Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 47868cT0xMTgwNy8yMDEyJmRhdGFiYXNlJTVCU09WUyU1RD1TT1ZTJmRhdGFiYXNlJTVCSUVTUCU1RD1JRVNQJmRhdGFiYXNlJTVCVkRTUyU1RD1WRFNTJmRhdGFiYXNlJTVCVVBSUyU1RD1VUFJTJmRhdGFiYXNlJTVCU0VVJTVEPVNFVSZkYXRhYmFzZSU1Qk5FR00lNUQ9TkVHTSZkYXRhYmFzZSU1QlNPU0MlNUQ9U09TQyZkYXRhYmFzZSU1QlNPUE0lNUQ9U09QTSZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJnJvd3NQZXJQYWdlPTIwJnBhZ2U9MQ==
 OdločbaDatumJedroInstitut
II Ips 53/2012. Revizija tožeče stranke je bila zavrnjena.06.01.2011Mlada ženska, v času škodnega dogodka stara 18 let, po poklicu medicinska sestra. Sopotnica v avtomobilu.telesne bolečine - strah - skaženost - zmanjšanje življenjske aktivnosti
II Ips 290/2012. Revizija tožeče stranke je bila zavrnjena.30.06.2011Mlad moški, v času škodnega dogodka star 31 let, po poklicu keramičar.telesne bolečine - strah - skaženost - zmanjšanje življenjske aktivnosti
II Ips 102/2012. Revizija tožeče stranke je bila zavrnjena.04.02.2011Mlad moški, v času škodnega dogodka star 33 let, po poklicu avtoklepar.telesne bolečine - strah - skaženost - zmanjšanje življenjske aktivnosti
II Ips 117/2012 Revizija tožene stranke je bila zavrnjena.04.01.2011Mlad moški, v času škodnega dogodka star 25 let.telesne bolečine - zmanjšanje življenjske aktivnosti - strah - skaženost
II Ips 188/2012 Revizija tožeče stranke je bila zavrnjena.02.11.2011Ženska, ob škodnem dogodku stara 46 let.telesne bolečine - zmanjšanje življenjske aktivnosti
II Ips 295/2012. Revizija tožeče stranke je bila zavrnjena.11.12.2011Otrok, deklica, v času ko se je spolna zloraba pričela, stara 9 let.kršitve pravic osebnosti - zadoščenje v posebnih primerih - spolno nasilje - zmanjšanje življenjske aktivnosti - strah
VSRS sklep VIII Ips 29/201525.05.2015Glede na to, da je bila tožba zoper odpoved pogodbe o zaposlitvi, ki je bila tožniku vročena 16. 10. 2012, vložena 19. 12. 2012, jo je sodišče prve stopnje utemeljeno zavrglo kot prepozno.odpoved pogodbe o zaposlitvi - rok za vložitev tožbe - zavrženje tožbe
Sklep VIII Ips 96/201204.06.2012Tožnik je izpodbijani pravnomočni sklep prejel že pred 29. 2. 2012, in sicer osebno na sodišču že 11. 3. 2005 in nato preko odvetnika za brezplačno pravno pomoč še 15. 9. 2011. Revizija, vložena 6. 3. 2012 je zato prepozna.dovoljenost revizije - prepozna revizija - zavrženje revizije
sodba I U 583/201321.05.2013Tožnik je tožbo vložil priporočeno po pošti 14. 8. 2012, zadnji dan 30-dnevnega roka za vložitev tožbe pa je potekel 20. 7. 2012, torej jo je vložil prepozno, kar je pravilno ugotovila tudi že tožena stranka.brezplačna pravna pomoč - dodelitev brezplačne pravne pomoči - rok za vložitev tožbe - nerazumna zadeva
VDSS sodba Pdp 942/201322.11.2013Tožena stranka je že ob sprejetju sklepa o likvidaciji vedela, da bo postalo nepotrebno delo vseh 69 delavcev. Odpovedi iz poslovnega razloga zaradi uvedene likvidacije je pričela pošiljati 28. 8. 2012, ko je odpoved poslala osmim delavcem. Nato je 18. 9. 2012 odpoved poslala eni delavki, 25. 9. 2012 šestim delavcem, 9. 10. 2012 štirim delavcem, 10. 10. 2012 dvema delavkama in 12. 11. 2012 šestim delavcem (med njimi tudi tožniku). Skupno je bila odpoved zaradi uvedene likvidacije v času od 28. 8. 2012 do 12. 11. 2012 podana 27 delavcem. Zato bi tožena stranka morala upoštevati določbe ZDR o odpovedi večjemu številu delavcev, saj je obveznost izdelave programa razreševanja presežnih delavcev obstajala (96. člen ZDR). Podobno stališče je zavzelo tudi Vrhovno sodišče RS, ko je utemeljenost tožbenega zahtevka glede nezakonitosti odpovedi ugotovilo na podlagi navedb, da je šlo za odpoved večjemu številu delavcev v postopku redne likvidacije družbe, pri čemer delodajalec...redna odpoved pogodbe o zaposlitvi - poslovni razlog - večje število delavcev - program razreševanja presežnih delavcev - kriteriji za določitev presežnih delavcev - likvidacija - drugi primeri prenehanja delodajalca
Sklep II Dor 6/2009, enako tudi VS RS II DoR 303/201227.05.2009Pooblastilo z datumom pred izdajo pritožbene odločbe ni novo in posebno pooblastilo v smislu tretjega odstavka 95. člena ZPP.novo pooblastilo - predlog za dopustitev revizije
Sklep II Dor 4/2009, enako tudi VS RS II DoR 300/201221.05.2009Tožena stranka sodne takse za predlog za dopustitev revizije, določene v plačilnem nalogu, v 15-dnevnem roku po prejemu tega naloga ni plačala, zato se šteje, da je predlog za dopustitev revizije umaknjen.predlog za dopustitev revizije - plačilo takse - domneva o umiku predloga
Sklep II DoR 53/2010, enako tudi II DoR 492/201208.04.2010Revizija proti odločitvi o obrestih ni dovoljena, razen v primeru, ko se plačilo obresti uveljavlja kot glavni zahtevek. Tožniku je bilo s pravnomočno sodbo prisojenih 3.140,12 EUR (od vtoževanih 4.219,08 EUR) in zato izpodbijani del pravnomočne sodbe v nobenem primeru ne presega 2.000,00 EUR, v takem primeru pa sodišče revizije ne more dopustiti.dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta - obresti - predlog za dopustitev revizije - postranska terjatev - zavrženje predloga za dopustitev revizije
Sodba IV Ips 98/2010, enako tudi IV Ips 27/201225.05.2010Smrt storilca je procesna ovira, zaradi katere postopka o prekršku ni mogoče voditi.postopek o prekršku - hitri postopek - redni sodni postopek - smrt storilca - sodba, s katero se postopek ustavi
UPRS sodba IV U 70/201319.12.2013Tožnik v tožbi ugotovitvi, da je bilo o njegovi prošnji za dodelitev BPP v zvezi s pritožbo zoper sklep Upravnega sodišča, Oddelka v Celju, IV U 106/2012 z dne 18. 9. 2012 že odločeno z odločbo št. Bpp 197/2012-2 z dne 5. 12. 2012, ne ugovarja. Razlogi, ki jih navaja v tožbi, pa se ne nanašajo na izpodbijani sklep, temveč na odločitev o zavrnitvi dodelitve BPP za postopek zoper odločitve pravdnega in izvršilnega sodišča.brezplačna pravna pomoč - pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - ponovna prošnja za brezplačno pravno pomoč v isti zadevi - zavrženje prošnje
VSL sklep II Cp 681/201204.07.2013Obvestilo, v katerem je bilo navedeno, kje je pisanje in rok 15 dni, v katerem ga naslovnik mora dvigniti, je bilo puščeno v hišnem predalčniku dne 17. 8. 2012. Od tega dne je tekel 8-dnevni rok za pritožbo zoper sodbo in je potekel 9. 9. 2012. Ker je bila na ta dan nedelja, je rok potekel naslednjega dne, to je 10. 9. 2012. Toženec je vložil pritožbo dne 11. 9. 2012, kar je prepozno.pravočasnost pritožbe - fikcija vročitve - iztek roka na nedeljo
PP 5/2012 str. 1109.02.2012Brezplačna pravna pomoč po 1. januarju 2012 – potrebna je uporaba dela predpisa, ki je prenehal veljatipogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - finančni kriterij - socialna ogroženost prosilca za brezplačno pravno pomoč - sklicevanje na ZSV v ZBPP
Pravna praksa (PP) št. 12-13/18, str. 6.24.07.2018

Direktiva 2012/29/EU: dve leti zamude pri implementaciji in načelo lojalne razlage

Direktiva 2012/29/EU - implementacija direktive - načelo lojalne razlage - zamuda z implementacijo
UPRS sklep I U 1436/201228.01.2013Upravni postopek je bil končan z izdajo odločbe drugostopenjskega organa z dne 16. 7. 2012, ki je bila tožnici vročena 23. 8. 2012. Slednja je tožbo vložila 27. 9. 2012, t.j. po poteku roka iz prvega odstavka 28. člena ZUS-1, zato je tožba prepozna.tožba v upravnem sporu - rok za vložitev tožbe - zavrženje tožbe
UPRS sklep I U 1875/201219.04.2013Procesna predpostavka za meritorno odločanje o tožbi, vloženi 15. 12. 2012, ni podana. V upravnem sporu med istima strankama in glede istega predmeta – zahtevka za nepovratna gotovinska in kreditna sredstva ter vrednostne papirje, je bila že izdana pravnomočna sodba po tožbi, vloženi 9. 10. 2012. Zato je sodišče tožbo, vloženo 15. 12. 2012, zavrglo na podlagi 8. točke prvega odstavka 36. člena ZUS-1.upravni spor - pravnomočna odločba o isti zadevi - res iudicata - zavrženje tožbe

Izberi vse|Izvozi izbrane