<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL sklep Cst 475/2013
ECLI:SI:VSLJ:2013:CST.475.2013

Evidenčna številka:VSL0063634
Datum odločbe:03.12.2013
Senat, sodnik posameznik:Damjan Orož (preds.), Mateja Levstek (poroč.), Milojka Fatur Jesenko
Področje:STEČAJNO PRAVO - DAVKI
Institut:preizkus terjatev - napotitev na tožbo - ugotovitev neobstoja prerekane terjatve - seznam izvršilnih naslovov - izvršilni naslov

Jedro

Seznam izvršilnih naslovov je izvršilni naslov. V takem primeru se tistega, ki je terjatev prerekal, napoti na tožbo za ugotovitev neobstoja prerekane terjatve. Pri tem ni pomembno, da je upravitelj ugovarjal, da naj bi bila terjatev zastarana, saj noben razlog za ugovor napotitve v primeru obstoja izvršilnega naslova ne more spremeniti.

Izrek

I. Pritožbi se delno ugodi in se sklep o preizkusu terjatev z dne 20.9.2013 v zvezi s popravnim sklepom z dne 26.9.2013 v delu, v katerem je bil na ustrezen postopek napoten pritožnik, spremeni tako, da se na ustrezen postopek za ugotovitev neobstoja pritožnikove terjatve napoti stečajnega dolžnika.

II. V preostalem delu se pritožba zavrne in se izpodbijani sklep o preizkusu terjatev z dne 20.9.2013 v zvezi s popravnim sklepom z dne 26.9.2013 potrdi.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je s sklepom o preizkusu terjatev z dne 20. 9. 2013 odločilo, da se o priznanih (in prerekanih) terjatvah (ter o tem, kdo mora v drugem postopku uveljaviti zahtevek za ugotovitev obstoja oziroma neobstoja prerekanih terjatev, ločitvenih pravic oziroma izločitvenih pravic) odloči tako, kot je navedeno v končnem prvem dodatnem seznamu preizkušenih terjatev z dne 10. 9. 2013 ter končnem seznamu preizkušenih terjatev z dne 13. 9. 2013, ki sta sestavni del izreka in sta objavljena hkrati z objavo tega sklepa.

2. S popravnim sklepom z dne 26. 9. 2013 pa je odločilo, da se sklep o preizkusu terjatev z dne 20. 9. 2013 popravi tako, da se pravilno glasi: O priznanih (in prerekanih) terjatvah (ter o tem, kdo mora v drugem postopku uveljaviti zahtevek za ugotovitev obstoja oziroma neobstoja prerekanih terjatev, ločitvenih pravic oziroma izločitvenih pravic) odloči tako, kot je navedeno v končnem prvem dodatnem seznamu preizkušenih terjatev z dne 10.9.2013 ter popravku končnega seznama preizkušenih terjatev z dne 24. 9. 2013, ki sta sestavni del izreka in sta objavljena hkrati z objavo tega sklepa (podčrtani del izreka je tisti, ki je popravljen glede na sklep o preizkusu terjatev).

3. Zoper navedena sklepa se je upnik pravočasno pritožil. Navaja, da je upravitelj v osnovnem seznamu preizkušenih terjatev njegovo terjatev v celoti prerekal zaradi zastaranja, zato je podal ugovor zoper ta seznam, ki mu je upravitelj v popravku osnovnega seznama preizkušenih terjatev z dne 27. 5. 2013 delno ugodil in priznal terjatev v višini 349,62 EUR, za preostali del (1.260,43 EUR) pa je terjatev prerekal, ker naj bi upnik napačno interpretiral 258. člen ZFPPIPP. Pritožbo zoper popravni sklep vlaga iz previdnosti. Prijavljena terjatev ni zastarana. Ker njegova terjatev temelji na izvršilnem naslovu, bi moral biti na ustrezen postopek napoten upravitelj.

4. Pritožba je delno utemeljena.

5. Uvodoma višje sodišče pojasnjuje, da zaradi povezanosti sklepov (sklep o preizkusu in popravni sklep, s katerim je popravljen sklep o preizkusu) o pritožbi zoper oba sklepa odloča z enim sklepom. Zaradi narave vpisnika mora ta sklep pripeti (vložiti) v elektronski spis dvakrat (da bo v spisu evidentirano, da je odločeno o pritožbi zoper oba sklepa), na AJPES-u pa ga bo objavilo le enkrat.

6. Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (v nadaljevanju ZFPPIPP) za postopek preizkusa terjatev predvideva tri faze. O priznanju in prerekanju terjatev se upravitelj najprej izreče tako, da sestavi osnovni seznam preizkušenih terjatev, v katerem za vsako pravočasno prijavljeno terjatev upnikov navede, ali jo priznava ali prereka (1. odstavek 61. člena ZFPPIPP). Zoper osnovni seznam preizkušenih terjatev lahko upnik vloži ugovor, kar je pritožnik v konkretnem primeru tudi storil. Njegov ugovor je bil delno zavrnjen v popravku osnovnega seznama preizkušenih terjatev, takšen popravek pa je bil v skladu z 2. odstavkom 65. člena ZFPPIPP vključen tudi v dopolnjeni seznam preizkušenih terjatev. Na podlagi 1. točke 1. odstavka 66. člena ZFPPIPP lahko upnik, ki je pravočasno vložil ugovor proti osnovnemu seznamu preizkušenih terjatev, vloži ugovor tudi proti dopolnjenemu seznamu preizkušenih terjatev, če upravitelj njegovega ugovora ni upošteval v popravku osnovnega seznama preizkušenih terjatev po 3. odstavku 62. člena ZFPPIPP. To pa pomeni, da upnik, ki ni pravočasno vložil ugovora zoper dopolnjeni seznam preizkušenih terjatev, s pritožbo ne more več izpodbijati pravilnosti podatkov o njegovi terjatvi v končnem seznamu preizkušenih terjatev. Zato upnik ne more uveljavljati pritožbenega razloga v zvezi z neupoštevanjem njegovega ugovora. Pri tem višje sodišče še pripominja, da razlog, da upravitelj po upnikovem mnenju ne bi smel prerekati terjatve, niti ni dovoljen ugovorni razlog v smislu 1. odstavka 62. člena ZFPPIPP.

7. Utemeljena pa je pritožba v delu, ki se nanaša na napotitev na ustrezen postopek. V skladu z 9. točko 2. odstavka 145. člena Zakona o davčnem postopku je seznam izvršilnih naslovov izvršilni naslov. V takem primeru se tistega, ki je terjatev prerekal, napoti na tožbo za ugotovitev neobstoja prerekane terjatve (2. odstavek 302. člena ZFPPIPP). Pri tem ni pomembno, da je upravitelj ugovarjal, da naj bi bila terjatev zastarana, saj noben razlog za ugovor napotitve v primeru obstoja izvršilnega naslova ne more spremeniti. Terjatev pač temelji na izvršilnem naslovu, zato je stečajni dolžnik, zastopan po upravitelju, tisti, ki bo moral v ustreznem postopku uveljavljati, da je terjatev prenehala.

8. Višje sodišče je tako ugotovilo, da je pritožba upnika v tem delu utemeljena, zato je pritožbi delno ugodilo in spremenilo izpodbijani sklep o preizkusu terjatev z dne 20. 9. 2013 v zvezi s popravnim sklepom z dne 26. 9. 2013 v delu, v katerem je bil na ustrezen postopek napoten pritožnik, tako da je na ustrezen postopek za ugotovitev neobstoja pritožnikove terjatve napoten stečajni dolžnik, v imenu katerega bo moral tožbo vložiti upravitelj (3. točka 365. člena Zakona o pravdnem postopku, v nadaljevanju ZPP, v zvezi s 366. členom ZPP, pri čemer se pravila ZPP smiselno uporabljajo na podlagi 1. odstavka 121. člena ZFPPIPP), v preostalem delu pa je pritožbo zavrnilo in potrdilo sklep o preizkusu terjatev v zvezi s popravnim sklepom.


Zveza:

ZFPPIPP člen 61, 61/1, 62, 62/1, 62/3, 65, 65/2, 66, 66/1, 66/1-1, 302, 302/2.
ZDavP-2 člen 145, 145/2, 145/2-9.
Datum zadnje spremembe:
09.06.2014

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDY2NjEw