Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 7098cT0lMjBpJTIwaXBzJTIwMzY4OTMtMjAxMCZkYXRhYmFzZSU1QlNPVlMlNUQ9U09WUyZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJnJvd3NQZXJQYWdlPTIwJnBhZ2U9MzUw
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
Sklep VIII DoR 50/2013Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek08.07.2013predlog za dopustitev revizije – razlika v plači - sodna razveza pogodbe o zaposlitvi - odškodnina namesto reintegracije – spor o prenehanju delovnega razmerja – dovoljenost revizije po zakonu – zavrženje predlogaPlačilo razlike v plači v posledici nezakonite odpovedi pogodbe o zaposlitvi in plačilo odškodnine zaradi sodne razveze sta pravici, ki sta neločljivo povezani s prenehanjem delovnega razmerja. Zato je glede teh pravic, ki izvirajo iz spora o prenehanju delovnega razmerja in se uveljavljajo v isti tožbi, revizija vedno dovoljena.
Sklep II DoR 29/2014Vrhovno sodiščeCivilni oddelek09.04.2014predlog za dopustitev revizije – odstop od sodne prakse - preklic izjave – pravica do svobode izražanja – razžalitev dobrega imena in časti – bistvena kršitev določb pravdnega postopka - zavrnitev predloga za dopustitev revizijeVrhovno sodišče ocenjuje, da tožena stranka s predlogom ni uspela izkazati verjetnega obstoja nasprotja med predloženimi dokazi (časopisnim člankom) in ugotovitvami sodišč, prav tako pa tudi ne verjetnega obstoja drugih očitanih bistvenih kršitev določb pravdnega postopka iz 14. točke drugega odstavka 339. člena ZPP.
VSRS Sklep II DoR 216/2016 in II DoR 224/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek06.10.2016dopuščena revizija - povrnitev premoženjske škode - izliv vode - pasivna legitimacija - odgovorna oseba - odgovornost zemljiškoknjižnega lastnika - ravnanje oškodovanca - deljena odgovornostRevizija se dopusti glede vprašanj - ali je sodišče druge stopnje pravilno uporabilo materialno pravo, ko je odločilo, da je glede osebe, odgovorne za škodo zaradi izliva vode v stanovanju, treba uporabiti 16. člen SZ-1, - ali je sodišče druge stopnje pravilno uporabilo materialno pravo, ko je odločilo, da je zaradi načela zaupanja v zemljiško knjigo za škodo zaradi izliva vode v stanovanju odgovoren zemljiškoknjižni lastnik stanovanja, - ali sodba sodišča druge stopnje vsebuje razloge za zavrnitev ugovora tožene stranke glede soprispevka tožnika k nastali škodi po 171. členu OZ.
VSRS Sklep I Up 155/2017Vrhovno sodiščeUpravni oddelek23.05.2018varstvo ustavnih pravic - subsidiarni upravni spor - ugotovitvena tožba - zaseg predmetov v predkazenskem postopku - odredba preiskovalnega sodnika - učinkovito primarno sodno varstvo - nezakonito delo policijeSodni spor iz drugega odstavka 157. člena Ustave ni namenjen dopolnjevanju morebiti pomanjkljivih sodnih postopkov na različnih področjih prava in razreševanju obstoja pravnih praznin glede možnosti učinkovitega sodnega varstva. V primeru ugotovljenih pomanjkljivosti določenega sodnega postopka je navedeno dolžan najprej odpraviti pristojni sodnik s svojo pravno razlago in pooblastili, ki so mu na razpolago, vključno s prekinitvijo postopka in vložitvijo zahteve za ocene ustavnosti zakona pred Ustavnim sodiščem, če ugotovi, da je zakonska pomanjkljivost prerasla v njegovo protiustavnost (156. člen Ustave). Ob tem pa je navedene pomanjkljivosti in sistemske neustreznosti dolžan odpravljati tudi demokratično legitimirani in odgovorni zakonodajalec.
VSRS Sklep I Up 1/2018Vrhovno sodiščeUpravni oddelek12.01.2018mednarodna zaščita - začasna odredba v upravnem sporu - pravnomočnost odločitve o glavni stvari - tožbeni predlog v upravnem sporu - predaja drugi državi članici - Uredba Dublin II - tožba v upravnem sporuIz ZUS-1 že na podlagi gramatikalne razlage očitno izhaja, da gre za začasen ukrep sodišča, ki je vezan na tek upravnega spora. Tako se začasno odredbo lahko izda samo, če je tožnik vložil tožbo v upravnem sporu, torej najprej s trenutkom začetka upravnega spora, in najkasneje do pravnomočne odločitve sodišča o sami tožbi. Razlaga ZUS-1, po kateri bi začasni ukrep sodišča, ki je namenjen varstvu tožnika v času trajanja upravnega spora, lahko z učinki posegel prek trenutka pravnomočnosti sodne odločitve, je napačna. Sodišče je v upravnem sporu o zakonitosti upravnega akta (2. člen ZUS-1) vezano na tožnikov predlog tudi glede izdaje začasne odredbe in je ne more izdati po uradni dolžnosti. Tožnik tako niti sam ni zahteval, da bi sodišče izdalo začasno odredbo prek meja tega upravnega spora, temveč le do pravnomočne odločitve sodišča prve stopnje o njegovi tožbi. Za začasno urejanje razmerij ali za zadržanje upravnih aktov, ki niso predmet upravnega...
VSRS Sodba I Up 212/2018Vrhovno sodiščeUpravni oddelek27.03.2019mednarodna in subsidiarna zaščita - opravljena glavna obravnava - nepriznan status begunca - notranja zaščita - test razumnosti - zdravstveno stanje prosilca - poslabšanje zdravstvenega stanja prosilca za azil zaradi predaje drugi državiOcena v zvezi z možnostjo pritožnikov za nastanitev v varnem delu izvorne države (notranja razselitev) temelji le na abstraktni verjetnosti, izhaja pa tudi iz presoje vsebine poročil o (sedanjih) razmerah v prosilčevi izvorni državi ter razvojne tendence (trenda) spoštovanja človekovih pravic. V okoliščinah, v katerih bi predaja prosilca za azil s posebej hudo duševno ali fizično boleznijo povzročila dejansko in izkazano nevarnost za znatno in nepopravljivo poslabšanje njegovega zdravstvenega stanja, bi ta predaja pomenila nečloveško in ponižujoče ravnanje v smislu 4. člena Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (v nadaljevanju Listina), ki vsebinsko ustreza 3. členu EKČP, in bi bila zato nedopustna. V zvezi z vprašanjem kdaj neko ravnanje preraste v kršitev prepovedi nečloveškega in ponižujočega ravnanja, je tudi v postopku odločanja o pritožbi zoper sodbo, ki jo izda upravno sodišče, potrebna ex nunc presoja v tem pogledu pravno pomembnih dejstev...
Sklep I Kp 20194/2012-11Vrhovno sodiščeKazenski oddelek29.10.2012bistvena kršitev določb kazenskega postopka – razlogi o odločilnih dejstvih - odločbe sodišča druge stopnje o pritožbi - sprememba sodbe - obravnava pred sodiščem druge stopnje – kontrolna funkcija sodišča druge stopnje – izvajanje dokazov – načelo neposrednosti – pravice obrambe - zaslišanje priče - izvajanje dokazov v korist obdolženca - pravica do zaslišanja obremenilnih prič - izjave soobtoženih – nedovoljen dokaz – razlogi za sum - odločanje o dokaznem predlogu – zavrnitev dokaznega predloga - nerazumljiv izrek - opis kaznivega dejanjaSodišče druge stopnje je tisto, ki mora v okviru svoje kontrolne funkcije izvesti dokaze na obravnavi, saj samo odloči katere dokaze bo izvedlo zato, da bo preizkusilo v sodbi sodišča prve stopnje ugotovljeno dejansko stanje. Povedano drugače, kontrolna funkcija sodišča druge stopnje, ko se odloči, da opravi obravnavo zaradi presoje pravilnosti dejanskega stanja v sodbi sodišča prve stopnje in utemeljenosti vložene pritožbe, je ravno v tem, da po neposredni izvedbi tistih dokazov, o katerih je podvomilo v pravilno oceno, presodi, ali so dokazi pravilno ocenjeni in na podlagi njih sprejeti pravilni dokazni zaključki.
VSRS sklep Cpg 5/2016Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek20.05.2016sodna poravnava - zahtevek, s katerim stranke ne morejo razpolagati - nedovoljena razpolaganja - prisilni predpisi - prodaja premoženja stečajnega dolžnika - zmanjšanje stečajne mase - izločitev sodnikaV skladu z določbo četrtega odstavka 306. člena ZPP se pred sodiščem ne more skleniti poravnava glede zahtevkov, s katerimi stranke ne morejo razpolagati. Sodišče ne prizna razpolaganja strank, ki nasprotuje prisilnim predpisom oziroma moralnim pravilom (tretji odstavek 3. člena ZPP).
VSRS sklep II DoR 290/2015Vrhovno sodiščeCivilni oddelek26.11.2015predlog za dopustitev revizije - dogovor o ari - prodaja kmetijskih zemljišč - zavrnitev predloga za dopustitev revizijeKer niso izpolnjeni pogoji, ki jih za dopustitev revizije določa 367. člen ZPP, je Vrhovno sodišče tožnikov predlog za dopustitev revizije zavrnilo.
VSRS Sklep II DoR 663/2019Vrhovno sodiščeCivilni oddelek06.02.2020dopuščena revizija - obnova postopka - bistvene sestavine predloga - procesna skrbnost - zavrženje predloga za obnovo postopkaRevizija se dopusti glede vprašanja, ali je materialnopravno pravilno zavrženje predloga za obnovo postopka iz razloga nepopolnosti, če predlog ne vsebuje navedb glede procesne skrbnosti v smislu drugega odstavka 395. člena ZPP, in so bile navedbe o tem s strani predlagatelja podane naknadno.
VSRS Sodba I Up 183/2016Vrhovno sodiščeUpravni oddelek29.06.2016mednarodna zaščita - predaja odgovorni državi članici - posedovanje vizuma - predaja Republiki Hrvaški - razlogi za (ne)predajo - sistemske pomanjkljivosti - zahteva po meritornem odločanju sodišča - vezanost tožene stranke na razlago sodiščaTožnika sta v evropski prostor vstopila z veljavnimi hrvaškimi vizumi, zato je za obravnavo njunih prošenj odgovorna Republika Hrvaška.Tožnica, za obravnavo njene prošnje je odgovorna Republika Hrvaška, je v Sloveniji rodila otroka, za katerega je tudi vložila prošnjo za mednarodno zaščito in tudi za obravnavo te je, glede na 11. člen Uredbe Dublin III, odgovorna država Republika Hrvaška.Tožniki s svojimi izjavami po mnenju Vrhovnega sodišča niso izkazali obstoja utemeljenih domnev, da obstajajo na Hrvaškem sistemske pomanjkljivosti v zvezi z azilnim postopkom in pogoji za sprejem, niti niso zatrjevali, da bi katerikoli evropski organ ali UNHCR azilni sistem na Hrvaškem obravnaval kot kritičen.Odprava izpodbijanega akta ter vrnitev v ponovno odločanje s strani sodišča prve stopnje ne pomeni, da tako sodno varstvo v upravnem sporu ni učinkovito, saj je tožena stranka na razlago sodišča glede uporabe materialnega prava in stališča v zvezi z izvedbo upravnega...
VSRS Sklep I Up 7/2020Vrhovno sodiščeUpravni oddelek26.02.2020začasna odredba - gradnja daljnovoda - inšpekcijski ukrep odstranitve objekta - odložitvena začasna odredba - kršitev kontradiktornosti - odsotnost razlogov o odločilnih dejstvih - izkazana težko popravljiva škoda - ugoditev pritožbiUtemeljen je pritožbeni očitek, da je sodišče prve stopnje ugotavljalo dejstva in izvajalo dokaze po uradni dolžnosti, nadalje da je odločitev oprlo na dejstva, ki jih ni zatrjevala nobena od strank postopka, pri tem pa razloge za odločitev le pavšalno obrazložilo in s tem kršilo 8. in 14. točko 339. člena ZPP v zvezi z drugim in tretjim odstavkom 75. člena ZUS-1. Pritožnik je izkazal škodo, ki presega to, kar po naravi stvari spremlja izvršitev naloženega ukrepa. Taka škoda po ustaljeni sodni praksi Vrhovnega sodišča šteje za težko popravljivo škodo v inšpekcijskih zadevah.
Sklep II DoR 253/2009Vrhovno sodiščeCivilni oddelek25.03.2010dopustitev revizije – odškodninska odgovornost države – izbris iz registra stalnega prebivalstva - zastaranje odškodninske terjatve – bistvena kršitev določb pravdnega postopkaRevizijsko sodišče je ocenilo, da je od odločitve v tem primeru mogoče pričakovati odločitev o pravnem vprašanju, ki je pomembno za zagotovitev pravne varnosti, enotne uporabe prava in za razvoj prava preko sodne prakse.
VSRS Sklep II DoR 52/2020Vrhovno sodiščeCivilni oddelek12.06.2020predlog za dopustitev revizije - upravljanje z gozdovi - kršitev pogodbe - povrnitev premoženjske škode - odškodnina za posek lesa - nedovoljen posek lesa - zavrnitev predlogaPredlog se zavrne.
Sklep II DoR 28/2009Vrhovno sodiščeCivilni oddelek10.12.2009predlog za dopustitev dopustitev revizije – pomembno pravno vprašanje – zagotovitev pravne varnosti – razvoj sodne prakse – odškodnina – odgovornost državnega organa zaradi uporabe protiustavnega zakona – ugotovitev protiustavnosti po sprejetju odločitve državnega organa – sodna pristojnost – vrnitev carinskega dolga – izključna upravna pristojnostO vprašanju odškodninske odgovornosti državnega organa zaradi uporabe zakona, za katerega je bilo kasneje v postopku presoje pred Ustavnim sodiščem ugotovljeno, da ni v skladu z Ustavo ali je bil razveljavljen, je že oblikovana sodna praksa in odločitev v obravnavani zadevi ni v nasprotju s to prakso.
VSRS Sodba I Up 189/2016Vrhovno sodiščeUpravni oddelek10.08.2016prošnja za priznanje mednarodne zaščite - prosilec za azil - priznanje statusa begunca - priznana subsidiarna zaščita - enotnost odločanja o mednarodni zaščiti - mladoletni prosilci - izogibanje vojaški službi - obveznost osebnega razgovora - Sirija - razgovor ob vložitvi prošnje - opustitev osebnega razgovora - pravica do izjave - načelo zaslišanja stranke v postopku - Direktiva 2013/32/EU - sprememba ZMZ - absolutna bistvena kršitev določb upravnega postopka - tožbene novote - pravica do učinkovitega pravnega sredstva - spor polne jurisdikcijeVrhovno sodišče je v svoji praksi že poudarilo, da se razgovor ob podaji prošnje in osebni razgovor v smislu Procesne direktive II nujno ne razlikujeta. Stališču sodišča prve stopnje v izpodbijani sodbi, da osebnega razgovora s prosilcem v skladu z ZMZ ni mogoče opuščati s sklicevanjem zgolj na spoštovanje procesnih garancij sekundarnega evropskega prava, je sicer treba pritrditi. Vendar pa ne gre za absolutno bistveno kršitev pravil postopka, če je osebni razgovor izveden skladno z zahtevami Procesne direktive II, pa čeprav v neskladju s postopkom, ki ga zahteva ZMZ. Vrhovno sodišče se strinja s sodiščem prve stopnje, da je treba mladoletnim prosilcem za mednarodno zaščito skladno z zakonom (16. člen ZMZ) nuditi ustrezno stopnjo zaščite in posebnega varstva njihovih pravic in interesov ter da je to dolžnost vseh pristojnih organov, ki morajo temu ustrezno prilagajati tudi svoje postopke. Kot je Vrhovno sodišče že večkrat pojasnilo, ZMZ ureja eno pravico...
VSRS Sodba I Up 24/2016Vrhovno sodiščeUpravni oddelek31.08.2016varstvo ustavnih pravic - prenehanje sodniške službe - odločitve Sodnega sveta - obrazloženost odločbe - potrditev negativne ocene sodniške službeV primeru prvostopenjskega upravnega spora zoper dejanje, ki posega v ustavni položaj tožnika (4. člen ZUS-1), je glavna obravnava temeljna za ugotovitev upoštevnega dejanskega stanja tudi z vidika zahtev 23. člena Ustave.Iz 22. člena Ustave skladno z načelom pravne države (2. člen Ustave) tudi izhaja, da se lahko pravice ali obveznosti oziroma pravni položaj posameznika spremenijo samo na podlagi zakonitega posamičnega in konkretnega akta, ki je bil izdan v zakonsko predpisanem postopku. ZSS o potrditvi negativne ocene sodniške službe izrecno predvideva izdajo ugotovitvene odločbe (76. člen), ne da bi podrobneje opredelil, v katerem trenutku mora biti izdelana in določil njeno obliko. Tudi Poslovnik sodnega sveta posebnih določb o obliki odločitev v posamičnih in konkretnih zadevah ne vsebuje. Zato se morajo glede tega vprašanja smiselno uporabiti določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek (27. člen Poslovnika Sodnega sveta).Glede na potrebo po ustavno...
VSRS Sklep II DoR 310/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek23.03.2017dopuščena revizija - darilna pogodba - ničnost pogodbe - vrnitev darila - pasivna stvarna legitimacijaRevizija je bila dopuščena glede pravnih vprašanj: - (ne)pravilnosti pravnomočne presoje o obstoju pasivne stvarne legitimacije v konkretnem primeru; - začetka teka roka za vložitev tožbe za vrnitev darila oziroma njegove denarne vrednosti v primeru, ko so tega dali starši enega od zakoncev njegovemu partnerju.
VSRS sklep II DoR 347/2014Vrhovno sodiščeCivilni oddelek13.11.2014predlog za dopustitev revizije - vrednost spornega predmeta - tožba - nasprotna tožba - zavrženje predlog za dopustitev revizijeTožba in nasprotna tožba se (tudi) glede (ne)dovoljenosti revizije (kar implicira tudi predlog za njeno dopustitev) presojata samostojno.
VSRS sklep II DoR 234/2015Vrhovno sodiščeCivilni oddelek22.10.2015predlog za dopustitev revizije - odstop od sodne prakse - povrnitev nepremoženjske škode - kršitev osebnostnih pravic - kršitev pravice do zdravega življenjskega okolja - duševne bolečine zaradi kršitev pravic osebnosti - imisije - prekomeren hrup zaradi tranzitnega prometa - škoda, ki presega običajne meje - višina odškodnine - zavrnitev predloga za dopustitev revizijePogoji za dopustitev revizije iz prvega odstavka 367.a člena ZPP niso podani.

Izberi vse|Izvozi izbrane