pred uveljavitvijo ZUP. ZUP je začel veljati 1. aprila 2000. Obravnavana zahteva oziroma predlog za izredno pravno sredstvo pa je bila vložena 19.9.2002, torej po uveljavitvi ZUP. Zato se za odločanje o tej zahtevi ne more uporabljati ZUP 1986, temveč ZUP, ki pa izrednega pravnega sredstva razveljavitve oziroma spremembe pravnomočne odločbe s privolitvijo ali na zahtevo stranke ne pozna.
Sodba I Up 1370/2004Vrhovno sodiščeUpravni oddelek23.02.2006denacionalizacija - podlaga za podržavljenje - Zakon o nacionalizaciji najemnih zgradb in gradbenih zemljišč zemljišča ali naznanilni listiZa priznanje statusa denacionalizacijskega upravičenca je pomembno, da je lastninska pravica na stavbnem zemljišču prenehala zaradi učinkovanja ZNNZ. Če bi do odpisa spornih zemljišč majhne vrednosti, uporabljenih za javno cesto, prišlo brez predhodne nacionalizacije istih zemljišč na podlagi ZNNZ, ki pa je pravna podlaga za denacionalizacijo po 3. členu ZDen, sama uporaba Zakona o zemljiškoknjižnih delitvah, odpisih in pripisih iz leta 1930 ne bi mogla biti podlaga za denacionalizacijo.
Sodba X Ips 1674/2006Vrhovno sodiščeUpravni oddelek12.09.2007denacionalizacija - državljanstvo - uporaba določb PES - kontradiktornost v upravnem sporu - vročanje listin v upravnem spisuSodišče ni dolžno poslati listin iz upravnega spisa tožeči stranki v upravnem sporu.
Sodba X Ips 26/2006Vrhovno sodiščeUpravni oddelek05.09.2007denacionalizacija - odprava odločbe po nadzorstveni pravici - ustavna odločba - drugačna razlaga materialnega predpisaNe gre za očitno kršitev materialnega zakona, kadar se zaradi nezadostne jasnosti besedila, zakon lahko tolmači oziroma razume na več načinov, organ pa je svojo odločitev oprl na eno od možnih razlag po takrat veljavni sodni praksi Vrhovnega sodišča Republike Slovenije.
Sodba I Up 248/2007Vrhovno sodiščeUpravni oddelek19.09.2007denacionalizacija - zahtevek - vsebina zahtevka - naknadna širitev zahtevka - prekluzivni rok materialnega pravaKer je v 62. členu ZDen določena vsebina zahteve za denacionalizacijo, v 64. členu pa rok za njeno vložitev, ne pride v poštev uporaba določbe 130. člena ZUP 1986, kot to zmotno meni tožnica v svoji pritožbi, saj bi bila uporaba te določbe v nasprotju z ZDen.
Sodba I Up 614/2006Vrhovno sodiščeUpravni oddelek10.05.2006azil - ponovna prošnja za azil - bistveno spremenjene okoliščine - humanitarni azil - poslabšano zdravstveno stanje prosilcaPoslabšano zdravstveno stanje prosilcev za azil samo po sebi ne predstavlja razlogov za podelitev humanitarnega azila, saj je ZAzil v določbah 3. odstavka 1. člena, ki je veljal v času odločanja tožene stranke, določal možnost dodelitve azila iz humanitarnih razlogov tujcem, ki zaprosijo za zaščito le, če bi vrnitev teh oseb v njihovo izvorno državo lahko ogrozila njihovo varnost ali fizično integriteto v smislu Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin in navedenih protokolov.
Sodba I Up 962/2004Vrhovno sodiščeUpravni oddelek11.01.2007denacionalizacija - nacionalizacija stavbnega zemljišča - prenos pravice uporabe - nepopolno ugotovljeno dejansko stanjePrisilni akt odvzema nacionaliziranega zemljišča mora biti izkazan, da je podana podlaga za denacionalizacijo, saj je bilo mogoče s pravico uporabe razpolagati tudi odplačno.
Sklep I Up 207/2005Vrhovno sodiščeUpravni oddelek24.05.2007denacionalizacija - odplačni prenos pravice uporabe31. člen in drugi odstavek 32. člena ZDen omogočata denacionalizacijo (z vzpostavitvijo lastninske pravice) le, če prejšnji lastnik pravice uporabe ni te pravice prenesel s pravnim poslom na koga drugega.
Sodba I Up 284/2006Vrhovno sodiščeUpravni oddelek08.03.2006azil - vprašanje kaznovanja za homoseksualno dejavnost v Iranu - zagrožena smrtna kazen - nepopolno ugotovljeno dejansko stanjeSodišče prve stopnje je pravilno utemeljilo, sledeč sklepu pritožbenega sodišča z dne 15.12.2005, da bo morala tožena stranka razčistiti vsa dejstva in okoliščine o tožnikovi homoseksualni dejavnosti v Iranu in po njegovih trditvah zagroženi smrtni kazni v izvorni državi, ki jih je pritožbeno sodišče navedlo v navedenem sklepu z dne 15.12.2005, s katerim je ugodilo tožnikovi pritožbi in razveljavilo sodbo sodišča prve stopnje z dne 12.10.2005 ter zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v nov postopek.
Sodba I Up 730/2004Vrhovno sodiščeUpravni oddelek29.03.2006imenovanje dekanaRektorjeva odločitev o predlogu senata članice univerze je lahko tudi neizbira predlaganega kandidata za dekana, pri čemer pa je rektor na predlog senata članice vezan toliko, da ne more imenovati kandidata, ki ga senat članice ni predlagal, predlog senata članice pa lahko zavrne in predlaganega kandidata ne imenuje.
Sodba I Up 422/2006Vrhovno sodiščeUpravni oddelek29.03.2006azil - pospešeni ali redni postopek - uporaba poročil o stanju v izvorni državi - prevod odločbe - združitev postopkovKer je tožena stranka svojo odločitev sprejela tudi na podlagi poročil o stanju v izvorni državi prosilcev, ki jih ni predočila tožnikom, je sodišče prve stopnje pravilno ugodilo tožbi in vrnilo zadevo toženi stranki, da izvede redni ugotovitveni postopek, čeprav tak napotek izrecno ne izhaja iz sodbe sodišča prve stopnje. Odločba se lahko prevede v jezik prosilca le v njenih bistvenih delih. Čeprav je sodišče vse prošnje tožnikov združilo v en postopek, bo lahko vsak polnoletni tožnik v ponovljenem postopku nastopal samostojno, kot to izrecno določa tudi 1. odstavek 132. člena ZUP.
Sodba X Ips 555/2004Vrhovno sodiščeUpravni oddelek12.04.2007denacionalizacija - ugotovitev državljanstva - obnova postopka - nova dejstva in novi dokaziTudi, če bi tožnica na novo pridobljene podatke iz Arhiva RS uporabila v prejšnjem postopku, po oceni sodišča ne bi pripeljali do drugačnih ugotovitev v zvezi z državljanstvom, saj se v njih potrjuje madžarsko državljanstvo. Kot novo dejstvo sodišče ne more upoštevati članek, objavljen v reviji: Dignitas 2, kot tudi ne novejše sodne prakse Evropskega sodišča, zato zavrača kot neutemeljene tožničine revizijske ugovore, ki nimajo opore v taksativno naštetih točkah od 1 do 10 točke 260. člena ZUP.
Sodba I Up 348/2005Vrhovno sodiščeUpravni oddelek14.03.2007denacionalizacija - pravočasnost zahteve - učinek vložene zahteve enega upravičenca - varovane pravice le glede premoženja skupnega pravnega prednikaPo določbi 2. odstavka 64. člena ZDen, ki določa, da je zahteva za denacionalizacijo enega od upravičencev v korist vseh upravičencev, ki pridejo v poštev za uveljavljanje pravic, na katere se zahteva nanaša, so varovane samo pravice pravnih naslednikov glede premoženja njihovega skupnega pravnega prednika.
Sodba X Ips 1050/2003Vrhovno sodiščeUpravni oddelek25.04.2007davek od dobička pravnih oseb - davčni odhodki - verodostojna listina - računovodski standardi - zamudne obresti - učinek ustavne odločbe na revizijski postopekZamudne obresti od odmerjenih davkov tečejo od dne izvršljivosti davčne odločbe. V davčni osnovi se upoštevajo le tisti davčni odhodki, ki so kot taki določeni z zakonom in so izkazani z verodostojno listino in v davčnih knjigah davčnega zavezanca.
Sklep I Up 1032/2005Vrhovno sodiščeUpravni oddelek25.04.2007nedovoljena pritožbaPo določbi 3. odstavka 343. člena Zakona o pravdnem postopku, ki se v postopku upravnega spora primerno uporablja, mora pritožnik izkazati pravni interes za pritožbo, to je možnost, da si s pritožbo lahko izboljša svoj pravni položaj. Če se upravni spor ni začel po tožbi pritožnika, pač pa druge stranke, ki je s tožbo ugovarjala pridobitvi pravice pritožnika, je bila z zavrnitvijo tožbe druge stranke pritožniku dana največja korist (ohranitev pridobitve pravice), kar pomeni, da pritožnik nima možnosti, da si izboljša svoj pravni položaj.
Sodba I Up 194/2005Vrhovno sodiščeUpravni oddelek22.03.2007denacionalizacija - ukrep državnega organa - rušenje stavbDokazno breme v postopku denacionalizacije (da so bili sporni prostori podržavljeni neodplačno oziroma z ukrepom državnega organa brez pravnega naslova) je na strani vlagatelja zahteve za denacionalizacijo, ki mora za svoje navedbe ponuditi in predložiti dokaze. Rušenje spornih prostorov za namen nove gradnje v letih 1969 ali 1970 ni ukrep po 4. členu ZDen. Po Ustavi SFRJ iz leta 1963 je bila namreč za razlastitev predpisana pravična odškodnina in zagotovljen sodni nadzor nad upravnim odločanjem.

Izberi vse|Izvozi izbrane