Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 8118cT0xMzAvMjAxNiZkYXRhYmFzZSU1QlNPVlMlNUQ9U09WUyZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJm9yZGVyPWNoYW5nZURhdGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT0zOTY=
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
Sklep I Up 363/2001Vrhovno sodiščeUpravni oddelek10.04.2003upravičenci do denacionalizacije - stavbno zemljiščeUpravičenost do denacionalizacije je priznati vsem tistim, ki jim je bilo stavbno zemljišče podržavljeno na podlagi Zakona o nacionalizaciji najemnih zgradb in gradbenih zemljišč in odvzeto iz posesti, kot tudi tistim, na katere je prejšnji lastnik zemljišča, podržavljenega na podlagi navedenega zakona, prenesel pravico uporabe, pa jim je bila ta kasneje odvzeta.
Sodba I Up 1416/2002Vrhovno sodiščeUpravni oddelek02.04.2003upravičenci do denacionalizacije - vračanje nacionaliziranih zemljiščČe je imetnica pravice uživanja nacionaliziranega nezazidanega stavbnega zemljišča (39. člen ZNNZ) to pravico s pravnim poslom prenesla na tretjo osebo in se hkrati odrekla svoji pravici do gradnje na nacionaliziranem zemljišču (40. člen ZNNZ), je bila s tem pravnim poslom ta pravica konzumirana in zato ni podlage za denacionalizacijo.
Sklep I Up 423/2001Vrhovno sodiščeUpravni oddelek03.04.2003vložitev tožbe - stranka v postopku - aktivna legitimacijaZUS aktivne tožbene legitimacije ne veže samo na stranke v upravnem postopku, pač pa jo priznava tudi osebi, ki sicer v upravnem postopku ni sodelovala, pa izdani akt posega v njene pravice ali pravne koristi. Če se v skladu z določbo 2. odstavka 54. člena ZUP/86 upravni postopek nadaljuje po smrti vlagatelja zahteve, ima njegov pravni naslednik legitimacijo za vložitev tožbe po ZUS, četudi ni sodeloval v upravnem postopku in mu odločba upravnega organa ni bila vročena.
Sklep I Up 1225/2002Vrhovno sodiščeUpravni oddelek29.10.2002začasna odredbaIntepretacijska odločba Ustavnega sodišča ne more biti podlaga za vložitev zahteve po 46. členu ZUstS.
Sodba I Up 510/2000Vrhovno sodiščeUpravni oddelek17.01.2003carinjenje blaga - začasni uvoz blaga - carinjenje po uradni dolžnostiČe do izteka roka, za katerega je bil dovoljen začasni uvoz, blago ni vrnjeno v tujino, niti dokončno ocarinjeno ali predano carinarnici na prosto razpolago, je to podlaga za uvedbo postopka carinjenja po uradni dolžnosti.
Sodba I Up 514/2002Vrhovno sodiščeUpravni oddelek19.03.2003upravičenost do denacionalizacije - pravica uporabe na zemljišču, nacionaliziranem na podlagi ZNNZ - razpolaganje s pravico uporabeKer je imetnica pravice uporabe na nacionaliziranem zemljišču razpolagala s to pravico, je bila pravica uporabe glede te parcele konzumirana in pri tej parceli ni pogojev za denacionalizacijo.
Sodba I Up 198/2001Vrhovno sodiščeUpravni oddelek29.01.2003žrtev vojnega nasilja - begunecOseba, ki zatrjuje, da je 7.4.1941 kot 4-letni otrok pobegnila skupaj z družino pred prisilno izselitvijo iz Krškega, ni žrtev vojnega nasilja - begunec, saj 7.4.1941 okupator še ni izseljeval Slovencev iz Krškega, pač pa je s tem po zgodovinskih virih začel v avgustu 1941.
Sodba I Up 1066/2001Vrhovno sodiščeUpravni oddelek13.03.2003upravičenost do denacionalizacije - čas oziroma način podržavljenja nepremičnineZa ugotovitev upravičenosti do denacionalizacije v zvezi s pogojem državljanstva ni pomemben čas odvzema nepremičnine iz posesti, ampak čas oziroma način njenega podržavljenja.
Sodba I Up 502/2001Vrhovno sodiščeUpravni oddelek18.12.2002carinski zavezanec - pripojitev podjetja - lastninsko preoblikovanjeObveznost plačila carine, naložena z odločbo carinskega organa, je s pripojitvijo prešla s pripojenega podjetja na pravno osebo, ki ji je bilo to podjetje pripojeno. Nadalje tudi spremembe, izvedene v postopku lastninskega preoblikovanja, na obveznost, naloženo z upravno odločbo, ne morejo imeti vpliva, saj nimajo za posledico pretrganja kontinuitete pravne osebe.
Sodba I Up 504/2001Vrhovno sodiščeUpravni oddelek18.12.2002carinski zavezanec - pripojitev podjetja - lastninsko preoblikovanjeObveznost plačila carine, naložena z odločbo carinskega organa, je s pripojitvijo prešla s pripojenega podjetja na pravno osebo, ki ji je bilo to podjetje pripojeno. Nadalje tudi spremembe, izvedene v postopku lastninskega preoblikovanja, na obveznost, naloženo z upravno odločbo, ne morejo imeti vpliva, saj nimajo za posledico pretrganja kontinuitete pravne osebe.
Sodba I Up 517/2001Vrhovno sodiščeUpravni oddelek27.11.2001carinski zavezanec - pripojitev podjetja - lastninsko preoblikovanjeObveznost plačila carine, naložena z odločbo carinskega organa, je s pripojitvijo prešla s pripojenega podjetja na pravno osebo, ki ji je bilo to podjetje pripojeno. Nadalje tudi spremembe, izvedene v postopku lastninskega preoblikovanja, na obveznost, naloženo z upravno odločbo, ne morejo imeti vpliva, saj nimajo za posledico pretrganje kontinuitete pravne osebe.
Sodba I Up 565/2002Vrhovno sodiščeUpravni oddelek13.11.2002upravičenec do denacionalizacije - zemljišče - pravica uporabeOd uveljavitve ZDen dalje ima položaj upravičenca tudi oseba, ki ji je bila po razlastitvi na podlagi predpisa iz 3. člena ZDen, kasneje na podlagi predpisa, ki ni podlaga za denacionalizacijo, odvzeta pravica uporabe na zemljišču. Pri tem ni odločilno, ali je bilo zemljišče odvzeto prejšnjemu lastniku ali osebi, ki je od njega pridobila pravico uporabe na podlagi pravnega posla ali z dedovanjem.
Sodba I Up 922/2002Vrhovno sodiščeUpravni oddelek13.03.2003upravičenost do denacionalizacije - stavbno zemljiščeZa ugotovitev upravičenosti do denacionalizacije ni pomemben čas odvzema nepremičnine iz posesti, ampak čas oz. način podržavljenja.
Sodba I Up 488/2002Vrhovno sodiščeUpravni oddelek13.11.2002upravičenci do denacionalizacije - stavbno zemljiščePravni položaj oseb, ki jim je bila odvzeta pravica uporabe, je enak pravnemu položaju prejšnjega lastnika nacionaliziranega zemljišča. Zato so tudi te osebe upravičenci do denacionalizacije.
Sodba I Up 1084/2001Vrhovno sodiščeUpravni oddelek17.01.2003upravičenci do denacionalizacijeUstavno sodišče RS je v odločbi št. U-I-130/01 z dne 23.5.2002 zavzelo stališče, da bi moral od uveljavitve ZDen dalje, v primerih, ko je bila odvzeta tudi pravica uporabe na zemljišču, upravičenec do denacionalizacije biti tudi tisti, ki mu je bila pravica odvzeta, ne glede na to, ali je bil prejšnji lastnik ali tisti, ki je pravico uporabe od prejšnjega lastnika pridobil na podlagi pravnega posla ali z dedovanjem. Glede na takšno stališče sta sodišče prve stopnje in tožena stranka napačno uporabila določbe ZDen, ko sta odrekla položaj denacionalizacijskega upravičenca zgolj iz razloga, da oseba, kateri je bilo zemljišče odvzeto iz posesti, nikoli ni bila njegov lastnik in je pravico uporabe pridobila z dedovanjem.
Sodba I Up 1114/2001Vrhovno sodiščeUpravni oddelek30.01.2003denacionalizacija stavbnih zemljišč - upravičenost do denacionalizacijeČe je prejšnja imetnica pravice uporabe s to pravico svobodno razpolagala in jo s kupoprodajno pogodbo prenesla na podjetje, pomeni, da je bila navedena pravica konzumirana. Zato pogoji za vračanje niso izpolnjeni.
Sodba I Up 505/2001Vrhovno sodiščeUpravni oddelek30.01.2003uvoz zaradi izvoza - pripojitev - lastninsko preoblikovanje - vpliv na carinsko obveznostSpremembe, izvedene v postopku lastninskega preoblikovanja in druge statusne spremembe carinskega zavezanca ne vplivajo na carinsko obveznost, naloženo z upravno odločbo.
Sodba I Up 448/2001Vrhovno sodiščeUpravni oddelek05.02.2003vrnitev premoženja - stavba in stavbno zemljiščePredmet menjalne pogodbe ne more biti stavba brez zemljišča, zato samo zemljišče v tem primeru ne more biti predmet denacionalizacijskega zahtevka.
Sodba I Up 597/2002Vrhovno sodiščeUpravni oddelek06.11.2002upravičenost do denacionalizacijeUpravičenost do denacionalizacije je odvisna od časa odvzema lastninske pravice, ne pa od časa odvzema pravice uporabe.
Sklep I Up 544/2002Vrhovno sodiščeUpravni oddelek22.05.2002začasna odredba - razrešitev funkcije prodekana - postopek s pritožbo - legitimacija za vložitev pritožbe - nedovoljena pritožbaV zahtevi za izdajo začasne odredbe mora biti navedeno, katere konkretne hujše škodljive posledice bodo nastale zaradi izpodbijanega akta, izkazana verjetnost nastanka teh posledic in predloženi dokazi. Pritožbo v upravnem sporu lahko vloži le stranka konkretnega upravnega spora.

Izberi vse|Izvozi izbrane