<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Upravni oddelek

VSRS Sklep X DoR 74/2019-3
ECLI:SI:VSRS:2019:X.DOR.74.2019.3

Evidenčna številka:VS00024697
Datum odločbe:05.06.2019
Opravilna številka II.stopnje:UPRS (zunanji oddelek v Mariboru) Sodba II U 511/2017
Datum odločbe II.stopnje:27.02.2019
Senat:Peter Golob (preds.), Nataša Smrekar (poroč.), mag. Tatjana Steinman
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - GRADBENIŠTVO - UPRAVNI SPOR
Institut:dopuščena revizija - občinski podrobni prostorski načrt - občinski prostorski načrt (OPN) - prostorski ureditveni pogoji (PUP) - prenehanje veljavnosti

Jedro

Revizija se dopusti glede vprašanja:

Ali lahko občina, še preden sprejme OPN, v letu 2013 sprejme OPPN za določeno območje občine in v tem delu določi prenehanje veljavnosti odloka o PUP?

Izrek

Revizija se dopusti glede vprašanja:

Ali lahko občina, še preden sprejme OPN, v letu 2013 sprejme OPPN za določeno območje občine in v tem delu določi prenehanje veljavnosti odloka o PUP?

Obrazložitev

1. Upravno sodišče Republike Slovenije je s sodbo zavrnilo tožbo tožeče stranke zoper odločitev Upravne enote Maribor, št. 351-960/2016-28 (7036) z dne 26. 6. 2017, s katero je bilo prizadetima strankama izdano gradbeno dovoljenje za gradnjo manj zahtevnega objekta – enostanovanjske stavbe z garažo.

2. Upravno sodišče se je strinjalo z ugotovitvami upravnih organov, da so v predmetni zadevi pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja podani, čeprav Občina Maribor ni sprejela občinskega prostorskega načrta (OPN). Sledilo je razlogom upravnih organov: prostorski akt, ki ga je treba uporabiti za odločitev za izdajo gradbenega dovoljenja je Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Studenci 10 S (OPPN). Potrdilo je, da za obravnavano gradnjo niso zavezujoča določila Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (PUP), kot to zatrjuje tožeča stranka. Poudarilo je še, da PUP, sprejetega na podlagi prej veljavnega Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (ZUN),1 ni mogoče smiselno šteti za OPN, na kar kažeta tudi prvi in drugi odstavek 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt).2

3. Tožeča stranka je na Vrhovno sodišče vložila predlog za dopustitev revizije po 367. členu Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) in predlagala, da Vrhovno sodišče revizijo zoper izpodbijano sodbo dopusti zaradi več pomembnih pravnih vprašanj.

4. Predlog za dopustitev revizije je utemeljen.

5. Vrhovno sodišče je ugotovilo, da so pogoji za dopustitev revizije iz prvega odstavka 367. a člena ZPP glede vprašanja, navedenega v izreku tega sklepa, izpolnjeni, zato je v tem obsegu predlogu tožeče stranke za dopustitev revizije ugodilo (tretji odstavek 367. c člena ZPP). V zvezi z obravnavano problematiko umeščanja objektov v prostor le s sprejetimi OPPNji sodne prakse Vrhovnega sodišča ni. Odgovor na preoblikovano vprašanje, ki smiselno zajema bistvo vseh vprašanj tožeče stranke, bo prispeval k zagotovitvi pravne varnosti in enotne uporabe prava v situaciji sočasnega bivanja prostorskih aktov, sprejetih na podlagi različnih zakonov (ZUN, ZPNačrt).

-------------------------------
1 Ur. l. SRS, št. 18/1984 in nasl., Ur. l. RS, št. 26/1990 in nasl.
2 Ur. l. RS, št. 33/2007 in nasl.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 367a, 367a/1, 367c, 367c/3
Zakon o prostorskem načrtovanju (2007) - ZPNačrt - člen 96, 96/1, 96/2
Datum zadnje spremembe:
13.03.2020

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDMwMTEy