Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 6905cT0lMjBpJTIwaXBzJTIwMzY4OTMtMjAxMCZkYXRhYmFzZSU1QlNPVlMlNUQ9U09WUyZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJnJvd3NQZXJQYWdlPTIwJnBhZ2U9MzQy
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
VSRS Sklep II DoR 198/2017Vrhovno sodiščeCivilni oddelek31.08.2017dopuščena revizija - povrnitev škode - odgovornost imetnika živali - ugriz psa - nadzorstvo nad psom - ravnanje tretje osebeRevizija se dopusti v smeri formalnopravnega in materialnopravnega preizkusa pravilnosti pravnomočne odločitve glede obstoja odškodninske odgovornosti lastnika psa za škodo, povzročeno v času, ko je bil pes pod nadzorstvom tretje osebe (brata lastnika).
VSRS Sklep II DoR 289/2017Vrhovno sodiščeCivilni oddelek18.04.2018predlog za dopustitev revizije - zavrnitev predloga za dopustitev revizije - povrnitev škode - zavarovalna pogodba - zavarovalno kritjeVrhovno sodišče je zavrnilo predlog za dopustitev revizije, ker niso podani pogoji iz 367.a ZPP.
Sklep II DoR 430/2012Vrhovno sodiščeCivilni oddelek06.06.2013dopuščena revizija - pogodba o delu - podjemna pogodba - gradbena pogodba - pojem gradbe - druga gradbena dela na obstoječih objektih - cena del - pogodbeno določilo o nespremenljivosti cen - bistvena kršitev določb pravdnega postopkaRevizija se dopusti glede pravnega vprašanja pravilnosti presoje sodišče nižjih stopenj, da je pogodba med pravdnima strankama podjemna in ne gradbena pogodba.
VSRS sklep II DoR 240/2015Vrhovno sodiščeCivilni oddelek19.11.2015dopuščena revizija - lastninska pravica na nepremičnini - pridobitev lastninske pravice - dogovor o skupni gradnji - gradnja na tujem svetu - vlaganja v nepremičnino - lastninska pravica na zemljiščuRevizija se dopusti glede vprašanja, ali konkretni dogovor o gradnji objekta izključuje možnost izvirne pridobitve lastninske pravice na zemljišču, na katerem stoji objekt (25. člen ZTLR).
VSRS Sodba in Sklep I Kp 20194/2012-166Vrhovno sodiščeKazenski oddelek17.12.2014bistvene kršitve določb kazenskega postopka - nedovoljen dokaz – načelo zakonitosti - načelo sorazmernosti - prikriti preiskovalni ukrepi - pridobivanje podatkov o prometu v elektronskem komunikacijskem omrežju - pogoji za uporabo ukrepa - razlogi za sum - izločitev sodnika - razlogi o odločilnih dejstvih - nasprotja med razlogi - pravice obrambe - zavrnitev dokaznega predloga - odločba o kazenski sankciji - postopek s pritožbo - obravnava pred sodiščem druge stopnje - meje preizkusa sodbe sodišča prve stopnje - zmotna ali nepopolna ugotovitev dejanskega stanjaKo sodišče druge stopnje spremeni oprostilno sodbo v obsodilno, mora v sodbi ugotoviti in tudi obrazložiti vsa odločilna dejstva, ki izhajajo iz izreka sodbe in pomenijo dejanski temelj sodbe, torej vsa tista dejstva, ki se nanašajo na predmet obtožbe in na druge odločitve, ki jih je sodišče sprejelo v zvezi z obtožbo (359. člen ZKP) in morajo biti tako navedena tudi v pisni obrazložitvi sodbe sodišča druge stopnje, v kateri pojasni, zakaj šteje, da je pritožba državnih tožilcev utemeljena, hkrati pa navede dejstva, ki so potrebna za utemeljitev presoje o ugotovljeni krivdi obtožencev.
Sklep II DoR 62/2013Vrhovno sodiščeCivilni oddelek20.06.2013dopuščena revizija – povrnitev škode – obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti – zavarovalna pogodba – kršitev zavarovalne pogodbe – izguba zavarovalnih pravic – izplačilo odškodnine – regres zavarovalnice – prepustitev vozila v uporabo tretjemu – vozniško dovoljenjeRevizija se dopusti v smeri preizkusa pravilnosti uporabe 7. člena ZOZP.
VSRS Sodba in sklep I Up 168/2017Vrhovno sodiščeUpravni oddelek05.03.2019varstvo osebnih podatkov - kršitev ustavnih pravic - pravica do zasebnosti - ugotovitvena tožba - procesne predpostavke za ugotovitveno tožbo - pravni interes - odvzem premoženja nezakonitega izvora - pridobivanje podatkov - bančni račun - bančna tajnost - načelo sorazmernosti - pravica do učinkovitega sodnega varstva - pritožbena obravnava - glavna obravnava pred Vrhovnim sodiščem - ugotovitvena sodba v upravnem sporuZUS-1 glede zahteve po obstoju pravnega interesa za vloženo tožbo ne ločuje med različnimi oblikami tožbenih zahtevkov, ki so našteti v 33. členu ZUS-1. To pomeni, da za vložitev ugotovitvene tožbe veljajo enaka pravila kot za druge oblike tožbenih zahtevkov, torej tudi to, da zanjo ni treba izkazati posebnega, kvalificiranega pravnega interesa. V primeru, da so bili pridobljeni osebni podatki določene fizične osebe, je davčni organ vezan na ZVOP-1. Na davčnemu organu je dokazno breme, da razumno utemelji potrebo po pridobitvi podatkov za namen iz 39. člena ZDavP-2, torej da dokaže, da je bila pridobitev teh podatkov potrebna za opravljanje njegovih nalog, med katere sodi tudi davčni inšpekcijski nadzor, v razmerju do določenega davčnega zavezanca. Ob tem je davčni organ pri pridobivanju osebnih podatkov tako davčnega zavezanca kot tretjih (povezanih) oseb dolžan spoštovati temeljno načelo varstva osebnih podatkov - načelo sorazmernosti, po katerem se lahko...
Sklep II DoR 243/2009Vrhovno sodiščeCivilni oddelek09.06.2010predlog za dopustitev revizije – pogoji za dopustitev revizije – dopuščena revizija – lastninjenje – trajna vloga sredstev delavca – oškodovanje družbenega premoženja – sodelovanje delavca v revizijskem postopkuRevizija se dopusti glede vprašanja učinkovanja odločbe revizijskega organa na pravice in obveznosti oseb, ki v postopku revizije niso sodelovale in jim odločba ni bila vročena.
VSRS sklep II DoR 396/2014Vrhovno sodiščeCivilni oddelek08.01.2015predlog za dopustitev revizije - združitev zadev zaradi skupnega obravnavanja - vrednost spornega predmeta - zavrženje predloga za dopustitev revizijeZa dopustnost predloga je odločilno, da pravde kljub združitvi (prvi odstavek 300. člena ZPP) ohranijo svojo samostojnost. Združitev zato nima vpliva na ugotavljanje vrednosti spornega predmeta. Ta se presoja ločeno po vrednosti spornega predmeta vsake pridružene pravde, ne pa po seštevku vrednosti vseh zahtevkov, in sicer ne glede na to, ali se zahtevki iz dveh ali več tožb opirajo na isto dejansko in pravno podlago.
Sklep G 38/2011Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek02.08.2011aktivna legitimacija - pravica do sodnega varstva - začasna odredba - zavrženje tožbe - procesne predpostavke - dovoljenost tožbe - prevzemi - postopek sodnega varstva - dovoljenje za prevzemno ponudbo - izpodbijanje odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev - dovoljenost predloga za začasno odredbo - zavrženje predloga za začasno odredboZa presojo aktivne legitimacije tožeče stranke (ki ni bila niti stranka, niti stranski udeleženec v postopku izdaje izpodbijane odločbe) za vložitev tožbe zoper odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev o izdaji dovoljenja za prevzemno ponudbo, je treba uporabiti določbo prvega odstavka 17. člena ZUS-1, ki jo je treba razlagati v povezavi s 43. členom ZUP. Tožeča stranka zahtevo za udeležbo v postopku utemeljuje na neposredni osebni koristi, ne navaja pa predpisa, na katerega to korist opira. Ker tega ne najde tudi Vrhovno sodišče, ji ni mogoče priznati aktivne legitimacije.
Sklep II DoR 312/2012Vrhovno sodiščeCivilni oddelek21.02.2013obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti – regres zavarovalnice – kršitev zavarovalne pogodbe – izguba zavarovalnih pravicRevizija je bila dopuščena v smeri materialnopravnega preizkusa stališča v pravnomočni sodbi o obstoju obveznosti toženca (odgovorne osebe), da tožnici (zavarovalnici) povrne odškodnino, ki jo je ta plačala oškodovancu na podlagi obveznega zavarovanja avtomobilske odgovornosti.
VSRS sklep II DoR 64/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek13.04.2016predlog za dopustitev revizije - podjemna pogodba - vnaprejšnje plačilo - vrnitev danega - odstop naročnika od pogodbe - dokazno breme - zavrnitev predloga za dopustitev revizijePogoji iz 367.a člena ZPP za dopustitev revizije niso izpolnjeni.
Sklep Kp 5/2009Vrhovno sodiščeKazenski oddelek04.05.2010kršitev kazenskega zakona - obstoj kaznivega dejanja - nasilje v družini - zakonski znaki kaznivega dejanja - spravljanje v podrejen položajSpravljanje v podrejen položaj je zakonski znak kaznivega dejanja nasilja v družini po 191. členu KZ-1 in ne le ena od njegovih izvršitvenih oblik.
VSRS sklep Cp 16/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek28.11.2016sodna poravnava - tožba za razveljavitev sodne poravnave - uveljavljanje ničnosti - podpisnik poravnave - tretja oseba - poseg v pravice tretjih - učinkovito sodno varstvo - poseg v ustavno varovane pravice - pravna praznina - ocena ustavnosti - delitev oblasti - presoja ustavnostiS tem, ko je zakonodajalec uvedel tožbo za razveljavitev sodne poravnave kot izredno pravno sredstvo, ni pa istočasno določil, da je mogoče to tožbo vložiti tudi iz ničnosti razlogov, pavice vložiti to pravno sredstvo pa tudi ni priznal osebam, ki niso podpisniki sodne poravnave, če sodna poravnava poseže v njihov pravni položaj, je po oceni Vrhovnega sodišča ob tem, da te osebe nimajo druge možnosti učinkovitega pravnega varstva, prekomerno posegel v njihov pravni položaj. Zaradi navedenega je v pravnem sistemu nastala pravna praznina, ki je sodišče ne more samo zapolniti. Zato je postopek prekinilo in vložilo zahtevo za oceno ustavnosti 392. člena ZPP oziroma pravne ureditve sodne poravnave kot celote.
Sklep II DoR 174/2013Vrhovno sodiščeCivilni oddelek03.10.2013dopuščena revizija - zastaranje - pretrganje zastaranja - vložitev tožbe - uveljavljanje premoženjskopravnega zahtevka v kazenskem postopku - vsebina tožbe - določno in konkretno opredeljen tožbeni zahtevek - bistvena kršitev določb pravdnega postopkaSodišče je revizijo dopustilo glede pravnega vprašanja, ali je bilo v konkretnem primeru z vložitvijo premoženjskopravnega zahtevka pretrgano zastaranje za prisojeno terjatev.
VSRS sklep II DoR 446/2014Vrhovno sodiščeCivilni oddelek05.03.2015predlog za dopustitev revizije - povrnitev nepremoženjske škode - duševne bolečine zaradi razžalitve dobrega imena in časti - pravična denarna odškodnina - javna oseba - relativna javna oseba - odškodninska odgovornost prokurista - zavrnitev predloga za dopustitev revizijePogoji za dopustitev revizije iz prvega odstavka 367.a člena ZPP niso podani.
Sklep II DoR 63/2011Vrhovno sodiščeCivilni oddelek22.12.2011dopuščena revizija – odstop od sodne prakse – obstoj sodne prakse – odškodnina za duševne bolečine zaradi kršitve osebnostne pravice – zavrnitev vloge za sprejem v državljanstvo - zastaranje terjatve – odgovornost države – višina odškodnineUgodeno predlogu za dopustitev revizije glede pomembnih pravnih vprašanj v zvezi s kršitvijo osebnostnih pravic.
VSRS sklep II DoR 100/2015Vrhovno sodiščeCivilni oddelek30.07.2015dopuščena revizija - preživljanje otroka - preživnina - višina preživnine - zvišanje preživnine - spremenjene okoliščine - sodna poravnava - pravnomočnost - subjektivna kumulacija tožbenih zahtevkov - vrednost spornega predmeta - navadno sosporništvo - trditveno in dokazno breme - materialno procesno vodstvo - odgovor na pritožbene navedbe - pobotanje preživninske terjatve - odpoved skupnemu premoženju - sklepčnost tožbe - pravica do izjave - zmožnosti preživninskega zavezanca - krivda za brezposelnost - odplačevanje kredita - sodba presenečenjaRevizija se dopusti glede vprašanj: (1) ali je pristop (metoda), ki sta jo uporabili sodišči pri odločitvi o zvišanju preživnine, skladna z institutom pravnomočnosti oziroma ali sta sodišči s tem, ko sta pri zvišanju preživnine upoštevali vse okoliščine, ki se jih upošteva pri vsaki določitvi preživnine, posegli v pravnomočnost sodne poravnave (pravico do sodnega varstva – prvi odstavek 23. člena Ustave) in obšli določbo ZPP, da je mogoče sodno poravnavo izpodbiti le s tožbo za razveljavitev sodne poravnave (392. člen ZPP);(2) ali je tožba za zvišanje preživnine, v kateri niso zatrjevane in vrednostno izkazane spremenjene okoliščine, sklepčna;(3) ali je pravilno stališče pritožbenega sodišča, da so bile trditve toženca glede pravne narave delne odpovedi zahtevku za povračilo vlaganj preveč posplošene in dokazno nepodprte (da torej toženec ni zadostil trditvenemu in dokaznemu bremenu iz 212. člena ZPP) ter nesklepčne oziroma ali je pritožbeno...
Sklep II DoR 70/2014Vrhovno sodiščeCivilni oddelek17.04.2014predlog za dopustitev revizije - ara - vrnitev dvojne are - predpogodba – dolžnost sklenitve glavne pogodbe – prodaja nepremičnine - neizpolnitev predpogodbe - nepremičninski posrednik - posredniška pogodba - ara dana posredniku – zavrnitev predloga za dopustitev revizijeSodišči druge in prve stopnje sta v celoti pravilno uporabili materialno pravo in nista odstopili od siceršnje sodne prakse višjih sodišč in Vrhovnega sodišča. Po navedenem je Vrhovno sodišče zaradi neobstoja pogojev iz 367.a člena ZPP predlog zavrnilo (drugi odstavek 367.c člena ZPP).
Sklep II DoR 93/2011Vrhovno sodiščeCivilni oddelek15.09.2011predlog za dopustitev revizije – zavrženje predloga za dopustitev revizije – nedovoljena revizija – sklep o razveljavitvi sodbe sodišča prve stopnjeSklep, s katerim sodišče druge stopnje razveljavi sodbo prve stopnje, ni sklep, s katerim je postopek pravnomočno končan. Zato zoper njega stranke ne morejo vložiti revizije (prvi odstavek 384. člena ZPP), Vrhovno sodišče pa je tudi ne more dopustiti. Konkretna in natančna opredelitev pravnega vprašanja, o katerem se pričakuje odločitev Vrhovnega sodišča, je bistvena sestavina predloga za dopustitev revizije. Predlog, ki tega ne vsebuje, je nepopoln.

Izberi vse|Izvozi izbrane