Upravno sodišče 
Javne financeUpravni oddelek
Varstvo ustavnih pravic 
počisti vsa polja
Število zadetkov: 24111cT0mYWR2YW5jZVNlcmNoPTEmZGF0YWJhc2UlNUJVUFJTJTVEPVVQUlMmZG9jX2NvZGU9JnRhc2tfY29kZT1JJTIwVSUyMDE2ODMmc291cmNlMj0mdXNfZGVjaXNpb249JmVjbGk9JnRyaWJfdGl0bGUlNUJVcHJhdm5vJTIwc29kaSVDNSVBMSVDNCU4RGUlNUQ9JTIyVXByYXZubyUyMHNvZGklQzUlQTElQzQlOERlJTIyJm1lZXRfZGF0ZUZyb209Jm1lZXRfZGF0ZVRvPSZzZW5hdF9qdWRnZT0mYXJlYXM9Jmluc3RpdHV0ZXM9JmNvcmVfdGV4dD0mZGVjaXNpb249JmRlc2NyaXB0aW9uPSZjb25uZWN0aW9uMj0mcHVibGljYXRpb249Jl9zdWJtaXQyPWklQzUlQTElQzQlOERpJnJvd3NQZXJQYWdlPTIwJnBhZ2U9MA==
Poizvedba: opravilna:(i u 1683) IN (sodisce:"Upravno sodišče")
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
sodba I U 1683/2011Upravno sodiščeUpravni oddelek13.12.2011brezplačna pravna pomoč – dodelitev brezplačne pravne pomoči – nepopolna vloga – zavrženje vlogeTožnica kot prosilka ni popolno izpolnila pisne izjave o premoženjskem stanju in njenih družinskih članov. Manjkajočih rubrik tudi po pozivu k dopolnitvi vloge ni izpolnila. Organ za BPP je tako ob upoštevanju prvega in petega odstavka 20. člena ZBPP ravnal pravilno, ko je njeno prošnjo za dodelitev BPP zavrgel potem, ko jo je pozval na dopolnitev vloge.
sodba I U 1683/2012Upravno sodiščeUpravni oddelek09.05.2013gradbeno dovoljenje – pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja – odmiki – vsebina gradbenega dovoljenja - nezahtevni objekt - ograjaZ izpodbijanim gradbenim dovoljenjem je bila dovoljena izključno gradnja na investitorjevi parceli, ne pa kakršen koli poseg na zemljišče tožnika, in to ne glede na dejanski potek obravnavane ograje. Povedano drugače: če in kolikor obravnavana ograja v resnici poteka po tožnikovem zemljišču, izpodbijano gradbeno dovoljenje ne daje podlage za kakršne koli posege vanjo.
UPRS sodba I U 1683/2014Upravno sodiščeUpravni oddelek12.03.2015ukrep kmetijskega inšpektorja - kmetijsko zemljišče - raba kmetijskih zemljišč - prepoved uporabe kmetijskih zemljišč za drug namenTakrat veljavni 3. člen ZKZ je določal, da je določitev zemljišč, primernih za kmetijsko predelavo ali za drug namen, možna le v planskih aktih Republike Slovenije in lokalnih skupnosti. Tudi sedaj veljavna 2. in 3. člen ZKZ določata, da se kmetijska zemljišča določijo s prostorskimi akti lokalnih skupnosti. Na podlagi prve alineje B) točke 107. člena ZKZ je kmetijski inšpektor pristojen prepovedatI Uporabo kmetijskega zemljišča za drug namen kot za kmetijsko proizvodnjo, če to po zakonu ali predpisu, izdanem na podlagi zakona ni dovoljeno, in odrediti vzpostavitev zemljišča v prejšnje stanje v določenem roku.
UPRS sodba I U 1683/2015Upravno sodiščeUpravni oddelek06.09.2016razlastitev – pogoji za razlastitev – javna cesta – javna korist – pripravljalna dela – kategorizacija javne cesteČe ni jasno, katera javna cesta oziroma pot je kategorizirana, potem tudi ni mogoče trditi, da (morebiti sporna) trasa izpolnjuje merila za kategorizacijo po Uredbi o merilih za kategorizacijo javnih cest. Če pa ta trditev ni izkazana, potem pa posledično to tudi pomeni, da ni mogoče trditi, da je obstoj javnega interesa za razlastitev dela nepremičnine, kjer poteka ta javna pot, podan. Če pa javni interes ni izkazan, razlastitev ni dopustna.
UPRS Sodba I U 1683/2016-16Upravno sodiščeUpravni oddelek19.12.2017pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetja - nadzor nad pooblaščenimi ocenjevalci - izrek opominaV obravnavani zadevi je Agencija odločala v postopku javnega nadzora nad delom pooblaščenih ocenjevalcev, kadar ti izvajajo naloge ocenjevanja vrednosti pri subjektih, zavezani obvezni reviziji ter izrekla ukrep nadzora - opomin. Po 101. členu ZRev-2 Agencija izreče opomin, če pooblaščeni ocenjevalec krši določbe ZRev-2 oziroma drugih zakonov in predpisov, kI Urejajo ocenjevanje vrednosti premoženja oziroma standarde ocenjevanja vrednosti, in ni pogojev za odvzem dovoljenja oziroma pogojni odvzem dovoljenja.
sodba U 1683/2005Upravno sodiščeUpravni oddelek23.10.2007ustna obravnava - zemljiški katasterZ nestrinjanjem tožnika s potekom meje, kot je bila označena v naravi, je postala meja sporna tudi za lastnika sosednje parcele, ne glede na to, da sta se s potekom meje, kot je bila označena v naravi, strinjala. 
sodba U 1683/2002Upravno sodiščeUpravni oddelek06.11.2003upravičenost do denacionalizacije - ustreznost nadomestnega zemljišča - denacionalizacija zemljiščaČe je bilo zemljišče podržavljeno po temeljnem zakonu o razlastitvi iz leta 1947, se upravičenost do denacionalizacije presoja po tem, ali je bila kot odškodnina dana ustrezna nadomestna nepremičnina 
sodba I U 1651/2009Upravno sodiščeUpravni oddelek05.01.2011priznanje izobraževanja za namen zaposlovanja - priznavanje visokošolskih kvalifikacij - deljena pristojnost eu in dč - transnacionalno izobraževanje - prosto gibanje delavcev - svoboda opravljanja storitev - pravica do ustanavljanja - predlog za predhodno odločanjeV primerih transnacionalnega izobraževanja, kjer tuji visokošolski izobraževalni program v celoti izvaja izobraževalna ustanova na ozemlju Republike Slovenije, se priznavanje izobraževanja za namen zaposlitve tako presoja po določbah predpisov države, ki je listino izdala, poleg tega pa še po določbah, kI Urejajo javnoveljavnost visokošolskega zavoda izvajalca izobraževanja in izobraževalnega programa v slovenski zakonodaji. Zahteve po akreditaciji visokošolskega zavoda in izobraževalnega programa lahko tožena stranka opravičuje z zagotavljanjem kakovosti javnoveljavnega visokošolskega sistema, kar je kot upravičen razlag sprejelo tudi SEU v zadevi Neri.Ker je v predmetni zadevi tožnica pridobila določeno izobrazbo, ki ji je priznana v ZK, se lahko sklicuje na svoboščine iz 45. in 49. člen PDEU, čeprav zoper državo, katere državljanka je. Določili o prostem gibanju delavcev in pravicI Ustanavljanja pa ne onemogočata državi članici, da zahteva (upravno)...
I U sodba I U 879/2012Upravno sodiščeUpravni oddelek23.08.2012sprejem otroka v vrtec – uvrstitev na seznam za sprejem v vrtec – kriterij stalnega prebivališča – stalnost prebivanjaZPPreb v 2. členu predpisuje obveznost vsakogar, da prijavi stalno prebivališče, upoštevati pa je tudi treba, da v zadevah z velikim številom prijaviteljev, kakršen je tudi obravnavani (iz drugostopenjske odločbe je razvidno, da je moral vrtec odločiti o 321 vlogah za vpis), v katerih mora biti dokončno odločeno v nekaj mesecih, ni mogoče za vsakega od staršev voditI Ugotovitvenega postopka glede časa dejanskega bivanja v občini, zato je čas (stalnost) prebivanja utemeljeno vezana na čas, ko je bilo stalno prebivališče prijavljeno za vpis v register stalnega prebivalstva.Poleg tega ima upoštevanje uradno evidentiranega stalnega prebivališča na podlagi zavezančeve prijave in na tej podlagI Ugotovljena stalnost prebivanja v občini, utemeljeno podlago v povezavi med to okoliščino in financiranjem občine, ki kot samoupravna lokalna skupnost ustanavlja in financira delovanje vrtcev na svojem območju.
I U 742/2009Upravno sodiščeUpravni oddelek02.07.2009prostorski plan - zakonska domneva - molk organa - obrazložitev upravnega aktaPomanjkanja razlogov v obrazložitvI Upravnega akta ni mogoče sanirati z navedbami v sodnem postopku. S tem bi bila tožnici nenazadnje odvzeta tudi možnost, da s tožbo v upravnem sporu izpodbija stališče toženke glede tega vprašanja. Izpodbojne so tiste pravne domneve, pri katerih pravo dopušča možnost izpodbijanja in dokazovanja nasprotnega.
sklep I U 2111/2011Upravno sodiščeUpravni oddelek05.01.2012spletne igre na srečo – nadzor nad prirejanjem iger na srečo - prirejanje spletnih iger na srečo brez koncesije vlade - neizvršitev odločbe o prepovedi prirejanja iger na srečo - omejitev dostopa do spletnih strani – paricijski rokKer nasprotna stranka ob zagotovljeni kontradiktornosti postopka odreditvi njej predlagane omejitve dostopa do spletnih strani ni nasprotovala, dejstva in dokazi, ki jih je navedel oziroma predložil predlagatelj, pa odreditev take omejitve na podlagi 107. a člena ZIS dopuščajo, je sodišče v tem obsegu predlogu predlagatelja ugodilo.Kot primeren rok, v katerem bo nasprotna stranka mogla izvesti naloženI Ukrep, je sodišče določilo rok 15 dni od pravnomočnosti sklepa.
UPRS sodba I U 2016/2013Upravno sodiščeJavne finance10.06.2014trošarina - vračilo trošarine - obnova postopka vračila trošarine - zastaranje - subjektivni rok - izdaja sklepa v subjektivnem rokuČe se pri davčnem nadzoru ugotovijo dejstva in dokazi, ki so pomembni za obdavčenje na podlagi obnove postopka oz. v drugih postopkih, se ta dejstva posredujejo davčnemu organu (šesti odstavek 89. člena ZDavP-2). Šteje se, da je davčni organ izvedel za nova dejstva na dan sestave zapisnika. Glede na navedeno, gre za zakonsko presumpcijo, da je davčni organ izvedel za nova dejstva na dan sestave zapisnika, ki jo želi tožnik izpodbiti s tem, ko navaja, da naj bi se organ z dnevom izdaje sklepa o davčnem inšpekcijskem nadzoru, tj. 30. 11. 2011, že prvič seznanil z novimi dejstvi in novimi dokazi ter navaja evidenčno knjigo listin, ki naj bi bila tisti podatek, na podlagi katerega naj bi izhajalo, da sporni delovni stroji v tem kritičnem obdobju niso delovali. Po mnenju sodišča s tem ne more uspešno izpodbiti zakonske določbe, kdaj se šteje, da je organ izvedel za nova dejstva in nove dokaze. Po mnenju sodišča je zapisnik z dne 16. 4. 2012 tisti akt, v katerem so se...
sodba I U 1874/2010Upravno sodiščeJavne finance11.07.2011carina – nastanek carinskega dolga – nezakonita odstranitev blaga izpod carinskega nadzora – obračun uvoznih dajatev - tranzitni postopek – zvezek TIR – garantno združenjeOperacija TIR po v tej zadevi obravnavanem zvezku TIR, ki služi kot dokazilo o zaključku postopka, ni bila pravilno zaključena po določbah Konvencije TIR oz. ni izkazano, da je zadevno blago v tranzitnem postopku zapustilo carinsko območje Skupnosti. Navedeno pomeni nastanek carinskega dolga na podlagi 203. člena CZS. V zadevi je nedvomno ugotovljeno, da predmetno blago ni bilo predloženo namembnemu Carinskemu uradu in da pri tem carinskem uradu ni izstopilo iz carinskega območja Skupnosti.
sklep I U 1806/2011Upravno sodiščeJavne finance03.01.2012predhodni preizkus tožbe – plačilo sodne takse – procesna predpostavka – ustavitev postopkaKer tožeča stranka ob vložitvi tožbe sodne takse ni plačala, prav tako pa tudi niso izpolnjeni pogoji za oprostitev, odlog ali obročno plačilo taks, je sodišče štelo, da je tožbo umaknila in postopek ustavilo.
sodba I U 314/2010Upravno sodiščeUpravni oddelek16.12.2010nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - tožbena novota - odmera nadomestila - namembnost stavbnega zemljišča - počitniški namenNamembnost stavbnega zemljišča je ena izmed okoliščin, ki se v skladu z 61. členom ZSZ/84 upošteva pri določanju NUSZ. Navedena določba ZSZ/84 in ostale, ki se nanašajo na NUSZ, se v zadevI Uporabljajo na podlagi 5. točke 5. odstavka 179. člena ZUreP-1 v zvezi z določbo 1. alineje 56. člena ZSZ/97. Navedena ureditev ostaja nespremenjena tudi po sprejetju ZPNačrt, saj ta v svojem 103. členu ni določil prenehanja veljavnosti določb ZUreP-1 glede plačevanja nadomestila. Na odločitev v zadevi ne more vplivati tožbeno stališče, da je prI Ugotavljanju namembnosti stavbnega zemljišča odločilna namembnost, kot je opredeljena v gradbenem dovoljenju in da je bilo za objekt, v katerem ima zavezanec stanovanje, izdano gradbeno dovoljenje za gradnjo hotelskega apartmajskega objekta. Ob takem stališču bi morala tožnica glede na določbo 404. člena ZDavP-2 že sama davčnemu organu posredovati podatek, da gre v konkretnem primeru za stavbo s poslovno namembnostjo oz. zahtevatI...
sodba I U 1950/2012Upravno sodiščeJavne finance19.03.2013carina – določanje vrednosti carinskega blaga – transakcijska vrednost podobnega blaga – definicija podobnega blaga – uskladitev cen blaga zaradi vplivov komercialne ravni in količinUgotovitev, da se blago uvršča v isto ali podobno tarifno oznako ne zadostuje za zaključek, da blago omogoča tudi izpolnjevanje enakih funkcij kot vrednoteno blago in da je blago, ki se primerja z vrednotenim blagom zamenljivo po trgovski poti, kar je bistvena zahteva, ki izhaja iz definicije podobnega blaga. V ponovnem postopku bo zato moral carinski organ presoditi, ali so izpolnjeni pogoji za vrednotenje deklariranega blaga po točki b) drugega odstavka 30. člena CZS. Če bo ugotovil, da vrednotenje deklariranega blaga na tej podlagi sploh ni mogoče, je treba upoštevati določbo prvega odstavka 30. člena CZS, ki zahteva, da se tam določene metode za vrednotenje blaga uporabijo po določenem vrstnem redu oziroma upoštevati 31. člen CZS, ki jo je za določitev vrednosti treba uporabiti, če carinske vrednostI Uvoženega blaga ni mogoče določiti z uporabo 29. in 30. člena CZS.
sodba I U 1881/2010Upravno sodiščeJavne finance30.05.2011carina – nastanek carinskega dolga – nezakonita odstranitev blaga izpod carinskega nadzora – obračun uvoznih dajatev - tranzitni postopek – zvezek TIR – garantno združenjeOperacija TIR po v tej zadevi obravnavanem zvezku TIR, ki služi kot dokazilo o zaključku postopka, ni bila pravilno zaključena po določbah Konvencije TIR oz. ni izkazano, da je zadevno blago v tranzitnem postopku zapustilo carinsko območje Skupnosti. Navedeno pomeni nastanek carinskega dolga na podlagi 203. člena CZS. V zadevi je nedvomno ugotovljeno, da predmetno blago ni bilo predloženo namembnemu Carinskemu uradu in da pri tem carinskem uradu ni izstopilo iz carinskega območja Skupnosti.
sklep I U 1960/2010Upravno sodiščeUpravni oddelek15.02.2011pravni interes - začasna odredba - stranka v postopku - prirejanje spletnih iger na srečoV postopku izdaje izpodbijane odločbe tožnik ni bil stranka; s tem v zvezi je sodišče njegovo tožbo zoper izpodbijano odločbo zavrglo.
sodba I U 1918/2013Upravno sodiščeUpravni oddelek28.01.2014brezplačna pravna pomoč – pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči – verjetni izgled za uspehTožena stranka je v predmetni zadevi odločila na podlagi 24. člena ZBPP. Pri presoji glede dodelitve BPP je kot pogoj potrebno upoštevati okoliščine in dejstva o zadevi, v zvezi s katero prosilec vlaga prošnjo za odobritev BPP. Predvsem je potrebno upoštevati, da zadeva ni očitno nerazumna oz. da ima prosilec v zadevi verjetne izglede za uspeh. Ta pogoj mora biti izpolnjen poleg pogoja, da je zadeva pomembna za prosilčev osebni in socialno-ekonomski položaj. Ne glede na finančne okoliščine, ki so pri tožniku nesporno izkazane, pa morata biti oba pogoja, to je finančni pogoj in pogoj verjetnega izgleda za uspeh, kumulativno izpolnjena.
UPRS sklep I U 118/2014Upravno sodiščeUpravni oddelek03.04.2014upravni spor – tožba v upravnem sporu – pravni interes – pravnomočno končana zadevaUpravni spor I U 1689/2013, v zvezi s katerim je bila tožniku z odločbo, ki jo izpodbija v tem upravnem sporu, zavrnjena dodelitev BPP, je bil pravnomočno končan že pred vložitvijo obravnavane tožbe. Ker je s tem prenehala tožnikova potreba za pridobitev BPP za omenjenI Upravni spor, je posledično odpadel tudi njegov interes za ta upravni spor, v katerem izpodbija odločitev, da se mu BPP za tožbo v zadevi I U 1689/2013 ne dodeli in zaradi česar v tem upravnem sporu želi doseči nasprotno odločitev.

Izberi vse|Izvozi izbrane