Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 8524cT0xMzAvMjAxNiZkYXRhYmFzZSU1QlNPVlMlNUQ9U09WUyZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJm9yZGVyPWNoYW5nZURhdGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT00MTE=
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
Sodba I Ips 138/2008Vrhovno sodiščeKazenski oddelek24.04.2008pripor zaradi izmikanja glavni obravnavi - odreditev pripora - odredba o privedbi - vročanje pisanj - vabilo obdolžencuZakonski pogoj za odreditev privedbe obtoženca, da je bil obtoženi pravilno vabljen, je bil izpolnjen z vabili na prejšnje naroke za glavno obravnavo pred izdajo prve odredbe o privedbi, ki ni bila uspešna in jo je sodišče ponovilo.
Sodba I Up 167/2007Vrhovno sodiščeUpravni oddelek10.04.2008denacionalizacija - dopolnitev ali razširitev zahteve - pravočasnostPo roku iz prvega odstavka 64. člena ZDen ni mogoče razširiti zahteve za denacionalizacijo na premoženje, ki ni bilo vsebovano v pravočasno vloženi zahtevi in ki se nanaša na druge upravičence in drug akt o podržavljenju.
Sodba I Up 1815/2006Vrhovno sodiščeUpravni oddelek13.02.2008denacionalizacija - podržavljenje zemljišča in hiše po različnih predpisihZ odločbo z dne 1.9.1970, izdano na podlagi Zakona o razlastitvi iz leta 1968, je bila tožniku stanovanjska zgradba razlaščena in po ZNNZG nacionalizirano zemljišče odvzeto iz posesti. Zakon o razlastitvi iz leta 1968 ne spada med predpise iz 3. člena ZDen, zato je pravilna odločitev, da v postopku denacionalizacije o vračanju stanovanjske hiše ni mogoče odločati in je predmet denacionalizacije lahko le odvzeto zemljišče, ki je prišlo v državno last po predpisu iz 9. točke 9. člena ZDen.
Sodba I Up 1049/2005Vrhovno sodiščeUpravni oddelek22.11.2007denacionalizacija - oblika vračanja premoženja - predlagalna narava denacionalizacijskega postopka - vezanost na zahtevek strankeDenacionalizacijski postopek je predlagalni postopek, kar pomeni, da je organ, ki odloča o zahtevku za denacionalizacijo, tudi glede oblike denacionalizacije vezan na zahtevek stranke (126. člen ZUP 1986 v povezavi z drugim odstavkom 6. člena ZDen, 62. člen ZDen) in ni upravičen odločati o vrnitvi premoženja v drugačni obliki, kot je zahtevana. Obveznost postavitve zahtevka izhaja tudi iz prvega odstavka 42. člena ZDen, po katerem upravičencu v primeru ovir za vrnitev premoženja v last in posest pripada na njegovo zahtevo odškodnina v obveznicah.
Sklep I Up 712/2007Vrhovno sodiščeUpravni oddelek13.12.2007začasna odredba - predpostavke za izdajo začasne odredbe - gradbeništvo - načelo sorazmernosti - prizadetost javne koristiPritožbeno sodišče sicer pritrjuje sodišču prve stopnje, da je spoštovanje zakonov in predpisov lahko že samo po sebi pogoj za varnost življenja in zdravja ljudi, vendar meni, da bi moralo sodišče prve stopnje to načelno opredelitev v obravnavanem primeru, ko je predmet ravno vprašanje, ali je za postavitev spornega objekta potrebno gradbeno dovoljenje ali ne, presojati tudi z vidika, da je tožeča stranka pred začetkom gradnje šotora najprej pridobila izjavo proizvajalca, da je šotor izdelan v skladu s standardom o začasnih objektih DSIST EN 13782 oziroma privzetim standardom PSIST prEN 13782:2001.
Sklep X Ips 424/2007Vrhovno sodiščeUpravni oddelek18.12.2007ZUS -1 revizija - dovoljenost - pomembno pravno vprašanje - odstop od sodne prakse - hude posledice za stranko - trditveno in dokazno breme - zavrženje revizije kot nedovoljeneČe revident ne izkaže, da bi bil za dovolitev revizije izpolnjen kateri od pogojev iz 2. odstavka 83. člena ZUS-1, se revizija ne dovoli in se zavrže.
Sklep I Up 743/2007Vrhovno sodiščeUpravni oddelek17.12.2007azil - omejitev gibanja - bistvena kršitev določb upravnega spora - pomanjkljiva obrazložitevNa podlagi 8. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin je zagotovljena pravica do združitve in ohranitve celovitosti družine z ožjimi družinskimi člani.
Sklep I Upr 6/2003Vrhovno sodiščeUpravni oddelek07.12.2007varstvo osebnih podatkov - spor o pristojnostiKer ZVOP (1999) med prehodnimi in končnimi določbami ni imel določb, ki bi spremenile pristojnost odločanja v postopkih, začetih po prejšnjih predpisih, bi moralo Okrajno sodišče v Ljubljani v tej zadevi s postopkom nadaljevati in o predlogu odločiti v nepravdnem postopku, skladno z določbami ZVOP (1990).
Sodba I Up 1101/2005Vrhovno sodiščeUpravni oddelek13.12.2007podržavljeno stavbno zemljišče in solastninski deleži na stavbi - višina odškodnine - kasnejša nadzidava hiše - nepopolno ugotovljeno dejansko stanje glede odvzema iz posesti - odločba Ustavnega sodiščaKer je upravni organ prve stopnje nepopolno ugotovil dejansko stanje, je bila njegova odločba pravilno odpravljena, tožba pa pravilno zavrnjena.
Sklep I Up 631/2007Vrhovno sodiščeUpravni oddelek18.10.2007začasna odredba - težko popravljiva škodaNeprijetnosti v zvezi z disciplinsko premestitvijo ne predstavljajo težko popravljive škode.
Sodba I Up 989/2005Vrhovno sodiščeUpravni oddelek23.05.2007denacionalizacija - stavbno zemljišče - odvzem pravice uporabe - naznanilni listi - odločba Ustavnega sodiščaZ naznanilnim listom ni izkazana prisilna narava odvzema pravice uporabe.
Sodba I Up 885/2005Vrhovno sodiščeUpravni oddelek23.05.2007denacionalizacija - stavbno zemljišče - pravni temelj odvzema pravice uporabe - odločba Ustavnega sodišča - zmotna uporaba materialnega pravaTožnici, na kateri je breme dokazovanja, ni uspelo dokazati pravne podlage prehoda zemljišč iz posesti.
Sodba I Up 239/2006Vrhovno sodiščeUpravni oddelek10.10.2007denacionalizacija - prijava izločitvene pravice - stečajPravočasna prijava izločitvene pravice in pravočasno začet postopek za priznanje prerekane pravice le začasno preprečujeta stečajnemu upravitelju prodajo dela premoženja, na katerem se ta pravica uveljavlja (4. odstavek 149. člena ZPPSL) in ne pomenita, da je premoženje iz stečajne mase tudi že izločeno.
Sklep I Up 693/2007Vrhovno sodiščeUpravni oddelek14.11.2007azil - omejitev gibanja - mladoletni otrociKer mladoletni otroci delijo usodo staršev, je po presoji pritožbenega sodišča tožena stranka na podlagi v upravnem postopku ugotovljenih dejanskih okoliščin pravilno presodila, da je potrebno omejiti gibanje tudi mladoletnima otrokoma ob tem, da so bili za omejitev gibanja njunih staršev izkazani z zakonom določeni pogoji iz 27. člena ZAzil.
Sodba X Ips 36/2005Vrhovno sodiščeUpravni oddelek15.11.2007denacionalizacija - obnova postopka - drugačna pravna razlaga določb zakonaDrugačna pravna razlaga in drugačna uporaba predpisa (s strani Ustavnega sodišča RS) ni obnovitveni razlog in tudi ne predstavlja drugače rešeno predhodno vprašanje.
Sodba X Ips 1424/2005Vrhovno sodiščeUpravni oddelek18.10.2007sprememba oziroma razveljavitev pravnomočne odločbe - uporaba določb ZUP 1986Določba 324. člena ZUP določa le, za katere primere se še uporablja ZUP 1986, to pa so le tisti primeri, glede katerih je bila že vložena zahteva ali pravno sredstvo pred uveljavitvijo ZUP. Ta določba po presoji pritožbenega sodišča pomeni, da se po ZUP 1986 končajo le postopki, kjer so bile zahteve strank za začetek postopka ali druge njihove zahteve, ki pomenijo začetek postopka ali pravna sredstva, med katere zakon šteje tudi izredna pravna sredstva, vložena pred uveljavitvijo ZUP. ZUP je začel veljati 1. aprila 2000. Obravnavana zahteva oziroma predlog za izredno pravno sredstvo pa je bila vložena 19.9.2002, torej po uveljavitvi ZUP. Zato se za odločanje o tej zahtevi ne more uporabljati ZUP 1986, temveč ZUP, ki pa izrednega pravnega sredstva razveljavitve oziroma spremembe pravnomočne odločbe s privolitvijo ali na zahtevo stranke ne pozna.
Sodba I Up 1370/2004Vrhovno sodiščeUpravni oddelek23.02.2006denacionalizacija - podlaga za podržavljenje - Zakon o nacionalizaciji najemnih zgradb in gradbenih zemljišč zemljišča ali naznanilni listiZa priznanje statusa denacionalizacijskega upravičenca je pomembno, da je lastninska pravica na stavbnem zemljišču prenehala zaradi učinkovanja ZNNZ. Če bi do odpisa spornih zemljišč majhne vrednosti, uporabljenih za javno cesto, prišlo brez predhodne nacionalizacije istih zemljišč na podlagi ZNNZ, ki pa je pravna podlaga za denacionalizacijo po 3. členu ZDen, sama uporaba Zakona o zemljiškoknjižnih delitvah, odpisih in pripisih iz leta 1930 ne bi mogla biti podlaga za denacionalizacijo.
Sodba X Ips 1674/2006Vrhovno sodiščeUpravni oddelek12.09.2007denacionalizacija - državljanstvo - uporaba določb PES - kontradiktornost v upravnem sporu - vročanje listin v upravnem spisuSodišče ni dolžno poslati listin iz upravnega spisa tožeči stranki v upravnem sporu.
Sodba X Ips 26/2006Vrhovno sodiščeUpravni oddelek05.09.2007denacionalizacija - odprava odločbe po nadzorstveni pravici - ustavna odločba - drugačna razlaga materialnega predpisaNe gre za očitno kršitev materialnega zakona, kadar se zaradi nezadostne jasnosti besedila, zakon lahko tolmači oziroma razume na več načinov, organ pa je svojo odločitev oprl na eno od možnih razlag po takrat veljavni sodni praksi Vrhovnega sodišča Republike Slovenije.
Sodba I Up 248/2007Vrhovno sodiščeUpravni oddelek19.09.2007denacionalizacija - zahtevek - vsebina zahtevka - naknadna širitev zahtevka - prekluzivni rok materialnega pravaKer je v 62. členu ZDen določena vsebina zahteve za denacionalizacijo, v 64. členu pa rok za njeno vložitev, ne pride v poštev uporaba določbe 130. člena ZUP 1986, kot to zmotno meni tožnica v svoji pritožbi, saj bi bila uporaba te določbe v nasprotju z ZDen.

Izberi vse|Izvozi izbrane