<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Kazenski oddelek

Sodba I Ips 72785/2010-52
ECLI:SI:VSRS:2012:I.IPS.72785.2010.52

Evidenčna številka:VS2006100
Datum odločbe:31.05.2012
Opravilna številka II.stopnje:VSL II Kp 72785/2010
Področje:KAZENSKO PROCESNO PRAVO
Institut:bistvena kršitev določb kazenskega postopka - razlogi o odločilnih dejstvih - nasprotje med izrekom in razlogi sodbe - odvzem premoženjske koristi

Jedro

Čeprav je sodišče v obrazložitvi zmotno navajalo procesno situacijo iz 105. člena ZKP, pa je zapisalo tudi, da se nesporno ugotovljena protipravna premoženjska korist naloži v plačilo obsojenemu in s tem pojasnilo svojo odločitev o ukrepu odvzema premoženjske koristi, ki ga vsebuje izrek sodbe, zato ni storilo bistvene kršitve določb kazenskega postopka iz 11. točke prvega odstavka 371. člena ZKP.

Izrek

I. Zahteva za varstvo zakonitosti se zavrne.

II. Obsojenec je dolžan plačati sodno takso.

Obrazložitev

1. Okrajno sodišče v Ljubljani je z uvodoma navedeno sodbo obsojenega A. K. spoznalo za krivega treh kaznivih dejanj goljufije po prvem odstavku 217. člena Kazenskega zakonika (v nadaljevanju KZ) ter mu je po 50. členu KZ izreklo pogojno obsodbo, v okviru katere mu je bila za vsako od treh dejanj določena kazen po šest mesecev zapora in nato določena enotna kazen eno leto in štiri mesece zapora, s preizkusno dobo treh let. Na podlagi prvega odstavka 96. člena KZ je bila obsojencu odvzeta protipravna premoženjska korist v višini 9.159,85 EUR, ter odločeno, da je dolžan na podlagi prvega odstavka 95. člena Zakona o kazenskem postopku (v nadaljevanju ZKP) plačati stroške kazenskega postopka iz 1. do 5. točke drugega odstavka 92. člena ZKP in sodno takso, ki bo odmerjena po pravnomočnosti sodbe. Višje sodišče v Ljubljani je s sodbo II Kp 72785/2010 pritožbo obdolženčevega zagovornika kot neutemeljeno zavrnilo in potrdilo prvostopenjsko sodbo, obdolženemu pa naložilo v plačilo stroške pritožbenega postopka iz 1. do 6. točke drugega odstavka 92. člena ZKP.

2. Zagovornik obsojenega v zahtevi za varstvo zakonitosti uveljavlja bistveno kršitev določb kazenskega postopka iz 11. točke prvega odstavka 371. člena ZKP ter predlaga, da se zahtevi za varstvo zakonitosti ugodi in obsojenca oprosti obtožbe oziroma podrejeno razveljavi drugostopenjsko sodbo in zadevo vrne sodišču druge stopnje v novo odločanje. Med drugim navaja, da naj bi bilo podano nasprotje med izrekom in obrazložitvijo sodbe glede vprašanja, kdo je oškodovanec ter glede odvzema premoženjske koristi. Razlogi o zakonskih znakih obravnavanega kaznivega dejanja pa naj bi bili pomanjkljivi oziroma nejasni, tako glede spravljanja v zmoto, kot glede naklepa.

3. Vrhovna državna tožilka je v odgovoru na zahtevo za varstvo zakonitosti, podanem na podlagi drugega odstavka 423. člena ZKP, navedla, da zahteva po njenem mnenju ni utemeljena. Pritožbeno sodišče je na zatrjevanje obrambe o nasprotjih glede odvzema premoženjske koristi in premoženjskopravnega zahtevka odgovorilo v 15. točki svoje sodbe, glede vprašanja, kdo je oškodovanec je jasno ugotovljeno, da je to gospodarska družba P. d. o. o., glede goljufivega namena pa ima drugostopenjska sodba razloge na 9. in 10. strani.

4. Zagovornik obsojenega v odgovoru na mnenje vrhovne državne tožilke izraža nestrinjanje ter ponavlja stališča, izražena v zahtevi za varstvo zakonitosti.

5. Zahteva za varstvo zakonitosti ni utemeljena.

6. Zahtevo za varstvo zakonitosti je po določbi prvega odstavka 420. člena ZKP mogoče vložiti zaradi kršitve kazenskega zakona, zaradi bistvene kršitve določb kazenskega postopka iz prvega odstavka 371. člena ZKP in zaradi kršitev kazenskega postopka, če so te vplivale na zakonitost sodne odločbe; v tem primeru mora vložnik zahteve izkazati kršitev in obrazložiti njen vpliv na to, da je odločba nezakonita. Kot razlog za vložitev zahteve je izrecno izključeno uveljavljanje zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja (drugi odstavek 420. člena ZKP). Pri odločanju o zahtevi za varstvo zakonitosti se Vrhovno sodišče omeji samo na preizkus tistih kršitev zakona, na katere se sklicuje vložnik v zahtevi (prvi odstavek 424. člena ZKP), ki morajo biti konkretizirane in ne le poimensko navedene.

7. Zagovornik obsojenega v zvezi z odločitvijo prvostopenjskega sodišča o odvzemu premoženjske koristi, pridobljene s kaznivimi dejanji uveljavlja bistveno kršitev določb kazenskega postopka iz 11. točke prvega odstavka 371. člena ZKP in navaja, da je izrek v nasprotju z razlogi sodbe. Po vsebini enak pritožbeni ugovor je argumentirano zavrnilo že pritožbeno sodišče. Ugotovilo je, da je bila odločitev prvostopenjskega sodišča o odvzemu premoženjske koristi po določbah 96. člena KZ pravilna in zakonita, zato zatrjevana kršitev kljub določenim nedoslednostim, do katerih je prišlo v obrazložitvi sodbe, ni podana. Iz ugotovitev dokaznega postopka na katere se sklicuje namreč izhaja, da oškodovanec do konca glavne obravnave ni podal predloga za uveljavitev premoženjskopravnega zahtevka, ter da je bil obsojenec spoznan za krivega očitanih kaznivih dejanj, s katerimi si je protipravno premoženjsko korist pridobil, zato je bil izrek ukrepa po 96. členu KZ v izreku prvostopenjske sodbe pravilen in utemeljen. V razlogih prvostopenjske sodbe je sodišče zapisalo tudi, da se nesporno ugotovljena protipravna premoženjska korist naloži v plačilo obsojenemu. Zato je tudi po stališču Vrhovnega sodišča prvostopenjsko sodišče s tem pojasnilo svojo odločitev o ukrepu odvzema premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem po 96. členu KZ, ki ga vsebuje izrek sodbe in torej ni šlo za procesno situacijo iz 105. člena ZKP, kot je v obrazložitvi sodbe zmotno zapisano.

8. Glede vprašanja, kdo je v obravnavani zadevi oškodovanec, iz ugotovitev dokaznega postopka jasno in nedvoumno izhaja, da je to gospodarska družba P. d. o. o., in ne direktor oziroma lastnik te družbe J. K., kar izhaja tudi iz izreka prvostopenjske sodbe. Navedbe v obrazložitvi sodbe o direktorju ter lastniku oškodovane družbe kot oškodovancu po stališču Vrhovnega sodišča predstavljajo le določeno nenatančnost oziroma nedoslednost do katere je prišlo v obrazložitvi sodbe, ne pa s strani obrambe zatrjevanega nasprotja med izrekom in razlogi sodbe ter s tem bistvene kršitve iz 11. točke prvega odstavka 371. člena ZKP.

9. V zvezi z očitkom obrambe, da sodba sodišča prve stopnje nima razlogov o odločilnih dejstvih, Vrhovno sodišče ugotavlja, da je zaključek prvostopenjskega sodišča, da je obsojeni s svojim ravnanjem izpolnil objektivne in subjektivne znake očitanih kaznivih dejanj, ustrezno utemeljen. Obsojenčev goljufivi namen oziroma zavestna in hotena pridobitev protipravne premoženjske koristi je v prvostopenjski sodbi obrazložena zlasti na 9. in 10. strani, kjer sodišče navaja razumne in logične razloge, ki so bili odločilni za presojo obsojenčeve krivde. Iz navedenih razlogih med drugim izhaja, da je obsojenec v imenu in za račun oškodovanca v poslovnih prostorih podjetja V. d. o. o. 6. 7. 2006, 29. 8. 2006 in 9. 11. 2006 v imenu in na račun oškodovanca prevzel tri peči, pri čemer slednji za nobeno od njih ni prejel plačila od obdolženca, ta pa mu je tudi ves čas (lažno) zagotavljal, da mu bo za prevzete plinske peči plačal, čeprav tega namena že od samega začetka ni imel. Tudi opis dogodkov v zvezi s temi kaznivimi dejanji, ki ga sodba povzema pred tem, in okoliščine, da se je obsojenec skliceval na lažno listino, ko je poskušal prepričati, da je svoje obveznosti poravnal, ustrezno utemeljujeta zaključek, da ima sodba sodišča prve stopnje razloge o vseh odločilnih dejstvih. Kolikor pa zahteva izpodbija presojo sodišča o tem, uveljavlja v postopku z zahtevo za varstvo zakonitosti nedovoljen razlog zmotne oziroma nepopolne ugotovitve dejanskega stanja.

10. V zahtevi za varstvo zakonitosti zatrjevane kršitve niso podane, zato je Vrhovno sodišče zahtevo zagovornika obsojenega na podlagi 425. člena ZKP zavrnilo.

11. Izrek o stroških, nastalih v postopku s tem izrednim pravnim sredstvom, temelji na določbi 98. a člena v zvezi s prvim odstavkom 95. člena ZKP.


Zveza:

ZKP člen 371, 371/1-11.
KZ člen 96.
Datum zadnje spremembe:
19.09.2012

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDQ3MDE4