Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 48168cT0xMTgwNy8yMDEyJmRhdGFiYXNlJTVCU09WUyU1RD1TT1ZTJmRhdGFiYXNlJTVCSUVTUCU1RD1JRVNQJmRhdGFiYXNlJTVCVkRTUyU1RD1WRFNTJmRhdGFiYXNlJTVCVVBSUyU1RD1VUFJTJmRhdGFiYXNlJTVCU0VVJTVEPVNFVSZkYXRhYmFzZSU1Qk5FR00lNUQ9TkVHTSZkYXRhYmFzZSU1QlNPU0MlNUQ9U09TQyZkYXRhYmFzZSU1QlNPUE0lNUQ9U09QTSZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJnJvd3NQZXJQYWdlPTIw
 OdločbaDatumJedroInstitut
VSK Sodba II Kp 11807/201204.12.2018Pod pojmom delo, ki predstavlja podlago za pridobitev skupnega premoženja, namreč ni moč šteti tistega, ki izvira ali pa je posledica kaznivega dejanja. Kot je namreč pravilno ugotovilo sodišče prve stopnje, oškodovanka prostitucije ni opravljala prostovoljno, temveč je bila vanjo prisiljena s silo in grožnjami obtoženca, na način, kot je opisan v izreku sodbe. Ker si je obtoženec prilaščal denar, ki ga je oškodovanka dobila s prostitucijo, takšno njegovo ravnanje povsem ustreza zakonskemu znaku izkoriščanja prostitucije, saj obtoženec s prostitucijo kot tako, ni imel nobenega opravka, temveč je od te dejavnosti, ki jo je izvajala oškodovanka sama, imel le finančno korist, oziroma je bil z njo okoriščen. Zato nikakor ne gre za situacijo, kot jo ureja ZZZDR-1 glede premoženjskih razmer med zakonci, saj denar, ki si ga je pridobil na škodo oškodovanke, ni predstavljal skupnega premoženja temveč korist, ki je bila protipravno pridobljena s kaznivim dejanjem.obstoj kaznivega dejanja - zloraba prostitucije - izkoriščanje - okoriščenje - protipravna premoženjska korist - skupno premoženje zakoncev
VSRS Sodba I Ips 11807/201215.10.2020Opravljanje oškodovankinega dela glede na navedeno ni bilo prostovoljno, temveč je šlo za prisilno prostitucijo, ki je prepovedana, zato tudi obsojencu izročen denar ni predstavljal njunega skupnega premoženja, kot to zatrjuje vložnica, ampak protipravno pridobljeno premoženjsko korist. V izreku sodbe je konkretizirano, da je obsojenec od oškodovanke zahteval, da mu izroča denar od opravljenih storitev, ter na ta način dnevno od nje prejemal vsaj 250,00 EUR petkrat na teden, kar vse ustreza zakonskemu znaku izkoriščanja, ki ga zahteva v opisu kaznivega dejanja neutemeljeno pogreša.

Kršitev kazenskega zakona iz 3. točke prvega odstavka 372. člena ZKP je podana, če obstajajo okoliščine, ki izključujejo kazenski pregon, med drugim, če je stvar že pravnomočno razsojena, vendar v obravnavani zadevi takšna procesna situacija ni podana. Kaznivo dejanje lahke telesne poškodbe po prvem odstavku 122. člena KZ-1 in kaznivo dejanje zlorabe prostitucije po prvem...
kaznivo dejanje zlorabe prostitucije - izkoriščanje - kaznivo dejanje lahke telesne poškodbe - realni stek - res iudicata - sodna odločba kot dokaz - prosta presoja dokazov - dokazovanje
Glasnik AKV 8/71 str.3701.01.1970PREVOD: Izvajalec ni prišel v zamudo, čeprav je dela končal po poteku
dogovorjenega roka, če je do tega prišlo zato, ker mu naročnik ni
zagotovil dogovorjenih plačil.
ORIGINAL:
Ne može se šteti, da je izvođać bio u docnji mada je radove završio
posle ugovorenog roka ako mu investitor nije dao ugovoreno
obezbeđenje plačanja izvršenih radova.
gradbena pogodba - rok izpolnitve - odgovornost za zamudo - obveznosti izvajalca
VSRS Sklep II Ips 7/201215.01.2015I. Vrhovno sodišče RS na podlagi tretjega odstavka v povezavi s točko (b) prvega odstavka 267. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije prosi Sodišče za odgovor na naslednja vprašanja:

(1) Ali je treba pojem nasprotne tožbe v smislu 3. točke 6. člena Uredbe Sveta (ES) št. 44/2001 razlagati tako, da zajema tudi tožbo, ki je bila kot nasprotna tožba po nacionalnem pravu vložena potem, ko je bila v revizijskem postopku razveljavljena pravnomočna in izvršljiva sodba v postopku po prvotni tožbi toženca in je bila ta ista zadeva vrnjena sodišču prve stopnje v novo sojenje, tožnik pa s svojo nasprotno tožbo na obogatitveni podlagi zahteva vračilo zneska, ki ga je bil dolžan plačati po razveljavljeni sodbi iz postopka po prvotni tožbi toženca?

(2) Ali je treba pojem „zadeva v zvezi s potrošniško pogodbo“ iz 1. točke 15. člena Uredbe Sveta (ES) št. 44/2001 razlagati tako, da zajema tudi situacijo , ko potrošnik tožbo, s katero...
predlog za predhodno odločanje - Uredba Sveta (ES) št. 44/2001 (Bruseljska uredba I) - neupravičena pridobitev - odpadla pravna podlaga - plačilo na podlagi naknadno razveljavljene odločbe - nasprotna tožba - potrošniška pogodba - pristojnost slovenskega sodišča - pristojnost po kraju stalnega bivališča tožene stranke
VSRS sklep II Ips 94/201219.03.2015I. Vrhovno sodišče RS na podlagi tretjega odstavka v povezavi s točko (b) prvega odstavka 267. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije prosi Sodišče za odgovor na naslednja vprašanja:

(1) ali je določbo tretjega pododstavka 1. točke 2. člena Direktive 2000/35/ES treba razlagati tako, da v sistemu, kjer se fizični osebi za opravljanje gospodarske dejavnosti izda dovoljenje, ki vsebuje navedbo dejavnosti, za katero je dovoljenje izdano, ne gre za podjetje in posledično tudi ne za trgovinski posel v smislu navedene določbe direktive, če se posel, iz katerega izvira zamuda pri plačilu, nanaša na dejavnost, ki z dovoljenjem ni zajeta;

ter če je odgovor na prejšnje vprašanje negativen, še vprašanji,

(2) ali je določbo tretjega pododstavka 1. točke 2. člena Direktive 2000/35/ES treba razlagati tako, da se fizična oseba šteje za podjetje, pravni posel, iz katerega izvira zamuda pri plačilu, pa za trgovinski posel v smislu navedene...
postopek predhodnega odločanja - trgovinski posel - pojem trgovinskega posla - obrtnik - samostojni podjetnik - opravljanje gospodarske dejavnosti - podjetje - registrirana dejavnost - zamuda s plačilom - zamudne obresti - tek zamudnih obresti - pravilo ne ultra alterum tantum - Direktiva 2000/35/ES
VSRS sklep X Ips 476/201216.04.2014I. Sodišču Evropske unije se predlaga sprejem predhodne odločbe o razlagi člena 90(1) Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost.
II. Postopek se prekine do odločitve Sodišča Evropske unije.
postopek predhodnega odločanja - pogodba o finančnem leasingu - vrnitev predmeta leasinga - prevzem nepremičnine v posest zaradi nadaljnje prodaje - poplačilo leasingojemalca - skupni sistem DDV - plačilo za dobavo blaga in izpolnitev pogodbe - plačilo za storitev najema ali uporabe nepremičnine - načelo davčne nevtralnosti - izstopni DDV - davčna osnova - znižanje davčne osnove - odkupne opcije - davek na dodano vrednost (DDV) - odškodnina
VSRS sklep X Ips 479/201216.04.2014I. Sodišču Evropske unije se predlaga sprejem predhodne odločbe o razlagi drugega odstavka 8. člena Direktive 2009/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o izkoriščanju in trženju naravnih mineralnih vod.

II. Postopek se prekine do odločitve Sodišča Evropske unije.
postopek predhodnega odločanja - označevanje živil - razlaga direktive - jezikovna razlaga - priznanje označbe naravne mineralne vode - naravna mineralna voda, ki izvira iz istega izvira - razlaga pojma naravna mineralna voda, ki izvira iz istega izvira - isti vodonosnik
Pravna mnenja 1/2012, str. 17, obr.06.04.2012

ORIGINAL:
Ponudba za prodajo kmetijskega zemljišča, dana na podlagi 20. člena ZKZ, je v razmerju do predkupnih upravičencev iz 23. člena ZKZ zavezujoča in ponudnik vezanosti nanjo ne more izključiti na način iz prvega odstavka 25. člena OZ.

Ko ponudnik prejme izjavo o sprejemu ponudbe, je kupoprodajna pogodba sklenjena pod odložnim pogojem odobritve s strani pristojne upravne enotes. Če je izjavo o sprejemu ponudbe podalo več predkupnih upravičencev, je pogojno sklenjenih več zavezovalnih pravnih poslov.

Zahteva po predložitvi pogodbe o pravnem poslu v postopku odobritve pravnega posla iz 22. člena ZKZ je izpolnjena, če se predkupni upravičenec, ki je pravočasno sprejel ponudbo, sklicuje na izjavo o sprejemu ponudbe.

Pristojna upravna enota za vse, ki so pravočasno zahtevali odobritev pravnega posla, vodi en postopek in z odločbo odobri le enega od pogojno sklenjenih pravnih poslov. Kadar ima glede na določbo 23. člena ZKZ...

načelno pravno mnenje - prodaja kmetijskih zemljišč - poenotenje sodne prakse - postopek prodaje - udeleženci v postopku - ponudba za prodajo kmetijskega zemljišča - izbira ponudnika med več predkupnimi upravičenci - izjava o sprejemu ponudbe - odložni pogoj - odobritev pravnega posla - sklenitev prodajne pogodbe - izstavitev zemljiškoknjižnega dovolila
Pravna mnenja 1/2012, str. 7, obr.06.04.2012

ORIGINAL:
Preiskavo (hišno in osebno) odredi sodišče na pisni predlog (upravičenega) tožilca.

Obrazložitev:

I. Varstvo v okviru EKČP in ustavnopravna izhodišča

Hišna preiskava predstavlja občuten poseg v človekove pravice in temeljne svoboščine, ki je dopusten samo v primerih, ko zanj obstaja ustavno dopusten cilj. Pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja je varovana že v okviru 8. člena (1) Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP). Ustavno sodišče Republike Slovenije je v svoji odločbi št. U-I-25/95 z dne 27.11.1997 poudarilo, da je pravica do nedotakljivosti stanovanja dvojno varovana: kot posebna ustavna pravica do varstva nedotakljivosti stanovanja po 36. členu Ustave Republike Slovenije (Ustave) in v sklopu ustavnega varstva človekove zasebnosti po 35. členu Ustave.(2) Slovenska ustava nedotakljivost stanovanja varuje v 36. členu. Tako je že na...

načelno pravno mnenje - koncept kazenskega postopka - inkvizitorni kazenski postopek - adversarni kazenski postopek - varstvo pravic zasebnosti in osebnostnih pravic - predkazenski postopek - vloga državnega tožilca v predkazenskem postopku - preiskovalna dejanja - hišna preiskava - osebna preiskava - odredba sodišča - odredba za preiskavo - pisni predlog državnega tožilca - obrazložena pisna odredba
Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 2/2013, str. 9501.01.2013Kriminaliteta v Sloveniji v letu 2012kriminaliteta - statistični podatki o kriminaliteti v Sloveniji
Informator 6370/2015, Priloga15.06.2015Prekogranično pravo nasljeđivanja prema Uredbi broj 650/2012
(Čezmejno pravo dedovanja po Uredbi številka 650/2012)
dedovanje - čezmejno pravo dedovanja - bivališče zapustnika - pristojnost za dedne zadeve - kriterij običajnega bivališča - subsidiarna pristojnost - omejitev avtonomije strank - odstop od pravila o pristojnosti - Forum necessitatis - omejitev postopka - pravo, ki se uporablja - posebna kolizijska pravila - priznanje, izvršljivost in izvrševanje odlo č b - nepreverjanje vsebine - javne listine in sodne poravnave - zahteva za potrdilo - izdaja potrdila
PP 6-7/2012 str. 2216.02.2012Zakonita in zakonska brezplačna pravna pomoč po 1. januarju 2012pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - finančni kriterij - načelo enakosti pred zakonom - načelo zakonitosti
Pravna praksa (PP), št. 24-25/2019, str. 1820.06.2019

Prva leta uporabe Uredbe EU, št. 650/2012

evropsko potrdilo o dedovanju - običajno prebivališče - običajno prebivališče zapustnika - mednarodna pristojnost sodišč - mednarodna pristojnost
Informator 6410/2016, str. 2021.03.2016O pitanju usklađenosti Zakona o kaznenom postupku s Direktivom 2012/13/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012
(O vprašanju usklajenosti Zakona o kazenskem postopku z Direktivo 2012/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta z 22. maja 2012)
kazenski postopek - usklajenost zakona z direktivo - človekove pravice - pravica do svobode in varnosti - odvzem prostosti - pravni pouk - pravna sredstva - zakonitost ukrepa
sodba II U 386/201205.06.2013Rok za pritožbo zoper sklep z dne 21. 12. 2012 je potekel 11. 1. 2012. Upravni organ prve stopnje je prejel pritožbo tožeče stranke dne 2. 2. 2012, zato jo je pravilno zavrgel kot prepozno.upravni postopek - pritožba v upravnem postopku - prepozna pritožba - zavrženje pritožbe
UPRS sklep I U 1467/201214.12.2012Trideset dnevni rok za vložitev tožbe v upravnem sporu se je iztekel 1. 10. 2012, zato je tožba, vložena dne 3. 10. 2012, vložena prepozno.tožba v upravnem sporu - rok za vložitev tožbe - zavrženje vloge
VIII Ips 274/2016 Revizija tožeče stranke je bila zavrnjena.25.05.2015spol: moški, starostna skupina: od 26 do 45 let, Po poklicu voznik.telesne bolečine - zmanjšanje življenjske aktivnosti - strah - skaženost
VDSS sodba Pdp 20/201502.04.2015Začetek postopka prisilne poravnave nad toženo stranko na tožničino terjatev iz naslova regresa za letni dopust za leto 2012 ne vpliva. Zaradi nelikvidnosti tožene stranke je tožničina terjatev zapadla dne 1. 11. 2012, postopek prisilne poravnave pa se je začel dne 16. 4. 2012. Tožnica je zato upravičena do obračuna in izplačila celotnega regresa za letni dopust za leto 2012.regres za letni dopust - prisilna poravnava - nelikvidnost - zapadlost terjatve
VIII Ips 11/2012. Revizija tožeče stranke je bila zavrnjena.11.11.2010Moški, ob škodnem dogodku je bil star 53 let, po poklicu električar.telesne bolečine - strah - skaženost - zmanjšanje življenjske aktivnosti
II Ips 285/2012. Revizija tožene stranke je bila zavrnjena.07.05.2009Moški, ob nesreči star 33 let.telesne bolečine - strah - skaženost - zmanjšanje življenjske aktivnosti

Izberi vse|Izvozi izbrane