<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Gospodarski oddelek

Sodba G 33/2012
ECLI:SI:VSRS:2014:G.33.2012

Evidenčna številka:VS4002441
Datum odločbe:14.01.2014
Senat:dr. Miodrag Đorđević (preds.), dr. Mile Dolenc (poroč.), Marko Prijatelj
Področje:VARSTVO KONKURENCE - UPRAVNI SPOR
Institut:varstvo konkurence - načelo kontradiktornosti - podjetje - pojem podjetja - ekonomska celota - merila za presojo ekonomske celote

Jedro

Tožeča stranka vse do izdaje Odločbe ni bila seznanjena z dejstvi in dokazi, ki jih je Agencija štela kot pomembne za zaključek, da v tej zadevi ekonomska celota ne obstaja oziroma da gre za sporazum med neodvisnima podjetjema. S takšnim postopanjem je Agencija tožeči stranki odvzela možnost učinkovite obrambe oziroma možnost, da se izjavi o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za izdajo odločbe.

Za presojo, ali povezani družbi tvorita ekonomsko celoto, je lahko pomembna predvsem okoliščina, kot je vpletenost družbe matere v upravljanje hčerinske družbe.

Izrek

Tožbi se ugodi, izpodbijana Odločba se odpravi in se zadeva vrne toženi stranki v ponoven postopek.

Tožena stranka mora v 15 dneh od vročitve te sodbe povrniti tožeči stranki njene stroške postopka v znesku 285,00 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od prvega naslednjega dne po izteku roka za izpolnitev obveznosti, določenega v tej točki izreka, do plačila.

Obrazložitev

Dosedanji potek postopka 1. Tožena stranka (Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, od 1. 1. 2013 Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, v nadaljevanju Agencija)(1) je z odločbo 306-37/2009-58 z dne 14. 8. 2012 (pred tem in v nadaljevanju Odločba) ugotovila, da sta podjetji A. d. o. o. in B., d. o. o. kršili 6. člen Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju ZPOmK-1) in 81. člen Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (v nadaljevanju PES), sedaj 101. člen Pogodbe o delovanju Evropske unije (v nadaljevanju PDEU), s tem, da sta se v obdobju od 1. 1. 2007 do 4. 1. 2010 s Krovno pogodbo o nakupu električne energije (v nadaljevanju Krovna pogodba), v določbah od 14. do 24. člena te pogodbe, dogovorili o prodaji električne energije po vnaprej definirani fiksni ceni z namenom neposredne dobave električne energije upravičenim odjemalcem, cilj navedenega ravnanja podjetij A. d. o. o. in B. d. o. o. pa je bil preprečevati, ovirati ali izkrivljati konkurenco v Republiki Sloveniji (točka I.1 izreka).

2. Tožeča stranka (B. d. o. o.) v postopku sodnega varstva po ZPOmK-1 s tožbo izpodbija Odločbo zaradi zmotne uporabe materialnega prava, bistvene kršitve določb postopka ter nepravilne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja. Vrhovnemu sodišču predlaga odpravo odločbe in povrnitev stroškov postopka.

3. Tožena stranka je na tožbo odgovorila in predlagala njeno zavrnitev.

Postopek sodnega varstva

4. Za postopek sodnega varstva zoper odločbe Agencije se v skladu z določbo drugega odstavka 54. člena ZPOmK-1 smiselno uporablja Zakon o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1), če ni z ZPOmK-1 določeno drugače. V skladu z določbo 58. člena ZPOmK-1 sodišče preizkusi odločbo Agencije v mejah tožbenega zahtevka in mejah razlogov, ki so navedeni v tožbi, pri čemer po uradni dolžnosti pazi na bistvene kršitve postopka v skladu s tretjim odstavkom 27. člena ZUS-1.

Presoja utemeljenosti tožbe

5. Tožba je utemeljena.

6. Tožeča stranka Agenciji očita, da ji v zvezi z vprašanjem obstoja sporazuma med (neodvisnima) podjetjema oziroma v zvezi z vprašanjem obstoja ekonomske celote med A. d. o. o. in B. d. o. o. ni bila dana možnost, da se izjavi o dejstvih in dokazih, pomembnih za izdajo odločbe. Agencija naj bi šele v odločbi navedla dejstva in dokaze o tem, da A. d. o. o. in B. d. o. o. ne tvorita ekonomske celote ter da sta kot neodvisni podjetji v smislu 6. člena ZPOmK-1 in 101. člena PDEU (prej 81. člen PES) subjekta očitane kršitve. Očitek kršitve načela kontradiktornosti je utemeljen.

7. Zaradi zagotavljanja načela kontradiktornosti se odločba Agencije ne sme opirati na dejstva in dokaze, glede katerih podjetju, proti kateremu se vodi postopek, ni bila dana možnost, da se o njih izjavi (19. člen ZPOmK-1). Izraz tega načela je dolžnost Agencije, da stranke seznani s povzetkom relevantnih dejstev, ki vsebuje ugotovitve o dejstvih in dokazih, pomembnih za odločitev (36. člen ZPOmK-1).

8. V zvezi z vprašanjem obstoja sporazuma med (neodvisnima) podjetjema je Agencija v povzetku relevantnih dejstev 306-37/2009-46 z dne 12. 6. 2012 (v nadaljevanju Povzetek relevantnih dejstev) navedla le, da glede na opredelitev pojma podjetja v 1. točki 3. člena ZPOmK-1 zaključuje, da sta A. d. o. o. in B. d. o. o. podjetji v smislu določb ZPOmK-1 (10. in 11. točka Povzetka relevantnih dejstev). Potem ko je tožeča stranka v izjavi o Povzetku relevantnih dejstev z dne 20. 7. 2012 podala obsežne navedbe, da naj bi A. d. o. o. in B. d. o. o. tvorila ekonomsko celoto, Agencija ni izdala dopolnitve Povzetka relevantnih dejstev. Agencija je šele v Odločbi (63. - 86. točka njene obrazložitve) razkrila dejstva in dokaze, na katere je oprla svojo pravno argumentacijo o neobstoju ekonomske celote med A. d. o. o. in B. d. o. o., ki sta po njeni presoji neodvisni podjetji. Tožeča stranka torej vse do izdaje Odločbe ni bila seznanjena z dejstvi in dokazi, ki jih je Agencija štela kot pomembne za zaključek, da v tej zadevi ekonomska celota ne obstaja oziroma da gre za sporazum med neodvisnima podjetjema. S takšnim postopanjem je Agencija tožeči stranki odvzela možnost učinkovite obrambe oziroma možnost, da se izjavi o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za izdajo odločbe. Vrhovno sodišče zato zaključuje, da je Odločba obremenjena z bistveno kršitvijo določb postopka iz 3. točke drugega odstavka 237. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (v nadaljevanju ZUP) v zvezi s tretjim odstavkom 27. člena ZUS-1.

9. V ponovnem postopku naj Agencija postopa v skladu z načelom kontradiktornosti in naj tožeči stranki pravočasno razkrije vsa relevantna dejstva in okoliščine, ki jih šteje kot pomembna za presojo (ne)obstoja ekonomske celote. Za presojo, ali povezani družbi tvorita ekonomsko celoto, je po sodni praksi Sodišča Evropske unije odločilno, ali hčerinska družba dejansko lahko svobodno odloča o svojem ravnanju na trgu. Pri tej presoji je treba upoštevati vse relevantne okoliščine, ki se nanašajo na poslovne, organizacijske in pravne povezave med družbami.(2) V primeru, ko imata družbi materi po 50-odstotni delež v hčerinski družbi in ko izvajata skupni nadzor nad hčerinsko družbo (primerjaj na primer zadevo C-172/12 P, EI du Pont de Nemours and Company proti Evropski komisiji, še neobjavljena, 49. točka obrazložitve, in zadevo C-179/12 P, The Dow Chemical Company proti Evropski komisiji, še neobjavljena, 60. točka obrazložitve,(3) ki obravnavata skupni podjem, v katerem sta družbi materi prisotni s 50-odstotno udeležbo) je za presojo lahko pomembna predvsem okoliščina, kot je vpletenost družbe matere v upravljanje hčerinske družbe (primerjaj na primer združene zadeve C-189/02 P, C-202/02 P, od C-205/02 P do C-208/02 P in C-213/02 P, Dansk Rørindustri in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti, Zbirka odločb 2005, stran I-05425, 120. točka obrazložitve; zadevo T-314/01, Coöperatieve Verkoop- en Productievereniging van Aardappelmeel en Derivaten Avebe BA proti Komisiji Evropskih skupnosti, Zbirka odločb 2006, stran II-03085, 136. točka obrazložitve; in zadevo T-132/07, Fuji Electric Co. Ltd proti Evropski komisiji, Zbirka odločb 2011, stran II-04091, 181. in 184. točka obrazložitve(4)). Obstoj ekonomske celote lahko dodatno utemeljuje tudi identičnost sedeža družbe matere in hčerinske družbe. Glede na navedeno bo imela Agencija v ponovnem postopku možnost, da med drugim preveri navedbe tožeče stranke o tem, da naj bi v tej zadevi posamezne osebe sočasno nastopale kot člani uprave družb mater in hčerinske družbe.

10. Tožeča stranka nadalje očita Agenciji, da ni odgovorila na številne argumente, ki jih je podala v izjavi o Povzetku relevantnih dejstev. Očitek tožeče stranke o kršitvi načela kontradiktornosti v tem delu ni utemeljen. Tožeča stranka deloma ne navede konkretizirano, na katere argumente ni dobila odgovora; deloma pa je njen očitek po vsebini očitek zmotne uporabe materialnega prava (glede obstoja ekonomske celote in glede trajanja kršitve). Ne drži, da se Agencija ni opredelila do navedb tožeče stranke o razveljavitvi določb 14. do 24. člena Krovne pogodbe. Agencija je namreč v zvezi s tem navedla, da stranki postopka pred Agencijo nista predložili nikakršnih dokazov o doseženem soglasju glede neuporabe spornih določb (138. točka obrazložitve Odločbe). Prav tako ne drži, da se Agencija ni opredelila do navedb tožeče stranke o delovanju trga z električno energijo. Agencija je namreč obrazložila, da je bil mehanizem določanja cene, določen v Krovni pogodbi, objektivno uporabljiv v praksi, medtem ko učinkovitost uporabe tega mehanizma (določanja cen) ni v domeni njene presoje (130. točka obrazložitve Odločbe).

Odločitev o tožbi in stroških postopka

11. Zaradi podane bistvene kršitve določb postopka (8. točka obrazložitve zgoraj) je Vrhovno sodišče že iz tega razloga izpodbijano Odločbo odpravilo ter zadevo vrnilo toženi stranki v ponoven postopek (3. točka prvega odstavka in tretji odstavek 64. člena ZUS-1; I. točka izreka).

12. Vrhovno sodišče je v skladu s tretjim odstavkom 25. člena ZUS-1 in drugim odstavkom 3. člena Pravilnika o povrnitvi stroškov tožniku v upravnem sporu toženi stranki naložilo povrnitev 285,00 EUR stroškov tožeče stranke, s pripadajočimi zamudnimi obrestmi (II. točka izreka).

---.---

Op. št. (1): Drugi odstavek 12. člena novele ZPOmK-1B; Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011.

Op. št. (2): Glej npr. sodbo VS RS X Ips 113/2010 z dne 11. 10. 2011, 11. točka obrazložitve.

Op. št. (3): 60. točka obrazložitve: „ … Splošno sodišče ni ugotovilo obstoja odločilnega vpliva Dow nad hčerinsko družbo zgolj na podlagi možnosti, da bi družbi materi lahko izvajali skupno kontrolo nad to hčerinsko družbo, temveč se je oprlo na svojo oceno poslovnih, organizacijskih in pravnih elementov, ki so povezovali DDE z njenima družbama materama … „

Op. št. (4): 181. točka obrazložitve: „V teh okoliščinah mora načeloma Komisija dokazati, da so družbe matere dejansko odločilno vplivale na ravnanje hčerinske družbe na trgu, in to na podlagi vseh dejanskih okoliščin, zlasti tega, ali so družbe matere izvajale vodstvena pooblastila, ki jih imajo v razmerju do hčerinske družbe ... „

184. točka obrazložitve: „ … Pomembnost vpletenosti družbe matere v upravljanje njene hčerinske družbe lahko potrjuje tudi dejstvo, da so na čelu hčerinske družbe številne osebe, ki imajo vodstvene funkcije v družbi materi. Družba mati se zaradi takega kopičenja funkcij nujno znajde v položaju, ko odločilno vpliva na ravnanje svoje hčerinske družbe na trgu, saj članom vodstva družbe matere omogoča, da med opravljanjem vodstvenih funkcij v hčerinski družbi njeno ravnanje na trgu usklajujejo s smernicami, ki so jih določili vodilni organi družbe matere. Tak cilj je mogoče doseči tudi, če člani družbe matere, ki imajo vodstvene funkcije v hčerinski družbi, ne nastopajo kot predstavniki družbe matere. … „


Zveza:

ZPOmK-1 člen 6, 19, 36. Pogodba o delovanju Evropske unije (PDEU) člen 101. Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti (PES) člen 81.
Datum zadnje spremembe:
12.02.2015

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDYyNDQ3