<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Upravni oddelek

Sodba I Up 982/2005
ECLI:SI:VSRS:2006:I.UP.982.2005

Evidenčna številka:VS18757
Datum odločbe:10.10.2006
Opravilna številka II.stopnje:Sodba UPRS U 847/2005
Področje:GRADBENIŠTVO - URBANIZEM
Institut:gradbeno dovoljenje - asfaltna baza - razveljavitev dela PUP-a - odpadla pravna podlaga - učinki ustavne odločbe

Jedro

Delna razveljavitev 47. člena PUP-a se nanaša izključno na legalizacijo asfaltne baze, s tem pa je bil razveljavljen del izvedbenega prostorskega akta. Ker pa mora biti za izdajo gradbenega dovoljenja projekt načrtovane gradnje izdelan v skladu z izvedbenim prostorskim aktom, ta pa je bil razveljavljen, ne obstoji več pravna podlaga za izdajo spornega gradbenega dovoljenja.

Izrek

Pritožba se zavrne in se potrdi izpodbijana sodba.

Obrazložitev

Z izpodbijano sodbo (1. točka izreka sodbe in sklepa) je sodišče prve stopnje na podlagi določbe 4. točke 1. odstavka 60. člena Zakona o upravnem sporu (ZUS) ugodilo tožbi tožnikov, odpravilo odločbo tožene stranke z dne 24.3.2005 in zadevo vrnilo toženi stranki v ponoven postopek; s sklepoma (2. in 3. točka izreka sodbe in sklepa) pa je sodišče zavrnilo zahtevi za izdajo začasne odredbe z dne 8.6.2005 in 22.6.2005. Z navedeno odločbo je tožena stranka zavrnila pritožbo tožnikov zoper odločbo Upravne enote Šentjur pri Celju z dne 14.9.2004, s katero je bila med drugim v korist investitorja A.A. (prizadete stranke v tem upravnem sporu) dovoljena legalizacija asfaltne baze ob tam navedenih pogojih.

Sodišče prve stopnje v izpodbijani sodbi citira določbe 54. in 66. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1), ki nalagajo upravnemu organu, da mora pri izdaji dovoljenja za gradnjo poleg pogojev, ki jih določa ZGO-1, upoštevati tudi urbanistične predpise, to je predpise, ki urejajo pogoje gradnje, kot so namen, lega, funkcija, velikost in oblikovanje objektov ter morebitne prostorske ukrepe. Tak predpis je prostorski izvedbeni akt, v spornem primeru Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih občine Šentjur (PUP, Uradni list RS, št. 78/2003), ki se v obravnavanem primeru ob pogojih iz 173. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1) še vedno uporablja. Sodišče je na podlagi podatkov v upravnih spisih ugotavljalo, da sta imela upravna organa v času odločanja v prostorskem aktu pravno podlago za izdajo gradbenega dovoljenja za legalizacijo sporne asfaltne baze, ob izpolnjevanju ostalih pogojev, ki jih določa ZGO-1. Vendar pa se je med upravnim sporom situacija spremenila, saj je Ustavno sodišče Republike Slovenije z odločbo, št. U-1-185/03-15 z dne 26.5.2005 (Uradni list RS, št. 57/2005) poseglo v določbo 47. člena PUP tako, da je to določbo v obsegu, ki zadeva legalizacijo asfaltne baze, razveljavilo. Zato je glede na določbe 45. in 44. člena Zakona o ustavnem sodišču (ZUstS) v obravnavani zadevi, ki še ni pravnomočno končana, sodišče prve stopnje sklepalo, da v PUP ni več pravne podlage za izdajo upravnega dovoljenja za sporno gradnjo, kar je po ZGO-1 pogoj za njegovo izdajo.

Prizadeta stranka (stranka z interesom) vlaga pritožbo zoper sodbo (1. točka izreka sodbe in sklepa) in uveljavlja pritožbena razloga napačne uporabe materialnega prava in bistvene kršitve določb procesnega prava, ter zaradi dejstva, da sodišče prve stopnje opira svojo sodbo na odločitev Ustavnega sodišča Republike Slovenije in posledično na zmotno ugotovitev, da PUP ni več pravna podlaga za izdajo upravnega dovoljenja v obravnavani zadevi. Pritožnik meni, da je odločitev ustavnega sodišča bila sprejeta post festum, po odločitvi upravnih organov in po vložitvi tožbe tožnikov. Zato meni, da odločitev ustavnega sodišča ne more imeti vpliva na zakonitost in pravilnost odločitve upravnega organa in da je drugačno stališče sodišča prve stopnje napačno. Odločba ustavnega sodišča torej ne more imeti retroaktivnega učinka in je zato izdana odločba upravnega sodišča nezakonita. Pa tudi sicer sodišče prve stopnje zmotno razlaga odločbo ustavnega sodišča o razveljavitvi 47. člena PUP in jo tolmači, da pravne posledice razveljavitve predpisa pomenijo, da v PUP ni več pravne podlage za izdajo upravnega dovoljenja. Izdano upravno dovoljenje namreč ni bilo izdano na podlagi 47. člena PUP ampak na podlagi ZGO-1 in 9. člena PUP. PUP v 47. členu določa samo posebne določbe, ustavno sodišče pa ni razveljavilo v celoti PUP-a. Zato z razveljavitvijo 47. člena PUP ni odpadla pravna podlaga za izdajo gradbenega dovoljenja. PUP je prostorski izvedbeni akt občine, namenska raba prostora pa je bila določena že s sprejetjem sprememb prostorskega plana, ki je na območju, kjer je bilo izdano gradbeno dovoljenje za asfaltno bazo, planiralo namensko rabo prostora za potrebe poselitve - širitve ureditvenega območja naselja z asfaltno bazo, ki ga je potrdila Vlada RS s sklepom o ugotovitvi usklajenosti predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin planskih aktov občine Šentjur z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin planskih aktov Republike Slovenije. Nadalje citira razveljavljeni del 47. člena PUP, ki se nanaša na konkretne določbe na območju naselja ..., ki se nanašajo na legalizacijo asfaltne baze. Na koncu pritožbe prizadeta stranka še opozarja, da so tožniki v tožbi le pavšalno zatrjevali, da jim bo nastala velika in nepopravljiva škoda in da niso priložili nasprotnega ekspertnega mnenja, kot se to zahteva v določbi 1. točke 65. člena ZGO-1.

V dopolnitvah pritožbe pritožnik še navaja, da je prvostopno sodišče z izpodbijano sodbo zagrešilo tudi bistveno kršitev določb ZPP, ker sodbe ni obrazložilo tako, da bi bilo sodno odločitev mogoče preveriti, saj je sodišče prve stopnje glede na dejstvo, da so ostale določbe PUP nespremenjene, moralo pojasniti, zakaj šteje, da je z razveljavitvijo dela 47. člena PUP odpadla pravna podlaga za gradbeno dovoljenje. Gradbeno dovoljenje je bilo namreč izdano na podlagi celovitih PUP-ovih določb z vsemi grafičnimi in tabelarnimi prilogami.

V odgovoru na pritožbo tožniki predlagajo zavrnitev pritožbe kot neutemeljene in potrditev sodbe sodišča prve stopnje. Glede pritožbenih navedb v prvem delu pritožbe tožniki menijo, da je pritožnik spregledal, da gradbeno dovoljenje ni postalo pravnomočno. Razlog razveljavitve dela PUP je prav v nepravnomočnosti gradbenega dovoljenja in je moralo sodišče prve stopnje razveljavitev upoštevati. Očitek pritožnika o retroaktivni uporabi odločbe ustavnega sodišča je zmoten in neutemeljen. Neutemeljen in zmoten je tudi očitek pritožnika, da pravna podlaga za izdajo gradbenega dovoljenja ni bila razveljavljena. Gradbeno dovoljenje je bilo izdano za legalizacijo črne gradnje, odločba ustavnega sodišča pa je jasna in se nanaša na konkretne določbe PUP-a, ki se nanašajo na legalizacijo te asfaltne baze. Izdano gradbeno dovoljenje je temeljilo prav na 47. členu PUP-a.

Pritožba ni utemeljena.

Po presoji pritožbenega sodišča je odločitev sodišča prve stopnje pravilna, pravilni pa so tudi razlogi za odpravo odločbe tožene stranke.

V obravnavanem primeru je za pritožnika sporno, ali lahko odločba ustavnega sodišča učinkuje na dokončno gradbeno dovoljenje za legalizacijo asfaltne baze in nadalje, ali je z razveljavitvijo dela 47. člena PUP odpadla pravna podlaga, na kateri je temeljilo gradbeno dovoljenje za legalizacijo asfaltne baze.

Pravilno je sklicevanje sodišča prve stopnje na določbo 3. odstavka 45. člena Zakona o ustavnem sodišču (ZUstS), po kateri razveljavitev protiustavnega ali nezakonitega podzakonskega akta učinkuje za naprej in da se v primeru razveljavitve podzakonskega akta ali njegovega dela smiselno uporablja določba 44. člena ZUstS. V skladu s 44. členom ZUstS pa se zakon ali del zakona, ki ga je ustavno sodišče razveljavilo, ne uporablja za razmerja, nastala pred njim, ko razveljavitev začne učinkovati, če do tega dne o njih ni bilo pravnomočno odločeno. V obravnavanem primeru je zato sodišče prve stopnje pravilno presodilo, da se razveljavljeni del PUP-a ne more uporabljati za izdajo gradbenega dovoljenja za legalizacijo asfaltne baze, saj to dovoljenje še ni postalo pravnomočno. Zaradi pravilne uporabe določb 44. in 45. člena ZUstS sta zato po presoji pritožbenega sodišča neutemeljena pritožbeni ugovor glede retroaktivne uporabe odločbe ustavnega sodišča in ugovor, da odločba ustavnega sodišča ne more imeti vpliva na izdano gradbeno dovoljenje.

Neutemeljena pa je tudi pritožbena navedba, da z razveljavitvijo dela 47. člena PUP ni odpadla pravna podlaga za izdajo gradbenega dovoljenja. Iz izreka odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije, št. U-1-185/03-15 z dne 26.5.2005 jasno izhaja, da je ustavno sodišče razveljavilo "Člen 47. Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih občine Šentjur (PUP), kolikor se v določbah pod naslovom "Konkretne določbe" na območju naselja ... (P12) načrtuje legalizacija asfaltne baze". Obseg razveljavitve PUP-a je še natančneje razviden tudi iz obrazložitve navedene odločbe ustavnega sodišča. Iz obrazložitve je razvidno, da je ustavno sodišče predhodno že odločalo o tem problemu. Ustavno sodišče je zapisalo, da je razveljavilo del PUP-a, ki se nanaša na legalizacijo asfaltne baze zato, ker v postopku sprejemanja PUP-a Občina Šentjur ni upoštevala dejstva, da je Zavod Republike Slovenije za varstvo narave dal negativno mnenje o upoštevanju naravovarstvenih smernic za izdelavo odloka. Zavod je v svojem strokovnem mnenju predhodno ugotovil, da je iz vidika varstva narave načrtovanje sporne asfaltne baze v odloku nesprejemljivo. Zato je ta del odloka v neskladju s 33. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1).

Iz navedenega sledi, da se delna razveljavitev 47. člena PUP-a nanaša izključno na legalizacijo asfaltne baze. Z razveljavitvijo tega dela PUP-a pa je bil razveljavljen del izvedbenega prostorskega akta občine. Ker pa mora biti po določbi 1. točke 1. odstavka 66. člena ZGO-1 za izdajo gradbenega dovoljenja projekt načrtovane gradnje izdelan v skladu z izvedbenim prostorskim aktom, v konkretnem primeru pa je ta del bil razveljavljen, tudi po presoji pritožbenega sodišča ne obstoji več pravna podlaga za izdajo spornega gradbenega dovoljenja.

Pritožbeno sodišče je neutemeljeno pritožbo zavrnilo na podlagi 73. člena ZUS in potrdilo izpodbijano sodbo sodišča prve stopnje.


Zveza:

ZUstS člen 44, 45.ZGO-1 člen 66, 66/1-1.
Datum zadnje spremembe:
22.08.2009

Opombe:

P2RvYy0yMTM4Mg==