Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 8467cT0xMzAvMjAxNiZkYXRhYmFzZSU1QlNPVlMlNUQ9U09WUyZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJm9yZGVyPWNoYW5nZURhdGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT00MDM=
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
Sklep III Ips 97/2008Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek16.12.2008dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta - kumulacija tožbenih zahtevkov - seštevanje vrednosti zahtevkov - zavrženje revizijeIz navedb pravdnih strank (in ugotovitev sodišč nižjih stopenj) ne izhaja, da bi zahtevki tožeče stranke temeljili na isti dejanski in pravni podlagi.
Sodba III Ips 80/2007Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek16.12.2008razlaga pogodbe - kooperantska pogodba - pogodba o delu - plačilo podizvajalcu - rok plačila - plačilo pod odložnim pogojem - neizpolnitev pogojaPogodbena določba, da bo naročnik izvajalcu plačal dolgovani znesek na dan, ko bo prejel plačilo s strani investitorja, ureja rok plačila, ki je vezan na izpolnitev pogoja (odložen). Neizpolnitev tako določenega pogoja ne more pomeniti, da nasprotna stranka svojega dela obveznosti sploh ni dolžna izpolniti ali da lahko z izpolnitvijo odlaša v nedogled. Najkasneje takrat, ko postane jasno, da se pogoj ne bo uresničil, je treba šteti, kot da čas izpolnitve (rok) ni določen.
Sklep III Ips 79/2007Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek16.12.2008izbris družbe po zaključku stečaja - prenehanje pravdne stranke sposobnost biti stranka - dovoljenost revizije - zavrženje revizijeZaradi prenehanja pravdne stranke brez pravnega nasledstva procesna predpostavka sposobnost biti stranka ni več podana in ker se te pomanjkljivosti ne da odpraviti, pomeni, da je revizija postala nedovoljena.
Sklep in sodba III Ips 130/2006Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek31.07.2008dovoljenost revizije - zahtevki z različno dejansko podlago - vrednost spornega predmeta - dokazovanje - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - vročitev listinskega dokaza nasprotni stranki - možnost obravnavanja pred sodiščem - poslovna odškodninska obveznost - zamuda z izpolnitvijo obveznosti - izročitev nepremičnine v posestIz spisa res ni razvidno, da bi bil zapisnik o ogledu objekta vročen tožeči stranki. Ker pa je bil v spis vložen na prvem naroku za glavno obravnavo in ga je na naslednjih dveh narokih, na katerih je prisostvoval tudi pooblaščenec tožeče stranke, sodnica prebrala, opustitev njegove vročitve tožeči stranki ni onemogočila učinkovitega sodelovanja v dokaznem postopku. Tožena stranka ni zamudila z izpolnitvijo prve obveznosti (prenosom posesti) in ker ni izkazana vzročna zveza med zatrjevano zamudo z izpolnitvijo druge obveznosti (prenosom lastninske pravice v zemljiški knjigi) ter zatrjevano škodo, je bil odškodninski zahtevek tožeče stranke materialnopravno pravilno zavrnjen.
Sklep in sodba VIII Ips 416/2007Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek22.04.2008plačilo razlike plače - kolektivni akt - razveza sporazuma o plači - vmesna sodba - dovoljenost revizije – formalno sosporništvo – zavrženje revizijeStranke sporazuma o plači – trije sindikati in delodajalec – se niso dogovorile o načinu prenehanja veljavnosti sporazuma in se pri njegovi sklenitvi niso sklicevale na norme, ki urejajo kolektivna delovna razmerja. V zvezi z razvezo sporazuma je zato uporabiti določbe OZ, predvsem 112. do 115. člena. Razveza ni pravno pravilna, ker je bila naslovljena na svet delavcev, ki ni bil stranka v sporazumu. Delodajalec bi moral, ker nasprotna stranka ni pristala na spremembo sporazuma, njegovo razvezo zahtevati pred sodiščem, česar pa ni storil. Pri vmesni sodbi velja načelo, da je dovoljenost revizije v zvezi s posameznimi tožbenimi zahtevki, če gre za formalno sosporništvo, presojati glede na vsak posamezen zahtevek.
Sodba in sklep VIII Ips 130/2007Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek26.02.2008plačilo nadomestila plače - prenehanje delovnega razmerjaGlede terjatev tožnikov iz naslova delovnega razmerja se tožena stranka ne more uspešno sklicevati na nezmožnost izpolnitve ugotovljenih obveznosti, pa tudi ne na ukrepe mednarodne skupnosti v vmesnem obdobju zoper državo, v kateri ima tožena stranka svoj sedež.
Sodba in sklep VIII Ips 382/2006Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek22.01.2008vodilni delavec - razrešitev in prenehanje delovnega razmerja - odpravnina - obračun davkov in prispevkovToženkina odpravnina predstavlja drug prejemek iz delovnega razmerja v skladu z tretjim odstavkom 3. člena ZPSV, saj je povezana s prenehanjem delovnega razmerja in ne le z razrešitvijo. Od tega prejemka je bilo treba obračunati in plačati prispevke za socialno varnost. Prav tako je bil izplačevalec prejemkov (delodajalec) dolžan od teh obračunati in plačati za delavca tudi davek, glede na določbi 16. oziroma 19. člena ZDoh, po katerih odpravnina, ki je bila izplačana toženki, ni izvzeta.
Sodba VIII Ips 361/2006Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek06.11.2007dopolnilno delovno razmerje - soglasje delodajalca - umik soglasja - prenehanje delovnega razmerjaPredpostavka za sklenitev dopolnilnega delovnega razmerja je predhodna zaposlitev pri drugem delodajalcu za poln delovni čas in soglasje takega delodajalca. Kakor hitro se delodajalec, pri katerem je delavec zaposlen za poln delovni čas, spremeni, bi moral soglasje dati novi delodajalec. Če pa delodajalca ni več, ker se je delavec na primer upokojil, ni več delodajalca, ki bi soglasje lahko dal. Situacija je lahko le enaka kot v primeru, če delodajalec, pri katerem je delavec zaposlen za poln delovni čas, umakne soglasje.
Sodba VIII Ips 130/2006Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek13.03.2007prenehanje delovnega razmerja - trajni presežek - operativni razlogi - tajnik krajevne skupnostiFormalna sprememba statuta in akta o sistemizaciji delovnih mest ni bila neposredni pogoj za ugotovitev prenehanja potreb po delu tožnice.
Sodba VIII Ips 354/2006Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek24.10.2006izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - hujša kršitev pogodbene obveznosti - vinjenost - dokazno breme - zagovor - bolniški stalež - nadaljevanje delovnega razmerja do izteka odpovednega rokaPostopek pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi delodajalca ni nekakšen dokazni postopek. Delodajalec sam presodi, ali razpolaga z zadostnimi dokazi za utemeljitev razloga za izredno odpoved, pri čemer je na njegovi strani tudi dokazno breme utemeljenega razloga za izredno odpoved delavcu. Presoja tega, ali je delodajalec ob odpovedi "razpolagal z relevantnimi dokazi o očitani kršitvi" ali ne, je torej v presoji delodajalca samega in ne delavca. Bolniški stalež sam po sebi še ne pomeni, da se delavec ne more udeležiti zagovora pred odpovedjo, saj so razlogi za stalež različni in vedno ne vplivajo na možnost zagovora.
Sklep VIII R 130/2006Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek18.10.2006spor o pristojnosti - stvarna pristojnost - spor iz razmerja med delavcem in uporabnikom, h kateremu je delavec napotenDelovno sodišče je na podlagi določila točke c) 1. odstavka 5. člena ZDSS-1 pristojno za odločanje v primerih, ko je delodajalec tisti, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku, ne pa tisti, ki opravlja npr. dejavnost s področja gradbeništva in opravlja delo kot podizvajalec oziroma za podizvajalca.
Sodba VIII Ips 193/2005Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek25.04.2006zaposlovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti - republiška štipendijaV dohodek kandidatove družine za pridobitev republiške štipendije se vštevajo tudi prejemki iz 13. in 17. točke 19. člena ZDoh. Prejemki iz 13. točke 19. člena ZDoh so prejemki fizičnih oseb, ki niso rezidenti Republike Slovenije, če je tako določeno z mednarodno pogodbo, ki jo je ratificirala Republika Slovenija. V konkretnem primeru je to Konvencija med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki in dohodki iz premoženja (Uradni list Republike Slovenije, Mednarodne pogodbe, št. 4/1998). Po 4. členu te konvencije se tožničin oče šteje za rezidenta Republike Avstrije, katerega plače, mezde in drugi podobni prejemki se po 15. členu obdavčijo samo v tej državi. Navedena določba torej ne pomeni, da se pri ugotavljanju dohodka na družinskega člana v preteklem koledarskem letu ne upoštevajo tudi dohodki, pridobljeni z delom v Republiki Avstriji, od katerih prejemnik ne plačuje davka v Republiki Sloveniji in za katere...
Sklep VIII Ips 51/2006Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek25.04.2006plače - omejitve po zakonu - kolektivna pogodba Banke Slovenije (KP BS)V času, ko je veljal Zakon o načinu obračunavanja in izplačevanja plač (Uradni list RS, št. 13/93, 17/93, ZNOIP), to je v času od marca do konca maja 1993, se določbe KP BS niso smele uporabljati. Po prenehanju veljavnosti ZNOIP je bilo za mesec junij 1993 določiti plačo glede na mesec februar, upoštevajoč koeficient po prvem odstavku in valorizacijo po četrtem odstavku 119. člena KP BS.
Sodba VIII Ips 204/2005Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek14.03.2006republiška štipendija - določanje dohodka na družinskega člana - dohodki iz tujineKako se določa dohodek na družinskega člana pa je določal pravilnik o štipendiranju (pravilnik - Uradni list RS, št. 48/99 in nadalj.). Ta je v 4. členu določal, da se v dohodek na družinskega člana vštevajo vsi bruto dohodki in osebni prejemki. Kateri so osebni prejemki je razvidno iz zakona o dohodnini (Zdoh - Uradni list RS, št. 71/93 in nadalj.), enako tudi, od katerih osebnih dohodkov se ne plačuje dohodnina (19. člen), in ki se tudi ne vštevajo v dohodek na družinskega člana. Ker se vštevajo vsi bruto dohodki, se na ta način vštevajo tudi dohodki iz naslova dohodka prejetega v tujini.
Sodba VIII Ips 213/2005Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek17.01.2006republiška štipendija - cenzus - dohodki na družinskega člana - v tujini doseženi dohodkiTožnik ni upravičen do dodelitve republiške štipendije, če ne dosega predpisanega dohodkovnega cenzusa.
Sodba VIII Ips 130/2004Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek15.02.2005poslovodni organ - prenehanje delovnega razmerja - odpravninaKer tožnik ni odpovedal delovnega razmerja iz razloga, za katerega je bilo dogovorjeno plačilo odpravnine, v pogodbi ni pravne podlage za njeno izplačilo.
Sodba VIII Ips 176/2003Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek06.04.2004izplačevanje republiške štipendijeDavčna odločba o odmeri dohodnine za leto 2000 ne more biti osnova za plačevanje republiške štipendije za šolsko leto 2000/2001. Iz določbe drugega odstavka 56. člena zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB - Uradni list RS, št. 5/91 in nadalj.) izhaja, da je republiško štipendijo mogoče priznati, če dohodek na družinskega člana v preteklem koledarskem letu ne presega 130% celoletnega zneska zajamčene plače. Ker je v takem primeru preteklo koledarsko leto 1999, odločba o odmeri iz leta 2000 na sporno pravico ne učinkuje.
Sodba VIII Ips 130/2003Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek17.02.2004odpravnina - odpoved odpravnini - veljavnost sporazuma o odpovedi odpravniniOcena o neskladnosti sporazuma o odpovedi odpravnini z načelom vestnosti in poštenja mora izhajati iz analize vsebine, motivov, ciljev in vseh drugih okoliščinah, pod katerimi je ali zaradi katerih je tožnik ta sporazum sklenil.
Sodba VIII Ips 88/2003Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek17.02.2004pravica do štipendijeZakon ne predpisuje pogoja državljanstva za priznanje pravice do republiške štipendije. Ker Ustava RS v 13. členu določa, da se tujcem lahko omeji pravice samo z ustavo ali zakonom, to pomeni, da pravice do pridobitve republiške štipendije ni bilo mogoče omejiti s pravilnikom in zato ni bilo razloga za zavrnitev tožnikove zahteve, pri čemer je treba upoštevati, da velja tako glede sodišča (125. člen URS) kot tudi glede upravnih organov (120. člen URS), da so pri opravljanju dela oziroma funkcije vezani samo na ustavo in zakon.
Sodba VIII Ips 130/2002Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek06.05.2003plačilo odškodnine - sodna presoja zakonitosti sklepa o prenehanju delovnega razmerja - izključitev elementa nedopustnega ravnanja delodajalcaKer je šteti, da je tožniku na podlagi neuspešno izpodbijanega sklepa delovno razmerje prenehalo zakonito, je bil iz ravnanja tožene stranke, ki je izdala ta sklep, s pravnomočno sodno odločitvijo izključen element nedopustnosti.

Izberi vse|Izvozi izbrane