Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 7017cT0lMjBpJTIwaXBzJTIwMzY4OTMtMjAxMCZkYXRhYmFzZSU1QlNPVlMlNUQ9U09WUyZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJnJvd3NQZXJQYWdlPTIwJnBhZ2U9MzQ0
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
Sklep II DoR 371/2012Vrhovno sodiščeCivilni oddelek24.01.2013predlog za dopustitev revizije – odstop od sodne prakse – zapuščina - izločitev iz zapuščine – vlaganja v nepremičnino - zavrnitev predloga za dopustitev revizijeNeutemeljenost predloga, ker ni zatrjevanega odstopa od sodne prakse.
VSRS Sodba I Kp 52198/2012Vrhovno sodiščeKazenski oddelek20.06.2019kaznivo dejanje spolnega napada na osebo, mlajšo od petnajst let - zakonski znaki kaznivega dejanja - zaupanje otroka v varstvo in vzgojo - verodostojnost izpovedbePri storilcih kaznivega dejanja po tretjem odstavku 183. člena KZ mora iti za zlorabo položaja pri doseganju spolnega občevanja ali drugih spolnih dejanj. Ta zloraba se kaže predvsem v izkoriščanju odnosa nadrejenosti, podan pa mora biti tudi drugi pogoj, da je otrok takšni osebi zaupan v varstvo. Molčeč prenos soodgovornosti staršev otroka na drugo osebo je mogoč tudi s konkludentnimi ravnanji oziroma molče, vendar morajo obstajati konkretna dejstva in okoliščine, na podlagi katerih je mogoče sklepati, da je bilo ravnanje staršev takšno, da so prepustili drugi osebi otroka v varstvo.
VSRS Sklep I Up 326/2015Vrhovno sodiščeUpravni oddelek17.02.2016pravočasnost tožbe - vročitev pravni osebi - fizična vročitev - oseba pooblaščena za sprejem dokumentov - vročilnica kot javna listina - preklic pooblastila za prevzem - prenehanje pogodbe o opravljanju poštno kurirskih storitev - notranje razmerje - dokazovanje dejanskega prejema dokumenta - dokazno bremeČetudi bi tožeča stranka izkazala, da je bila sporna odločba dejansko vročena nepoblaščeni osebi 8. 9. 2015, to še ne pomeni, da je zato avtomatično šteti, da je sporno odločbo dejansko prejela šele dan kasneje, to je 9. 9. 2015, kot to zatrjuje. Datum sprejemne štampiljke, odtisnjen na odločbi, in datum njenega vnosa v sistem za evidentiranje dohodne pošte namreč sama po sebi dejanskega datuma prejetja in s tem dejanske seznanitve s sporno odločbo tožene stranke ne potrjujeta oziroma sta sama za sebe irelevantna.
VSRS Sklep I Up 54/2018Vrhovno sodiščeUpravni oddelek04.04.2018mednarodna zaščita - sprememba veroizpovedi - ponovljen postopek - dokazna ocena - zavrnitev dokaznega predloga - zaslišanje prosilca - sojenje na seji - vnaprejšnja dokazna ocena - kršitev načela kontradiktornosti postopka - glavna obravnava v upravnem sporu - pravica do izvajanja dokazov - absolutna bistvena kršitev določb postopka v upravnem sporu - ugoditev pritožbiMed strankama je bila tudi v ponovnem odločanju sodišča sporna pravilnost dokazne ocene (presoje) ugotovitve (ne)pristnosti pritožnikove spremembe vere iz muslimanske v krščansko (evangeličansko) vero, ki je bila ključna za zavrnitev priznanja mednarodne zaščite v postopku pred toženko. To pa po presoji Vrhovnega sodišča (med drugim tudi glede na ugotovitve in napotke Vrhovnega sodišča v prejšnjem postopku) vzpostavlja dolžnost sodišča, da v obravnavanem primeru opravi glavno obravnavo. V primeru, da je dejansko stanje med strankama sporno, lahko sodišče odloči brez glavne obravnave (sojenje na seji) le, kadar stranke navajajo zgolj tista nova dejstva in dokaze, ki jih skladno s tem zakonom ne more upoštevati (52. člen ZUS-1), ali pa predlagana nova dejstva in dokazi niso pomembni za odločitev (druga alineja drugega odstavka 59. člena ZUS-1). Sodišče prve stopnje je dokazni predlog za izvedbo glavne obravnave zavrnilo z utemeljitvijo, da pritožnikovo zaslišanje...
Sklep II DoR 156/2013Vrhovno sodiščeCivilni oddelek06.02.2014dopuščena revizija - pridobitev lastninske pravice na nepremičnini - lastninjenje - kmetijska zemljišča - družbena lastnina - pravica uporabe - vknjižba družbene lastnine - vknjižba pravice uporabe - društvo - lovska družina - zasebna lastnina - status lovske družine - pravilnost podatkov, vpisanih v zemljiško knjigo - pravica do zasebne lastnine - načelo zaupanja v zemljiško knjigo - publicitetno načeloRevizija se dopusti glede vprašanja, ali je pri kmetijskih zemljiščih in gozdovih, ki so jih lovske organizacije pridobile od oseb, ki so imele na teh zemljiščih lastninsko pravico, imel zemljiškoknjižni vpis pravice uporabe za posledico, da so ta zemljišča postala družbena lastnina (ali prešla v družbeno lastnino).
Sklep II DoR 254/2009Vrhovno sodiščeCivilni oddelek13.05.2010predlog za dopustitev revizije - dopuščena revizija - odškodnina - kršitev pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja - prenehanje kršitve - smiselna uporaba določb ZVPSBNO - neenotnost sodne prakseRevizija se dopusti glede vprašanja, ali je tožbeni zahtevek utemeljen ob uporabi določb ZVPSBNO o merilih za ugotovitev kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja in o višini ter določitvi pravičnega zadoščenja.
VSRS Sklep II DoR 294/2017Vrhovno sodiščeCivilni oddelek23.11.2017dopuščena revizija - povrnitev vlaganj v nepremičnino - neupravičena pridobitev - prehod koristiRevizija se dopusti v smeri preizkusa materialnopravne pravilnosti pravnomočne odločitve glede vprašanja prehoda koristi na toženca.
Sklep II DoR 373/2011Vrhovno sodiščeCivilni oddelek05.10.2011dopuščena revizija – povrnitev nepremoženjske škode – kršitev pravice do zdravega življenjskega okolja – prekomerne imisije - hrup – zastaranje odškodninske terjatve – odstop od sodne prakseRevizija se dopusti glede vprašanja zastaranja terjatev.
VSRS Sklep II DoR 164/2018Vrhovno sodiščeCivilni oddelek05.07.2018predlog za dopustitev revizije - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - ravnanje oškodovanca - razlogi o odločilnih dejstvih - zavrnitev dokaznega predloga - zavrnitev predloga za dopustitev revizijePogoji iz 367.a člena ZPP za dopustitev revizije niso izpolnjeni.
VSRS sodba in sklep VIII Ips 224/2015Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek24.05.2016pravnomočnost odločb delodajalca o razvrstitvi v plačni razred - poseg v pravnomočno odločbo - načelo zakonitosti - začetek veljavnosti zakona - zastaranjeKer je zakonska ureditev, na katero se sklicuje tožnica, začela veljati po 1. 7. 2005, določbi 3. in 3a. člena ZSPJS člena predstavljata pravno podlago za reševanje morebitnih nezakonitosti pri določitvi nižje plače, do katerih je prišlo po datumu začetka veljavnosti navedenih določb, kljub dokončnosti in pravnomočnosti individualnih delovnopravnih aktov o plači. To pa obenem pomeni, da morebitnih nezakonitosti pri določitvi nižje plače, ki so se zgodile pred 1. 7. 2005, oziroma je bil akt delodajalca pred tem datumom pravnomočen, ni mogoče naknadno sanirati z uporabo določb ZSPJS in na ta način posegati v dokončne in pravnomočne individualne delovnopravne akte o plači.
Sklep II DoR 154/2011Vrhovno sodiščeCivilni oddelek01.09.2011dopuščena revizija – kršitev pravic osebnosti – povrnitev nepremoženjske škode – kršitev pravice do zdravega življenjskega okolja – prekomerne imisije - hrup – zastaranje odškodninske terjatve – začetek teka zastaralnega roka – čas, ki je potreben za zastaranje – subjektivni zastaralni rok – objektivni zastaralni rok – bodoča škoda – sukcesivno nastajajoča škoda – škoda, ki izvira iz ponavljalnih škodnih dejanj – zapadlost dajatve do konca glavne obravnaveRevizija se dopusti glede vprašanja, ali sta sodišči nižjih stopenj pravilno odločili o ugovoru zastaranja.
VSRS Sklep I Up 104/2019Vrhovno sodiščeUpravni oddelek06.11.2019procesne predpostavke za vložitev tožbe - subsidiarni upravni spor - tožba zaradi varstva človekovih pravic - plačilni nalog - postopek o prekršku - drugo primarno sodno varstvo - drugo učinkovito sodno varstvo - ni upravni akt - ravnanje policije - kršitev osebnostnih pravic - oblika tožbenega zahtevka - odškodninski zahtevek - ugotovitveni zahtevek - pravdni postopek - odstop stvarno pristojnemu sodiščuNiti dejanje policistov v obravnavanem primeru niti izdani plačilni nalog, ki ga je PP Slovenske Konjice izdala v postopku o prekršku, ne predstavljata upravnega akta v smislu določbe drugega odstavka 2. člena ZUS-1. Za ugotovitev nezakonitosti plačilnega naloga oziroma za njegovo odpravo je zagotovljeno drugo sodno varstvo in to v prekrškovnem postopku, zato niso izpolnjene procesne predpostavke za vodenje subsidiarnega upravnega spora. Sodno varstvo osebnostnih pravic je na podlagi 1. člena ZPP zagotovljeno v civilnem sporu po pravdnem postopku pred sodišči splošne pristojnosti.
VSRS Sklep I Up 152/2014Vrhovno sodiščeUpravni oddelek05.02.2015rok za plačilo sodne takse za tožbo - procesni rok - zamuda roka - vrnitev v prejšnje stanje - opravičljiv vzrok za zamudoDoločba 24. člena ZUS-1 o vrnitvi v prejšnje stanje se lahko uporabi tudi v primeru zamude roka za plačilo sodne takse, določenega v plačilnem nalogu, če je plačilo sodne takse procesna predpostavka za opravo dejanja v postopku. Pritožnik in njegova odvetnica bi s primerno skrbnostjo (v medsebojni komunikaciji) lahko zagotovila, da bi bila sodna taksa, kljub odhodu pritožnika v tujino, pravočasno plačana, zaradi česar je zamudo treba pripisati njuni krivdi. Neskrbnost v medsebojni komunikaciji stranke in odvetnika ni opravičen vzrok za zamudo, ki bi narekoval vrnitev v prejšnje stanje.
VSRS Sklep I Up 224/2014Vrhovno sodiščeUpravni oddelek18.11.2015razrešitev članov sveta - akt, ki se lahko izpodbija v upravnem sporuV ZLPLS ni določeno, da je zoper sklep o imenovanju članov Sveta fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji zagotovljeno sodno varstvo v upravnem sporu. Sodišče prve stopnje je zato pravilno presojalo, ali ima izpodbijani Sklep naravo upravnega akta iz 2. člena ZUS-1, katerega značilnost je po zgoraj citiranih določbah, da je izdan v okviru izvrševanja upravne funkcije in da vsebuje vsebinsko odločitev o materialnopravno določeni pravici, obveznosti ali pravni koristi posameznika, pravne ali druge osebe, ki je lahko stranka v postopku izdaje upravnega akta. Po presoji Vrhovnega sodišča je pravilen zaključek izpodbijanega sklepa, da obravnavani Sklep ne vsebuje take vsebinske odločitve in ni bil izdan v okviru izvrševanja upravne funkcije Državnega zbora.
VSRS Sklep I Up 191/2017Vrhovno sodiščeUpravni oddelek18.08.2017začasna odredba - gradbeno dovoljenje - obnova postopka - pritožba - težko popravljiva škoda - trditveno in dokazno breme - rušenje in gradnja novega objektaPritožnica tudi po presoji Vrhovnega sodišča ni dovolj pojasnila, zakaj dvomi v resničnost nameravanih zavarovalnih posegov, saj ni obrazložila, zakaj je zavarovanje v obstoječem projektu, ki je del gradbene dokumentacije, opisano pavšalno in pomanjkljivo. Ker se je udeležila obnovljenega postopka in je v njem dosegla delno spremembo izdanega gradbenega dovoljenja, bi morala natančneje pojasniti, kakšno zavarovanje je določeno, kje so lahko njegove pomanjkljivosti v izvedbi in kako bi to zavarovanje dejansko moralo potekati.
VSRS Sklep I Up 308/2016Vrhovno sodiščeUpravni oddelek12.04.2017vrnitev v prejšnje stanje zaradi prepozno plačane takse za tožbo - komunikacija med pooblaščencem in stranko - nedelovanje elektronske pošteZa pooblaščenca okvara v delovanju strankine elektronske pošte na določen dan ni bila predvidljiva. To bi namreč pomenilo, da so težave z delovanjem elektronske pošte prejemnikov običajne (redne, vsakodnevne), odsotnost težav pa izjema, zaradi česar bi normalna raba tega sredstva komuniciranja vključevala tudi zavedanje uporabnikov, da pošta ni dosegla naslovnika. Takemu sklepanju že na splošni ravni ni mogoče pritrditi, saj je ob današnjem stanju informacijske tehnologije navedeno sredstvo mogoče opredeliti kot sprejet zanesljiv način izmenjave informacij. Vendar je treba tudi v takem primeru preveriti, ali bi stranka in njen pooblaščenec z dovolj skrbnim ravnanjem kljub dogodku lahko preprečila zamudo.
VSRS Sklep I Kr 6439/2017-70Vrhovno sodiščeKazenski oddelek04.04.2019predlog za prenos krajevne pristojnosti - drugi tehtni razlogi - pravica do nepristranskega sojenjaZgolj dejstvo, da stranka ne zaupa sodniku oziroma sodišču, ne more biti zakonski razlog za prenos krajevne pristojnosti. Zatrjevane nepravilnosti bodo lahko predmet presoje v nadaljnjem teku kazenskega postopka, v okviru morebitnih postopkov s pravnimi sredstvi, njihovo uveljavljanje pa ne more biti podlaga za prenos krajevne pristojnosti.
VSRS Sklep I Up 68/2018Vrhovno sodiščeUpravni oddelek18.04.2018začasna odredba - lekarniška dejavnost - neizkazana težko popravljiva škoda - nedovoljene pritožbene novoteTožničina predvidevanja, da bi škoda lahko nastala v bodočnosti, ko bi njene stranke začele obiskovati novo lekarno, kar bi lahko vodilo do izpada dohodka in izgube delovnih mest, ne zadoščajo za verjetnost nastanka težko popravljive škode.
VSRS Sklep I Up 33/2019Vrhovno sodiščeUpravni oddelek22.05.2019pritožba zoper sklep o zavrženju pritožbe - začasni sklep za zavarovanje - vezanost sodišča na tožbeni predlog - procesne predpostavke za tožbo v upravnem sporu - pozivanje na dopolnitev - formalne pomanjkljivosti - odločanje v senatu ali sodniku posameznikuS tem, ko je upravni organ pritožbo zoper začasni sklep zavrgel in je to odločitev potrdil pritožbeni upravni organ, pritožbeni organ ni vsebinsko presojal pravilnosti in zakonitosti začasnega sklepa, ampak le procesno odločitev o zavrženju pravnega sredstva, ki zato ni bilo meritorno obravnavano. Da bi pritožnik dosegel to obravnavo, bi moral v upravnem sporu najprej izpodbiti procesne ovire za vsebinsko obravnavo pritožbe zoper začasni sklep, to je doseči odpravo sklepa o zavrženju pritožbe, saj gre za sklep iz drugega odstavka 5. člena ZUS-1. Šele ko bi bil ta sklep odpravljen in bi drugostopenjski upravni organ o njegovi pritožbi odločil po vsebini, pritožnik pa z odločitvijo ne bi bil zadovoljen (ker bi bila pritožba zavrnjena), bi zoper začasni sklep lahko vložil tožbo v upravnem sporu.
Sodba G 17/2009Vrhovno sodiščeUpravni oddelek08.07.2010ugotovitvena odločba – prenehanje dovoljenja Agencije za opravljanje funkcije člana uprave – zavarovalna delniška družba – pristojnost Vrhovnega sodiščaTožeči stranki je prenehala funkcija člana uprave zavarovalne delniške družbe s sklepom nadzornega sveta zavarovalnice, ki je v skladu z drugim odstavkom 268. člena ZGD v zvezi s 30. členom ZZavar pristojen za vsebinsko presojo razlogov za odpoklic. Veljavnost odpoklica člana uprave lahko naknadno vsebinsko presoja tudi sodišče splošne pristojnosti v gospodarskem sporu, ni pa zanj pristojno Vrhovno sodišče v tem postopku sodnega varstva proti odločbam Agencije.

Izberi vse|Izvozi izbrane