Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 7057cT0lMjBpJTIwaXBzJTIwMzY4OTMtMjAxMCZkYXRhYmFzZSU1QlNPVlMlNUQ9U09WUyZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJnJvd3NQZXJQYWdlPTIwJnBhZ2U9MzQ5
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
VSRS Sodba I Up 56/2019Vrhovno sodiščeUpravni oddelek18.04.2019razrešitev notarja - izpolnjevanje pogojev za imenovanje - razrešitveni razlog - pravnomočna obsodila kazenska sodba - oseba vredna javnega zaupanja - presoja skladnosti z Ustavo RS - pravne posledice obsodbe - nekaznovanost - test sorazmernosti - strogi test sorazmernosti - tekoči posli vlade - dokončanje že začetih postopkov - pooblastilo za odločanjeRazrešitev notarja na podlagi obstoječe kazenske obsodbe ni mogoča zgolj na podlagi 3. in 4. točke prvega odstavka 19. člena ZN temveč tudi na podlagi petega odstavka 8. člena ZN. V prvem primeru je se razrešitev notarja opravi brez ocene vrste in načina izvedbe kaznivega dejanja, zgolj na podlagi objektivne okoliščine dolžine kazni oziroma izreka varnostnega ukrepa prepovedi opravljanja poklica, v drugem primeru pa je potrebna ocena moralne (ne)vrednosti obsojenega notarja glede na vrsto in način (okoliščine) izvedbe kaznivega dejanja. Opravljanje tekočih poslov s področja urejanja kadrovskih vprašanj, kot so imenovanja in razrešitve, pri katerih je kot odločujoča lastnost predpisana nekaznovanost, strokovnost in delovne izkušnje (ne pa politična primernost), ne predstavlja ovire za nadaljnje redno opravljanje dela vlade in ministrov, saj gre za pristojnost ministrstva za nemoteno in kontinuirano delovanje področja, za katerega je odgovorno (do izvolitve novega...
VSRS Sklep II DoR 34/2019Vrhovno sodiščeCivilni oddelek07.03.2019predlog za dopustitev revizije - kolektivno upravljanje avtorske in sorodnih pravic - kabelska retransmisija avdiovizualnih del - retransmisija glasbenih del v TV programih - razmerje med glasbenimi in avdiovizualnimi deli - višina nadomestila za javno uporabo glasbenih del - sodna pristojnost - svet za avtorsko pravo - stvarna pristojnost - zavrnitev predloga za dopustitev revizijePredlog se zavrne.
VSRS Sklep II DoR 631/2019Vrhovno sodiščeCivilni oddelek15.05.2020predlog za dopustitev revizije - odprava očitne pisne pomote - tek zakonskih zamudnih obresti - učinki pravnomočnosti - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - zavrnitev predlogaVrhovno sodišče je ugotovilo, da glede vprašanj, izpostavljenih v toženkinem predlogu, niso podani pogoji za dopustitev revizije iz prvega odstavka 367.a člena ZPP.
VSRS sklep II DoR 75/2014Vrhovno sodiščeCivilni oddelek09.04.2014dovoljenost predloga za dopustitev revizije - razmerja med starši in otroki - stiki med starši in otroki - sprememba odločbe o stikih med starši in otroki - zavrženje predloga za dopustitev revizijeNe ZZZDR v delu, ki se nanaša na odločanje o stikih, ne ZPP v delu, ki ureja postopek v sporih iz razmerij med starši in otroci, ne določa dovoljenosti revizije v teh zadevah, kar pomeni, da je (tudi) Vrhovno sodišče ne more dopustiti.
VSRS Sklep II DoR 198/2017Vrhovno sodiščeCivilni oddelek31.08.2017dopuščena revizija - povrnitev škode - odgovornost imetnika živali - ugriz psa - nadzorstvo nad psom - ravnanje tretje osebeRevizija se dopusti v smeri formalnopravnega in materialnopravnega preizkusa pravilnosti pravnomočne odločitve glede obstoja odškodninske odgovornosti lastnika psa za škodo, povzročeno v času, ko je bil pes pod nadzorstvom tretje osebe (brata lastnika).
VSRS Sklep II DoR 289/2017Vrhovno sodiščeCivilni oddelek18.04.2018predlog za dopustitev revizije - zavrnitev predloga za dopustitev revizije - povrnitev škode - zavarovalna pogodba - zavarovalno kritjeVrhovno sodišče je zavrnilo predlog za dopustitev revizije, ker niso podani pogoji iz 367.a ZPP.
VSRS Sodba in Sklep I Kp 20194/2012-166Vrhovno sodiščeKazenski oddelek17.12.2014bistvene kršitve določb kazenskega postopka - nedovoljen dokaz – načelo zakonitosti - načelo sorazmernosti - prikriti preiskovalni ukrepi - pridobivanje podatkov o prometu v elektronskem komunikacijskem omrežju - pogoji za uporabo ukrepa - razlogi za sum - izločitev sodnika - razlogi o odločilnih dejstvih - nasprotja med razlogi - pravice obrambe - zavrnitev dokaznega predloga - odločba o kazenski sankciji - postopek s pritožbo - obravnava pred sodiščem druge stopnje - meje preizkusa sodbe sodišča prve stopnje - zmotna ali nepopolna ugotovitev dejanskega stanjaKo sodišče druge stopnje spremeni oprostilno sodbo v obsodilno, mora v sodbi ugotoviti in tudi obrazložiti vsa odločilna dejstva, ki izhajajo iz izreka sodbe in pomenijo dejanski temelj sodbe, torej vsa tista dejstva, ki se nanašajo na predmet obtožbe in na druge odločitve, ki jih je sodišče sprejelo v zvezi z obtožbo (359. člen ZKP) in morajo biti tako navedena tudi v pisni obrazložitvi sodbe sodišča druge stopnje, v kateri pojasni, zakaj šteje, da je pritožba državnih tožilcev utemeljena, hkrati pa navede dejstva, ki so potrebna za utemeljitev presoje o ugotovljeni krivdi obtožencev.
Sklep II DoR 430/2012Vrhovno sodiščeCivilni oddelek06.06.2013dopuščena revizija - pogodba o delu - podjemna pogodba - gradbena pogodba - pojem gradbe - druga gradbena dela na obstoječih objektih - cena del - pogodbeno določilo o nespremenljivosti cen - bistvena kršitev določb pravdnega postopkaRevizija se dopusti glede pravnega vprašanja pravilnosti presoje sodišče nižjih stopenj, da je pogodba med pravdnima strankama podjemna in ne gradbena pogodba.
VSRS sklep II DoR 240/2015Vrhovno sodiščeCivilni oddelek19.11.2015dopuščena revizija - lastninska pravica na nepremičnini - pridobitev lastninske pravice - dogovor o skupni gradnji - gradnja na tujem svetu - vlaganja v nepremičnino - lastninska pravica na zemljiščuRevizija se dopusti glede vprašanja, ali konkretni dogovor o gradnji objekta izključuje možnost izvirne pridobitve lastninske pravice na zemljišču, na katerem stoji objekt (25. člen ZTLR).
VSRS Sodba in sklep I Up 168/2017Vrhovno sodiščeUpravni oddelek05.03.2019varstvo osebnih podatkov - kršitev ustavnih pravic - pravica do zasebnosti - ugotovitvena tožba - procesne predpostavke za ugotovitveno tožbo - pravni interes - odvzem premoženja nezakonitega izvora - pridobivanje podatkov - bančni račun - bančna tajnost - načelo sorazmernosti - pravica do učinkovitega sodnega varstva - pritožbena obravnava - glavna obravnava pred Vrhovnim sodiščem - ugotovitvena sodba v upravnem sporuZUS-1 glede zahteve po obstoju pravnega interesa za vloženo tožbo ne ločuje med različnimi oblikami tožbenih zahtevkov, ki so našteti v 33. členu ZUS-1. To pomeni, da za vložitev ugotovitvene tožbe veljajo enaka pravila kot za druge oblike tožbenih zahtevkov, torej tudi to, da zanjo ni treba izkazati posebnega, kvalificiranega pravnega interesa. V primeru, da so bili pridobljeni osebni podatki določene fizične osebe, je davčni organ vezan na ZVOP-1. Na davčnemu organu je dokazno breme, da razumno utemelji potrebo po pridobitvi podatkov za namen iz 39. člena ZDavP-2, torej da dokaže, da je bila pridobitev teh podatkov potrebna za opravljanje njegovih nalog, med katere sodi tudi davčni inšpekcijski nadzor, v razmerju do določenega davčnega zavezanca. Ob tem je davčni organ pri pridobivanju osebnih podatkov tako davčnega zavezanca kot tretjih (povezanih) oseb dolžan spoštovati temeljno načelo varstva osebnih podatkov - načelo sorazmernosti, po katerem se lahko...
Sklep II DoR 62/2013Vrhovno sodiščeCivilni oddelek20.06.2013dopuščena revizija – povrnitev škode – obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti – zavarovalna pogodba – kršitev zavarovalne pogodbe – izguba zavarovalnih pravic – izplačilo odškodnine – regres zavarovalnice – prepustitev vozila v uporabo tretjemu – vozniško dovoljenjeRevizija se dopusti v smeri preizkusa pravilnosti uporabe 7. člena ZOZP.
Sklep II DoR 243/2009Vrhovno sodiščeCivilni oddelek09.06.2010predlog za dopustitev revizije – pogoji za dopustitev revizije – dopuščena revizija – lastninjenje – trajna vloga sredstev delavca – oškodovanje družbenega premoženja – sodelovanje delavca v revizijskem postopkuRevizija se dopusti glede vprašanja učinkovanja odločbe revizijskega organa na pravice in obveznosti oseb, ki v postopku revizije niso sodelovale in jim odločba ni bila vročena.
VSRS sklep II DoR 396/2014Vrhovno sodiščeCivilni oddelek08.01.2015predlog za dopustitev revizije - združitev zadev zaradi skupnega obravnavanja - vrednost spornega predmeta - zavrženje predloga za dopustitev revizijeZa dopustnost predloga je odločilno, da pravde kljub združitvi (prvi odstavek 300. člena ZPP) ohranijo svojo samostojnost. Združitev zato nima vpliva na ugotavljanje vrednosti spornega predmeta. Ta se presoja ločeno po vrednosti spornega predmeta vsake pridružene pravde, ne pa po seštevku vrednosti vseh zahtevkov, in sicer ne glede na to, ali se zahtevki iz dveh ali več tožb opirajo na isto dejansko in pravno podlago.
Sklep G 38/2011Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek02.08.2011aktivna legitimacija - pravica do sodnega varstva - začasna odredba - zavrženje tožbe - procesne predpostavke - dovoljenost tožbe - prevzemi - postopek sodnega varstva - dovoljenje za prevzemno ponudbo - izpodbijanje odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev - dovoljenost predloga za začasno odredbo - zavrženje predloga za začasno odredboZa presojo aktivne legitimacije tožeče stranke (ki ni bila niti stranka, niti stranski udeleženec v postopku izdaje izpodbijane odločbe) za vložitev tožbe zoper odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev o izdaji dovoljenja za prevzemno ponudbo, je treba uporabiti določbo prvega odstavka 17. člena ZUS-1, ki jo je treba razlagati v povezavi s 43. členom ZUP. Tožeča stranka zahtevo za udeležbo v postopku utemeljuje na neposredni osebni koristi, ne navaja pa predpisa, na katerega to korist opira. Ker tega ne najde tudi Vrhovno sodišče, ji ni mogoče priznati aktivne legitimacije.
Sklep II DoR 312/2012Vrhovno sodiščeCivilni oddelek21.02.2013obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti – regres zavarovalnice – kršitev zavarovalne pogodbe – izguba zavarovalnih pravicRevizija je bila dopuščena v smeri materialnopravnega preizkusa stališča v pravnomočni sodbi o obstoju obveznosti toženca (odgovorne osebe), da tožnici (zavarovalnici) povrne odškodnino, ki jo je ta plačala oškodovancu na podlagi obveznega zavarovanja avtomobilske odgovornosti.
Sklep Kp 5/2009Vrhovno sodiščeKazenski oddelek04.05.2010kršitev kazenskega zakona - obstoj kaznivega dejanja - nasilje v družini - zakonski znaki kaznivega dejanja - spravljanje v podrejen položajSpravljanje v podrejen položaj je zakonski znak kaznivega dejanja nasilja v družini po 191. členu KZ-1 in ne le ena od njegovih izvršitvenih oblik.
VSRS sklep II DoR 64/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek13.04.2016predlog za dopustitev revizije - podjemna pogodba - vnaprejšnje plačilo - vrnitev danega - odstop naročnika od pogodbe - dokazno breme - zavrnitev predloga za dopustitev revizijePogoji iz 367.a člena ZPP za dopustitev revizije niso izpolnjeni.
Sklep II DoR 174/2013Vrhovno sodiščeCivilni oddelek03.10.2013dopuščena revizija - zastaranje - pretrganje zastaranja - vložitev tožbe - uveljavljanje premoženjskopravnega zahtevka v kazenskem postopku - vsebina tožbe - določno in konkretno opredeljen tožbeni zahtevek - bistvena kršitev določb pravdnega postopkaSodišče je revizijo dopustilo glede pravnega vprašanja, ali je bilo v konkretnem primeru z vložitvijo premoženjskopravnega zahtevka pretrgano zastaranje za prisojeno terjatev.
VSRS sklep Cp 16/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek28.11.2016sodna poravnava - tožba za razveljavitev sodne poravnave - uveljavljanje ničnosti - podpisnik poravnave - tretja oseba - poseg v pravice tretjih - učinkovito sodno varstvo - poseg v ustavno varovane pravice - pravna praznina - ocena ustavnosti - delitev oblasti - presoja ustavnostiS tem, ko je zakonodajalec uvedel tožbo za razveljavitev sodne poravnave kot izredno pravno sredstvo, ni pa istočasno določil, da je mogoče to tožbo vložiti tudi iz ničnosti razlogov, pavice vložiti to pravno sredstvo pa tudi ni priznal osebam, ki niso podpisniki sodne poravnave, če sodna poravnava poseže v njihov pravni položaj, je po oceni Vrhovnega sodišča ob tem, da te osebe nimajo druge možnosti učinkovitega pravnega varstva, prekomerno posegel v njihov pravni položaj. Zaradi navedenega je v pravnem sistemu nastala pravna praznina, ki je sodišče ne more samo zapolniti. Zato je postopek prekinilo in vložilo zahtevo za oceno ustavnosti 392. člena ZPP oziroma pravne ureditve sodne poravnave kot celote.
VSRS sklep II DoR 446/2014Vrhovno sodiščeCivilni oddelek05.03.2015predlog za dopustitev revizije - povrnitev nepremoženjske škode - duševne bolečine zaradi razžalitve dobrega imena in časti - pravična denarna odškodnina - javna oseba - relativna javna oseba - odškodninska odgovornost prokurista - zavrnitev predloga za dopustitev revizijePogoji za dopustitev revizije iz prvega odstavka 367.a člena ZPP niso podani.

Izberi vse|Izvozi izbrane