Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 6938cT0lMjBpJTIwaXBzJTIwMzY4OTMtMjAxMCZkYXRhYmFzZSU1QlNPVlMlNUQ9U09WUyZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJnJvd3NQZXJQYWdlPTIwJnBhZ2U9MzQz
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
VSRS Sodba I Up 183/2016Vrhovno sodiščeUpravni oddelek29.06.2016mednarodna zaščita - predaja odgovorni državi članici - posedovanje vizuma - predaja Republiki Hrvaški - razlogi za (ne)predajo - sistemske pomanjkljivosti - zahteva po meritornem odločanju sodišča - vezanost tožene stranke na razlago sodiščaTožnika sta v evropski prostor vstopila z veljavnimi hrvaškimi vizumi, zato je za obravnavo njunih prošenj odgovorna Republika Hrvaška.Tožnica, za obravnavo njene prošnje je odgovorna Republika Hrvaška, je v Sloveniji rodila otroka, za katerega je tudi vložila prošnjo za mednarodno zaščito in tudi za obravnavo te je, glede na 11. člen Uredbe Dublin III, odgovorna država Republika Hrvaška.Tožniki s svojimi izjavami po mnenju Vrhovnega sodišča niso izkazali obstoja utemeljenih domnev, da obstajajo na Hrvaškem sistemske pomanjkljivosti v zvezi z azilnim postopkom in pogoji za sprejem, niti niso zatrjevali, da bi katerikoli evropski organ ali UNHCR azilni sistem na Hrvaškem obravnaval kot kritičen.Odprava izpodbijanega akta ter vrnitev v ponovno odločanje s strani sodišča prve stopnje ne pomeni, da tako sodno varstvo v upravnem sporu ni učinkovito, saj je tožena stranka na razlago sodišča glede uporabe materialnega prava in stališča v zvezi z izvedbo upravnega...
Sklep II DoR 253/2009Vrhovno sodiščeCivilni oddelek25.03.2010dopustitev revizije – odškodninska odgovornost države – izbris iz registra stalnega prebivalstva - zastaranje odškodninske terjatve – bistvena kršitev določb pravdnega postopkaRevizijsko sodišče je ocenilo, da je od odločitve v tem primeru mogoče pričakovati odločitev o pravnem vprašanju, ki je pomembno za zagotovitev pravne varnosti, enotne uporabe prava in za razvoj prava preko sodne prakse.
Sklep II DoR 28/2009Vrhovno sodiščeCivilni oddelek10.12.2009predlog za dopustitev dopustitev revizije – pomembno pravno vprašanje – zagotovitev pravne varnosti – razvoj sodne prakse – odškodnina – odgovornost državnega organa zaradi uporabe protiustavnega zakona – ugotovitev protiustavnosti po sprejetju odločitve državnega organa – sodna pristojnost – vrnitev carinskega dolga – izključna upravna pristojnostO vprašanju odškodninske odgovornosti državnega organa zaradi uporabe zakona, za katerega je bilo kasneje v postopku presoje pred Ustavnim sodiščem ugotovljeno, da ni v skladu z Ustavo ali je bil razveljavljen, je že oblikovana sodna praksa in odločitev v obravnavani zadevi ni v nasprotju s to prakso.
VSRS Sklep II DoR 310/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek23.03.2017dopuščena revizija - darilna pogodba - ničnost pogodbe - vrnitev darila - pasivna stvarna legitimacijaRevizija je bila dopuščena glede pravnih vprašanj: - (ne)pravilnosti pravnomočne presoje o obstoju pasivne stvarne legitimacije v konkretnem primeru; - začetka teka roka za vložitev tožbe za vrnitev darila oziroma njegove denarne vrednosti v primeru, ko so tega dali starši enega od zakoncev njegovemu partnerju.
VSRS Sodba I Up 24/2016Vrhovno sodiščeUpravni oddelek31.08.2016varstvo ustavnih pravic - prenehanje sodniške službe - odločitve Sodnega sveta - obrazloženost odločbe - potrditev negativne ocene sodniške službeV primeru prvostopenjskega upravnega spora zoper dejanje, ki posega v ustavni položaj tožnika (4. člen ZUS-1), je glavna obravnava temeljna za ugotovitev upoštevnega dejanskega stanja tudi z vidika zahtev 23. člena Ustave.Iz 22. člena Ustave skladno z načelom pravne države (2. člen Ustave) tudi izhaja, da se lahko pravice ali obveznosti oziroma pravni položaj posameznika spremenijo samo na podlagi zakonitega posamičnega in konkretnega akta, ki je bil izdan v zakonsko predpisanem postopku. ZSS o potrditvi negativne ocene sodniške službe izrecno predvideva izdajo ugotovitvene odločbe (76. člen), ne da bi podrobneje opredelil, v katerem trenutku mora biti izdelana in določil njeno obliko. Tudi Poslovnik sodnega sveta posebnih določb o obliki odločitev v posamičnih in konkretnih zadevah ne vsebuje. Zato se morajo glede tega vprašanja smiselno uporabiti določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek (27. člen Poslovnika Sodnega sveta).Glede na potrebo po ustavno...
VSRS Sodba I Up 189/2016Vrhovno sodiščeUpravni oddelek10.08.2016prošnja za priznanje mednarodne zaščite - prosilec za azil - priznanje statusa begunca - priznana subsidiarna zaščita - enotnost odločanja o mednarodni zaščiti - mladoletni prosilci - izogibanje vojaški službi - obveznost osebnega razgovora - Sirija - razgovor ob vložitvi prošnje - opustitev osebnega razgovora - pravica do izjave - načelo zaslišanja stranke v postopku - Direktiva 2013/32/EU - sprememba ZMZ - absolutna bistvena kršitev določb upravnega postopka - tožbene novote - pravica do učinkovitega pravnega sredstva - spor polne jurisdikcijeVrhovno sodišče je v svoji praksi že poudarilo, da se razgovor ob podaji prošnje in osebni razgovor v smislu Procesne direktive II nujno ne razlikujeta. Stališču sodišča prve stopnje v izpodbijani sodbi, da osebnega razgovora s prosilcem v skladu z ZMZ ni mogoče opuščati s sklicevanjem zgolj na spoštovanje procesnih garancij sekundarnega evropskega prava, je sicer treba pritrditi. Vendar pa ne gre za absolutno bistveno kršitev pravil postopka, če je osebni razgovor izveden skladno z zahtevami Procesne direktive II, pa čeprav v neskladju s postopkom, ki ga zahteva ZMZ. Vrhovno sodišče se strinja s sodiščem prve stopnje, da je treba mladoletnim prosilcem za mednarodno zaščito skladno z zakonom (16. člen ZMZ) nuditi ustrezno stopnjo zaščite in posebnega varstva njihovih pravic in interesov ter da je to dolžnost vseh pristojnih organov, ki morajo temu ustrezno prilagajati tudi svoje postopke. Kot je Vrhovno sodišče že večkrat pojasnilo, ZMZ ureja eno pravico...
VSRS sklep II DoR 347/2014Vrhovno sodiščeCivilni oddelek13.11.2014predlog za dopustitev revizije - vrednost spornega predmeta - tožba - nasprotna tožba - zavrženje predlog za dopustitev revizijeTožba in nasprotna tožba se (tudi) glede (ne)dovoljenosti revizije (kar implicira tudi predlog za njeno dopustitev) presojata samostojno.
VSRS sklep II DoR 234/2015Vrhovno sodiščeCivilni oddelek22.10.2015predlog za dopustitev revizije - odstop od sodne prakse - povrnitev nepremoženjske škode - kršitev osebnostnih pravic - kršitev pravice do zdravega življenjskega okolja - duševne bolečine zaradi kršitev pravic osebnosti - imisije - prekomeren hrup zaradi tranzitnega prometa - škoda, ki presega običajne meje - višina odškodnine - zavrnitev predloga za dopustitev revizijePogoji za dopustitev revizije iz prvega odstavka 367.a člena ZPP niso podani.
VSRS Sklep II DoR 312/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek17.11.2016dopuščena revizija - najemna pogodba - nepremičnina - prenehanje najemnega razmerja - povrnitev vlaganj - neupravičena pridobitev - obogatitveno načelo - vrnitveno načelo - vrednost vlaganj - metoda izračuna - zastaranje - izguba posestiRevizija se dopusti glede vprašanj, ali je pritožbeno sodišče pravilno uporabilo določbe o zastaranju in ali je pritožbeno sodišče pravilno uporabilo metodo izračuna višine tožničine terjatve.
VSRS Sklep II DoR 34/2019Vrhovno sodiščeCivilni oddelek07.03.2019predlog za dopustitev revizije - kolektivno upravljanje avtorske in sorodnih pravic - kabelska retransmisija avdiovizualnih del - retransmisija glasbenih del v TV programih - razmerje med glasbenimi in avdiovizualnimi deli - višina nadomestila za javno uporabo glasbenih del - sodna pristojnost - svet za avtorsko pravo - stvarna pristojnost - zavrnitev predloga za dopustitev revizijePredlog se zavrne.
VSRS Sodba I Up 56/2019Vrhovno sodiščeUpravni oddelek18.04.2019razrešitev notarja - izpolnjevanje pogojev za imenovanje - razrešitveni razlog - pravnomočna obsodila kazenska sodba - oseba vredna javnega zaupanja - presoja skladnosti z Ustavo RS - pravne posledice obsodbe - nekaznovanost - test sorazmernosti - strogi test sorazmernosti - tekoči posli vlade - dokončanje že začetih postopkov - pooblastilo za odločanjeRazrešitev notarja na podlagi obstoječe kazenske obsodbe ni mogoča zgolj na podlagi 3. in 4. točke prvega odstavka 19. člena ZN temveč tudi na podlagi petega odstavka 8. člena ZN. V prvem primeru je se razrešitev notarja opravi brez ocene vrste in načina izvedbe kaznivega dejanja, zgolj na podlagi objektivne okoliščine dolžine kazni oziroma izreka varnostnega ukrepa prepovedi opravljanja poklica, v drugem primeru pa je potrebna ocena moralne (ne)vrednosti obsojenega notarja glede na vrsto in način (okoliščine) izvedbe kaznivega dejanja. Opravljanje tekočih poslov s področja urejanja kadrovskih vprašanj, kot so imenovanja in razrešitve, pri katerih je kot odločujoča lastnost predpisana nekaznovanost, strokovnost in delovne izkušnje (ne pa politična primernost), ne predstavlja ovire za nadaljnje redno opravljanje dela vlade in ministrov, saj gre za pristojnost ministrstva za nemoteno in kontinuirano delovanje področja, za katerega je odgovorno (do izvolitve novega...
VSRS sklep II DoR 75/2014Vrhovno sodiščeCivilni oddelek09.04.2014dovoljenost predloga za dopustitev revizije - razmerja med starši in otroki - stiki med starši in otroki - sprememba odločbe o stikih med starši in otroki - zavrženje predloga za dopustitev revizijeNe ZZZDR v delu, ki se nanaša na odločanje o stikih, ne ZPP v delu, ki ureja postopek v sporih iz razmerij med starši in otroci, ne določa dovoljenosti revizije v teh zadevah, kar pomeni, da je (tudi) Vrhovno sodišče ne more dopustiti.
VSRS Sklep II DoR 198/2017Vrhovno sodiščeCivilni oddelek31.08.2017dopuščena revizija - povrnitev škode - odgovornost imetnika živali - ugriz psa - nadzorstvo nad psom - ravnanje tretje osebeRevizija se dopusti v smeri formalnopravnega in materialnopravnega preizkusa pravilnosti pravnomočne odločitve glede obstoja odškodninske odgovornosti lastnika psa za škodo, povzročeno v času, ko je bil pes pod nadzorstvom tretje osebe (brata lastnika).
VSRS Sklep II DoR 289/2017Vrhovno sodiščeCivilni oddelek18.04.2018predlog za dopustitev revizije - zavrnitev predloga za dopustitev revizije - povrnitev škode - zavarovalna pogodba - zavarovalno kritjeVrhovno sodišče je zavrnilo predlog za dopustitev revizije, ker niso podani pogoji iz 367.a ZPP.
Sklep II DoR 430/2012Vrhovno sodiščeCivilni oddelek06.06.2013dopuščena revizija - pogodba o delu - podjemna pogodba - gradbena pogodba - pojem gradbe - druga gradbena dela na obstoječih objektih - cena del - pogodbeno določilo o nespremenljivosti cen - bistvena kršitev določb pravdnega postopkaRevizija se dopusti glede pravnega vprašanja pravilnosti presoje sodišče nižjih stopenj, da je pogodba med pravdnima strankama podjemna in ne gradbena pogodba.
VSRS Sodba in Sklep I Kp 20194/2012-166Vrhovno sodiščeKazenski oddelek17.12.2014bistvene kršitve določb kazenskega postopka - nedovoljen dokaz – načelo zakonitosti - načelo sorazmernosti - prikriti preiskovalni ukrepi - pridobivanje podatkov o prometu v elektronskem komunikacijskem omrežju - pogoji za uporabo ukrepa - razlogi za sum - izločitev sodnika - razlogi o odločilnih dejstvih - nasprotja med razlogi - pravice obrambe - zavrnitev dokaznega predloga - odločba o kazenski sankciji - postopek s pritožbo - obravnava pred sodiščem druge stopnje - meje preizkusa sodbe sodišča prve stopnje - zmotna ali nepopolna ugotovitev dejanskega stanjaKo sodišče druge stopnje spremeni oprostilno sodbo v obsodilno, mora v sodbi ugotoviti in tudi obrazložiti vsa odločilna dejstva, ki izhajajo iz izreka sodbe in pomenijo dejanski temelj sodbe, torej vsa tista dejstva, ki se nanašajo na predmet obtožbe in na druge odločitve, ki jih je sodišče sprejelo v zvezi z obtožbo (359. člen ZKP) in morajo biti tako navedena tudi v pisni obrazložitvi sodbe sodišča druge stopnje, v kateri pojasni, zakaj šteje, da je pritožba državnih tožilcev utemeljena, hkrati pa navede dejstva, ki so potrebna za utemeljitev presoje o ugotovljeni krivdi obtožencev.
VSRS sklep II DoR 240/2015Vrhovno sodiščeCivilni oddelek19.11.2015dopuščena revizija - lastninska pravica na nepremičnini - pridobitev lastninske pravice - dogovor o skupni gradnji - gradnja na tujem svetu - vlaganja v nepremičnino - lastninska pravica na zemljiščuRevizija se dopusti glede vprašanja, ali konkretni dogovor o gradnji objekta izključuje možnost izvirne pridobitve lastninske pravice na zemljišču, na katerem stoji objekt (25. člen ZTLR).
VSRS Sodba in sklep I Up 168/2017Vrhovno sodiščeUpravni oddelek05.03.2019varstvo osebnih podatkov - kršitev ustavnih pravic - pravica do zasebnosti - ugotovitvena tožba - procesne predpostavke za ugotovitveno tožbo - pravni interes - odvzem premoženja nezakonitega izvora - pridobivanje podatkov - bančni račun - bančna tajnost - načelo sorazmernosti - pravica do učinkovitega sodnega varstva - pritožbena obravnava - glavna obravnava pred Vrhovnim sodiščem - ugotovitvena sodba v upravnem sporuZUS-1 glede zahteve po obstoju pravnega interesa za vloženo tožbo ne ločuje med različnimi oblikami tožbenih zahtevkov, ki so našteti v 33. členu ZUS-1. To pomeni, da za vložitev ugotovitvene tožbe veljajo enaka pravila kot za druge oblike tožbenih zahtevkov, torej tudi to, da zanjo ni treba izkazati posebnega, kvalificiranega pravnega interesa. V primeru, da so bili pridobljeni osebni podatki določene fizične osebe, je davčni organ vezan na ZVOP-1. Na davčnemu organu je dokazno breme, da razumno utemelji potrebo po pridobitvi podatkov za namen iz 39. člena ZDavP-2, torej da dokaže, da je bila pridobitev teh podatkov potrebna za opravljanje njegovih nalog, med katere sodi tudi davčni inšpekcijski nadzor, v razmerju do določenega davčnega zavezanca. Ob tem je davčni organ pri pridobivanju osebnih podatkov tako davčnega zavezanca kot tretjih (povezanih) oseb dolžan spoštovati temeljno načelo varstva osebnih podatkov - načelo sorazmernosti, po katerem se lahko...
Sklep II DoR 62/2013Vrhovno sodiščeCivilni oddelek20.06.2013dopuščena revizija – povrnitev škode – obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti – zavarovalna pogodba – kršitev zavarovalne pogodbe – izguba zavarovalnih pravic – izplačilo odškodnine – regres zavarovalnice – prepustitev vozila v uporabo tretjemu – vozniško dovoljenjeRevizija se dopusti v smeri preizkusa pravilnosti uporabe 7. člena ZOZP.
Sklep II DoR 243/2009Vrhovno sodiščeCivilni oddelek09.06.2010predlog za dopustitev revizije – pogoji za dopustitev revizije – dopuščena revizija – lastninjenje – trajna vloga sredstev delavca – oškodovanje družbenega premoženja – sodelovanje delavca v revizijskem postopkuRevizija se dopusti glede vprašanja učinkovanja odločbe revizijskega organa na pravice in obveznosti oseb, ki v postopku revizije niso sodelovale in jim odločba ni bila vročena.

Izberi vse|Izvozi izbrane