<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Delovno-socialni oddelek

VSRS Sodba VIII Ips 193/2017
ECLI:SI:VSRS:2018:VIII.IPS.193.2017

Evidenčna številka:VS00036207
Datum odločbe:06.03.2018
Opravilna številka II.stopnje:VDSS Sodba Psp 556/2016
Datum odločbe II.stopnje:02.02.2017
Senat:mag. Marijan Debelak (preds.), Marjana Lubinič (poroč.), Karmen Iglič Stroligo, dr. Mateja Končina Peternel, Borut Vukovič
Področje:INVALIDI
Institut:telesna okvara - vzrok telesne okvare - pravica do invalidnine - nastanek poškodbe v zvezi z delom - pravna podlaga

Jedro

Dejstvo nastanka poškodbe (bolezni) ni enako dejstvu nastanka telesne okvare. Sam nastanek poškodbe oziroma bolezen še ne upravičuje priznanja pravice do invalidnine. Do telesne okvare lahko pride po razvoju in zdravljenju določenih zdravstvenih sprememb po poškodbi oziroma bolezni. Nastanek telesne okvare je torej tisto pravno dejstvo, ki upravičuje priznanje pravice, in ne zgolj poškodba oziroma bolezen.

V obravnavni zadevi se je sklop pravno pomembnih dejstev za priznanje pravice do invalidnine dokončno dopolnil v času, ko veljavni ZPIZ-2 ni več priznaval pravice do invalidnine zaradi telesne okvare kot posledice poškodbe izven dela. ZPIZ-2 nastanka poškodbe na poti na in z dela namreč ne šteje več med poškodbe pri delu, zato tožnica ni upravičena do invalidnine zaradi telesne okvare, ki izvira iz poškodbe pri delu.

Izrek

I. Reviziji se ugodi, sodbi sodišč druge in prve stopnje se spremenita tako, da se tožbeni zahtevek za odpravo odločb tožene stranke, št. 21-9609086 z dne 6. 3. 2015 in št. 9609086 z dne 8. 9. 2015, zavrneta.

II. Tožeča stranka sama krije stroške odgovora na revizijo.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je odpravilo odločbi tožene stranke z dne 6. 3. 2015 in 8. 9. 2015 in tožnici priznalo pravico do invalidnine v znesku 66,32 EUR mesečno z nadaljnjimi uskladitvami od 1. 6. 2014 dalje. Tožena stranka je z izpodbijanima odločbama zavrnila zahtevek za priznanje pravice do invalidnine za telesno okvaro, ki je nastala 31. 7. 2013. Sodišče je presodilo, da je pri tožnici obstajala 60% telesna okvara zaradi poškodbe pri delu, do katere je prišlo na poti z dela dne 15. 12. 2011. Tudi glede na sodbo Vrhovnega sodišča VIII Ips 206/2016 z dne 7. 2. 2017 je za pravno kvalifikacijo vzroka telesne okvare odločilen predpis, ki je veljal v času, ko je prišlo do poškodbe, ne glede na to, kdaj je bila ugotovljena kasnejša telesna okvara. V času nastanka poškodbe je veljal ZPIZ-1, zato predstavlja pravno podlago za priznanje pravice do invalidnine, čeprav je do telesne okvare prišlo v času veljavnosti ZPIZ-2.

2. Sodišče druge stopnje je zavrnilo pritožbo tožene stranke in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje.

3. Vrhovno sodišče je na predlog tožene stranke s sklepom VIII DoR 25/2017 z dne 19. 4. 2017 dopustilo revizijo glede vprašanja, kateri predpis je odločilen za materialnopravno presojo o tem, ali ima tožnica pravico do invalidnine za telesno okvaro.

4. Zoper pravnomočno sodbo sodišča druge stopnje je tožena stranka vložila revizijo. Navaja, da v obravnavani zadevi ne gre za isti položaj kot v zadevi VIII Ips 206/2016, saj je v tisti zadevi telesna okvara nastopila v času veljavnosti ZPIZ-1. V tej zadevi pa je telesna okvara nastala v času veljavnosti ZPIZ-2. Ta določa upravičenost do invalidnine le v primerih poškodbe pri delu oziroma poklicne bolezni. Po določbah ZPIZ-2 pa poškodba na poti na oziroma z dela ni več določena kot poškodba pri delu. Po novi ureditvi bi šlo za poškodbo pri delu le, če bi nastala v okviru delodajalčevega organiziranega prevoza delavcev na oziroma z dela.

5. Revizija je bila v skladu s 375. členom Zakona o pravdnem postopku (ZPP, Ur. l. RS, št. 26/99 in naslednji) vročena tožeči stranki, ki predlaga njeno zavrnitev.

6. Revizija je utemeljena.

7. Revizija je izredno pravno sredstvo zoper pravnomočno sodbo, izdano na drugi stopnji prvi odstavek 367. člena ZPP. V primeru dopuščene revizije Vrhovno sodišče preizkusi izpodbijano sodbo samo v tistem delu in glede tistih konkretnih pravnih vprašanj, glede katerih je bila revizija dopuščena.

8. Po določbi tretjega odstavka 403. člena ZPIZ-2 lahko zavarovanci do uveljavitve predpisov s področja varstva invalidov, ki bodo uredili postopke ugotavljanja vrste in stopnje telesnih okvar, na podlagi Samoupravnega sporazuma o seznamu telesnih okvar (Uradni list SFRJ, št. 38/83 in 66/89) pridobijo pravico do invalidnine v skladu z določbami 143. do 145., in 147. in 149. člena ZPIZ-1, vendar le za poškodbo pri delu ali poklicno bolezen.

9. Tožnica se je poškodovala na poti z dela dne 15. 12. 2011. Dne 13. 11. 2014 je vložila zahtevo za priznanje pravice do invalidnine za telesno okvaro. Tožena stranka je v odločbah z dne 6. 3. 2015 in 8. 9. 2015 ugotovila nastanek 60 % telesne okvare z dnem 31. 7. 2013 kot posledico poškodbe z dne 15. 12. 2011. Ker ZPIZ-2 za razliko od prej veljavnega ZPIZ-1 ne priznava več invalidnine za telesno okvaro, nastalo kot posledico poškodbe izven dela, je tožena stranka tožničino zahtevo zavrnila. Sodišči prve in druge stopnje sta zahtevku za odpravo izpodbijanih odločb tožene stranke ugodili in obrazložili, da je pri presoji pravice do invalidnine odločilen predpis, ki je veljal v času nastanka poškodbe (tj. ZPIZ-1). Ob tem se je sodišče druge stopnje zmotno sklicevalo na stališče Vrhovnega sodišča v zadevi VIII Ips 206/2016 z dne 7. 2. 2017.

10. Zgolj dejstvo poškodbe (bolezni) še nima pravnih posledic z vidika priznanja pravice do invalidnine. Ta se priznava ne zaradi dejstva nastanka poškodbe oziroma bolezni temveč zaradi nastanka telesne okvare (ki sicer izvira iz poškodbe oziroma bolezni). Dejstvo nastanka poškodbe (bolezni) tako ni enako dejstvu nastanka telesne okvare. Sam nastanek poškodbe oziroma bolezen še ne upravičuje priznanja pravice do invalidnine. Do telesne okvare lahko pride po razvoju in zdravljenju določenih zdravstvenih sprememb po poškodbi oziroma bolezni. Nastanek telesne okvare je torej tisto pravno dejstvo, ki upravičuje priznanje pravice, in ne zgolj poškodba oziroma bolezen.

11. V obravnavani zadevi je tožnici nastala telesna okvara, ki predstavlja dejansko podlago za priznanje pravice do invalidnine, v času veljavnosti ZPIZ-2, medtem ko je tožnici v zadevi VIII Ips 206/2016, na katero se sklicuje sodišče druge stopnje, telesna okvara nastala še v času veljavnosti ZPIZ-1. Zato je bila v tisti zadevi tožnica upravičena do invalidnine na podlagi varstva pravnega pričakovanja, pri katerem so vsa pravno pomembna dejstva nastala še v času, ko je pravni red tožnici priznaval možnost pridobitve te pravice. V obravnavni zadevi pa se je sklop pravno pomembnih dejstev za priznanje pravice do invalidnine dokončno dopolnil v času, ko veljavni ZPIZ-2 ni več priznaval pravice do invalidnine zaradi telesne okvare kot posledice poškodbe izven dela. Celostni sklop dejstev, po katerih je tožena stranka ugotovila telesno okvaro zaradi posledic dogodka z dne 15. 12. 2011, je nastal tako 31. 7. 2013, ko je veljal ZPIZ-2. Datum nastanka telesne okvare je odločilen pri priznanju pravice do invalidnine in pri presoji varstva pravnega pričakovanja glede na določbo drugega odstavka 145. člena ZPIZ-1, ki se na podlagi devetega odstavka 429. člena ZPIZ-2 še vedno uporablja in ki določa, da se invalidnina odmeri glede na stopnjo in vzrok nastanka telesne okvare v času njenega nastanka1.

12. ZPIZ-2 nastanka poškodbe na poti na in z dela ne šteje več med poškodbe pri delu, zato tožnica ni upravičena do invalidnine zaradi telesne okvare, ki izvira iz poškodbe pri delu. Tožena stranka pravilno poudarja, da ni povezave med opravljanjem dela in nastankom poškodbe pri običajni poti na in z dela, če prevoza ne organizira delodajalec. ZPIZ-1 je poškodbo na poti na oziroma z dela izrecno štel za poškodbo pri delu po določbi 2. alineje prvega odstavka 61. člena, medtem ko ZPIZ-2 take določbe več ne vsebuje.

13. Glede na navedeno je v skladu s prvim odstavkom 380. člena ZPP revizijsko sodišče spremenilo sodbi sodišč druge in prve stopnje tako, da je tožbeni zahtevek zavrnilo.

14. Odločitev o revizijskih stroških temelji na drugem odstavku 165. člena ZPP.

-------------------------------
1 Glej sodbo VS RS VIII Ips 170/2016 z dne 21. 2. 2017.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (2012) - ZPIZ-2 - člen 403
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (1999) - ZPIZ-1 - člen 61, 61/1, 61/1-2
Datum zadnje spremembe:
26.08.2020

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDM5NjA1