Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 187cT0lMjJwb3Nsb3ZuYSUyMGdvbGp1ZmlqYSUyMiZkYXRhYmFzZSU1QlNPVlMlNUQ9U09WUyZkYXRhYmFzZSU1QklFU1AlNUQ9SUVTUCZkYXRhYmFzZSU1QlZEU1MlNUQ9VkRTUyZkYXRhYmFzZSU1QlVQUlMlNUQ9VVBSUyZkYXRhYmFzZSU1QlNFVSU1RD1TRVUmZGF0YWJhc2UlNUJORUdNJTVEPU5FR00mZGF0YWJhc2UlNUJTT1NDJTVEPVNPU0MmZGF0YWJhc2UlNUJTT1BNJTVEPVNPUE0mX3N1Ym1pdD1pJUM1JUExJUM0JThEaSZyb3dzUGVyUGFnZT0yMCZzaG93VHlwZT1kaXY=

Dokument: VSC Sklep III Kp 10281/2016, Sodišče: Višje sodišče v Celju, Oddelek: Kazenski oddelek, Datum: 23.05.2017

Institut: poslovna goljufija

Jedro: Pritrditi gre razlogom izpodbijanega sklepa, da ker iz pridobljenega dokaznega gradiva ne izhaja, da naj bi bil osumljenec v poslovnem odnosu z oškodovano družbo in jo pri sklenitvi pogodbe ali tekom izvajanja pogodbe preslepil ali ji kaj prikrival (kaj takega ne zatrjuje niti pritožnik, ampak... osumljencu očita "posredno oškodovanje"), osumljenec predstavnikov oškodovane družbe, ni mogel preslepiti.

+
Evidenčna številka: VS033851, Datum objave: 01.01.1997, Vrsta: Članki, Izvor: Ferlinc Andrej, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: kazniva dejanja zoper gospodarstvo - poslovna goljufija - vdor v računalniški sistem - zloraba položaja ali pravic
Besedilo:Klasični in novi elementi pri poslovnih goljufijah
Evidenčna številka: VS037662, Datum objave: 29.06.2006, Vrsta: Članki, Izvor: mag.Ferlinc Andrej, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: pogodba - lizing - goljufija - poslovna goljufija - zatajitev finančnih obveznosti
Besedilo:Pogodbe o lizingu in njihov odsev v kazenskem pravu
Evidenčna številka: VS048055, Datum objave: 28.11.2013, Vrsta: Članki, Izvor: Nika Skvarča, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: poslovna goljufija - dokazi - varstvo zasebnosti - prikriti preiskovalni ukrepi - čustva v kazenskem postopku
Besedilo:O pravnih idealih, alternativah in rešitvah
Evidenčna številka: VS00033113, Datum objave: 12.03.2020, Vrsta: Članki, Izvor: Aleksander Karakaš, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: poslovna goljufija - goljufija - sprememba sodne prakse - razlike med kazensko in civilno odgovornostjo - krivda
Besedilo:O spremenjeni praksi pri kaznivem dejanju poslovne goljufije

Dokument: VSM sodba I Kp 624/2008, Sodišče: Višje sodišče v Mariboru, Oddelek: Kazenski oddelek, Datum: 28.01.2009

Institut: poslovna goljufija - povzročitev zmote pri oškodovancu

Jedro: Glede pritožbene navedbe, da obdolženec kot direktor in lastnik družbe ne more kazensko odgovarjati, je potrebno pojasniti, da je poslovna goljufija tista goljufija, pri kateri storilec ali več storilcev na področju gospodarskega poslovanja goljufa osebe znotraj... gospodarskega subjekta ali pa v poslovanju z drugimi gospodarskimi subjekti in fizičnimi osebami goljufa osebe v teh gospodarskih subjektih ali fizične osebe same. Pri tem pa je potrebno poudariti, da je glavna značilnost povzročitev zmote pri oškodovancu. Ker pa je zmota psihološki pojem, pa je potrebno upoštevati, da so le osebe - ljudje lahko v zmoti, ne morejo pa biti v zmoti sami gospodarski subjekti, če jih obravnavamo kot nekakšen depersonaliziran nadpojem, ne da bi pri tem upoštevali, da vse gospodarske in druge odločitve sprejemajo fizične osebe - navadno vodilni uslužbenci, kar je obdolženec bil ali druge osebe, ki sestavljajo t.i. managerski sloj. 

+

Dokument: VSRS Sodba I Ips 25746/2013-69, Sodišče: Vrhovno sodišče, Oddelek: Kazenski oddelek, Datum: 14.01.2016

Institut: poslovna goljufija - gospodarska dejavnost

Jedro: Storilec kaznivega dejanja poslovne goljufije je lahko vsakdo, ki dejansko opravlja gospodarsko dejavnost, ne glede na status.

Dokument: VSM sklep II Kp 35804/2013, Sodišče: Višje sodišče v Mariboru, Oddelek: Kazenski oddelek, Datum: 23.11.2016

Institut: poslovna goljufija - opis kaznivega dejanja

Jedro: Opis kaznivega dejanja poslovne goljufije po prvem odstavku 228. člena KZ-1 in po prvem v zvezi s tretjim odstavkom 228. člena KZ-1.

Dokument: VSC sodba II Kp 51109/2012, Sodišče: Višje sodišče v Celju, Oddelek: Kazenski oddelek, Datum: 25.04.2017

Institut: poslovna goljufija - prokurist

Jedro: V gospodarskih družbah, med katere se uvršča tudi samostojni podjetnik, je slednji kot lastnik podjetja sicer zakoniti zastopnik družbe, lahko pa v ta namen pooblasti drugo osebo oziroma ji podeli prokuro. Po prvem odstavku 34. člena ZGD-1 se prokura lahko podeli eni ali več osebam, tako da lahko... le vse te osebe skupaj zastopajo družbo. Prvi odstavek 35. člena ZGD-1 določa, da sme prokurist opravljati vsa pravna dejanja, ki spadajo v pravno sposobnost družbe, razen odsvajati in obremenjevati nepremičnine, za kar mora imeti posebno pooblastilo. Za tak pravni posel pa v obravnavanem primeru ni šlo. Zato glede na zgoraj navedeno, ni mogoče slediti pritožnikoma, da obtoženca kot prokurista kaznivega dejanja poslovne goljufije nista mogla storiti.

+

Dokument: VSK sodba II Kp 6852/2012, Sodišče: Višje sodišče v Kopru, Oddelek: Kazenski oddelek, Datum: 14.05.2015

Institut: poslovna goljufija - eventualni naklep

Jedro: Čeprav pritožnika izpostavljata, da ni bilo nobene namere goljufije oziroma oškodovanja ter da sta za delovanje podjetja vložila vse osebno premoženje in premoženje staršev, kar vse so izgubili, vsa ta zatrjevanja v končni posledici ne spreminjajo dejstev, ugotovljenih v tem kazenskem postopku,... da sta prikrila oškodovani družbi A. d.o.o. slabo finančno stanje družbe V. d.o.o. in naročila blago, ki ga po dobavi in izstavitvi računov ter njihovi zapadlosti nista plačala.

+

Dokument: VSM Sodba II Kp 44630/2015, Sodišče: Višje sodišče v Mariboru, Oddelek: Kazenski oddelek, Datum: 07.09.2017

Institut: poslovna goljufija - dokazanost

Jedro: Kaznivo dejanje po prvem odstavku 228. člena KZ-1; dokazanost.

Dokument: VSM Sklep II Kp 20187/2015, Sodišče: Višje sodišče v Mariboru, Oddelek: Kazenski oddelek, Datum: 14.11.2019

Institut: poslovna goljufija - poprava obtožnice

Jedro: Posredi je razlika med opisom, ki je pomanjkljiv, vendar z vsemi zakonskimi znaki kaznivega dejanja in opisom, v katerem posamezni ali več znakov kaznivega dejanja manjkajo. Ker je preslepitev kot zakonski znak kaznivega dejanja poslovne goljufije po drugem v zvezi s prvim odstavkom 228. člena KZ-1... v opisu obtožnice, vložene po oškodovanki kot tožilki nedvomno navedena, bi sodišče prve stopnje tudi po presoji pritožbenega sodišča ravnalo pravilno, ko bi vloženo obtožnico predhodno vrnilo v popravo oškodovanki kot tožilki z jasno zahtevo po njeni konkretizaciji v smeri razmejitve med obdolženčevim kazenskopravno odločilnim ravnanjem in ravnanjem, značilnim za katerokoli civilnopravno razmerje.

+

Dokument: VSM Sodba II Kp 24654/2015, Sodišče: Višje sodišče v Mariboru, Oddelek: Kazenski oddelek, Datum: 15.02.2018

Institut: razumljivost izreka sodbe - poslovna goljufija

Jedro: Razumljivost izreka sodbe.

Dokument: VSC Sodba II Kp 43901/2014, Sodišče: Višje sodišče v Celju, Oddelek: Kazenski oddelek, Datum: 13.11.2018

Institut: poslovna goljufija - opravljanje gospodarske dejavnosti

Jedro: Res je sicer, da iz judikatov Vrhovnega sodišča RS izhaja široka opredelitev pojma ″opravljanje gospodarske dejavnosti″, ko kaznivo poslovne goljufije lahko stori vsakdo, ki opravlja gospodarsko dejavnost in pri tem ni pomemben status osebe, pač pa dejstvo, da opravlja gospodarsko dejavnost.... Pojem gospodarska dejavnost tako ni vezan na pooblastila storilca, pač pa na gospodarsko dejavnost subjekta (organizacije), a pri ugotavljanju opravljanja gospodarske dejavnosti je vendarle ključno, ali ima gospodarsko naravo tista posamična dejavnost subjekta, pri kateri je prišlo do izvršitvenega ravnanja storilca (tako sodba Vrhovnega sodišča RS z dne 9. 10. 2015, opr. št. I Ips 7576/2015). Če torej do izvršitvenega ravnanja pride v okviru negospodarske dejavnosti subjekta, zakonski znak ″opravljanja gospodarske dejavnosti″ ne bo izpolnjen. Po modificirani obtožnici se je obtožencu kot izvršitveno ravnanje očitala preslepitev oškodovanca pri sklenitvi posojilne pogodbe. Zato si je treba postaviti vprašanje, kakšen pomen je imela ta posojilna pogodba v poslovanju med obema subjektoma, torej obtožencem kot samostojnim podjetnikom in oškodovancem? Ali je šlo za ravnanje, ki je služilo namenu poslovanja med subjektoma? Pritožbeno sodišče soglaša s stališčem prvostopenjskega sodišča, da ta pogoj ni bil izpolnjen.

+

Dokument: VSC Sodba II Kp 22510/2017, Sodišče: Višje sodišče v Celju, Oddelek: Kazenski oddelek, Datum: 20.10.2020

Institut: poslovna goljufija - preslepitev

Jedro: Pritožbeno sodišče zavrača takšno, v pritožbi izraženo prepričanje o zmotni ugotovitvi dejanskega stanja, da naj bi sodišče prve stopnje svojo odločitev gradilo na neverodostojni izpovedi oškodovanca. Prvo sodišče je namreč v izpodbijano sodbo v celoti povzelo tako zagovor obtoženca,... kot tudi izpovedi zaslišanih prič, zlasti oškodovanca J. V. s.p., priče J. J., ki je opravljala delo komercialistke pri oškodovancu in priče A. G., skrbno pa je pregledalo vse, v izpodbijani sodbi navedene in dokazno ocenjene listinske dokaze, katerih pritožba vsebinsko ne problematizira, temveč skuša razloge v izpodbijani sodbi o tem, da je obtoženec storil očitano mu kaznivo dejanje izpodbiti s podajanjem lastne dokazne ocene predvsem izpovedi oškodovanca, ki naj bi bila po prepričanju pritožbe neverodostojna, vendar pa takih pritožbenih navedb ni mogoče sprejeti.

+

Dokument: VSC Sodba II Kp 68731/2019, Sodišče: Višje sodišče v Celju, Oddelek: Kazenski oddelek, Datum: 10.11.2020

Institut: poslovna goljufija - preslepitveni namen

Jedro: V dokaznem postopku je bilo z gotovostjo ugotovljeno, da obtoženec ni storil ničesar v smeri pridobitve obljubljenih dovoljenj, subvencij, dokumentacije, niti ni res, da bi bil sprožen postopek gradbenega nadzora ter izrečena globa, saj obtoženec takšnega namena niti ni imel. Zato je neoporečen... zaključek sodišča prve stopnje, da obtoženec že od začetka posla, torej od sklenitve pogodbe z dne 5. 1. 2011, ni imel namena, da uresniči zgoraj obljubljene zaveze, ampak je od oškodovanca hotel izvabiti čim več denarja, sebi pa pridobiti čim večjo premoženjsko korist.

+
Evidenčna številka: VS042634, Datum objave: 01.01.2013, Vrsta: Članki, Izvor: dr. Ciril Keršmanc, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: poslovna goljufija - zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti - gospodarska kriminaliteta - legalitetno načelo - interpretativna diskrecija - obvladovanje gospodarske kriminalitete
Besedilo:Kvantitativna glosa o kompliciranosti in kopleksnosti gospodarskih kaznivih dejanj
Evidenčna številka: VS048062, Datum objave: 05.09.2013, Vrsta: Članki, Izvor: mag. Sandi Kodrič, Država: Slovenija, Jezik: slovenščina
Institut: gospodarska kazniva dejanja - gospodarski kriminal - kriminal belih ovratnikov - poslovna goljufija - zloraba položaja - oškodovanje upnikov
Besedilo:Sodišča o „dobrih ljudeh, ki so se enkrat spozabili“

Dokument: VSM sodba I Kp 162/2006, Sodišče: Višje sodišče v Mariboru, Oddelek: Kazenski oddelek, Datum: 19.10.2006

Institut: poslovna goljufija - goljufiv namen - stroški

Jedro: Bistvene kršitve določb kazenskega postopka pritožba uveljavlja iz 8. in 11. točke prvega odstavka 371. člena ZKP, zatrjuje namreč, da je prvostopno sodišče kršilo prepoved "reformatie in peius", ko je v ponovnem sojenju dopustilo okrožnemu državnemu tožilcu modifikacijo obtožbe, ki je... za obdolženca manj ugodna oziroma se je s tem obdolžencu položaj v novem sojenju poslabšal, ter da so razlogi sodbe sami s seboj v nasprotju, oziroma so v nasprotju z listinskimi dokazi. Pritožba pa nima prav, saj sodišče prve stopnje ni kršilo zgoraj omenjene prepovedi, razlogi sodbe pa si tudi niso v nasprotju sami s seboj niti z listinskimi dokazi. Spremenjeni opis obtožbe za obdolženca ni strožji, ampak le konkretneje opiše obdolženčevo ravnanje. Sicer pa je obdolženčev zagovornik po modifikaciji obtožbe 13.12.2005 izjavil, da ne potrebuje dodatnega roka za pripravo obrambe, ter da še vedno meni, da gre pri obdolženčevem ravnanju za tipičen gospodarski spor in ne za očitano kaznivo dejanje poslovne goljufije. Pritožba tudi spregleda, da je oškodovanec izpovedal, da sta se z obdolžencem že pred dobavo blaga dogovorila za rok plačila 15 dni, ter da ima izpodbijana sodba na straneh 3 in 4 tudi razloge o tem, zakaj je prvostopno sodišče prepričano, da je obdolženec ravnal z goljufivim namenom že ob sklenitvi posla. Neutemeljeno zato pritožba prvostopnemu sodišču očita nasprotje sodbenih razlogov. Uveljavljane bistvene kršitve določb kazenskega postopka zato niso podane. Kršitev kazenskega zakona pritožba uveljavlja ne da bi navedla, iz katere točke 372. člena ZKP bi jo naj prvostopno sodišče storilo. Iz obrazložitve pritožbe pa izhaja očitek, češ, da izrek sodbe ne vsebuje vseh zakonskih znakov kaznivega dejanja poslovne goljufije po 234.a členu ZKP, "ker je preslepitev omenjena le v pravnem stavku in ni opisano, oziroma ne izhaja, da bi obdolženec oškodovanca preslepil s prikazovanjem, da bodo obveznosti poravnane". S tem pa pritožba uveljavlja kršitev kazenskega zakona iz 1. točke 372. člena ZKP. Takemu stališču pritožbe ni moč pritrditi. Po mnenju pritožbenega sodišča opis kaznivega dejanja v obravnavanem primeru povsem zadošča, saj abstraktni opis kaznivega dejanja v izreku sodbe ni obvezen, če pa je v njem zajet, pa predstavlja s konkretnim delom opisa celoto. Zato ni potrebno, da bi se v izreku določeni znaki ponavljali, še posebej, če so v zadostnem obsegu konkretizirani že v abstraktnem delu opisa. Zato izrek sodbe, ki obdolžencu očita, da je pri opravljanju gospodarske dejavnosti ob sklenitvi posla z lažnivim prikazovanjem, da bo naročeno blago v dogovorjenem roku plačal in je z neplačilom gospodarski družbi nastala premoženjska škoda, vsebuje vse zakonske znake kaznivega dejanja poslovne goljufije. 

+

Dokument: Sodba I Ips 361/2004, Sodišče: Vrhovno sodišče, Oddelek: Kazenski oddelek, Datum: 02.06.2005

Institut: opis kaznivega dejanja - poslovna goljufija - preslepitev - kazniva dejanja zoper gospodarstvo

Jedro: Razlika med kaznivim dejanje goljufije po členu 217 KZ in kaznivim dejanjem poslovne goljufije po členu 234a KZ je v tem, da je kaznivo dejanje poslovne goljufije možno storiti le pri opravljanju gospodarske dejavnosti ter da pri tem kaznivem dejanju ni potrebno, da bi storilec zasledoval goljufivi... namen že od vsega začetka, torej od sklenitve posla, temveč je izvršitev dejanja možna tudi med njegovim izvajanjem. Zapeljati v zmoto pri kaznivem dejanju poslovne goljufije lahko pomeni že samo dejstvo, da je storilec z načinom sklenitve pogodbe, ki mu je včasih dodana še pisna garancijska izjava, zagotavljal, da je posel zanesljiv, čeprav v resnici ni bil. V primeru, ko izrek vsebuje tudi abstraktni dejanski stan, abstraktni in konkretni del opisa predstavljata celoto in ni potrebno, da se za razumljivost oziroma konkretizacijo kaznivega dejanja določeni znaki ponavljajo, še posebej, če so ti dovolj konkretizirani v abstraktnem delu.

+

Izberi vse|Izvozi izbrane