Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 8118cT0xMzAvMjAxNiZkYXRhYmFzZSU1QlNPVlMlNUQ9U09WUyZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJm9yZGVyPWNoYW5nZURhdGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT0zOTk=
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
Sodba I Uv 26/96Vrhovno sodiščeUpravni oddelek03.04.1997izvolitev v sodniško funkcijoV postopku izvolitve v sodniško funkcijo odloča Sodni svet 1) o vprašanju, ali prijavljeni kandidat(i) izpolnjuje(jo) z zakonom predpisane pogoje za izvolitev v sodniško funkcijo na razpisano sodniško mesto in 2) o vprašanju, katerega izmed kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje, bo predlagal v izvolitev. Z negativnim aktom o prvem vprašanju Sodni svet kandidatu odreče pravico do nadaljnje udeležbe v postopku za izvolitev v sodniško funkcijo, z aktom o izbiri kandidata pa ipso facto odloči o neizbiri ostalih (nepredlaganih) kandidatov za prosto sodniško mesto.
Sodba U 1176/94-6Vrhovno sodiščeUpravni oddelek24.10.1996pomoč neuki stranki - dovoljenje za nabavo in posest orožjaUpravni organ ni dolžan dajati stranki pomoči o pravici, ki stranki glede na vsebino njene vloge niti ni šla.
Sodba U 512/94-8Vrhovno sodiščeUpravni oddelek26.09.1996vrnitev v last in posestZ elaboratom, iz katerega izhaja, da bo vlagatelj denacionalizacijskega zahtevka s krediti zgradil nov stanovanjsko poslovni objekt, ki ga bo deloma uporabljal za potrebe svoje družine, deloma pa oddal v najem, ni izkazano, da bo zagotovljena racionalnejša in ekonomsko uspešnejša uporaba nepremičnine, kot jo zagotavlja zavezanec. Če v obstoječih objektih opravlja registrirano dejavnost, zato ni izpolnjen pogoj za vrnitev nepremičnine po določbi 23. člena ZDen.
Sodba U 353/95-8Vrhovno sodiščeUpravni oddelek25.09.1996denacionalizacija podjetij - začasna odredba - vrnitev podržavljenega premoženja v obliki solastninskega deleža na nepremičniniVrnitev podržavljenega premoženja v obliki, ki je določena v 38. členu ZDen, se lahko nanaša le na nepremičnine, ki so bile ob podržavljenju last podržavljenega podjetja, ne more pa se ta nanašati tudi na druge nepremičnine, ki so sredstva oz. premoženje zavezanca.
Sodba U 1481/94-6Vrhovno sodiščeUpravni oddelek17.04.1996denacionalizacija kmetijskih zemljišč - sprememba zahtevkaČe denacionalizacijski upravičenec svojega zahtevka po vrnitvi nepremičnine v naravi tudi po opozorilu upravnega organa, da ni zakonskih pogojev za vrnitev v naravi, ne spremeni v zahtevek za odškodnino v obliki delnic ali obveznic do izdaje prvostopne odločbe, je upravni organ ravnal pravilno, ko je zavrnil zahtevek kot neutemeljen.
Sodba U 251/94-6Vrhovno sodiščeUpravni oddelek10.04.1996denacionalizacija stanovanjskih in poslovnih stavb - sprememba zahtevkaČe so se zaradi izvzetja stanovanj iz nacionalizacije spremenila razmerja med prejšnjimi solastniki, lahko ti po presoji sodišča svoj denacionalizacijski zahtevek uveljavljajo v obliki vrnitve skupne lastnine, o čemer mora upravni organ odločiti.
Sodba U 1151/94-10Vrhovno sodiščeUpravni oddelek13.03.1996stranka v postopku denacionalizacijeSlovenski odškodninski sklad ni stranka v postopku denacionalizacije, kjer je zahtevek denacionalizacijskega upravičenca vezan izključno na vrnitev podržavljenega premoženja v obliki nadomestnega premoženja.
Sodba VI Ips 6/95Vrhovno sodiščeUpravni oddelek22.01.1996blagovna znamka56. člena zakona o industrijski lastnini, po katerem se prijava zavrže, če prijavitelj ne odpravi vseh pomanjkljivosti in zato ni mogoče ravnati po prijavi, ni mogoče razlagati tako, da se prijava, v kateri se zahteva varstvo blagovne znamke za več razredov, zavrže tudi za tiste razrede oz. v tistem delu, v katerem niso bile ugotovljene nikakršne pomanjkljivosti. Če je mogoče zahtevi za priznanje pravice tudi deloma ugoditi, je glede neugodenega dela zahteve nepomembno, ali je v tem delu bila zahteva zavržena ali zavrnjena.
Sodba U 647/94-6Vrhovno sodiščeUpravni oddelek10.01.1996izvršbaSklep upravnega organa, s katerim je stranki naložil, da mora predložiti vozniško dovoljenje zaradi vpisa varstvenega ukrepa prepovedi vožnje motornega vozila, je zakonit, če temelji na odločbi sodnika za prekrške, ki vsebuje klavzulo, da je postala pravnomočna in izvršljiva.
Sodba U 1461/93-5Vrhovno sodiščeUpravni oddelek18.10.1995davek na promet nepremičninLe izrecno navedena prepoved odmere davka na promet nepremičnin v izvršljivi odločbi, s katero je urbanistični inšpektor izrekel ukrep po 73. ali 75. členu ZUN, je lahko pravna podlaga za zavrnitev odmere davka pri kupoprodajni pogodbi, katere predmet je objekt, zoper katerega je tak ukrep izrečen, ali zemljišče, na katerem tak objekt stoji.
Sodba U 1492/93-7Vrhovno sodiščeUpravni oddelek18.05.1995carinjenje blaga - vložitev deklaracije - poznejše obračunavanje, zaračunavanje in vračanje carine in drugih uvoznih davščinNaknaden obračun uvoznih davščin je mogoč, če se na podlagi podatkov iz UCD, od katerih je odvisen obračun listin, ugotovi, da obračun ne ustreza dejanskemu stanju blaga oziroma, če so bile uvozne davščine plačane v večjem ali manjšem znesku od predpisanega.
Sodba U 1312/93-10Vrhovno sodiščeUpravni oddelek08.06.1995pridobitev z naturalizacijoKer za ugotovitev državljanstva ni pristojno MNZ, tožena stranka ni bila dolžna razčiščevati, ali tožnica prvotni zahtevek za pridobitev državljanstva z redno naturalizacijo umika oz. spreminja in zahteva ugotovitev državljanstva. Stranka lahko spremeni zahtevek na prvi stopnji do odločitve le, če je za odločanje o spremenjenem zahtevku pristojen isti organ.
Sodba U 1427/93-6Vrhovno sodiščeUpravni oddelek06.10.1994lokacijsko dovoljenjeČe je investitor dobil lokacijsko dovoljenje za gradnjo objekta, v katerem bo opravljal obrtno dejavnost, lahko sodišče presoja le, ali so izpolnjeni zakonski pogoji za izdajo takega lokacijskega dovoljenja. Ne more pa upoštevati tožbenega ugovora, da investitor v novem objektu ne bo opravljal obrtne, ampak industrijsko dejavnost.
Sodba U 914/93-8Vrhovno sodiščeUpravni oddelek13.10.1994lokacijsko dovoljenjeRazpolagalno pravico z nepremičnino investitor izkazuje z zemljiškoknjižnim izpiskom, da je lastnik. Dejstvo, da je vložena tožba za razveljavitev pogodbe, po kateri je investitor postal lastnik te nepremičnine, ni ovira za izdajo lokacijskega dovoljenja.
Sodba U 42/93-10Vrhovno sodiščeUpravni oddelek22.12.1994denacionalizacija stanovanjskih in poslovnih stavb - prepoved razpolaganja s premoženjem, glede katerega obstaja dolžnost vrnitve - prodaja dolžnika v stečajnem postopku - kulturni spomenikČe je bil stečajni dolžnik po zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur.l. SFRJ, št. 84/89) prodan kot pravna oseba na javni dražbi, je kupec postal njegov lastnik z dražbo, in ne šele na podlagi pogodbe, sklenjene nekaj dni po javni dražbi.
Sodba U 686/93-7Vrhovno sodiščeUpravni oddelek19.01.1995oprostitev plačila carine - nepopolno ugotovljeno dejansko stanje - kršitev pravil postopkaDoločbe 50. člena CZ ni mogoče razlagati, da se v primeru, če izvozna obveznost, nastala na podlagi uvoženega reprodukcijskega materiala, ni v celoti izpolnjena, zaračuna carina za celotno uvoženo blago.
Sodba U 861/93-16Vrhovno sodiščeUpravni oddelek26.01.1995lastninjenje zadružnega premoženja - rok za vložitev zahtevka - upravičenci za lastninjenjePri obsegu sodelovanja članov zadruge z zavezancem je odločilno stanje na dan 26.9.1992, to je zadnji dan za vložitev zahtevka po 57. členu Zakona o zadrugah. Med postopkom spremenjeno dejansko stanje ne more vplivati na delež zadružnega upravičenca, ker bi to pomenilo neenakopraven položaj zadružnih upravičencev, saj objektivno ni bilo mogoče istočasno odločiti o vseh zahtevkih iz 57. člena zakona.
Sodba U 113/93Vrhovno sodiščeUpravni oddelek19.05.1994denarna pomoč (redna) - sprememba zahtevka - rokSodišče ne more odločati o utemeljenosti naknadno postavljenega zahtevka po redni denarni pomoči. Postavljeni zahtevek se lahko spremeni le do izdaje odločbe na prvi stopnji.
Sodba U 984/93Vrhovno sodiščeUpravni oddelek24.02.1994osebno delovno dovoljenje za državljane nekdanje SFRJ - dovoljenje za določen čas - pogojiUreditev osebnih delovnih dovoljenj državljanov nekdanje SFRJ oziroma bivših republik je posledica spremenjenega državno-pravnega položaja Republike Slovenije po 25.6.1991.
Sodba U 70/93Vrhovno sodiščeUpravni oddelek20.01.1994pridobitev - državljan druge republike - nebivanje v Sloveniji - odločanje v okviru zahtevkaUpravni organ odloča v okviru postavljenega zahtevka, zato ni dolžan ugotavljati ali stranka izpolnjuje pogoje za sprejem v državljanstvo na drugi pravni podlagi.

Izberi vse|Izvozi izbrane