Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 8467cT0xMzAvMjAxNiZkYXRhYmFzZSU1QlNPVlMlNUQ9U09WUyZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJm9yZGVyPWNoYW5nZURhdGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT0zOTg=
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
Sodba IV Ips 38/2009Vrhovno sodiščeKazenski oddelek11.09.2009kršitev materialnih določb zakona - sankcije za prekrške - kazenske točke v cestnem prometu s prenehanjem veljavnosti vozniškega dovoljenjaKer storilec ni posedoval veljavnega vozniškega dovoljenja za nobeno kategorijo, je prekrškovni organ z izrekom stranske sankcije 3 kazenskih točk v cestnem prometu storilcu, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja, v izpodbijanem plačilnem nalogu prekoračil pravico, ki jo ima po zakonu in kršil določbo drugega odstavka 22. člena ZP-1 na način iz 5. točke 156. člena ZP-1.
Sodba IV Ips 40/2009Vrhovno sodiščeKazenski oddelek20.10.2009prekrški – sankcije za prekrške - kazenske točke v cestnem prometu s prenehanjem veljavnosti vozniškega dovoljenja – voznik začetnikNaknadna pridobitev vozniškega dovoljenja za kategorije BE, C in CE v času, ko storilec ni bil več voznik začetnik, na status voznika v smislu 66. točke prvega odstavka 23. člena ZVCP-1 nima nikakršnega vpliva.
Sklep II Ips 767/2009Vrhovno sodiščeCivilni oddelek05.11.2009dovoljenost revizije – vrednost izpodbijanega dela pravnomočne sodbe – zavrženje revizijeVrednost revizijsko izpodbijanega dela drugostopenjske sodbe je le 6.672,08 EUR in ker revizija tudi ni bila dopuščena, gre za nedovoljeno revizijo.
Sodba in sklep II Ips 423/2008Vrhovno sodiščeCivilni oddelek12.11.2009objektivna odgovornost – krivdna odgovornost – odgovornost delodajalca – odgovornost za škodo od nevarne dejavnosti - nesreča pri delu – deljena odgovornostV obravnavanem primeru je bilo ob ustrezni organizaciji delovnega procesa in izvajanju varstvenih ukrepov mogoče preprečiti nevarnost. Tožnik je imel ves čas možnost izklapljanja stroja in ga je lahko nadzoroval, zato sta sodišči pravilno uporabili določila o krivdni odgovornosti in ugotovili, da do nesreče ne bi prišlo, če bi tožnik pred posegom izklopil stroj. Bil je poučen o varstvu pri delu in o tem, da med obratovanjem stroja ne sme posegati v nevarno območje, pa je to zavestno kršil.
Sodba in sklep II Ips 444/2009Vrhovno sodiščeCivilni oddelek12.11.2009darilna pogodba – razveza darilne pogodbe – vrnitev darila - razveza darilne pogodbe za primer smrtiV primeru razveze se vračajo darila, ki niso sorazmerna premoženjskemu stanju darovalca in se morajo vrniti v tistem stanju, v katerem so bila v trenutku, ko je nastal vzrok za razvezo. Toženec sicer opozarja, da je šlo za dve medsebojno povezani darili, vendar to pravil o vračanju ne spremeni.Toženčev pravni interes za razvezo bodoče daritve je podan, sicer bi se tožnica ali njeni dediči na podlagi pogodbe in izpiska iz matične knjige umrlih lahko vpisali v zemljiško knjigo in bi bila potrebna nova pravda.
Sodba II Ips 494/2008Vrhovno sodiščeCivilni oddelek12.11.2009obseg zapuščine - izločitev iz zapuščine v korist potomcev zapustnika – določljivost tožbenega zahtevkaVišina prispevka tožnika k povečanju premoženja:mati je vložila osnovna sredstva, je aktivno sodelovala pri delu na kmetiji in odločala o njej, poleg tega pa je še gospodinjila, skrbela za tožnikovo družino ter sodelovala pri vodenju tožnikove trgovske dejavnosti. tožnik, ki je bil ob očetovi smrti star 24 let in je končal kmetijsko šolo, se je vključeval, ko je šlo za odločanje o kmetijsko-ekonomskih ukrepih, tako da je bil v času materine smrti že resnični gospodar, ki je dotlej in pozneje ustrezno vlagal vanjo svoje delo in sredstva.
Sklep II Ips 703/2009Vrhovno sodiščeCivilni oddelek22.10.2009dovoljenost revizije – vrednost izpodbijanega dela pravnomočne sodbe – zavrženje revizijeGlede na vrednost izpodbijanega dela sodbe revizija ni dovoljena, prav tako pa revizija ni bila predhodno dopuščena.
Sklep II DoR 108/2009Vrhovno sodiščeCivilni oddelek14.10.2009dopustitev revizije – nepopoln predlog za dopustitev revizije - opredelitev vrednosti izpodbijanega dela sodbe – prepozna dopolnitev predloga - odškodninski spor - zavrženje predloga za dopustitev revizijePredlog za dopustitev revizije, v katerem ni navedena oziroma ugotovljiva vrednost izpodbijanega dela drugostopenjske sodbe, je nepopoln, zato ga je Vrhovno sodišče kot takega zavrglo.
Sklep X Ips 130/2009Vrhovno sodiščeUpravni oddelek16.09.2009dovoljenost revizije – obnova upravnega postopka – pravni interes - zavrženjeVsakdo, ki v upravnem sporu zahteva varstvo svojih pravic ali pravnih koristi, mora ves čas postopka izkazovati pravni interes oziroma pravovarstveno potrebo. Iz podatkov, ki jih je pridobilo Vrhovno sodišče, izhaja, da je s sodbo Vrhovnega sodišča že bilo ugotovljeno, da se tožnik po predpisih o državljanstvu, ki so na območju RS veljali do uveljavitve ZDRS, od 28.8.1945 dalje šteje za jugoslovanskega in slovenskega državljana, zato tožnik ne izkazuje več pravnega interesa za obnovo postopka v katerem je bilo ugotovljeno, da se tožnik ne šteje za jugoslovanskega in slovenskega državljana.
Sklep II Ips 435/2009Vrhovno sodiščeCivilni oddelek17.09.2009dovoljenost revizije – prepozna revizije – rok za vložitev revizije – zavrženje revizijeRevizija bi bila vložena pravočasno, če bi bila izročena prvostopenjskemu sodišču pred potekom zakonskega roka.
Sodba II Ips 857/2007Vrhovno sodiščeCivilni oddelek17.09.2009neupravičena pridobitev – sprememba upnika – odstop terjatve s pogodbo (cesija)Tožnik je v pravno razmerje s toženko vstopil šele s sklenitvijo pogodbe o odstopu terjatve, s katero je dosedanji upnik (odstopnik ali cedent) prenesel terjatev, ki jo je imel do toženke iz naslova vlaganj v dom, na tožnika kot novega upnika (prevzemnika ali cesionarja). Gre za spremembo strank pravnega razmerja na strani upnika, pri čemer je bistveno, da se položaj toženke kot dolžnice (cessus) s sklenitvijo cesijske pogodbe ni spremenil.
Sklep II Ips 223/2008Vrhovno sodiščeCivilni oddelek16.09.2009povzročitev škode – odgovornost notarja - skrbnost dobrega strokovnjaka pri sestavi notarske listine – poučitev stranke o vsebini posla – prodajna pogodba s pridržkom lastninske pravice - krivdna odgovornost - podlage odškodninske odgovornosti - nedopustnost ravnanja notarja – vzročna zveza - škodaPri presoji skrbnosti dobrega strokovnjaka – notarja, je treba ugotoviti, ali je poznal vsebino celotnega posla ali le pogodb, ki jih je potrdil in jim podelil lastnost notarskega zapisa. Vsaka najmanjša opustitev in malomarnost je podlaga za krivdno odgovornost.
Sodba II Ips 179/2007Vrhovno sodiščeCivilni oddelek17.09.2009neupravičena pridobitev – uporabnina - pravila vračanja – kdaj se ne more zahtevati vrnitevTožnik je s svojim ravnanjem (pomočjo toženki) prikrajšal samega sebe, v želji, da toženki nastane korist (da ni dolžna plačati uporabe stanovanja). Njegova volja je torej temelj za premik premoženja in izključuje okoriščenje toženke, s tem pa tožnikov vrnitveni zahtevek.
Sodba II Ips 283/2009Vrhovno sodiščeCivilni oddelek17.09.2009poslovodstvo brez naročila – izročilna pogodba – dolžnost otrok preživljati starše – zahtevek za povračilo izdatkov od tistega, ki je osebo dolžan preživljati – verzija – obstoj obveznosti – izdatki zaradi preživljanjaPo določbi 133. člena ZZZDR lahko oseba, ki je imela izdatke zaradi preživljanja nekoga drugega, zahteva s tožbo povračilo izdatkov od tistega, ki je bil dolžan preživljati drugega in v obsegu, kolikor so bili ti izdatki potrebni. Gre za pravilo, ki ureja verzijski zahtevek zaradi preživljanja (verzijo). Ker tožnik v postopku ni dokazal, da je bil oče brez sredstev za preživljanje in potreben preživljanja, niti da je sam imel s preživljanjem očeta sploh kakšne izdatke, je odločitev o zavrnitvi zahtevka povsem pravilna.
Sodba II Ips 106/2008Vrhovno sodiščeCivilni oddelek01.10.2009sklepčnost tožbe – aktivna stvarna legitimacija – zavrnilna (neprava) zamudna sodba – časovne meje pravnomočnosti zavrnilne zamudne sodbe – razpravno načelo – dokazovanje – trditveno in dokazno breme – podatki sodnega registra – sodno znano dejstvo – izbris družbe iz sodnega registraKer sta zamudna in zavrnilna (neprava) zamudna sodba (prvi in tretji odstavek 318. člen ZPP) izdani v pisni fazi postopka, pravilo, da so časovne meje pravnomočnosti določene s koncem glavne obravnave, ni uporabljivo. Zato je potrebno izhajati iz višjega načela, da se časovne meje pravnomočnosti presojajo po trenutku, do katerega sta imeli stranki v postopku pred sodiščem prve stopnje možnost navajati nova dejstva. Ker je zavrnilna zamudna sodba izdana v tožnikovo škodo, je pri določanju časovnih meja pravnomočnosti potrebno izhajati iz tožnikovega položaja. Časovni obseg pravnomočnosti zavrnilne zamudne sodbe je zato določen s trenutkom, ko jo je sodišče izdalo – do tedaj je imel namreč tožnik možnost navajati nova dejstva in tožbo narediti sklepčno.Pri podatkih iz sodnih evidenc, kot so podatki sodnega registra, gre sicer za sodno znana dejstva, ki pa so, tako kot vsa ostala dejstva, predmet obravnavanja, kar pomeni, da mora biti strankam omogočeno, da...
Sklep II Ips 429/2009Vrhovno sodiščeCivilni oddelek01.10.2009dovoljenost revizije – dopustitev revizije – revizija, vložena pri nepristojnem sodišču – rok za revizijo – prepozna revizija - zavrženje revizijeRevizija je zavržena kot prepozna, ker je bila vložena pri nepristojnem sodišču, na pristojno sodišče pa je prispela po izteku zakonskega 30-dnevnega roka.
Sklep II Ips 194/2007Vrhovno sodiščeCivilni oddelek26.08.2009sodna pristojnost – upravna pristojnost – vrnitev preplačila davka – dohodnina – zamudne obresti od preveč plačane dohodnine – neupravičena pridobitev – odškodninaPravna podlaga za vrnitev preveč plačane dohodnine in za uveljavitev zakonskih zamudnih obresti od davčnih preplačil je urejena v davčnih predpisih (114. člen ZDoh oziroma 95. člen ZDavP), njihova določila pa pomenijo specialno ureditev v primerjavi s splošnimi določbami ZOR. Tudi odločanje o zahtevkih iz 114. člena ZDoh oziroma iz 95. člena ZDavP je pridržano organom, ki odločajo na matičnem področju, to je davčnim organom, ki pri tem uporabljajo ZUP oziroma zakon, ki ureja davčni postopek.
Sklep II Ips 426/2009Vrhovno sodiščeCivilni oddelek17.09.2009dovoljenost revizije – vrednost spornega predmeta – predlog za dopustitev revizije – zavrženje revizijePrvostopenjska sodba je bila izdana pred uveljavitvijo ZPP-D, zato lahko vlogo stranke z oznako predlog za dopustitev revizije predstavlja samo revizijo. Ta pa ni dovoljena, ker vrednost spornega predmeta ne presega mejne vrednosti za dovoljenost revizije.
Sklep II Ips 408/2009Vrhovno sodiščeCivilni oddelek24.09.2009dovoljenost revizije – vložitev revizije pri nepristojnem sodišču – predlog za dopustitev revizije - prepozna revizija - zavrženje revizijeKer je bila revizija pri pristojnem sodišču vložena po izteku tridesetdnevnega roka, ni dovoljena.
Sklep II Ips 1051/2007Vrhovno sodiščeCivilni oddelek17.09.2009dovoljenost revizije – vrednost spornega predmeta – postranska terjatev – obrestiPri presoji o pravici do revizije ni mogoče upoštevati niti zneska iz prve točke tožbenega zahtevka, niti zneska iz druge točke tožbenega zahtevka, ker se oba nanašata na obresti kot stransko terjatev, glavnica 1.000.000 SIT pa ne presega revizijskega praga.

Izberi vse|Izvozi izbrane