Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 46913cT0xMTgwNy8yMDEyJmRhdGFiYXNlJTVCU09WUyU1RD1TT1ZTJmRhdGFiYXNlJTVCSUVTUCU1RD1JRVNQJmRhdGFiYXNlJTVCVkRTUyU1RD1WRFNTJmRhdGFiYXNlJTVCVVBSUyU1RD1VUFJTJmRhdGFiYXNlJTVCU0VVJTVEPVNFVSZkYXRhYmFzZSU1Qk5FR00lNUQ9TkVHTSZkYXRhYmFzZSU1QlNPU0MlNUQ9U09TQyZkYXRhYmFzZSU1QlNPUE0lNUQ9U09QTSZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJnJvd3NQZXJQYWdlPTIwJnBhZ2U9MjM0NQ==
 OdločbaDatumJedroInstitut
Pravosodni bilten 1/2015 str. 21101.01.2015Dileme in možni odgovori glede razlage Zakona o sodnih taksahsodne takse - sodna taksa za ugovor novega dolžnika v izvršilnem postopku - sodna taksa za ugovor tretjega v izvršilnem postopku - višina sodne takse - pravnomočnost odločbe ob domnevi umika pravnega sredstva - sodna taksa pri sosporništvu - plačilo sodne takse brez reference - domneva pravočasnosti plačila sodne takse - delna oprostitev plačila sodne takse - odmera sodne takse v postopku nasprotne izvršbe - sodna taksa v postopku izterjave preživnine - povrnitev sodne takse, ko je ena izmed strank oproščena plačila
Pravosodni bilten (PB), št. 3/2017, str. 10101.01.2018

Izvršba po določbah 134. člena ZIZ

izvršba zoper delodajalca - izvršba z rubežem denarnih sredstev pri organizacijah za plačilni promet - odgovornost dolžnikovega delodajalca za opuščeno odtegnitev - rubljiva sredstva - vrstni red poplačila terjatev - omejitve izvršbe - izvršba na pokojnino - letni dodatek k pokojnini - enostarševska družina - minimalni mesečni dohodek - obračun terjatev - vsebina predloga za izvršbo - izvršitev sklepa o izvršbi pred pravnomočnostjo - izvrševanje sklepov izvršilnega sodišča - ugovorni postopek - predlog de lege ferenda
Pravosodni bilten (PB) št. 3/2016, str. 24912.02.2018Odgovori na vprašanja registrske šole 2016vpis v sodni register - subjekt vpisa v sodni register - družba z omejeno odgovornostjo - zasebni vrtec - podružnica - uporaba določb ZGD - prokura - obseg pooblastila prokurista - prijava poslovnega naslova - soglasje lastnika nepremičnine - overjena izjava - odsvojitev poslovnega deleža - vrednost osnovnega kapitala družbe - podružnica tujega podjetja - izbris iz sodnega registra - povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe z omejeno odgovornostjo - revizorjevo poročilo - pridobivanje lastnih poslovnih deležev - rezerve za lastni poslovni delež - predlog za vpis spremembe članov nadzornega sveta - vstop novega družbenika - povečanje osnovnega kapitala z vložki - zavarovalnica - prenos podjetja - mnenje ustanovitvenega revizorja - obseg sodne presoje - ustanovitev pridobitvene opcije - obremenitev poslovnega deleža - oddelitev s prevzemom - vpis oddelitve v sodni register - predložitev pogodbe registrskemu sodišču
Pravosodni bilten (PB), št. 3/2017, str. 23901.07.2017

Nekatera aktualna vprašanja insolvenčnega prava in možni odgovori nanje(1)

začetek stečajnega postopka - obrestna mera - kreditna pogodba - terjatev za plačilo davka - učinkovanje poenostavljene prisilne poravnave - meje materialne pravnomočnosti - izvršljivost sklepa o potrditvi poenostavljene prisilne poravnave - poplačilo stroškov stečajnega postopka - posodobljen seznam preizkušenih terjatev pri načrtu delitve posebne stečajne mase - tajnost dokumentacije v postopku za uveljavitev oprostitve plačila takse - taksni zavezanec v primeru pritožbe zoper sklep o začetku stečajnega postopka pravne osebe - gospodarski spor - spori, ki nastanejo med stečajnim postopkom ali v zvezi z njim - osebni stečaj - tožba za uveljavitev prerekane izločitvene pravice v pravdi - prijava terjatve in ločitvene pravice v stečajnem postopku - realni dolžnik - izpodbojni zahtevek
Pravosodni bilten (PB), št. 3/2017, str. 3501.07.2017

Starševsko odtujevanje

prenehanje zakonske zveze - razveza - odločanje o vzgoji in varstvu otrok po razvezi zakonske zveze - zavračanje stikov - določitev stikov z otrokom - osebni stiki z otrokom - onemogočanje stikov z otrokom - predodelitev otroka v vzgojo in varstvo drugemu od staršev - otrokova največja korist - otrokova želja
Pravosodni bilten (PB) št. 3/2016, str. 22927.12.2016

Predstavitev dveh primerov kaznivega dejanja nasilja v družini(1)

kaznivo dejanje nasilja v družini
Pravosodni bilten (PB), št. 2/2016 str. 7725.07.2016Dediščinska skupnostdediščinska skupnost - nastanek dediščinske skupnosti - delitev zapuščine - sodediči - pravice in dolžnosti sodedičev - odstop dednega deleža pred delitvijo zapuščine - medsebojno jamčevanje sodedičev po delitvi zapuščine - prenehanje dediščinske skupnosti
Pravosodni bilten 4/2014, str. 18901.12.2014Aktualna problematika s področja insolvenčnih zadevprijava terjatve preko portala esodstvo - začetek stečajnega postopka - vpis zaznambe stečaja v zemljiško knjigo - začetek postopka osebnega stečaja - preizkusno obdobje - stečajna masa dolžnika v osebnem stečaju - prodaja nepremičnine v postopku osebnega stečaja - začasna odredba v predhodnem stečajnem postopku - pogodba o leasingu - vzajemno neizpolnjena dvostranska pogodba - upravljanje stečajne mase - zastavna pravica na vrednostnih papirjih v stečajnem postopku - zunajsodna prodaja deleža dolžnika v drugi družbi z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) - poenostavljena prisilna poravnava - redna prisilna poravnava - stroški stečajnega postopka
Pravosodni bilten 1/2014, str. 15701.01.2014Stečajno kaznivo dejanje (v zakonu in v praksi)kazniva dejanja zoper gospodarstvo - gospodarski kriminal - gospodarska dejavnost - stečaj - stečajni postopek - oškodovanje upnikov - stečajno kaznivo dejanje - kaznivo dejanje povzročitve stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem - kaznivo dejanje lažnega stečaja - milejši zakon - stečajna goljufija - blanketni predpis - poskus - prostovoljni odstop - dokončano kaznivo dejanje - sklep o začetku stečajnega postopka - objava oklica o začetku stečajnega postopka - prisilna poravnava - izbris gospodarske družbe iz sodnega registra brez likvidacije - osebni stečaj - stečaj zapuščine - odpust obveznosti - udeležba - storitev - opustitev - vzročna zveza - krivda - direktni naklep - eventualni naklep - ponareditev ali uničenje poslovnih listin - poslovna goljufija - zloraba položaja ali pravic - stek - pranje denarja
Pravosodni bilten 1/2014, str. 20301.01.2014Vrnitev v prejšnje stanje pri prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja po ZP-1: z uporabo ZUP, materialnopravnega temelja ali instituta sui generis?postopek o prekršku - vrnitev v prejšnje stanje - analogija - hitri postopek o prekršku - smiselna uporaba - subsidiarna uporaba - roki - materialni roki - procesni roki - prekluzivni roki - zastaralni roki - instrukcijski roki - subjektivni roki - objektivni roki - absolutni roki - relativni roki - zamuda - vročanje - prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja - odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja - preklic odložitve sankcije
Pravosodni bilten 2/2016, str. 10701.07.2016Subsidiarna uporaba ZPP v stečajnem postopkuprocesna legitimacija - stranke postopka - stranska intervencija - izločitev sodnika - izločitev stečajnega upravitelja - načelo hitrosti postopka - štetje rokov - zloraba pravic - sprejem odločitve - prekluzija - predhodno vprašanje - prekinitev postopka - pravno nasledstvo - nepopolna vloga - ravnanje z nepopolno vlogo - umik tožbe - stroški postopka - odgovor na pritožbo - nadomestni sklep - vročanje - procesna dejanja sodišča - oprava procesnih dejanj s strani sodišča - rok - prenehanje stranke v postopku - pravica do vpogleda v spis na sodišču - subsidiarna uporaba ZPP v stečajnem postopku - javna objava sklepa na portalu AJPES - litispendenca - umik predloga za začetek postopka insolventnosti - izredna pravna sredstva v stečajnem postopku - začasna odredba - pravna sredstva
Pravosodni bilten (PB) 2/2014, str. 27901.07.2014Zavodi in posebnosti nekaterih drugih pravnih oseb, ki se vpisujejo v sodni registervpis v sodni register - zavod - javni zavod - zasebni zavod - javni gospodarski zavod - javni sklad - sprememba namenskega premoženja - nadzorni svet - kapitalske naložbe - statusno preoblikovanje - javna agencija - ustanovitev - akt o ustanovitvi - obvezne sestavine akta - ustanovitelj - pristojnosti - ime - sedež - organi - svet - članstvo - zakoniti zastopnik - imenovanje direktorja - sredstva za začetek dela - odgovornost za obveznosti - statusne spremembe - prenehanje - izstop ustanovitelja - izključitev ustanovitelja - smrt ustanovitelja - odgovornost za obveznosti
Pravosodni bilten (PB) 1/2013, str. 14301.01.2013Pravni vidik elektronskega poslovanja v izvršilnem postopkuizvršilni postopek - elektronsko poslovanje - zakonodajna ureditev - storitve elektronske družbe - e sodstvo - uporabniki informacijskega sistema e sodstvo - elektronsko poslovanje v civilnih postopkih - pravdni postopek - vlaganje dokumentov v elektronski obliki - elektronska vloga - število izvodov elektronske vloge - priloge - listine - nepopolna elektronske vloga - čas vložitve elektronske vloge - elektronsko vročanje - način vročanja - čas vročanja - kraj vročanja - osebna vročitev - vročilnica - pregledovanje elektronskega sodnega spisa - elektronski podpis

Izberi vse|Izvozi izbrane