<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Gospodarski oddelek

Sodba in sklep III Ips 88/2008
ECLI:SI:VSRS:2010:III.IPS.88.2008

Evidenčna številka:VS4001522
Datum odločbe:10.06.2010
Opravilna številka II.stopnje:VSM I Cpg 337/2007
Senat:
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:začetek stečajnega postopka - razlog za prekinitev postopka - izbris gospodarske družbe iz sodnega registra po pravnomočno zaključenem stečajnem postopku - zavrženje tožbe - učinek sklepa o prekinitvi in nadaljevanju postopka

Jedro

Ni pravilno stališče, da sklep o zavrženju tožbe po drugem odstavku 207. člena ZPP nima učinka. Takšne načelne posledice namreč določba drugega odstavka 207. člena ZPP ne ureja.

Sklep o zavrženju tožbe je bil izdan, ko je že odpadel razlog za prekinitev postopka iz 4. točke prvega odstavka 205. člena ZPP, s tem pa tudi smisel za prekinitev postopka, ki je v odpravi procesnih ovir za nadaljevanje postopka v določenih procesnih situacijah (prim. prvi odstavek 205. člena ZPP).

Izrek

Reviziji se delno ugodi, sodbi sodišč prve in druge stopnje se razveljavita v delu, v katerem je zavrnjen zahtevek B. d.o.o. na plačilo 9.013,52 EUR (prej 2.160.000,00 SIT) in glede odločitve o stroških postopka, ter se zadeva v tem obsegu vrne sodišču prve stopnje v novo odločanje.

V preostalem delu se revizija zavrne.

Revizijski stroški so nadaljnji stroški postopka.

Obrazložitev

Dosedanji potek dela postopka, ki je relevanten za odločanje o reviziji

1. Sodišče prve stopnje je s sklepom Pg 28/2005-132 z dne 1. 4. 2005, l. št. 312, (1) razveljavilo sklep o izvršbi Okrajnega sodišča na Ptuju Ig 98/00816 z dne 8. 9. 1998 v 1. točki izreka za glavnico 124.442,21 EUR (prej 29.821.331,20 SIT) skupaj s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi, in v 3. točki izreka ter (2) zavrglo tožbo družbe G. d.o.o. proti Občini Z. Tako je odločilo, ker je ugotovilo, da je bila družba G. d.o.o. izbrisana iz sodnega registra zaradi pravnomočno zaključenega stečajnega postopka (sklep Okrožnega sodišča v Mariboru St 20/2004 z dne 25. 10. 2004, ki je postal pravnomočen 23. 11. 2004).

2. Proti temu sklepu je vložila pritožbo družba B. d.o.o. V njej se je sklicevala na pogodbo o odstopu terjatve z dne 3. 1. 2003, s katero ji je družba G. d.o.o. odstopila terjatev do občine Z., ki zato po pritožbenih navedbah ni postala del stečajne mase.

3. Višje sodišče v Mariboru je predloženo pritožbo družbe B. d.o.o. vrnilo Okrožnemu sodišču na Ptuju z dopisom I Cpg 143/2005-3 z dne 26. 5. 2005. Iz dopisa (med drugim) sledi, da je bil zaradi začetka stečajnega postopka (dne 31. 5. 2004) postopek v obravnavanem gospodarskem sporu prekinjen, da med prekinitvijo postopka sodišče ne more opravljati nobenih procesnih dejanj in da se prekinjeni postopek lahko nadaljuje, ko ga prevzame pravni naslednik (lahko tudi singularni).

4. Sodišče prve stopnje je izdalo 12. 7. 2005 sklep o prekinitvi postopka in nadaljevanju postopka Pg 28/2005-144 (l. št. 327), ki je postal pravnomočen, in nadaljevalo postopek z družbo B. d.o.o. kot tožečo stranko.

5. Sodišče prve stopnje je s sodbo, v zvezi s katero je bila izdana izpodbijana sodba Višjega sodišča v Mariboru, razveljavilo sklep o izvršbi Okrajnega sodišča na Ptuju Ig 98/00816 z dne 8. 9. 1998 v 1. točki izreka za glavnico 124.442,21 EUR in pripadajoče zakonske zamudne obresti in zavrnilo tožbeni zahtevek. Sodišče druge stopnje je sodbo sodišča prve stopnje spremenilo tako, da je zavrnilo »zahtevek tožnika, s katerim terja, da toženka njemu izpolni terjatev (prednika) iz sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča na Ptuju [].«

6. Tožeča stranka je vložila proti sodbi sodišča druge stopnje revizijo zaradi bistvenih kršitev postopka in zmotne uporabe materialnega prava. Predlagala je, naj revizijsko sodišče reviziji ugodi in razveljavi sodbi sodišč prve in druge stopnje ter zadevo vrne v ponovno odločanje sodišču prve stopnje.

7. Revizija je bila vročena toženi stranki, ki je nanjo odgovorila, in Vrhovnemu državnemu tožilstvu Republike Slovenije. Tožena stranka je predlagala, naj revizijsko sodišče revizijo zavrne.

8. Vrhovno sodišče je na podlagi drugega odstavka 130. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (Ur. l. RS 45/2008; ZZP-D) uporabilo Zakon o pravdnem postopku s spremembami, ki so bile uveljavljene pred ZPP-D (Ur. l. RS 73/2007 – uradno prečiščeno besedilo).

Razlogi za odločitev Vrhovnega sodišča

9. Revizija je delno utemeljena.

10. Na pavšalni očitek bistvene kršitve določb pravdnega postopka revizijsko sodišče ne more konkretno odgovoriti.

11. Družba B. d.o.o. je pravno nasledstvo po izbrisani družbi G. d.o.o. utemeljevala s pogodbo o odstopu terjatve z dne 3. 1. 2003. Sodišči prve in druge stopnje sta v zvezi s to pogodbo ugotovili, da je družba G. d.o.o. odstopila tožeči stranki terjatev do Občine Z. do zneska 9.013,52 EUR (prej 2.160.000,00 SIT; pogodba je v prilogi A 54) „zaradi poravnave bodočih obveznosti., ki jih bo imel odstopnik do prevzemnika.“

12. Razlogi sodišč prve in druge stopnje (1) o procesni možnosti družbe B. d.o.o., da cedirano terjatev uveljavi proti toženi stranki v posebni pravdi, (2) o pomanjkanju upravičenja za nadaljevanje tega postopka, (3) o »dokončni« prekinjenosti tega postopka in (4) o dejstvu, da terjatev ni prešla na tožečo stranko v okviru stečajnega postopka, se nanašajo na procesna vprašanja v zvezi z vstopom družbe B. d.o.o. na mesto prvotne tožeče stranke – to je družbe G. d.o.o. v obravnavanem gospodarskem sporu. Vlagateljica revizije zato pravilno opozarja, da ti razlogi sedanji tožeči stranki odrekajo pravico nadaljevati prekinjeni postopek. Ker pa razlogi, ki izpostavljajo zgolj procesne ovire za vodenje tega postopka po izbrisu G. d.o.o. iz sodnega registra, ne utemeljujejo obenem, da niso podane materialnopravne predpostavke utemeljenosti tožbenega zahtevka (sedanje) tožeče stranke proti toženi stranki, je glede zavrnitve tožbenega zahtevka sedanje tožeče stranke na plačilo 9.013,52 EUR (prej 2.160.000,00 SIT) podan revizijski razlog zmotne uporabe materialnega prava. Sodišči prve in druge stopnje sta namreč ugotovili, da je družba G. d. o. o. odstopila s pogodbo z dne 3. 1. 2003 tožeči stranki svojo terjatev do Občine Z. do tega zneska (prim. 11. točko obrazložitve). Zaradi zmotne uporabe materialnega prava je ostalo dejansko stanje v zvezi z obstojem prenesene terjatve nepopolno ugotovljeno. Zato je podan razveljavitveni razlog iz drugega odstavka 380. člena ZPP. Revizijsko sodišče je reviziji delno ugodilo in izpodbijani sodbi razveljavilo glede zavrnitve zneska 9.013,52 EUR (prej 2.160.000,00 SIT).

13. Dejanske ugotovitve sodišč prve in druge stopnje o obsegu prenosa terjatve ne utemeljujejo, da bi lahko (sedanja) tožeča stranka pridobila v razmerju do tožene stranke na podlagi zatrjevane pogodbe o odstopu terjatve položaj upnice glede zneska, ki presega 9.013,52 EUR (prej 2.160.000,00 SIT). Revizijsko sodišče je na podlagi 378. člena ZPP zato zavrnilo revizijo v preostalem delu.

14. Odločitev o stroških revizijskega postopka temelji na četrtem odstavku 165. člena ZPP.

Razlogi za nadaljevanje postopka

15. V nadaljevanju postopka bo moralo sodišče prve stopnje posvetiti pozornost, (1) da je bila s sklepom zavržena tožba družbe G. d.o.o. zaradi izbrisa iz sodnega registra, (2) da je družba B. d.o.o. proti temu sklepu vložila pritožbo, (3) o kateri pa po podatkih spisa pritožbeno sodišče še ni odločilo (prim. 1., 2. in 3. točko obrazložitve).

16. S tem v zvezi je treba dodati, da ni pravilno stališče, da sklep o zavrženju tožbe (citiran v 1. točki obrazložitve) po drugem odstavku 207. člena ZPP nima učinka. Takšne načelne posledice namreč določba drugega odstavka 207. člena ZPP ne ureja. Poleg tega iz dejanskih ugotovitev sodišč prve in druge stopnje izhaja, da je bil sklep o zavrženju tožbe z dne 1. 4. 2005 izdan, ko je bila prvotna tožeča stranka že izbrisana iz sodnega registra zaradi pravnomočno zaključenega stečajnega postopka. Iz tega sledi, da je bil sklep o zavrženju tožbe izdan, ko je že odpadel razlog za prekinitev postopka iz 4. točke prvega odstavka 205. člena ZPP, s tem pa tudi smisel za prekinitev postopka, ki je v odpravi procesnih ovir za nadaljevanje postopka v določenih procesnih situacijah (prim. prvi odstavek 205. člena ZPP).

17. V ZPP ni podlage, po kateri bi sklep o prekinitvi in nadaljevanju postopka »odpravil« predhodno izdani sklep o zavrženju tožbe. Sklep o prekinitvi in o nadaljevanju postopka (citiran v 4. točki te obrazložitve) se zato v opisani procesni situaciji lahko nanaša le na postopek, ki je potekal po izdaji sklepa o zavrženju tožbe. To pomeni dvoje. Prvič, sodišči prve in druge stopnje nista postopali pravilno, ko sta začeli z obravnavo tožbenega zahtevka B. d.o.o. proti O. Z. na plačilo zneska 9.013,52 EUR (prej 2.160.000,00 SIT), kljub temu, da je bila zavržena tožba družbe G. d.o.o. In drugič, pred nadaljnjo vsebinsko obravnavo bo treba odločiti o pritožbi družbe B. d.o.o. proti sklepu o zavrženju tožbe. Ob odločanju o tej pritožbi bo treba obravnavati vprašanji, ali ima družba B. d.o.o. pravico do pritožbe proti sklepu o zavrženju tožbe in ali ima upravičenje za vstop v pravdo na mesto izbrisane družbe G. d.o.o..


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 205, 205/1-4, 207, 207/2
Datum zadnje spremembe:
26.03.2020

Opombe:

P2RvYy0yMDEwMDQwODE1MjQ2OTQx