<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Gospodarski oddelek

Sodba Ur 1/93
ECLI:SI:VSRS:1993:UR.1.93

Evidenčna številka:VS00634
Datum odločbe:21.05.1993
Področje:RAČUNSKO UPRAVNI SPOR
Institut:pristojnost SDK

Jedro

SDK je pristojna za odločanje o obveznosti plačevanja denarnih zneskov samo, če gre za davke ali davščine. O premoženjsko pravnih sporih s področja obligacijskih razmerij pa odloča sodišče v pravdnem postopku.

Izrek

Tožbi se ugodi in se odpravi odločba Službe družbenega knjigovodstva v Republiki Sloveniji, Centrala v Ljubljani št. 710-Up/II-71/92-III/1-RM z dne 4.12.1992.

Obrazložitev

Služba družbenega knjigovodstva v Republiki Sloveniji, podružnica ... je z odločbo št. 300-46/92 z dne 9.7.1992 odločila, da mora tožeča stranka plačati zamudne obresti za nepravočasna vplačila dela kupnine od prodaje stanovanj Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije v znesku 72.014,20 SIT ter v svojem knjigovodstvu opraviti ustrezna knjiženja. Ugotovila je, da tožeča stranka ni pravočasno odvedla dela kupnine po 130. čl. stanovanjskega zakona Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije, zato je za čas zamude obračunala zamudne obresti in jih naložila v plačilo tožeči stranki.

Tožena stranka je z izpodbijano odločbo zavrnila pritožbo tožeče stranke in z enakimi razlogi potrdila prvostopno odločbo.

Proti tej odločbi vlaga tožeča stranka tožbo, v kateri navaja, da je imela na prodanih stanovanjih zastavno pravico banka, zato tožeča stranka ni smela razpolagati s kupnino. Zastavna pravica je nastala še pred sprejetjem stanovanjskega zakona, ko še ni bilo znano, da se bodo stanovanja privatizirala. Navaja, da stanovanjski zakon ni rešil vprašanja zamudnih obresti, zakon o obrestni meri zamudnih obresti pa ne velja za obravnavani primer. Predlaga, da sodišče izpodbijano odločbo odpravi.

Tožena stranka v odgovoru na tožbo navaja, da gre za nepravočasno izpolnitev denarne obveznosti, torej za obligacijsko razmerje. Zato ni dvoma, da tečejo zamudne obresti. Sklicuje se na zakon o obrestni meri zamudnih obresti, ki velja tudi za davke, prispevke, carine in druge uvozne davščine. V zvezi s tožbenimi navedbami o zastavni pravici pa se sklicuje na 27. čl. zakona o obligacijskih razmerjih, ki ureja obvezno sklenitev in obvezno vsebino pogodbe. Predlaga, da sodišče tožbo zavrne kot neutemeljeno.

Tožba je utemeljena.

Stanovanjski zakon (Ur. l. RS, št. 18/91) v določbah o privatizaciji stanovanj uzakonja obveznost lastnikov, da stanovanja, pridobljena z lastninjenjem po tem zakonu, prodajo imetnikom stanovanjske pravice na njihovo zahtevo. V zvezi s tem v 130. členu nalaga prodajalcu, da odvede del kupnine Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije. Toda služba družbenega knjigovodstva ni pristojna za odločanje o sporu med prodajalcem stanovanj in Stanovanjskim skladom Republike Slovenije glede zneska plačila, zapadlosti terjatve, teka obresti, višine obrestne mere ipd. Vse to so obligacijsko pravna razmerja, kot pravilno poudarja tudi tožena stranka v svojem odgovoru na tožbo. O premoženjsko pravnih sporih s področja obligacijskih razmerij pa odloča sodišče v pravdnem postopku (1. člen zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravdnem postopku Ur. l. SFRJ, št. 21/90).

Služba družbenega knjigovodstva je pristojna za odločanje o obveznosti plačevanja denarnih zneskov samo, če gre za davke ali davščine (44. čl. zakona o službi družbenega knjigovodstva). Sicer pa so njene naloge evidence, informativno analitična dela, kontrola, ekonomsko finančna revizija, druga dela in naloge službe družbenega knjigovodstva ter plačilni promet (6. čl. zakona o službi družbenega knjigovodstva). Stanovanjski sklad RS pa je samostojna pravna oseba (79. čl. stanovanjskega zakona), ki sam uveljavlja svoje terjatve in sicer v pravdnem postopku pred sodišči, če gre za plačilo civilno pravnih obveznosti. Zato mora sklad tudi v tem primeru uveljavljati svojo terjatev do tožeče stranke v pravdi.

Z odločitvijo, s katero je tožeči stranki naloženo, da plača zamudne obresti stanovanjskemu skladu, je tožena stranka prekoračila pristojnosti, ki jih ima po zakonu o službi družbenega knjigovodstva (Ur. l. SFRJ št. SFRJ, št. 70/83 - 48/90). Zato je sodišče tožbi ugodilo in odpravilo izpodbijano odločbo tožene stranke (2. odst. 42. čl. zakona o upravnih sporih v zvezi z 68. čl. zakona o službi družbenega knjigovodstva).


Zveza:

ZSDK člen 6, 44.
Datum zadnje spremembe:
22.08.2009

Opombe:

P2RvYy0xNzky