Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 8118cT0xMzAvMjAxNiZkYXRhYmFzZSU1QlNPVlMlNUQ9U09WUyZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJm9yZGVyPWNoYW5nZURhdGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT0zOTc=
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
Sodba I Up 217/2002Vrhovno sodiščeUpravni oddelek24.10.2002presoja pravice do denacionalizacije - čas odvzema lastninske pravicePri presoji pravice do denacionalizacije je pomemben le čas odvzema lastninske pravice, ne pa čas odvzema pravice uporabe.
Sodba I Up 598/2002Vrhovno sodiščeUpravni oddelek28.11.2002upravičenost do denacionalizacijeUpravičenost do denacionalizacije je glede na določbo 3. člena ZDen odvisna od časa podržavljenja stavbnega zemljišča in ne od časa odvzema zemljišča iz posesti.
Sodba I Up 770/2002Vrhovno sodiščeUpravni oddelek24.10.2002upravičenost do denacionalizacijePri presoji statusa denacionalizacijskega upravičenca je pomembno le podržavljenje; to je odvzem lastninske pravice, ne pa (kasnejši) odvzem iz posesti.
Sodba I Up 784/2002Vrhovno sodiščeUpravni oddelek06.11.2002denacionalizacija stavbnih zemljišč - upravičenec do denacionalizacije - prenos pravice uporabe s pravnim poslomUpravičenost do denacionalizacije je glede na določbo 3. člena ZDen odvisna od časa podržavljenja stavbnega zemljišča, ne pa od njegovega odvzema iz posesti; pravni položaj oseb, ki jim je odvzeta pravica uporabe, je zato enak pravnemu položaju prejšnjega lastnika nacionaliziranega zemljišča.
Sodba I Up 732/2002Vrhovno sodiščeUpravni oddelek06.11.2002denacionalizacija stavbnih zemljišč - upravičenost do denacionalizacijeUpravičenost do denacionalizacije je odvisna od časa podržavljenja stavbnega zemljišča in ne od njegovega odvzema iz posesti.
Sodba I Up 287/2001Vrhovno sodiščeUpravni oddelek06.11.2002denacionalizacija stavbnih zemljišč - upravičenostUpravičenost do denacionalizacije je odvisna od časa podržavljenja stavbnega zemljišča in ne od časa odvzema iz posesti.
Sodba I Up 548/2002Vrhovno sodiščeUpravni oddelek06.11.2002upravičenost do denacionalizacije - odvzem pravice uporabeZa presojo statusa upravičenca je pomemben čas odvzema lastninske pravice in ne čas odvzema pravice uporabe.
Sodba I Up 495/2002Vrhovno sodiščeUpravni oddelek16.10.2002denacionalizacija stavbnih zemljišč - upravičenost do denacionalizacije - podržavljenje in odvzem iz posestiUpravičenost do denacionalizacije je odvisna od časa podržavljenja stavbnega zemljišča in ne od časa odvzema iz posesti.
Sodba I Up 845/2001Vrhovno sodiščeUpravni oddelek16.10.2002denacionalizacija kmetijskih zemljišč - bistveno povečana vrednost zaradi novih investicijV postopku denacionalizacije se bistveno povečana vrednost zaradi novih investicij ugotavlja le na zahtevo zavezanca oziroma vlagatelja sredstev. Če take zahteve ni oziroma je umaknjena, upravni organ ni dolžan po uradni dolžnosti ugotavljati, ali obstoji dejansko stanje iz 25. člena ZDen.
Sklep I Up 1125/2002Vrhovno sodiščeUpravni oddelek10.10.2002obnova - začasna odredbaObnovo upravnega spora je mogoče predlagati le, če je sodišče samo ugotavljalo dejansko stanje. Interpretacijska odločba Ustavnega sodišča RS pomeni drugačno uporabo materialnega prava, to pa tudi ni obnovitveni razlog. Začasno odredbo je možno uspešno predlagati le v primerih (še) odprtega upravnega spora, ko o pritožbi (še) ni odločeno. Zato zgolj na podlagi predloga za obnovo postopka, ki je bil na prvi stopnji pravilno zavržen, tudi začasne odredbe ni možno predlagati.
Sodba I Up 418/2000Vrhovno sodiščeUpravni oddelek24.01.2001priznanje statusa in pravic žrtve vojnega nasilja - prisilni mobiliziranecDo uveljavitve novele Zakona o žrtvah vojnega nasilja (ZZVN-D) ni bilo mogoče priznati statusa prisilnega mobiliziranca osebi, ki je bila prisilno mobilizirana v nemško vojsko iz G., tudi če je ob mobilizaciji imela stalno prebivališče v Sloveniji.
Sodba I Up 1011/2001Vrhovno sodiščeUpravni oddelek17.04.2002upravičenost - srb - vzajemnostKer je bila tožničina mati ob nacionalizaciji jugoslovanska in srbska državljanka, z Zvezno republiko Jugoslavijo pa nimamo vzajemnosti priznavanja denacionalizacije, tožničina mati ni upravičenka po določbi 3. odstavka 9. člena ZDen. Hčerka (tožnica) bi lahko bila upravičenka po določbi 12. člena ZDen, če bi tak zahtevek postavila do odločitve organa prve stopnje.
Sklep U 5/2002Vrhovno sodiščeUpravni oddelek27.06.2002sodno varstvo - ocena personalnega svetaMnenje personalnega sveta o ustreznosti kandidata ni upravni akt oziroma akt, ki se lahko izpodbija v upravnem sporu; v upravnem sporu je možno izpodbijati le dokončni posamični akt, ki se nanaša na postopek kandidiranja, to pa je le akt, ki ga izda Sodni svet RS kot edini predlagatelj za izvolitev v sodniško funkcijo.
Sodba I Up 887/2000Vrhovno sodiščeUpravni oddelek27.09.2001denacionalizacija gozdov - povečana vrednost nepremičnineTudi pri denacionalizaciji gozdov je potrebno uporabiti 25. člen ZDen in ugotoviti, ali se je zaradi izgradnje gozdnih cest povečala vrednost gozdnih parcel, ki so predmet vračanja. Gozdne ceste niso javno dobro. Pri vrednosti ne gre za vrednost cest, ampak za vrednost gozdov. Zato amortizacija cest ni pomembna.
Sodba I Up 241/99Vrhovno sodiščeUpravni oddelek18.10.2001ukrep urbanističnega inšpektorja - glavna obravnava v upravnem sporu - sojenje brez glavne obravnaveSodišče prve stopnje ni kršilo določb postopka, ker ni opravilo glavne obravnave, saj nobena od strank obravnave ni zahtevala.
Sodba I Up 445/2000Vrhovno sodiščeUpravni oddelek30.01.2002priznanje statusa in pravic žrtve vojnega nasilja - izgnanec - doživljenjska mesečna renta - neobrazložena odločbaČe tožena stranka ni v celoti ugodila tožnikovemu zahtevku in mu priznala doživljenjsko mesečno rento do njegovega povratka v domovino dne 24.6.1948, mora v odločbi poleg relevantnega dejanskega stanja navesti tudi razloge, ki narekujejo takšno odločitev, sicer njena odločba ni obrazložena v skladu z 209. členom ZUP (1986).
Sodba I Up 825/2000Vrhovno sodiščeUpravni oddelek28.03.2002priznanje statusa in pravic žrtve vojnega nasilja - begunecTožniku, ki je bil nasilno pregnan s svojega doma, je mogoče priznati uveljavljeni status begunca in pravice šele od uveljavitve novele Zakona o žrtvah vojnega nasilja (ZZVN-D), s katero je bil razširjen krog upravičencev tudi na osebe, ki so bile med vojno nasilno pregnane s svojega doma, ne glede na to, da je zahtevo vložil pred uveljavitvijo novele.
Sodba I Up 1157/2001Vrhovno sodiščeUpravni oddelek13.02.2002denacionalizacija kmetijskih zemljišč - pravočasnost zahteve - sprememba zahteveTožena stranka je z izpodbijano odločbo odpravila odločbo prvostopnega upravnega organa in mu zadevo vrnila v ponoven postopek. Zato bo imela tožnica v ponovljenem postopku možnost dokazovanja, da temelji spremenjeni zahtevek na bistveno enakem dejanskem stanju. Zaradi navedenega je preuranjeno sklepanje prvostopnega sodišča o tem, ali je zahteva za vrnitev sporne parcele pravočasna, kot tudi, da te zahteve ni mogoče obravnavati.
Sodba I Up 334/2001Vrhovno sodiščeUpravni oddelek10.04.2002denacionalizacija stanovanjskih in poslovnih zgradb - ovire za vrnitev premoženja v naraviPravilno je stališče, da ZLPP v drugem odstavku 15. člena določa pravno oviro, zaradi katere upravičenec, ki ni zahteval izdaje začasne odredbe glede premoženja podjetja, ki se je lastninsko preoblikovalo po ZLPP, ne more zahtevati v denacionalizacijskem postopku vrnitev premoženja v naravi; brez spremembe zahtevka (v odškodninski zahtevek) do odločitve organa prve stopnje, upravni organ ni bil upravičen odločati o vrnitvi premoženja v drugačni obliki od zahtevane; zahtevek je bil zato pravilno zavrnjen, saj so tožniki kljub opozorilu na posledice opustitve spremembe zahtevka vztrajali pri vrnitvi premoženja v naravi.
Sodba I Up 571/99Vrhovno sodiščeUpravni oddelek22.05.2002priglasitev del - dokaz o razpolaganju z zemljiščemV postopku priglasitve nameravanih del iz prvega odstavka 62. člena ZUN mora investitor dokazati, da ima na spornem objektu lastninsko ali kakšno drugo stvarno pravico, tako, da lahko z njim po lastni presoji razpolaga, ga odsvoji ali obremeni.

Izberi vse|Izvozi izbrane