Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 6905cT0lMjBpJTIwaXBzJTIwMzY4OTMtMjAxMCZkYXRhYmFzZSU1QlNPVlMlNUQ9U09WUyZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJnJvd3NQZXJQYWdlPTIwJnBhZ2U9MzQw
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
Sklep II DoR 231/2009Vrhovno sodiščeCivilni oddelek18.03.2010predlog za dopustitev revizije – pravno vprašanje - pomen odgovora na pravno vprašanje za odločitev v sporu - zavrnitev predloga za dopustitev revizije – plačilo sodne takse - ugovor zoper plačilni nalog – odobritev brezplačne pravne pomoči – zavrženje ugovoraMaterialnopravna vprašanja, ki jih toženci, sklicujoč se na ponudeno primerjalno sodno prakso, problematizirajo v predlogu za dopustitev revizije, presegajo okvir dejanske podlage in pomembnosti za odločitev o zahtevku tožnikov v konkretni pravdi.
VSRS Sklep I Up 127/2016Vrhovno sodiščeUpravni oddelek18.05.2016odvzem koncesije na področju lekarniške dejavnosti - začasna odredba - težko popravljiva škoda kot posledica izpodbijanega upravnega akta - odpoved koncesijske pogodbe - ureditvena začasna odredbaČe je koncesijska pogodba odpovedana, ni podlage za nadaljnje izvrševanje koncesionirane dejavnosti. Brez tega pa se ne morejo udejanjiti niti iz tega izvirajoča pričakovanja v zvezi z zaposlitvami ter pridobivanjem dohodka, vezanega na program opravljenih storitev. Zato so zatrjevane negativne posledice dejansko posledice odpovedane pogodbe, ne pa odločbe o odvzemu koncesije oziroma spornega pravnega razmerja.
Sklep II DoR 261/2013Vrhovno sodiščeCivilni oddelek20.02.2014predlog za dopustitev revizije - prodaja nepremičnine - dvojna prodaja nepremičnine - pridobitev lastninske pravice - izbrisna tožba - neveljavnost pogodbe - ničnost - izročitev nepremičnine v posest - dobroverna posest - dvojno razpolaganje z nepremičnino - vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo - izstavitev zemljiškoknjižne listine - dobrovernost kasnejšega pridobitelja - zavrnitev predloga za dopustitev revizijeKer niso izpolnjeni pogoji, ki jih za dopustitev revizije določa 367.a člen ZPP, je Vrhovno sodišče predlog tožeče stranke za dopustitev revizije zavrnilo.
VSRS sklep II DoR 52/2015Vrhovno sodiščeCivilni oddelek19.03.2015predlog za dopustitev revizije - razmerja med starši in otroki - vzgoja in varstvo otrok - zaslišanje otroka - poročilo centra za socialno delo - volja otroka - odstop od sodne prakse - zavrnitev predloga za dopustitev revizijeKer niso izpolnjeni pogoji, ki jih za dopustitev revizije določa 367. člen ZPP, je Vrhovno sodišče toženčev predlog za dopustitev revizije zavrnilo.
Sklep II DoR 139/2009Vrhovno sodiščeCivilni oddelek09.06.2010predlog za dopustitev revizije - pravica do sojenja brez nepotrebnega odlašanja - odškodnina - pravica do sodnega varstva - zavrnitev predloga za dopustitev revizijeKer je na vprašanje učinkovitega sodnega varstva pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja tistih oškodovancev, katerim je kršitev pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja prenehala pred 1. 1. 2007, pa do takrat niso vložili zahteve za pravično zadoščenje na mednarodno sodišče, že odgovorilo Ustavno sodišče in to tudi na vprašanje protipravnosti ravnanja tožene stranke v enaki zadevi, sodišči prve in druge stopnje pa sta v obravnavani zadevi opravili presojo v skladu z merili Evropskega sodišča za človekove pravice in ZVPSBNO, zgolj zaradi s strani Ustavnega sodišča ugotovljene neskladnosti zakona z Ustavo RS revizije ni mogoče dopustiti.
Sklep VIII DoR 11/2013Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek08.07.2013predlog za dopustitev revizije – dovoljenost revizije po zakonu – zavrženje predloga - pravica do znižanega plačila vrtcaV obravnavani zadevi gre za spor o priznanju pravice do znižanega plačila vrtca, ki je socialni spor iz področja socialnega varstva. Navedeno pomeni, da gre za spor, v katerem je revizija dovoljena že po zakonu, zato predlog za dopustitev revizije ni dovoljen.
Sklep II DoR 136/2009Vrhovno sodiščeCivilni oddelek21.01.2010predlog za dopustitev revizije – prepoved povzročanja škode - protipravnost – predvidljivost negativne posledice – dokazno breme - dopustitev revizijeRevizija se dopusti glede vprašanja materialnopravne skladnosti stališča o neobstoju elementa protipravnosti z uzakonjenim načelom iz 10. člena OZ, ki slehernemu nalaga dolžnost vzdržati se ravnanja, s katerim bi utegnil drugemu povzročiti škodo, in iz tega načela izpeljanim merilom predvidljivosti negativne posledice za ugotavljanje (tudi) protipravnosti.
Sklep II DoR 196/2009Vrhovno sodiščeCivilni oddelek13.05.2010dopustitev revizije - kršitev pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja - odškodnina - neenotnost sodne prakse - pomembno pravno vprašanje - odločba Ustavnega sodiščaRevizija je dopuščena zaradi pomembnega pravnega vprašanja utemeljenosti odškodninskega zahtevka ob smiselni uporabi nekaterih določb ZVPSBNO.
VSRS Sodba U 1/2018-6Vrhovno sodiščeUpravni oddelek07.05.2018Sodni svet - prenehanje sodniške funkcije - pravica do nepristranskega sodnika - zahteva za presojo ustavnosti in zakonitosti - pravica do izjave - načelo zaslišanja strank - zaslišanje kot dokazno sredstvo - rok za izdajo odločbe - načelo sorazmernosti - kriteriji za oceno sodniške službe - negativna ocena sodniške službe - polje proste presoje - obseg sodne presojeNačela sorazmernosti izrečenih ukrepov ni mogoče uporabiti, kadar izvedeni postopek ocene sodniške službe pokaže na takšne in tolikšne pomanjkljivosti pri opravljanju sodniškega dela, zaradi katerih ocenjevani sodnik ne dosega niti minimalnih zahtevanih standardov strokovnosti. Ocena o neustrezanju sodniški službi se sprejme le izjemoma, ob posebej utemeljenih razlogih. Predstavlja skrajni ukrep, ki se uporablja restriktivno, v primerih, ko je v postopku ocenjevanja sodnika sprejet neizogiben zaključek, da sodnik ni (več) sposoben opravljanja sodniške funkcije niti v skladu z objektivno presojenim minimalnim sprejemljivim standardom. Sodni svet pri strokovni oceni sodniškega dela uživa določeno polje proste presoje, katere kriterije oceni kot pomembnejše oziroma jim da večjo težo z vidika zahtev sodniškega dela in funkcije in so pri celostnem vrednotenju večjega pomena kot drugi kriteriji ter zato pretehtajo morebitno sodnikovo ustreznost po manj pomembnem...
VSRS Sklep II DoR 304/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek24.11.2016dopuščena revizija - povrnitev nepremoženjske škode - kršitev osebnostnih pravic - odgovornost - mladoletna žrtev kaznivega dejanja - pravica do zasebnosti - objava časopisnega članka v učbeniku - potrditev učbenika - skrbnost dobrega strokovnjaka - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - vzročna zveza - nastanek škode - višina odškodnineRevizija se dopusti glede vprašanj, (1) ali so izpolnjene vse predpostavke odškodninske odgovornosti druge toženke; in (2) ali sta sodišči nižjih stopenj pravilno uporabili materialno pravo pri odločanju o višini odškodnine.
VSRS Sklep II DoR 403/2019Vrhovno sodiščeCivilni oddelek20.08.2019predlog za dopustitev revizije - nepopoln predlog - opredelitev spornega pravnega vprašanja - zavrženje predlogaZakon postavlja stroge zahteve po obveznih sestavinah predloga za dopustitev revizije, katerim predlagateljica ni zadostila. Uveljavljanje revizijskih razlogov samo po sebi ni razlog za dopustitev revizije. Ravno konkretna opredelitev spornega pravnega vprašanja je namreč bistven element predloga za dopustitev revizije, česar predlagateljica ne more prepustiti vrhovnemu sodišču.
Sklep VIII DoR 30/2013Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek21.05.2013predlog za dopustitev revizije - zavrnitev predloga - odstop od sodne prakse – božičnica – odpravnina - sporazumno prenehanje delovnega razmerjaJudikati, ki jih predlagatelj ponuja za primerjavo, ne obravnavajo identične situacije, kot se izkazuje v spornem primeru. V vseh je glede prenehanja pogodbe o zaposlitvi ugotovljena obojestranska volja strank, medtem ko v obravnavanem primeru ta ni ugotovljena.
Sklep VIII DoR 22/2013Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek21.05.2013pravni interes - zavrženje predloga - predlog za dopustitev revizijePrvo in drugo vprašanje, zastavljeno v predlogu za dopustitev revizije tožene stranke se nanašata na odločbo, torej na del tožbenega zahtevka, ki je bil na podlagi pritožbe tožene stranke pravnomočno zavrnjen. Tožena stranka v tem delu nima pravnega interesa za vložitev revizije, saj je v tem delu s pritožbo uspela. Tretje vprašanje tožene stranke pa ni razumljivo zastavljeno oziroma razumljivo obrazloženo v smislu določb četrtega odstavka 367.b člena ZPP. Zaradi tega je revizijsko sodišče predlog za dopustitev revizije zavrglo.
Sklep II DoR 241/2009Vrhovno sodiščeCivilni oddelek08.04.2010predlog za dopustitev revizije – odstop od sodne prakse – zavrnitev predloga za dopustitev revizijeNa prvo vprašanje, ki se nanaša na temelj in se zavzema za presojo, ali bi morali nižji sodišči kot pravno podlago za odločitev v sporu uporabiti določbo 1. točke prvega odstavka 542. člena ZKP ali določbo 3. točke prvega odstavka istega člena je bilo v sodni praksi, od katere odločitvi sodišč prve in druge stopnje ne odstopata, že odgovorjeno. Tudi v zvezi z vprašanjem višine odškodnine, je sodna praksa izoblikovana .
VSRS Sodba I Up 35/2019Vrhovno sodiščeUpravni oddelek29.05.2019mednarodna zaščita - odločanje v sporu polne jurisdikcije - priznan status begunca - preganjanje zaradi veroizpovedi - sprememba veroizpovedi - ugotovljeno drugačno dejansko stanje - nestrinjanje z dokazno ocenoPritožnica uveljavlja predvsem pritožbeni razlog zmotne ugotovitve dejanskega stanja, ki je v obravnavani zadevi dopusten, saj je sodišče prve stopnje na glavni obravnavi sàmo ugotovilo dejansko stanje. Zmotna ugotovitev dejanskega stanja se pojavlja predvsem v treh oblikah, kot zmotna dokazna ocena, kot zmotna uporaba pravil izkušenj ali uporaba napačnih oziroma na konkreten primer neuporabljivih izkustvenih pravil. Za utemeljitev katerekoli od teh oblik pa ne zadošča, da pritožnik navede le, katero dejstvo je zmotno ugotovljeno, temveč mora tudi argumentirati, zakaj naj bi bilo stališče sodišča o (ne)dokazanosti določenega dejstva nepravilno.
VSRS Sodba I Up 119/2019Vrhovno sodiščeUpravni oddelek18.09.2019mednarodna zaščita - priznan status begunca - odločanje v sporu polne jurisdikcije - odločanje na glavni obravnavi - dokazna ocena - zaporna kazen - nova dejstva in novi dokazi - prerekanje dejstevPo presoji Vrhovnega sodišča je sodišče prve stopnje na podlagi opravljene glavne obravnave dovolj skrbno in natančno raziskalo dejansko stanje, pri tem je upoštevalo podatke upravnega spisa in svojo presojo, da je bila tožniku izrečena 15 letna zaporna kazen, ustrezno utemeljilo z razlogi, ki so logični in življenjsko oziroma izkustveno sprejemljivi. Predlaganje novih dokazov in ugotavljanje novih dejstev, kolikor se (prvič) ugotavljajo pred sodiščem (ob prej izpolnjeni predpostavki dopustnosti), mora namreč stranka prerekati oziroma jih zanikati, sicer se štejejo za priznana.
VSRS Sklep II DoR 57/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek22.09.2016dopuščena revizija - varstvo lastninske pravice - negatorna tožba - pridobitev lastninske pravice - gradnja na tujem svetu - rušitev objekta - pravnomočnost - res iudicata - standard obrazložitve odločbe sodišča druge stopnjeRevizija se dopusti glede vprašanj - ali je glede na konkretne okoliščine primera mogoča zavrnitev zahtevka po negatorni tožbi, brez poprejšnje nedvoumne ugotovitve, da ima toženec ustrezno stvarno pravico; in - ali sta nižji sodišči na podlagi drugega odstavka 25. člena ZTLR materialnopravno pravilno presodili, da rušenje objekta ne bi bilo družbeno opravičljivo.
VSRS Sklep I Up 165/2016Vrhovno sodiščeUpravni oddelek04.08.2016mednarodna zaščita - enotnost postopka - učinkovito pravno sredstvo - priznana subsidiarna oblika zaščite - hkraten obstoj statusa subsidiarne zaščite in statusa begunca - ena pravica do mednarodne zaščite - dve obliki pravice do mednarodne zaščite - odločanje v sporu polne jurisdikcijeIzrek sodbe, s katerim je odpravljena odločba o priznanju pravice do mednarodne zaščite v obliki statusa subsidiarne zaščite, v delu, ki se nanaša na zavrnitev prošnje za status begunca je nerazumljiv oziroma protisloven.
VSRS Sklep I Up 230/2015Vrhovno sodiščeUpravni oddelek11.02.2016pravočasnost tožbe - vročanje - fikcija vročitve - poštena uporaba pravicIz ZUP jasno izhaja dolžnost stranke v postopku, da v primeru, če se odloči za postavitev pooblaščenca, ki v upravnem postopku ni obvezen, skrbi tako za njegovo izbiro kot tudi za to, da je z vsemi pomembnimi okoliščinami razmerja med pooblastiteljem in pooblaščencem seznanjen upravni organ (55. do 58. člen ZUP). Upravni organ ni dolžan sam ugotavljati okoliščin, ki se nanašajo na pooblaščenca in ki lahko vplivajo na zastopanje v upravnem postopku, temveč je v tem odvisen od pooblaščenca samega ter stranke, katerima je ta dolžnost naložena z zakonom. Navedeno dolžnost tako utemeljuje tudi splošno načelo iz 11. člena ZUP, po katerem morajo stranke pred organom govoriti resnico in pošteno uporabljati pravice, ki so jim priznane s tem in drugimi zakoni, ki urejajo upravni postopek. Tako je tudi v primeru okoliščin, ki vplivajo na procesno sposobnost pooblaščenca, stranka dolžna sporočiti organu te spremembe in preklic oziroma vsebino novega pooblastila -...
VSRS Sklep II DoR 216/2016 in II DoR 224/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek06.10.2016dopuščena revizija - povrnitev premoženjske škode - izliv vode - pasivna legitimacija - odgovorna oseba - odgovornost zemljiškoknjižnega lastnika - ravnanje oškodovanca - deljena odgovornostRevizija se dopusti glede vprašanj - ali je sodišče druge stopnje pravilno uporabilo materialno pravo, ko je odločilo, da je glede osebe, odgovorne za škodo zaradi izliva vode v stanovanju, treba uporabiti 16. člen SZ-1, - ali je sodišče druge stopnje pravilno uporabilo materialno pravo, ko je odločilo, da je zaradi načela zaupanja v zemljiško knjigo za škodo zaradi izliva vode v stanovanju odgovoren zemljiškoknjižni lastnik stanovanja, - ali sodba sodišča druge stopnje vsebuje razloge za zavrnitev ugovora tožene stranke glede soprispevka tožnika k nastali škodi po 171. členu OZ.

Izberi vse|Izvozi izbrane