Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 6969cT0lMjBpJTIwaXBzJTIwMzY4OTMtMjAxMCZkYXRhYmFzZSU1QlNPVlMlNUQ9U09WUyZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJnJvd3NQZXJQYWdlPTIwJnBhZ2U9MzQ2
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
Sklep II DoR 70/2014Vrhovno sodiščeCivilni oddelek17.04.2014predlog za dopustitev revizije - ara - vrnitev dvojne are - predpogodba – dolžnost sklenitve glavne pogodbe – prodaja nepremičnine - neizpolnitev predpogodbe - nepremičninski posrednik - posredniška pogodba - ara dana posredniku – zavrnitev predloga za dopustitev revizijeSodišči druge in prve stopnje sta v celoti pravilno uporabili materialno pravo in nista odstopili od siceršnje sodne prakse višjih sodišč in Vrhovnega sodišča. Po navedenem je Vrhovno sodišče zaradi neobstoja pogojev iz 367.a člena ZPP predlog zavrnilo (drugi odstavek 367.c člena ZPP).
Sklep II DoR 93/2011Vrhovno sodiščeCivilni oddelek15.09.2011predlog za dopustitev revizije – zavrženje predloga za dopustitev revizije – nedovoljena revizija – sklep o razveljavitvi sodbe sodišča prve stopnjeSklep, s katerim sodišče druge stopnje razveljavi sodbo prve stopnje, ni sklep, s katerim je postopek pravnomočno končan. Zato zoper njega stranke ne morejo vložiti revizije (prvi odstavek 384. člena ZPP), Vrhovno sodišče pa je tudi ne more dopustiti. Konkretna in natančna opredelitev pravnega vprašanja, o katerem se pričakuje odločitev Vrhovnega sodišča, je bistvena sestavina predloga za dopustitev revizije. Predlog, ki tega ne vsebuje, je nepopoln.
Sklep Kp 3/2009Vrhovno sodiščeKazenski oddelek04.12.2009bistvene kršitve določb kazenskega postopka – nerazumljiv izrek - odločbe sodišča druge stopnje o pritožbi – sprememba sodbeV postopku nove razsoje ni več pravnomočne sodbe - za podlago se vzame prejšnja obtožnica ali tisti njen del, ki se nanaša na razveljavljeni del sodbe.
VSRS sklep II DoR 49/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek12.05.2016dopuščena revizija - plačilo sodne takse - domneva umika pritožbe - predlog za oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodne takse - predložitev izjave o premoženjskem stanju - nepopolna vloga - dopolnitev nepopolne vloge - dovoljenost predloga za dopustitev revizije - tožba in nasprotna tožba - vrednost spornega predmeta - povezanost tožbenih zahtevkov po tožbi in nasprotni tožbiRevizija se dopusti glede vprašanja, ali bi sodišče toženkino izjavo o premoženjskem stanju moralo obravnavati kot nepopolno vlogo in jo pozvati na dopolnitev.
Sklep II DoR 464/2012Vrhovno sodiščeCivilni oddelek06.06.2013zavarovalna pogodba - življenjsko zavarovanje – odkup zavarovalne police - pogodbe - odstopno upravičenje – ničnost pogodbenega določila – splošni zavarovalni pogojiRevizija je bila dopuščena glede vprašanja (ne)obstoja ničnosti določb tretjega in četrtega odstavka 12. člena toženkinih splošnih pogojev za življenjsko zavarovanje ŽZ-95/1.
VSRS Sklep II DoR 142/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek27.10.2016dopuščena revizija - predpogodba - glavna pogodba - razlaga pogodbe - fiksni pravni poselRevizija je bila dopuščena: - v smeri preizkusa materialnopravne pravilnosti pravnomočne presoje, da sporni pravni posel ni (bil) fiksne narave; - glede pravnega vprašanja, ali je (bil) sporni pravni posel predpogodba ali že glavna, prodajna pogodba.
VSRS Sklep II DoR 238/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek15.09.2016dopuščena revizija - preživljanje otroka - zmožnosti preživninskega zavezanca - znižanje preživnine - dovoljenost predloga za dopustitev revizije - vrednost spornega predmeta - preživninska terjatev - zavrženje predloga za dopustitev revizijeRevizija je bila dopuščena v smeri preizkusa materialnopravne in procesne pravilnosti odločitve sodišča druge stopnje o zvišanju na prvi stopnji sojenja določene (znižane) preživnine.
VSRS Sklep Cp 8/2017Vrhovno sodiščeCivilni oddelek05.10.2017priznanje tuje sodne odločbe - pravica do sodelovanja v postopku - načelo kontradiktornosti - zavrnitev dokaznih predlogov - pomanjkanje razlogov - absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka - overitev sodne odločbe - pogodba o pravni pomoči med Slovenijo in Bosno in HercegovinoSodišče vsakega dokaznega predloga ni dolžno izvesti, svojo odločitev pa mora obrazložiti. Že zato, da se predlagatelj z razlogi za zavrnitev seznani in jim lahko nasprotuje s pravnimi sredstvi.
VSRS sklep II DoR 7/2015Vrhovno sodiščeCivilni oddelek23.04.2015dopuščena revizija - pomanjkljiv izrek sodbe sodišča prve stopnje - odločitev o celotnem tožbenem zahtevku - dopolnilna sodba - pritožba - pritožba kot predlog za dopolnitev sodbeRevizija se dopusti glede pravnega vprašanja pravilnosti zavrnitve tožničine pritožbe v delu, ki se nanaša na manjkajoči del izreka prvostopenjske sodbe o nasprotni tožbi.
Sklep II DoR 74/2014Vrhovno sodiščeCivilni oddelek12.06.2014dopuščena revizija - lastninjenje - družbena lastnina - kmetijska zemljišča - pravica uporabe - lovska družina - pridobitev lastninske pravice na nepremičnini - odplačna pridobitev lastninske praviceRevizija je bila dopuščena glede vprašanja, ali je pri kmetijskih zemljiščih in gozdovih, ki so jih lovske organizacije pridobile od oseb, ki so imele na teh zemljiščih lastninsko pravico, imel zemljiškoknjižni vpis pravice uporabe za posledico, da so ta zemljišča postala družbena lastnina (ali prešla v družbeno lastnino).
Sklep II DoR 262/2009Vrhovno sodiščeCivilni oddelek11.03.2010dopustitev revizije – pogodba prenosu trajne vloge delavca na družbo - oškodovanje družbenega premoženja -Revizijsko sodišče je ocenilo, da v izreku opredeljeno pravno vprašanje presega okvire ZLPP, ki je z izjemo posameznih določb že prenehal veljati, in je kot tako pomembno za zagotovitev pravne varnosti, enotne uporabe prava in za razvoj prava preko sodne prakse.
VSRS Sodba in sklep I Up 291/2016Vrhovno sodiščeUpravni oddelek10.03.2017mednarodna zaščita - določitev odgovorne države članice - posedovanje veljavnega vizuma - sistemske pomanjkljivosti - diskrecijska klavzula - zdravstveno stanje prosilca - vprašanje za predhodno odločanje SEUIzpodbijana odločitev tožene stranke temelji na določbi 12. člena Uredbe Dublin III. Ta med drugim določa, da kadar prosilec poseduje veljavni vizum, je za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito odgovorna država članica, ki je vizum izdala (drugi odstavek 12. člena Uredbe Dublin III). Iz ugotovljenega dejanskega stanja v zadevi izhaja in ni sporno, da sta tožnika (državljanka Sirije in državljan Egipta) v evropski prostor vstopila z veljavnimi hrvaškimi vizumi.Po mnenju Vrhovnega sodišča tožniki niso izkazali obstoja utemeljenih domnev, da obstajajo na Hrvaškem sistemske pomanjkljivosti v zvezi z azilnim postopkom in pogoji za sprejem, niti niso zatrjevali, da bi katerikoli evropski organ ali UNHCR azilni sistem na Hrvaškem obravnaval kot kritičen. Tudi SEU je v Sodbi navedlo, da v obravnavanem primeru niti iz predložene odločbe niti iz elementov v spisu ni razvidno, da bi bila podana utemeljena domneva o obstoju sistemskih pomanjkljivosti v zvezi z azilnim...
VSRS sklep II DoR 318/2014Vrhovno sodiščeCivilni oddelek26.11.2014predlog za dopustitev revizije - povrnitev nepremoženjske škode - posredni oškodovanci - duševne bolečine zaradi smrti bližnjega - trajnejša življenjska skupnost - obstoj sodne prakse - zavrnitev predloga za dopustitev revizijeKer niso izpolnjeni pogoji, ki jih za dopustitev revizije določa 367.a člen ZPP, je Vrhovno sodišče tožnikov predlog za dopustitev revizije zavrnilo.
VSRS sklep II DoR 171/2015Vrhovno sodiščeCivilni oddelek27.08.2015predlog za dopustitev revizije - povrnitev škode - upravljanje večstanovanjske stavbe - odgovornost upravnika - opredelitev pomembnega pravnega vprašanja - zavrnitev predloga za dopustitev revizijeTožnika zatrjevanih kršitev postopka nista opisala natančno in konkretno, okoliščine, ki pa sta jih navedla v predlogu za dopustitev revizije pa ne izkazujejo pravne pomembnosti izpostavljenih pravnih vprašanj, ki se nanašajo na zmotno uporabo 178., 179. člena OZ, 118. člena SPZ in 17., 30. in 50. člena SZ-1. Vrhovno sodišče je tako ocenilo, da pogoji iz 367.a člena ZPP niso izpolnjeni, zato je predlog za dopustitev revizije zavrnilo.
Sklep II DoR 57/2012Vrhovno sodiščeCivilni oddelek15.03.2012dopuščena revizija – prodaja nepremičnine - predkupna pravica – etažna lastnina – navidezna razveza prodajne pogodbe – ničnost razveze prodajne pogodbeDopuščena revizija: - Ali je pravilna odločitev sodišča, da ima tožnica predkupno pravico? - Ali je pravilna odločitev sodišča, da zaradi navideznosti sporazumne razveze prodajne pogodbe ni prišlo do prenehanja pravice predkupnega upravičenca zahtevati sklenitev prodajne pogodbe?
VSRS Sklep II DoR 252/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek06.10.2016dopuščena revizija - povrnitev premoženjske škode - odgovornost države za delo državnega organa - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - škoda - davčna izvršba - rubež - hramba vozila - zmanjšanje vrednosti vozila - ugovor tretjegaRevizija se dopusti glede pravilnosti materialnopravne presoje pritožbenega sodišča glede obstoja odškodninske odgovornosti toženke za škodo zaradi zmanjšanja vrednosti zarubljenega vozila v času rubeža.
VSRS Sklep II DoR 48/2017Vrhovno sodiščeCivilni oddelek20.04.2017dopuščena revizija - odškodnina - bodoča škoda - kapitalizirana renta - mesečna renta - normalen tek stvari - ukinitev rente zaradi spremenjenih okoliščinRevizija se dopusti glede pravnega vprašanja, ali je pravilna odločitev sodišča druge stopnje, da je tožnik upravičen do izplačila zneska kapitalizirane rente ob upoštevanju starosti 74 let, toženki pa pri tem onemogočena vložitev tožbe na ukinitev rente ob nastopu spremenjenih okoliščin.
VSRS sklep II DoR 8/2015Vrhovno sodiščeCivilni oddelek05.11.2015dopuščena revizija - izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj - enotno sosporništvo - razpravno načelo - dokazno bremeRevizija se dopusti glede vprašanj, ali so v pravdi zaradi izpodbijanja dolžnikovih pravnih dejanj toženci enotni sosporniki in katero stranko bremeni dokazno breme v primeru, če tožena stranka zatrjuje delno neutemeljenost tožbenega zahtevka; ali sme sodišče v tem primeru samo ugotavljati dejstva, ki jih nobena od strank ni zatrjevala (kršitev razpravnega načela iz 7. člena ZPP).
VSRS Sklep Cpg 5/2018Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek28.08.2018priznanje izvršljivosti arbitražne odločbe - postopek pred arbitražo - materialno procesno vodstvo - izvedba glavne obravnave - pridržek javnega reda - pravni interes za pritožboSodišče lahko ob presoji utemeljenosti predloga za priznanje izvršljivosti arbitražne odločbe upošteva le, ali je arbitraža spoštovala meje, pri kateri država za reševanje sporov želi ohraniti svoj monopol (meje arbitrabilnosti) in ali je postopek in učinek arbitražne odločbe sprejemljiv s stališča najbolj temeljnih vrednostnih in ustavnih načel domačega pravnega reda (javni red). Pridržek javnega reda se mora uporabiti zadržano, samo kot skrajna možnost, in sicer takrat, ko bi njegova neuporaba privedla do posledic, ki bi bile za domač pravni red nevzdržne. Zgolj nestrinjanje z materialno pravno pravilnostjo odločitve arbitražnega senata ne more biti podlaga za odrek priznanja izvršljivosti arbitražne odločbe. Tudi če bi arbitražni senat res prekršil med strankama dogovorjena procesna pravila odločanja, to samo po sebi še ne utemeljuje zaključka o nepoštenosti postopka, pač pa (lahko) predstavlja razveljavitveni razlog po 4. alineji drugega odstavka...
VSRS sklep II DoR 98/2015Vrhovno sodiščeCivilni oddelek14.05.2015predlog za dopustitev revizije - nepopoln predlog - opredelitev pomembnega pravnega vprašanja - neupravičena pridobitevPredlog za dopustitev revizije je po vsebini v bistvu revizija, saj navaja revizijski razlog zmotne uporabe materialnega prava in ga poskuša utemeljiti. Ker uveljavljanje revizijskih razlogov samo po sebi ni razlog za dopustitev revizije, je predlog, ki ne vsebuje konkretne in natančne opredelitve pravnega vprašanja, o katerem se pričakuje odločitev Vrhovnega sodišča, nepopoln.

Izberi vse|Izvozi izbrane