<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Upravni oddelek

VSRS Sklep X DoR 49/2018-4
ECLI:SI:VSRS:2018:X.DOR.49.2018.4

Evidenčna številka:VS00023166
Datum odločbe:28.11.2018
Opravilna številka II.stopnje:UPRS (zunanji oddelek v Mariboru) Sodba II U 466/2016
Datum odločbe II.stopnje:12.01.2018
Senat:Peter Golob (preds.), Borivoj Rozman (poroč.), Marko Prijatelj
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - KMETIJSTVO - UPRAVNI SPOR
Institut:dopuščena revizija - retroaktivna uporaba zakona - posebni primeri odprave, razveljavitve in spremembe odločbe

Jedro

Revizija se dopusti glede vprašanja:

Ali se lahko določba drugega odstavka 42. člena Zakona o kmetijstvu uporablja retroaktivno tudi za pravnomočne odločbe, ki so bile izdane pred dnem njene uveljavitve?

Izrek

Revizija se dopusti glede vprašanja:

Ali se lahko določba drugega odstavka 42. člena Zakona o kmetijstvu uporablja retroaktivno tudi za pravnomočne odločbe, ki so bile izdane pred dnem njene uveljavitve?

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je na podlagi prvega odstavka 63. člena Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1) zavrnilo tožbo zoper odločbo Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju agencija), št. 3304-3/2016/1 z dne 3. 6. 2016, izdano v ponovljenem postopku po sodbi istega sodišča II U 391/2014-39 z dne 16. 12. 2015. S to odločbo je agencija postopke odločanja o posebnem primeru odprave tam navedenih odločb združila v en postopek (1. točka izreka odločbe), na podlagi drugega odstavka 42. člena Zakona o kmetijstvu (ZKme-1) odpravila sedem tam navedenih pravnomočnih odločb (dve z dne 15. 6. 2011, dve z dne 9. 9. 2011, ena z dne 27. 7. 2012 in dve z dne 4. 9. 2012), s katerimi so bila tožeči stranki izplačana sredstva iz naslova ukrepa "Podpora za promocijo vina na trgih tretjih držav", in jih nadomestila s to odločbo (2. točka izreka odločbe), zavrnila zahtevke tožeče stranke (za povrnitev upravičenih stroškov za dejavnosti iz programa promocije vina v BiH in ZDA v letih 2010-2012) v delu, kjer je ugotovila nenamensko porabo sredstev (3. - 9. točka izreka odločbe), ji odredila rok hrambe izvirnih računov in druge tam navedene dokumentacije (10. točka izreka odločbe), ji v zvezi z odločitvijo o zavrnitvi posameznih zneskov naložila vračilo neupravičeno prejetih sredstev (11. točka izreka odločbe) ter odločila, da pritožba zoper to odločbo ne zadrži njene izvršitve (12. točka izreka odločbe) in da posebni stroški v tem postopku niso nastali (13. točka izreka odločbe). Pritožbeni organ je njeno pritožbo zavrnil kot neutemeljeno.

2. Sodišče prve stopnje je kot neutemeljen zavrnilo tožbeni ugovor v zvezi z retroaktivnostjo (drugega odstavka) 42. člena ZKme-1 in pojasnilo, da gre za procesno določbo, veljavno v času izdaje izpodbijane odločbe. Izredno pravno sredstvo po tej določbi je bilo uporabljeno pravilno in zakonito. Nadzorstveni postopek je izvedel pristojni organ, Carinska uprava Republike Slovenije (CURS). Iz ugotovljenih nepravilnosti po posameznih zahtevkih in računih tudi po presoji sodišča prve stopnje prepričljivo izhajajo razlogi za zaključek, da ne gre za upravičene stroške tožeče stranke, te nepravilnosti pa, upoštevaje določbe Uredbe o ureditvi trga z vinom (Ur. l. RS, št. 69/08, 77/08, 27/09, 29/10 in 35/11: Uredba) in Uredbe o ureditvi trga z vinom (Ur. l. RS, št. 6/12; Uredba I), temelječe na Uredbi Sveta (ES) št. 479/2008 z dne 29. aprila 2008 o skupni ureditvi trga za vino po presoji sodišča prve stopnje pomenijo kršitev predpisov Unije.

3. Tožeča stranka je zoper pravnomočno sodbo sodišča prve stopnje vložila predlog za dopustitev revizije in predlagala, naj Vrhovno sodišče dopusti revizijo zoper izpodbijano sodbo zaradi navedenih pomembnih pravnih vprašanj.

4. Predlog za dopustitev revizije je delno utemeljen.

5. Po presoji Vrhovnega sodišča so pogoji za dopustitev revizije iz prvega odstavka 367.a člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP)1 izpolnjeni, zato je revizijo dopustilo glede pravnega vprašanja, navedenega v izreku tega sklepa (tretji odstavek 367.c člena ZPP). Gre namreč za pomembno pravno vprašanje, o katerem Vrhovno sodišče še ni odločalo, glede na umeščenost uporabljene določbe v zakon, pa se določba uporablja za različne postopke dodeljevanja sredstev. Ker bi se navedeno vprašanje zato lahko pojavilo v več zadevah, je pomembno za enotnost in razvoj sodne prakse in tudi po pomenu presega okvir predmetne zadeve.

6. V preostalem delu vrhovno sodišče revizije ni dopustilo, saj zanjo niso izpolnjeni zakonski pogoji.

-------------------------------
1 Na podlagi prvega odstavka 122. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (ZPP-E) namreč spremenjeni prvi odstavek 22. člena ZUS-1 določa, da se v upravnem sporu uporabljajo določbe zakona, ki ureja pravdni postopek, kolikor ta zakon ne določa drugače.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o kmetijstvu (2008) - ZKme-1 - člen 42, 42/2
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 367a, 367a/1, 367c, 367c/3
Datum zadnje spremembe:
11.06.2019

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDI5MjAz