Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 47868cT0xMTgwNy8yMDEyJmRhdGFiYXNlJTVCU09WUyU1RD1TT1ZTJmRhdGFiYXNlJTVCSUVTUCU1RD1JRVNQJmRhdGFiYXNlJTVCVkRTUyU1RD1WRFNTJmRhdGFiYXNlJTVCVVBSUyU1RD1VUFJTJmRhdGFiYXNlJTVCU0VVJTVEPVNFVSZkYXRhYmFzZSU1Qk5FR00lNUQ9TkVHTSZkYXRhYmFzZSU1QlNPU0MlNUQ9U09TQyZkYXRhYmFzZSU1QlNPUE0lNUQ9U09QTSZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJnJvd3NQZXJQYWdlPTIwJnBhZ2U9Mg==
 OdločbaDatumJedroInstitut
VSL sklep IV Cpg 177/201228.03.2012Pritožbeno sodišče ugotavlja, da je bil družbi na poslovni naslov, vpisan v sodni register, dne 15. 02. 2012, vročen sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani o izbrisu iz sodnega registra, Srg 2012/4266-7 z dne 30. 01. 2012, kar dokazuje podpisana vročilnica za ta sklep. To potrjuje trditve družbe, da na poslovnem naslovu, vpisanem v sodni register, sprejema uradne pošiljke.izbris iz sodnega registra brez likvidacije - izbrisni razlog - poslovni naslov
sklep I U 983/201216.10.2012V obravnavani zadevi je bil upravni postopek končan z izdajo drugostopenjske odločbe, ki je bila tožniku vročena 30. 5. 2012. Od naslednjega dne, torej od 31. 5. 2012, pa je treba šteti začetek tridesetdnevnega roka za vložitev tožbe v upravnem sporu, ki se je iztekel v petek 29. 6. 2012.upravni spor - tožba v upravnem sporu - pravočasnost tožbe
VSL sklep I Cpg 885/201209.08.2012Dovoljeno je dokazovati, da so v javni listini dejstva neresnično ugotovljena, vendar je trditveno in dokazno breme v konkretnem primeru na toženi stranki, ki v pritožbi trdi, da ji je bil sklep z dne 21. 2. 2012 vročen 27. 2. 2012 in ne 24. 2. 2012, kot to izhaja iz vročilnice.pravočasnost pritožbe - javna listina - vročilnica - izpodbijanje vsebine na vročilnici - dokazno breme
sklep I U 669/201231.05.2012V upravnem postopku je tožnika zastopal predstavnik PIC, ki je tudi prejel izpodbijano odločbo dne 20. 4. 2012. Tožba oddana na pošto 7. 5. 2012 je bila vložena prepozno, saj se je 8-dnevni rok za vložitev tožbe iztekel dne 30. 4. 2012.mednarodna zaščita - rok za vložitev tožbe - v posebnem zakonu določen rok - zavrženje tožbe
VDSS Sodba Pdp 749/201706.12.2017Pritožba neutemeljeno očita sodišču prve stopnje, da je kot ključni dokaz izpostavilo potrdilo o odjavi tožnice iz zavarovanj z dnem 1. 10. 2012, saj ravno ta jasno dokazuje, da je tožnica od 29. 9. 2012 do 1. 10. 2012 še imela status zaposlene osebe. Z naslednjim dnem se je upokojila, zato ji je sodišče prve stopnje utemeljeno prisodilo odpravnino ob upokojitvi.odpravnina ob upokojitvi
sklep I U 1856/201215.01.2013Tožniku je bila izpodbijana odločba vročena s t.i. fikcijo vročitve. Iz upravnih spisov je razvidno, da je bil tožnik 24. 10. 2012 obveščen o prispelem pismu, tako da se je 15-dnevni rok za prevzem pošiljke iztekel 8. 11. 2012. Tožnik pa je tožbo vložil šele 12. 12. 2012, torej po poteku zakonskega 30-dnevnega roka.predhodni preizkus tožbe - prepozna tožba - zavrženje tožbe
VDSS sodba Psp 596/201609.02.2017Tožeča stranka je tožencu priznala pravico do denarnega nadomestila med brezposelnostjo za čas treh mesecev od 1. 10. 2012 do 31. 12. 2012. Ker je ugotovila, da se je toženec zaposlil, je izdala odločbo, da mu z dnem 27. 11. 2012 ta pravica preneha. Drugostopenjska odločba je bila tožencu fiktivno vročena. Na podlagi pravilne vročitve te odločbe je bilo pravnomočno ugotovljeno, da toženec po 27. 11. 2012 ni bil več upravičen do nadomestila za primer brezposelnosti in je s tem odpadla pravna podlaga za njegovo izplačevanje. Tožena stranka je po 27. 11. 2012 neupravičeno prejela denarno nadomestilo za primer brezposelnosti in ga je dolžna vrniti tožeči stranki.denarno nadomestilo za primer brezposelnosti - vrnitev neupravičeno pridobljenih sredstev - fiktivna vročitev
sklep I U 766/201220.07.2012Sodišče je tožnika pozvalo, naj odpravi pomanjkljivosti tožbe, in sicer tako, da navede, katero odločbo izpodbija ter navede datum odločbe. Iz upravnega spisa namreč izhaja, da je tožena stranka pod opr. št. Bpp 330/2012 izdala odločbi z dne 24. 4 2012 in z dne 12. 4. 2012, zato sodišče ni moglo ugotoviti, katero odločbo tožnik izpodbija. Tožnik je poziv prejel 21. 6. 2012, do dne 20. 7. 2012 pa tožbe ni ustrezno dopolnil. Ker tožbe ni popravil, je sodišče ni moglo obravnavati, zato jo je zavrglo na podlagi drugega odstavka 31. člena ZUS-1.upravni spor - predhodni preizkus tožbe - nepopolna tožba - poziv k dopolnitvi tožbe - zavrženje tožbe
Informator 6263/2014, str. 115.03.2014Unifikacija Europskog patenta i hrvatsko patentno pravo
(Unifikacija evropskega patenta in hrvaško patentno pravo)
evropski patent - unifikacija evropskega patenta - priznanje evropskega patenta pred Evropskim patentnim uradom - patentabilnost - varstvo patenta - postopek priznanja patenta - ugovor - pritožba - zahteva za revizijo
VDSS sodba in sklep Pdp 737/201415.01.2015Z izplačilom znižanega regresa ni bilo poseženo v že pridobljene pravice tožnika do regresa za letni dopust za leto 2012. Pravica do regresa za letni dopust za leto 2012 je tožniku nastala z zapadlostjo dne 1. 7. 2012 (drugi odstavek 131. člena ZDR). Ker je bilo to po začetku veljavnosti Dogovora dne 29. 5. 2012, drugotožena stranka ni posegla v že pridobljene pravice tožnika (155. člen Ustave RS).

Tožnik je bil v delovnem razmerju od 5. 1. 2001. Pravico do celotnega letnega dopusta za leto 2012 je tako glede na določbo 161. člena ZDR pridobil 1. 1. 2012, saj mu je že pretekel čas nepretrganega delovnega razmerja šestih mesecev. Dogovor, ki je pričel veljati 29. 5. 2012, je zato posegel v pridobljeno pravico tožnika do letnega dopusta za leto 2012, in sicer v višini, kot mu je bila določena s kolektivno pogodbo. Ker v skladu s prvim odstavkom 155. člena Ustave RS predpisi ne morejo učinkovati retroaktivno, je drugotožena stranka z Dogovorom nedopustno...
plačilo razlike plače - kolektivna pogodba - narava kolektivne pogodbe - retroaktivna veljavnost - poseg v pridobljene pravice - plača - plačilo plače - plačilni dan - regres za letni dopust
Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu, št. 2/2018, str. 547.01.03.2018

Procesni aspekti ispitivanja djece žrtava i recentna sudska praksa u svjetlu direktive 2012/29/EU

(Procesni vidiki zasliševanja otrok - žrtev in trenutna sodna praksa z vidika direktive 2012/20/EU)

kazenski postopek - položaj otroka - otrok kot oškodovanec - žrtev kaznivega dejanja - varstvo otrokovih pravic - zaslišanje otroka - zakonska ureditev - sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) - sodna praksa Ustavnega sodišča - praksa Vrhovnega sodišča - pravica do obrambe - načelo pravičnosti - enakost orožij
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu 2/2015, str. 383.04.01.2016Novi položaj žrtve u kaznenom postupku - u povodu obveze transformiranja odredaba Direktive 2012/29/EU u hrvatski kaznenopravni sustav
(Novi položaj žrtve v kazenskem postopku v povezavi s harmonizacijo Direktive 2012/29/EU v hrvaški kazenskopravni zakon
kaznivo dejanje - žrtev - oškodovanec - pravice žrtve kaznivega dejanja
VDSS sodba Psp 127/201503.09.2015Sodišče prve stopnje je zmotno štelo, da je pri tožnikovem otroku prišlo do spremembe vzgojno-izobraževalnega zavoda 31. 8. 2012. Tožnikov otrok je bil namreč 31. 8. 2012 še v vrtcu, šele naslednji dan 1. 9. 2012, ko je pričel obiskovati 1. razred osnovne šole, je zamenjal vrtec za šolo oziroma vzgojno-izobraževalni zavod. Ker je pri tožnikovemu otroku prišlo do spremembe vzgojno-izobraževalnega zavoda 1. 9. 2012 in je tožnik spremembo sporočil v roku, določenem v 42. členu ZUPJS, se skladno s 1. odstavkom 42.b člena odloči o dejstvih in okoliščinah, ki vplivajo na spremembo s prvim dnem naslednjega meseca po nastopu spremembe, to je 1. 10. 2012. To pomeni, da v konkretnem primeru tudi ni prišlo do neupravičeno prejetih javnih sredstev za mesec september 2012 v višini 91,37 EUR.otroški dodatek - izpolnjevanje pogojev - spremenjene okoliščine - sprememba vzgojno izobraževalnega zavoda - sporočanje sprememb
VDSS sodba Psp 241/201625.08.2016Tožnik od 31. 12. 2012 do 31. 7. 2013 ni bil vključen v obvezno zdravstveno zavarovanje. Ker ni imel lastnosti zavarovanca obveznega zdravstvenega zavarovanja, mu kljub ugotovljeni začasni nezmožnosti za delo zaradi bolezni od 9. 11. 2012 do 31. 7. 2013 v spornem obdobju od 31. 12. 2012 do 31. 7. 2013, nadomestila ni mogoče priznati. Za čas od 1. 12. 2012 do 30. 12. 2012, torej 30 dni po prenehanju delovnega razmerja, mu je nadomestilo po 2. odstavku 34. člena ZZVZZ priznal že toženec. Gre za t. i. administrativni stalež, ki pripada zavarovancu, ki mu je med trajanjem zadržanosti od dela prenehalo delovno razmerje, nadomestilo še za največ 30 dni začasne nezmožnosti za delo po prenehanju delovnega razmerja. Za nadaljnje prejemanje nadomestila, od 31. 12. 2012 dalje, ko tožnik ni bil obvezno zdravstveno zavarovan, pa ni pravne podlage.začasna zadržanost od dela - bolniški stalež - nadomestilo
VDSS sodba Pdp 1184/201213.06.2013Z Dogovorom, ki ima naravo kolektivne pogodbe, je bila za javne uslužbence glede plačila regresa za letni dopust za leto 2012 določena ugodnejša pravica, kot pa je določena v 131. členu ZDR, saj je bilo v 9. točki določeno, da se regres za letni dopust izplača pri plači za april 2012. Navedeno pomeni, da je obveznost plačila regresa za letni dopust zapadla 5. 5. 2012, ob izplačilu aprilske plače. Regres za letni dopust za leto 2012 je tako zapadel v plačilo pred začetkom veljavnosti ZUJF. Glede na ustavno načelo prepovedi povratne veljavne pravnih aktov, ZUJF ne more veljati za pravice, ki so bile pridobljene pred njegovo veljava (pred 31. 5. 2012). Določba 176. člena ZUJF zato ni mogla biti zakonita podlaga za to, da tožena stranka tožnici ni izplačala celotnega že zapadlega regresa za letni dopust za leto 2012, temveč le znižani znesek 100,00 EUR.regres za letni dopust - dolžnost izpolnitve obveznosti - regres - prepoved povratne veljave pravnih aktov - kolektivni delovni spor - javni uslužbenci - dogovor - kršitev kolektivne pogodbe - interventni ukrepi - znižanje regresa - sindikati - dogovor o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju za leti 2011 in 2012
sklep I U 1727/201204.03.2013Sodišče na podlagi povratnice o vročitvi drugostopenjske odločbe tožnici ugotavlja, da je bila 4. 10. 2012 obveščena o prispelem pismu, tako da se je 15- dnevni rok za prevzem pošiljke iztekel 19. 10. 2012. Ker je navedenega dne nastopila fikcija, da je bila odločba, s katero je bil postopek končan, vročena tožnici, je naslednji dan, to je 20. 10. 2012, začel teči 30-dnevni rok za vložitev tožbe v upravnem sporu. Ta bi se iztekel 18. 11. 2012, ker pa je bila nedelja, se je to zgodilo prvi naslednji delovni dan, torej 19. 11. 2012. Tožba je bila vložena priporočeno po pošti 20. 11. 2012, to je po preteku zakonskega roka, zato jo je sodišče na podlagi 2. točke prvega odstavka 36. člena ZUS-1 kot prepozno zavrglo.upravni spor - tožba v upravnem sporu - pravočasnost tožbe - fikcija vročitve
VIII Ips 19/2012. Reviziji tožeče in tožene stranke sta bili zavrnjeni.02.11.2010Ženska, po poklicu steklobrusilka, dolgoletna izpostavljenost svincu na delovnem mestu; leta 2004 stara 37 let.telesne bolečine - strah - skaženost - zmanjšanje življenjske aktivnosti
II Ips 195/2012 Reviziji tožeče in tožene stranke sta bili zavrnjeni.19.10.2010Mladoletni otrok - deklica.kršitve pravic osebnosti
VDSS sodba Pdp 632/201422.01.2015Učinkovanje prenehanja pogodbe o zaposlitvi (po izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi z dne 28. 8. 2012) je bilo zadržano do 23. 10. 2012. Tožena stranka ni preklicala sklepa o prepovedi opravljanja dela. Zato tožniku ni mogoče očitati neupravičenega izostanka z dela od 24. 9. 2012. Zato ni bil podan utemeljen razlog za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi po 3. alineji prvega odstavka 111. člena ZDR.izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - neupravičen izostanek z dela - obveščanje delodajalca - sodno varstvo - zadržanje učinkovanja prenehanja pogodbe o zaposlitvi
sklep I U 1312/201219.09.2012Na tridesetdnevni rok za vložitev tožbe je bila tožnica izrecno opozorjena v pravnem pouku izpodbijane odločbe. Rok za vložitev tožbe se je iztekel v ponedeljek 9. 7. 2012. Predmetno tožbo je poslala priporočeno po pošti šele 1. 9. 2012, sodišče pa jo je prejelo 3. 9. 2012. Zato je glede na prekluzivni rok iz 28. člena ZUS-1 tožba vložena prepozno in jo je sodišče zavrglo na podlagi 2. točke prvega odstavka 36. člena ZUS-1.tožba v upravnem sporu - rok za vložitev tožbe - pravočasnost tožbe - zavrženje tožbe

Izberi vse|Izvozi izbrane