Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 7022cT0lMjBpJTIwaXBzJTIwMzY4OTMtMjAxMCZkYXRhYmFzZSU1QlNPVlMlNUQ9U09WUyZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJnJvd3NQZXJQYWdlPTIwJnBhZ2U9MzQ1
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
VSRS Sklep I Kr 6439/2017-70Vrhovno sodiščeKazenski oddelek04.04.2019predlog za prenos krajevne pristojnosti - drugi tehtni razlogi - pravica do nepristranskega sojenjaZgolj dejstvo, da stranka ne zaupa sodniku oziroma sodišču, ne more biti zakonski razlog za prenos krajevne pristojnosti. Zatrjevane nepravilnosti bodo lahko predmet presoje v nadaljnjem teku kazenskega postopka, v okviru morebitnih postopkov s pravnimi sredstvi, njihovo uveljavljanje pa ne more biti podlaga za prenos krajevne pristojnosti.
VSRS Sklep I Up 68/2018Vrhovno sodiščeUpravni oddelek18.04.2018začasna odredba - lekarniška dejavnost - neizkazana težko popravljiva škoda - nedovoljene pritožbene novoteTožničina predvidevanja, da bi škoda lahko nastala v bodočnosti, ko bi njene stranke začele obiskovati novo lekarno, kar bi lahko vodilo do izpada dohodka in izgube delovnih mest, ne zadoščajo za verjetnost nastanka težko popravljive škode.
VSRS Sklep I Up 33/2019Vrhovno sodiščeUpravni oddelek22.05.2019pritožba zoper sklep o zavrženju pritožbe - začasni sklep za zavarovanje - vezanost sodišča na tožbeni predlog - procesne predpostavke za tožbo v upravnem sporu - pozivanje na dopolnitev - formalne pomanjkljivosti - odločanje v senatu ali sodniku posameznikuS tem, ko je upravni organ pritožbo zoper začasni sklep zavrgel in je to odločitev potrdil pritožbeni upravni organ, pritožbeni organ ni vsebinsko presojal pravilnosti in zakonitosti začasnega sklepa, ampak le procesno odločitev o zavrženju pravnega sredstva, ki zato ni bilo meritorno obravnavano. Da bi pritožnik dosegel to obravnavo, bi moral v upravnem sporu najprej izpodbiti procesne ovire za vsebinsko obravnavo pritožbe zoper začasni sklep, to je doseči odpravo sklepa o zavrženju pritožbe, saj gre za sklep iz drugega odstavka 5. člena ZUS-1. Šele ko bi bil ta sklep odpravljen in bi drugostopenjski upravni organ o njegovi pritožbi odločil po vsebini, pritožnik pa z odločitvijo ne bi bil zadovoljen (ker bi bila pritožba zavrnjena), bi zoper začasni sklep lahko vložil tožbo v upravnem sporu.
Sodba G 17/2009Vrhovno sodiščeUpravni oddelek08.07.2010ugotovitvena odločba – prenehanje dovoljenja Agencije za opravljanje funkcije člana uprave – zavarovalna delniška družba – pristojnost Vrhovnega sodiščaTožeči stranki je prenehala funkcija člana uprave zavarovalne delniške družbe s sklepom nadzornega sveta zavarovalnice, ki je v skladu z drugim odstavkom 268. člena ZGD v zvezi s 30. členom ZZavar pristojen za vsebinsko presojo razlogov za odpoklic. Veljavnost odpoklica člana uprave lahko naknadno vsebinsko presoja tudi sodišče splošne pristojnosti v gospodarskem sporu, ni pa zanj pristojno Vrhovno sodišče v tem postopku sodnega varstva proti odločbam Agencije.
VSRS sklep II DoR 369/2014Vrhovno sodiščeCivilni oddelek08.01.2015dovoljenost predloga za dopustitev revizije - vrednost spornega predmeta - zavrženje predloga za dopustitev revizije - stvarna služnost - priposestvovanje služnosti - odstop od sodne prakse - zavrnitev predloga za dopustitev revizijeVrednost spornega predmeta po nasprotni tožbi je 2.000,00 EUR, kar ne presega zakonsko določene meje za možnost dopustitve revizije.
VSRS Sklep I Up 127/2016Vrhovno sodiščeUpravni oddelek18.05.2016odvzem koncesije na področju lekarniške dejavnosti - začasna odredba - težko popravljiva škoda kot posledica izpodbijanega upravnega akta - odpoved koncesijske pogodbe - ureditvena začasna odredbaČe je koncesijska pogodba odpovedana, ni podlage za nadaljnje izvrševanje koncesionirane dejavnosti. Brez tega pa se ne morejo udejanjiti niti iz tega izvirajoča pričakovanja v zvezi z zaposlitvami ter pridobivanjem dohodka, vezanega na program opravljenih storitev. Zato so zatrjevane negativne posledice dejansko posledice odpovedane pogodbe, ne pa odločbe o odvzemu koncesije oziroma spornega pravnega razmerja.
Sklep II DoR 231/2009Vrhovno sodiščeCivilni oddelek18.03.2010predlog za dopustitev revizije – pravno vprašanje - pomen odgovora na pravno vprašanje za odločitev v sporu - zavrnitev predloga za dopustitev revizije – plačilo sodne takse - ugovor zoper plačilni nalog – odobritev brezplačne pravne pomoči – zavrženje ugovoraMaterialnopravna vprašanja, ki jih toženci, sklicujoč se na ponudeno primerjalno sodno prakso, problematizirajo v predlogu za dopustitev revizije, presegajo okvir dejanske podlage in pomembnosti za odločitev o zahtevku tožnikov v konkretni pravdi.
Sklep II DoR 261/2013Vrhovno sodiščeCivilni oddelek20.02.2014predlog za dopustitev revizije - prodaja nepremičnine - dvojna prodaja nepremičnine - pridobitev lastninske pravice - izbrisna tožba - neveljavnost pogodbe - ničnost - izročitev nepremičnine v posest - dobroverna posest - dvojno razpolaganje z nepremičnino - vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo - izstavitev zemljiškoknjižne listine - dobrovernost kasnejšega pridobitelja - zavrnitev predloga za dopustitev revizijeKer niso izpolnjeni pogoji, ki jih za dopustitev revizije določa 367.a člen ZPP, je Vrhovno sodišče predlog tožeče stranke za dopustitev revizije zavrnilo.
Sklep II DoR 139/2009Vrhovno sodiščeCivilni oddelek09.06.2010predlog za dopustitev revizije - pravica do sojenja brez nepotrebnega odlašanja - odškodnina - pravica do sodnega varstva - zavrnitev predloga za dopustitev revizijeKer je na vprašanje učinkovitega sodnega varstva pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja tistih oškodovancev, katerim je kršitev pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja prenehala pred 1. 1. 2007, pa do takrat niso vložili zahteve za pravično zadoščenje na mednarodno sodišče, že odgovorilo Ustavno sodišče in to tudi na vprašanje protipravnosti ravnanja tožene stranke v enaki zadevi, sodišči prve in druge stopnje pa sta v obravnavani zadevi opravili presojo v skladu z merili Evropskega sodišča za človekove pravice in ZVPSBNO, zgolj zaradi s strani Ustavnega sodišča ugotovljene neskladnosti zakona z Ustavo RS revizije ni mogoče dopustiti.
VSRS sklep II DoR 52/2015Vrhovno sodiščeCivilni oddelek19.03.2015predlog za dopustitev revizije - razmerja med starši in otroki - vzgoja in varstvo otrok - zaslišanje otroka - poročilo centra za socialno delo - volja otroka - odstop od sodne prakse - zavrnitev predloga za dopustitev revizijeKer niso izpolnjeni pogoji, ki jih za dopustitev revizije določa 367. člen ZPP, je Vrhovno sodišče toženčev predlog za dopustitev revizije zavrnilo.
Sklep II DoR 196/2009Vrhovno sodiščeCivilni oddelek13.05.2010dopustitev revizije - kršitev pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja - odškodnina - neenotnost sodne prakse - pomembno pravno vprašanje - odločba Ustavnega sodiščaRevizija je dopuščena zaradi pomembnega pravnega vprašanja utemeljenosti odškodninskega zahtevka ob smiselni uporabi nekaterih določb ZVPSBNO.
Sklep II DoR 136/2009Vrhovno sodiščeCivilni oddelek21.01.2010predlog za dopustitev revizije – prepoved povzročanja škode - protipravnost – predvidljivost negativne posledice – dokazno breme - dopustitev revizijeRevizija se dopusti glede vprašanja materialnopravne skladnosti stališča o neobstoju elementa protipravnosti z uzakonjenim načelom iz 10. člena OZ, ki slehernemu nalaga dolžnost vzdržati se ravnanja, s katerim bi utegnil drugemu povzročiti škodo, in iz tega načela izpeljanim merilom predvidljivosti negativne posledice za ugotavljanje (tudi) protipravnosti.
Sklep VIII DoR 11/2013Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek08.07.2013predlog za dopustitev revizije – dovoljenost revizije po zakonu – zavrženje predloga - pravica do znižanega plačila vrtcaV obravnavani zadevi gre za spor o priznanju pravice do znižanega plačila vrtca, ki je socialni spor iz področja socialnega varstva. Navedeno pomeni, da gre za spor, v katerem je revizija dovoljena že po zakonu, zato predlog za dopustitev revizije ni dovoljen.
VSRS Sklep II DoR 304/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek24.11.2016dopuščena revizija - povrnitev nepremoženjske škode - kršitev osebnostnih pravic - odgovornost - mladoletna žrtev kaznivega dejanja - pravica do zasebnosti - objava časopisnega članka v učbeniku - potrditev učbenika - skrbnost dobrega strokovnjaka - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - vzročna zveza - nastanek škode - višina odškodnineRevizija se dopusti glede vprašanj, (1) ali so izpolnjene vse predpostavke odškodninske odgovornosti druge toženke; in (2) ali sta sodišči nižjih stopenj pravilno uporabili materialno pravo pri odločanju o višini odškodnine.
VSRS Sklep II DoR 403/2019Vrhovno sodiščeCivilni oddelek20.08.2019predlog za dopustitev revizije - nepopoln predlog - opredelitev spornega pravnega vprašanja - zavrženje predlogaZakon postavlja stroge zahteve po obveznih sestavinah predloga za dopustitev revizije, katerim predlagateljica ni zadostila. Uveljavljanje revizijskih razlogov samo po sebi ni razlog za dopustitev revizije. Ravno konkretna opredelitev spornega pravnega vprašanja je namreč bistven element predloga za dopustitev revizije, česar predlagateljica ne more prepustiti vrhovnemu sodišču.
VSRS Sodba U 1/2018-6Vrhovno sodiščeUpravni oddelek07.05.2018Sodni svet - prenehanje sodniške funkcije - pravica do nepristranskega sodnika - zahteva za presojo ustavnosti in zakonitosti - pravica do izjave - načelo zaslišanja strank - zaslišanje kot dokazno sredstvo - rok za izdajo odločbe - načelo sorazmernosti - kriteriji za oceno sodniške službe - negativna ocena sodniške službe - polje proste presoje - obseg sodne presojeNačela sorazmernosti izrečenih ukrepov ni mogoče uporabiti, kadar izvedeni postopek ocene sodniške službe pokaže na takšne in tolikšne pomanjkljivosti pri opravljanju sodniškega dela, zaradi katerih ocenjevani sodnik ne dosega niti minimalnih zahtevanih standardov strokovnosti. Ocena o neustrezanju sodniški službi se sprejme le izjemoma, ob posebej utemeljenih razlogih. Predstavlja skrajni ukrep, ki se uporablja restriktivno, v primerih, ko je v postopku ocenjevanja sodnika sprejet neizogiben zaključek, da sodnik ni (več) sposoben opravljanja sodniške funkcije niti v skladu z objektivno presojenim minimalnim sprejemljivim standardom. Sodni svet pri strokovni oceni sodniškega dela uživa določeno polje proste presoje, katere kriterije oceni kot pomembnejše oziroma jim da večjo težo z vidika zahtev sodniškega dela in funkcije in so pri celostnem vrednotenju večjega pomena kot drugi kriteriji ter zato pretehtajo morebitno sodnikovo ustreznost po manj pomembnem...
Sklep VIII DoR 22/2013Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek21.05.2013pravni interes - zavrženje predloga - predlog za dopustitev revizijePrvo in drugo vprašanje, zastavljeno v predlogu za dopustitev revizije tožene stranke se nanašata na odločbo, torej na del tožbenega zahtevka, ki je bil na podlagi pritožbe tožene stranke pravnomočno zavrnjen. Tožena stranka v tem delu nima pravnega interesa za vložitev revizije, saj je v tem delu s pritožbo uspela. Tretje vprašanje tožene stranke pa ni razumljivo zastavljeno oziroma razumljivo obrazloženo v smislu določb četrtega odstavka 367.b člena ZPP. Zaradi tega je revizijsko sodišče predlog za dopustitev revizije zavrglo.
Sklep VIII DoR 30/2013Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek21.05.2013predlog za dopustitev revizije - zavrnitev predloga - odstop od sodne prakse – božičnica – odpravnina - sporazumno prenehanje delovnega razmerjaJudikati, ki jih predlagatelj ponuja za primerjavo, ne obravnavajo identične situacije, kot se izkazuje v spornem primeru. V vseh je glede prenehanja pogodbe o zaposlitvi ugotovljena obojestranska volja strank, medtem ko v obravnavanem primeru ta ni ugotovljena.
VSRS Sodba I Up 102/2019Vrhovno sodiščeUpravni oddelek23.10.2019mednarodna in subsidiarna zaščita - priznan status begunca - opravljena glavna obravnava - odločanje v sporu polne jurisdikcije - razlogi preganjanja - preganjanje zaradi vere - sprememba veroizpovedi - ugotovljeno drugačno dejansko stanje - nestrinjanje z dokazno oceno - spremenjeno dejansko stanje - spremenjene okoliščine - učinek ex nuncZmotna dokazna ocena je posledica procesne napake neupoštevanja metodološkega napotka iz 8. člena ZPP. V primerih ko ta ocena ne dosega dokaznega standarda skrbnosti in vestnosti, kot ga določa omenjena določba ZPP, kršitev te postopkovne določbe preide v bistveno kršitev določb postopka. Vendar je kršitev 8. člena ZPP podana (le), kadar dokazna ocena ni v skladu s formalnimi okviri proste dokazne ocene, torej takrat, ko ni vestna, skrbna ter analitično sintetična (kadar sodišče ne oceni vseh dokazov posebej, nato pa še vse dokaze skupaj), ne pa tudi, kadar naj bi bila vsebinsko neprepričljiva (ker je v nasprotju z nenapisanimi, neformalnimi dokaznimi pravili). Tako je dokazna ocena, na kateri temelji sodna odločba, zavezana k razumni ter logično vzdržni in preverljivi argumentaciji. Sodišče mora presoditi vsak dokaz posebej in vse dokaze skupaj. Končna ocena pa mora temeljiti tudi na "uspehu celotnega postopka", torej na celoti procesnega dogajanja, ki vključuje...
VSRS Sodba I Up 119/2019Vrhovno sodiščeUpravni oddelek18.09.2019mednarodna zaščita - priznan status begunca - odločanje v sporu polne jurisdikcije - odločanje na glavni obravnavi - dokazna ocena - zaporna kazen - nova dejstva in novi dokazi - prerekanje dejstevPo presoji Vrhovnega sodišča je sodišče prve stopnje na podlagi opravljene glavne obravnave dovolj skrbno in natančno raziskalo dejansko stanje, pri tem je upoštevalo podatke upravnega spisa in svojo presojo, da je bila tožniku izrečena 15 letna zaporna kazen, ustrezno utemeljilo z razlogi, ki so logični in življenjsko oziroma izkustveno sprejemljivi. Predlaganje novih dokazov in ugotavljanje novih dejstev, kolikor se (prvič) ugotavljajo pred sodiščem (ob prej izpolnjeni predpostavki dopustnosti), mora namreč stranka prerekati oziroma jih zanikati, sicer se štejejo za priznana.

Izberi vse|Izvozi izbrane