<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Gospodarski oddelek

Sodba G 7/2009
ECLI:SI:VSRS:2010:G.7.2009

Evidenčna številka:VS4001632
Datum odločbe:14.12.2010
Področje:ZAVAROVALNIŠTVO
Institut:prenehanje veljavnosti dovoljenja za opravljanje zavarovalnih poslov v določeni zavarovalni vrsti - razlikovanje med prenehanjem veljavnosti in odvzemom dovoljenja
Objava v zbirki VSRS:GZ 2009-2012

Jedro

Zavarovalnica mora pred vpisom ustanovitve v sodni register pridobiti dovoljenje Agencije za opravljanje zavarovalnih poslov. Zavarovalnica sme namreč opravljati samo zavarovalne posle – s tem, da zavarovalne posle lahko opravlja v posamezni zavarovalni vrsti ali skupini. Zato Agencija izda dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov v posameznih zavarovalnih vrstah ali posamezni zavarovalni (pod)skupini.

Izrek odločbe o prenehanju dovoljenja za opravljanje zavarovalnih poslov mora biti namreč v medsebojni zvezi (soodnosnosti) z izrekom odločbe o dovoljenju za opravljanje zavarovalnih poslov. Tako kot morajo biti v izreku dovoljenja Agencije izrecno navedene zavarovalne vrste (oziroma skupina), za katere dovoljenje velja, morajo biti v izreku odločbe o prenehanju dovoljenja izrecno navedene zavarovalne vrste (oziroma skupina), za katere je dovoljenje prenehalo veljati.

Treba je razlikovati med prenehanjem dovoljenja za opravljanje zavarovalnih poslov in odvzemom dovoljenja. Odvzem dovoljenja za opravljanje zavarovalnih poslov je namreč eden od ukrepov nadzora nad zavarovalnico, ki ga Agencija.

Izrek

Tožba se zavrne.

Tožeča stranka sama trpi stroške postopka v zvezi s tožbo.

Obrazložitev

Postopek pasivnega nadzora (s spremljanjem in preverjanjem poročil) pred Agencijo za zavarovalni nadzor (v nadaljevanju Agencijo).

1. Agencija je z odločbo 30 z dne 17. 12. 2003 tožeči stranki izdala dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov v (izreku navedenih dvaindvajsetih) zavarovalnih vrstah, opredeljenih v prvem odstavku 2. člena Zzavar.

2. Z uvodoma navedeno odločbo (40 z dne 11. 2. 2009) pa je Agencija ugotovila, da je tožeči stranki prenehalo veljati dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov v zavarovalni vrsti »zdravstveno zavarovanje, razen dopolnilno zdravstveno zavarovanje«, opredeljeni v 2. točki drugega odstavka 2. člena ZZavar, ker tožeča stranka v dvanajstih mesecih od izdaje dovoljenja ni začela s poslovanjem (opravljanjem zavarovalnih poslov v navedeni zavarovalni vrsti).

Postopek sodnega varstva (s tožbo v upravnem sporu) pred Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije (v nadaljevanju Vrhovnim sodiščem).

3. Tožeča stranka je zaradi kršitve materialnega prava (zmotne razlage 69. člena ZZavar) prvenstveno zahtevala, da Vrhovno sodišče izpodbijano odločbo v celoti odpravi in ugotovi, da tožeči stranki ni prenehalo veljati dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov v zavarovalni vrsti »zdravstveno zavarovanje, razen dopolnilno zdravstveno zavarovanje«; podrejeno pa, da izpodbijano odločbo v celoti odpravi in zadevo vrne Agenciji v ponovno odločanje. Pri tem se je sklicevala tudi na navedbe v svojem odgovoru na poziv Agencije (po prvem odstavku 271. člena ZZavar), katerih pa Vrhovno sodišče ni upoštevalo, saj bi morala tožeča stranka v tožbi navesti razloge, ki jih je želela uveljavljati.(1) Poleg tega pa je priglasila stroške postopka s tožbo.

4. Agencija je v odgovoru prerekala navedbe tožeče stranke in predlagala zavrnitev njene tožbe. Pri tem ni priglasila stroškov postopka z odgovorom na tožbo.

Tožba ni utemeljena.

5. Zavarovalnica mora pred vpisom ustanovitve v sodni register pridobiti dovoljenje Agencije za opravljanje zavarovalnih poslov (prvi odstavek 65. člena ZZavar). Zavarovalnica sme namreč opravljati samo zavarovalne posle (prvi odstavek 14. člena ZZavar) – s tem, da zavarovalne posle lahko opravlja v posamezni zavarovalni vrsti (drugi odstavek 14. člena ZZavar v zvezi z drugim odstavkom njegovega 2. člena) ali skupini (drugi odstavek 14. člena ZZavar). Zato Agencija izda dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov v posameznih zavarovalnih vrstah (prvi do tretji odstavek 67. člena ZZavar) ali posamezni zavarovalni (pod)skupini (tretji odstavek 67. člena ZZavar v zvezi z drugim odstavkom njegovega 14. člena).

6. Vsebina navedenih zakonskih določb zanesljivo in jasno (brez potrebe po uporabi dodatnih razlagalnih metod) kaže na pravilnost razlage in uporabe 69. člena ZZavar s strani Agencije. Izrek odločbe o prenehanju dovoljenja za opravljanje zavarovalnih poslov mora biti namreč v medsebojni zvezi (soodnosnosti) z izrekom odločbe o dovoljenju za opravljanje zavarovalnih poslov. Tako kot morajo biti v izreku dovoljenja Agencije izrecno navedene zavarovalne vrste (oziroma skupina), za katere dovoljenje velja,(2) morajo biti v izreku odločbe o prenehanju dovoljenja izrecno navedene zavarovalne vrste (oziroma skupina), za katere je dovoljenje prenehalo veljati (iz katerega od razlogov iz prvega odstavka 69. člena Zzavar).

7. Pri tem pa je treba razlikovati med prenehanjem dovoljenja za opravljanje zavarovalnih poslov in odvzemom dovoljenja. Odvzem dovoljenja za opravljanje zavarovalnih poslov (182. člen ZZavar) je namreč eden od ukrepov nadzora nad zavarovalnico (3. točka 178. člena ZZavar), ki ga Agencija izreče v primeru ugotovljenih kršitev pravil o obvladovanju tveganj in drugih pravil, določenih z ZZavar in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, oziroma drugimi zakoni, ki urejajo poslovanje zavarovalnic, in predpisi izdanimi na njihovi podlagi (prvi odstavek 172. člena ZZavar) – in sicer za opravljanje zavarovalnih poslov v posameznih zavarovalnih vrstah (drugi odstavek 182. člena ZZavar) ali skupini (prvi odstavek 182. člena ZZavar v zvezi z drugim odstavkom njegovega 14. člena).

Odločitev o tožbi.

8. S tem je Vrhovno sodišče odgovorilo na tožbene navedbe, ki so bile bistvenega pomena na odločitev.

9. Ker tožba po navedenem ni utemeljena, jo je Vrhovno sodišče na podlagi 63. člena Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1) zavrnilo (I. točka izreka).(3)

10. Ker tožeča stranka s tožbo ni uspela, na podlagi četrtega odstavka 25. člena ZUS-1 sama trpi stroške postopka v zvezi s tožbo (II. točka izreka).

------ Op. št. (1): Primerjaj razlogovanje Vrhovnega sodišča v sodbi in sklepu III Ips 128/98 z dne 8. 12. 1999.

Op. št. (2): Glej tudi drugi odstavek 3. člena ZZavar.

Op. št. (3): Če bo tožeča stranka želela sklepati posle v zvezi z opravljanjem zavarovalnih poslov v zavarovalni vrsti »zdravstveno zavarovanje, razen dopolnilno zdravstveno zavarovanje«, bo (glede na prepoved iz 1. točke tretjega odstavka 69. člena ZZavar) morala ponovno zahtevati izdajo dovoljenja za opravljanje zavarovalnih poslov v tej zavarovalni vrsti.


Zveza:

ZZavar člen 3, 3/2, 14, 14/1, 14/2, 65, 65/1, 67, 67/1, 67/2,
67/3, 69, 182.
Datum zadnje spremembe:
24.09.2014

Opombe:

P2RvYy0yMDEwMDQwODE1MjUxOTk1