<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Gospodarski oddelek

VSRS Sklep III Ips 1/2020
ECLI:SI:VSRS:2020:III.IPS.1.2020

Evidenčna številka:VS00031968
Datum odločbe:11.02.2020
Opravilna številka II.stopnje:VSL Sodba I Cpg 200/2017
Datum odločbe II.stopnje:20.02.2019
Senat:Vladimir Balažic (preds.), dr. Mile Dolenc (poroč.), dr. Miodrag, Seljak, Jan Zobec
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:dovoljenost revizije - pravočasnost revizije - vročitev sodbe sodišča druge stopnje - navadna vročitev - vročanje odvetniku v poštni predal - zavrženje revizije

Jedro

Prvi odstavek 142. člena ZPP izčrpno določa pisanja, za katera velja, da se vročajo osebno. Ta pisanja so tožba, sodba sodišča prve stopnje (zoper sodbo je namreč vedno mogoča pritožba), sklep, zoper katerega je dovoljena posebna pritožba, izredno pravno sredstvo (npr. revizija, predlog za obnovo postopka) ter nalog za plačilo sodne takse in vabilo. 'Izredno pravno sredstvo' se nanaša na to pravno sredstvo sámo in pomeni, da je treba po pravilih o osebnem vročanju (zaradi zagotovitve načela kontradiktornosti) vročati (že) vložena izredna pravna sredstva.

Odločba sodišča druge stopnje ne spada med pisanja iz prvega odstavka 142. člena ZPP, za katera veljajo pravila o osebnem vročanju, niti ni drugje v ZPP ali drugem zakonu določeno, da se vroča po pravilih o osebnem vročanju. Vročitev sodbe sodišča druge stopnje je bila tako pravilno opravljena po pravilih o navadnem vročanju (141. člen ZPP).

Izrek

I. Revizija se zavrže.

II. Tožnica sama krije stroške revizijskega postopka.

III. Tožnica mora v 15 dneh od vročitve tega sklepa toženki in stranskemu intervenientu povrniti vsakemu po 4.272,44 EUR stroškov revizijskega odgovora (z morebitnimi zakonskimi zamudnimi obrestmi od 16-ega dne).

Obrazložitev

Dosedanji potek postopka

1. Sodišče prve stopnje je zavrnilo tožbeni zahtevek za plačilo 718.280,91 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 25. 11. 2010 (I. točka izreka) ter podredni tožbeni zahtevek za unovčitev bančnih garancij v isti višini za dobro izvedbo del in poplačilo podizvajalcev, ki jih je toženka prejela od družbe S., d. d. v zavarovanje izpolnitve obveznosti te družbe po pogodbah, sklenjenih med toženko in S., d. d. ter njenimi partnerji, in za poplačilo tožnice (II. točka izreka).

2. Sodišče druge stopnje je pritožbi tožnice delno ugodilo tako, da je sodbo sodišča prve stopnje v I. in II. točki izreka v delu, ki se nanaša na znesek 312.315,94 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 25. 11. 2010, razveljavilo ter zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v novo sojenje (I. točka izreka). V preostalem delu (glede plačila 405.964,97 EUR s pripadki oziroma unovčitve bančnih garancij v isti višini in poplačila tožnice) je pritožbo tožnice zavrnilo in v nerazveljavljenem delu I. in II. točke izreka sodbo sodišča prve stopnje potrdilo (II. točka izreka).

3. Tožnica je vložila revizijo zaradi bistvenih kršitev določb pravdnega postopka in zmotne uporabe materialnega prava. Predlagala je ugoditev reviziji z razveljavitvijo sodbe sodišča druge stopnje v izpodbijanem delu in vrnitvijo zadeve sodišču prve stopnje v ponovno odločanje s stroškovno posledico.

4. Revizija je bila vročena toženki in stranskemu intervenientu, ki sta nanjo odgovorila. Vsak v svojem odgovoru predlagata, naj Vrhovno sodišče revizijo zavrne kot neutemeljeno, potrdi izpodbijano sodbo sodišča druge stopnje in tožnici naloži povračilo njunih stroškov.

Uporaba ZPP(-E)

5. Odločba, s katero se je končal postopek pred sodiščem prve stopnje, je bila izdana 16. 12. 2015, kar je pred 14. 9. 2017, ko se je začel uporabljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (Ur. l. RS, št. 10/2017;v nadaljevanju ZPP-E). Zato se je postopek pred Vrhovnim sodiščem (na podlagi 125. člena ZPP-E) izpeljal po določbah Zakona o pravdnem postopku (ZPP), ki so se uporabljale do začetka uporabe ZPP-E.

Odločitev o reviziji

6. Revizija je prepozna.

7. Zoper pravnomočno sodbo, izdano na drugi stopnji, lahko stranke vložijo revizijo v 30 dneh od vročitve prepisa sodbe (dovoljena revizija) (prvi odstavek 367. člena ZPP).

8. V obravnavani zadevi je bila sodba sodišča druge stopnje pooblaščencu tožnice, ki jo je v pritožbenem postopku zastopala Odvetniška družba A. o. p. d. o. o.,1 vročena tako, da je bila dne 18. 3. 2019 puščena v njegovem poštnem predalčniku (kar je razvidno iz poštne povratnice, pripete k r. št. 65 oziroma l. št. 215).

9. Skladno s sodno prakso se šteje, da je odvetnik, ki je odprl poštni predal, soglašal, da se (osebna in neosebna) vročitev sodnih pisanj ne opravi po 133. in 138. členu ZPP, ampak neposredno v poštni predal.2

10. Osebno vročanje je urejeno v 142. členu ZPP. Ta v prvem odstavku določa, da se tožba, sodna odločba, zoper katero je dovoljena posebna pritožba, izredno pravno sredstvo in nalog za plačilo sodne takse za vlogo iz prvega odstavka 105.a člena tega zakona in vabilo stranki na poravnalni narok ali prvi narok za glavno obravnavo, če poravnalni narok ni bil razpisan, vročajo osebno stranki, pri čemer se za osebno vročitev šteje tudi vročitev v skladu s 141.a členom tega zakona (vročitev pisanja v elektronski obliki). Drugi odstavek pa določa, da se druga pisanja vročajo osebno samo, če tako določa zakon ali če sodišče oceni, da je potrebna zaradi listin, ki so priložene v izvirniku, ali iz kakšnega drugega razloga večja previdnost.

11. Prvi odstavek 142. člena ZPP izčrpno določa pisanja, za katera velja, da se vročajo osebno. Ta pisanja so tožba, sodba sodišča prve stopnje (zoper sodbo je namreč vedno mogoča pritožba), sklep, zoper katerega je dovoljena posebna pritožba, izredno pravno sredstvo (npr. revizija, predlog za obnovo postopka)3 ter nalog za plačilo sodne takse in vabilo. 'Izredno pravno sredstvo' se nanaša na to pravno sredstvo sámo in pomeni, da je treba po pravilih o osebnem vročanju (zaradi zagotovitve načela kontradiktornosti) vročati (že) vložena izredna pravna sredstva.

12. Odločba sodišča druge stopnje po obrazloženem ne spada med pisanja iz prvega odstavka 142. člena ZPP, za katera veljajo pravila o osebnem vročanju,4 niti ni drugje v ZPP ali drugem zakonu določeno, da se vroča po pravilih o osebnem vročanju. Vročitev sodbe sodišča druge stopnje je bila tako pravilno opravljena dne 18. 3. 2019 po pravilih o navadnem vročanju (141. člen ZPP).

13. Ker je revident revizijo po pooblaščencu, Odvetniški družbi B. o. p., d. o. o. iz Celja, vložil dne 29. 4. 2019 (kar izhaja iz dohodne štampiljke na r. št. 66 in k tej pripete ovojnice), je ta glede na rok iz prvega odstavka 367. člena ZPP, ki je iztekel dne 17. 4. 2019, prepozna.

14. Glede na vse navedeno je Vrhovno sodišče revizijo zavrglo kot prepozno (377. člen ZPP v zvezi s prvim odstavkom 374. člena ZPP).

15. Na podlagi prvega odstavka 154. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 165. člena ZPP je Vrhovno sodišče odločilo, da tožnica sama krije stroške revizijskega postopka (II. točka izreka).

16. Ker revidentka z revizijo ni uspela, mora v skladu s 155. členom ZPP respondentkama povrniti vsaki po 4.272,44 EUR stroškov revizijskega odgovora (III. točka izreka). Stroški so odmerjeni po Zakonu o odvetniški tarifi (ZOdvT) od vrednosti spornega predmeta v višini 405.964,97 EUR in so sestavljeni iz3.482,00 EUR nagrade za postopek z revizijo (tar. št. 3300), 20,00 EUR pavšalnega zneska za izdatke za stranko (tar. št. 6002) ter 770,44 EUR DDV.

-------------------------------
1 Iz zgodovinskega izpisa AJPES izhaja, da se je firma omenjene odvetniške družbe dne 28. 9. 2018 spremenila v 'Odvetniška družba B. o. p. d. o. o.'.
2 Primerjaj sklep VS RS II Ips 13/2010 z dne 20. 5. 2010.
3 Tako tudi A. Galič, Pravdni postopek, zakon s komentarjem, 1. knjiga, str. 568.
4 Primerjaj sklep VS RS II DoR 404/2015 z dne 11. 2. 2016 in sklep II DoR 191/2015 z dne8. 10. 2015.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 141, 142, 374, 374/1, 377
Datum zadnje spremembe:
13.03.2020

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDM1OTcz