<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Gospodarski oddelek

Sodba III Ips 25/2008
ECLI:SI:VSRS:2010:III.IPS.25.2008

Evidenčna številka:VS4001530
Datum odločbe:13.07.2010
Opravilna številka II.stopnje:VSL I Cpg 1095/2006
Senat:
Področje:STEČAJNO PRAVO
Institut:izpodbijanje pravnih dejanj stečajnega dolžnika - kreditna pogodba

Jedro

Sklenitev kreditne pogodbe nima za posledico zmanjšanja stečajne mase. To velja tudi za sklenitev pogodb za kredite, s katerimi so se pokrivale stare obveznosti. Takšno spreminjanje obveznosti lahko služi tudi poskusom, da bi si upnik zagotovil ugodnejši položaj, vendar mora za to opraviti še dodatna pravna dejanja, katerih veljavnost je s stališča enakopravnega obravnavanja stečajnih upnikov mogoče presojati samostojno.

Izrek

Revizija se zavrne.

Obrazložitev

A.

Dosedanji potek postopka

1. Sodišče prve stopnje je ugodilo tožbenemu zahtevku na izpodbijanje pravnih dejanj v stečaju in za deset pravnih dejanj dolžnika (sklenitev dveh kreditnih pogodb s po enim dodatkom ter sklenitev dveh pogodb o zastavi terjatev s po dvema dodatkoma - navedenih v 1. točki izreka prvostopenjske sodbe) ugotovilo, da nimajo pravnega učinka proti stečajni masi tožeče stranke. V 2. točki izreka je toženi stranki naložilo, naj v stečajno maso tožeče stranke plača glavnico 111.597.179,89 SIT in zamudne obresti od 10. 5. 2004.

2. Sodišče druge stopnje je pritožbi tožene stranke ugodilo in sodbo sodišča prve stopnje delno spremenilo tako, da je izpodbojni zahtevek glede štirih pravnih dejanj (sklenitve obeh kreditnih pogodb z dodatkoma) zavrnilo (1. točka izreka drugostopenjske odločbe), delno, glede preostalih šest pravnih dejanj (sklenitve obeh pogodb o zastavi terjatev s štirimi dodatki), glede obveznosti plačila 111.234.209.588,89 in stroškov postopka pa razveljavilo in zadevo v tem obsegu vrnilo sodišču prve stopnje v novo sojenje (2. točka izreka).

3. Zoper sodbo pritožbenega sodišča v delu, s katerim je bila prvostopenjska sodba spremenjena (zavrnitev zahtevka), je tožeča stranka vložila revizijo. Uveljavlja zmotno uporabo materialnega prava.

4. Postopek v tej zadevi se je pred sodiščem prve stopnje končal pred uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (ZPP-D). Zato se po drugem odstavku njegovega 130. člena nadaljuje po določbah Zakona o pravdnem postopku (ZPP).

5. Sodišče je revizijo vročilo toženi stranki in Vrhovnemu državnem tožilstvu RS. Tožena stranka na revizijo ni odgovorila.

Ugotovljeno dejansko stanje

6. Sodišči prve in druge stopnje sta oprli svoji odločitvi na naslednja ugotovljena pravno relevantna dejstva:

- pravdni stranki sta v letu 2002 in 2003 sklenili dve kreditni pogodbi, dodatka k tema pogodbama, pogodbi o zastavi terjatev in dodatka k pogodbama o zastavi terjatev, in sicer: a) dne 2. 12. 2002 kreditno pogodbo št. 3, s katero je tožena stranka tožeči odobrila kredit 100 milijonov SIT – za poplačilo zapadle obveznosti iz kredita po prejšnji pogodbi (11100176) – vračilo kredita po tej pogodbi je bilo zavarovano z zastavo bodočih terjatev s pogodbo 90/2002 z dne 3. 12. 2002; b) dne 8. 11. 2002 kreditno pogodbo št. 30, ravno tako za 100 milijonov SIT – vračilo kredita po tej pogodbi pa je bilo zavarovano z zastavo bodočih terjatev s pogodbo 67/2002 z dne 8. 11. 2002. Po zapadlosti sta bila oba kredita podaljšana z dodatkoma k pogodbama – k prvi pogodbi z dne 27. 3. 2003, k drugi pa z dne 4. 4. 2003, stranki pa sta sklenili tudi dodatke k pogodbama o zastavi terjatev, in sicer k prvi dodatka z dne 27. 3. 2003 in z dne 23. 5 2003, k drugi pa dodatka z dne 4. 4. 2003 in z dne 23. 5 2003.

- nad tožečo stranko se je dne 17. 6. 2003 začel postopek prisilne poravnave, ki se je dne 5. 11. 2003 nadaljeval kot stečaj.

B.

Revizijske navedbe

7. Pritožbeno sodišče naj bi bilo zmotno uporabilo materialno pravo, ko je štelo, da tožena stranka s sklenitvijo kreditnih pogodb, s katerimi so se pokrivale stare obveznosti, ni prišla v ugodnejši položaj v primerjavi z drugimi stečajnimi upniki. Revidentka zatrjuje, da se pri izpodbijanju pravnih dejanj izpodbija tako osnovni posel, ki je pripeljal do podlage za sklenitev zavarovanja terjatev in s tem favoriziranja upnika, kot samo zavarovanje. Če ni izpodbit osnovni posel, ima po njenem stališču zavarovanje ustrezno pravno podlago, in ga „v nadaljevanju postopka ni mogoče izpodbijati“.

C.

Presoja utemeljenosti revizije

8. Pravno stališče revidentke je zmotno. Eden od pogojev za izpodbijanje pravnih dejanj stečajnega dolžnika po določbi prvega odstavka 125. člena ZPPSL je, da ima izpodbijano pravno dejanje za posledico neenakomerno ali zmanjšano poplačilo stečajnih upnikov (oškodovanje upnikov) oziroma da je z njim prišel posamezen upnik v ugodnejši položaj (naklanjanje ugodnosti upnikom). Pritožbeno sodišče je pravilno ugotovilo, da sklenitev kreditne pogodbe nima za posledico zmanjšanja stečajne mase. Pravilno je ugotovilo, da to velja tudi za sklenitev pogodb za kredite, s katerimi so se pokrivale stare obveznosti. Revizijsko sodišče dodaja, da takšno refinanciranje zapadlih obveznosti pomeni v bistvu le odlog njihovega plačila – in lahko tudi spremembo nekaterih drugih pogojev kreditiranja. Ne eno ne drugo samo po sebi ne more predstavljati oškodovanja drugih upnikov ali naklanjanja ugodnosti upniku, ki je na ta način odložil dospelost svojih obstoječih terjatev. Res je, da takšno spreminjanje obveznosti lahko služi tudi poskusom, da bi si upnik zagotovil ugodnejši položaj, vendar mora za to opraviti še dodatna pravna dejanja, katerih veljavnost je s stališča enakopravnega obravnavanja stečajnih upnikov mogoče presojati samostojno.

9. Glede na navedeno niso podani razlogi, zaradi katerih je bila revizija vložena, sodišče samo pa tudi ni našlo pomanjkljivosti glede uporabe materialnega prava, zato je revizijo zavrnilo (378. člen ZPP).


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (1993) - ZPPSL - člen 125, 125/1
Datum zadnje spremembe:
26.03.2020

Opombe:

P2RvYy0yMDEwMDQwODE1MjQ2OTQ5