Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 6854cT0lMjBpJTIwaXBzJTIwMzY4OTMtMjAxMCZkYXRhYmFzZSU1QlNPVlMlNUQ9U09WUyZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJnJvd3NQZXJQYWdlPTIwJnBhZ2U9MzQw
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
VSRS sklep II DoR 64/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek13.04.2016predlog za dopustitev revizije - podjemna pogodba - vnaprejšnje plačilo - vrnitev danega - odstop naročnika od pogodbe - dokazno breme - zavrnitev predloga za dopustitev revizijePogoji iz 367.a člena ZPP za dopustitev revizije niso izpolnjeni.
Sklep Kp 5/2009Vrhovno sodiščeKazenski oddelek04.05.2010kršitev kazenskega zakona - obstoj kaznivega dejanja - nasilje v družini - zakonski znaki kaznivega dejanja - spravljanje v podrejen položajSpravljanje v podrejen položaj je zakonski znak kaznivega dejanja nasilja v družini po 191. členu KZ-1 in ne le ena od njegovih izvršitvenih oblik.
VSRS sklep Cp 16/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek28.11.2016sodna poravnava - tožba za razveljavitev sodne poravnave - uveljavljanje ničnosti - podpisnik poravnave - tretja oseba - poseg v pravice tretjih - učinkovito sodno varstvo - poseg v ustavno varovane pravice - pravna praznina - ocena ustavnosti - delitev oblasti - presoja ustavnostiS tem, ko je zakonodajalec uvedel tožbo za razveljavitev sodne poravnave kot izredno pravno sredstvo, ni pa istočasno določil, da je mogoče to tožbo vložiti tudi iz ničnosti razlogov, pavice vložiti to pravno sredstvo pa tudi ni priznal osebam, ki niso podpisniki sodne poravnave, če sodna poravnava poseže v njihov pravni položaj, je po oceni Vrhovnega sodišča ob tem, da te osebe nimajo druge možnosti učinkovitega pravnega varstva, prekomerno posegel v njihov pravni položaj. Zaradi navedenega je v pravnem sistemu nastala pravna praznina, ki je sodišče ne more samo zapolniti. Zato je postopek prekinilo in vložilo zahtevo za oceno ustavnosti 392. člena ZPP oziroma pravne ureditve sodne poravnave kot celote.
Sklep II DoR 174/2013Vrhovno sodiščeCivilni oddelek03.10.2013dopuščena revizija - zastaranje - pretrganje zastaranja - vložitev tožbe - uveljavljanje premoženjskopravnega zahtevka v kazenskem postopku - vsebina tožbe - določno in konkretno opredeljen tožbeni zahtevek - bistvena kršitev določb pravdnega postopkaSodišče je revizijo dopustilo glede pravnega vprašanja, ali je bilo v konkretnem primeru z vložitvijo premoženjskopravnega zahtevka pretrgano zastaranje za prisojeno terjatev.
VSRS sklep II DoR 446/2014Vrhovno sodiščeCivilni oddelek05.03.2015predlog za dopustitev revizije - povrnitev nepremoženjske škode - duševne bolečine zaradi razžalitve dobrega imena in časti - pravična denarna odškodnina - javna oseba - relativna javna oseba - odškodninska odgovornost prokurista - zavrnitev predloga za dopustitev revizijePogoji za dopustitev revizije iz prvega odstavka 367.a člena ZPP niso podani.
Sklep II DoR 63/2011Vrhovno sodiščeCivilni oddelek22.12.2011dopuščena revizija – odstop od sodne prakse – obstoj sodne prakse – odškodnina za duševne bolečine zaradi kršitve osebnostne pravice – zavrnitev vloge za sprejem v državljanstvo - zastaranje terjatve – odgovornost države – višina odškodnineUgodeno predlogu za dopustitev revizije glede pomembnih pravnih vprašanj v zvezi s kršitvijo osebnostnih pravic.
VSRS sklep II DoR 100/2015Vrhovno sodiščeCivilni oddelek30.07.2015dopuščena revizija - preživljanje otroka - preživnina - višina preživnine - zvišanje preživnine - spremenjene okoliščine - sodna poravnava - pravnomočnost - subjektivna kumulacija tožbenih zahtevkov - vrednost spornega predmeta - navadno sosporništvo - trditveno in dokazno breme - materialno procesno vodstvo - odgovor na pritožbene navedbe - pobotanje preživninske terjatve - odpoved skupnemu premoženju - sklepčnost tožbe - pravica do izjave - zmožnosti preživninskega zavezanca - krivda za brezposelnost - odplačevanje kredita - sodba presenečenjaRevizija se dopusti glede vprašanj: (1) ali je pristop (metoda), ki sta jo uporabili sodišči pri odločitvi o zvišanju preživnine, skladna z institutom pravnomočnosti oziroma ali sta sodišči s tem, ko sta pri zvišanju preživnine upoštevali vse okoliščine, ki se jih upošteva pri vsaki določitvi preživnine, posegli v pravnomočnost sodne poravnave (pravico do sodnega varstva – prvi odstavek 23. člena Ustave) in obšli določbo ZPP, da je mogoče sodno poravnavo izpodbiti le s tožbo za razveljavitev sodne poravnave (392. člen ZPP);(2) ali je tožba za zvišanje preživnine, v kateri niso zatrjevane in vrednostno izkazane spremenjene okoliščine, sklepčna;(3) ali je pravilno stališče pritožbenega sodišča, da so bile trditve toženca glede pravne narave delne odpovedi zahtevku za povračilo vlaganj preveč posplošene in dokazno nepodprte (da torej toženec ni zadostil trditvenemu in dokaznemu bremenu iz 212. člena ZPP) ter nesklepčne oziroma ali je pritožbeno...
Sklep II DoR 93/2011Vrhovno sodiščeCivilni oddelek15.09.2011predlog za dopustitev revizije – zavrženje predloga za dopustitev revizije – nedovoljena revizija – sklep o razveljavitvi sodbe sodišča prve stopnjeSklep, s katerim sodišče druge stopnje razveljavi sodbo prve stopnje, ni sklep, s katerim je postopek pravnomočno končan. Zato zoper njega stranke ne morejo vložiti revizije (prvi odstavek 384. člena ZPP), Vrhovno sodišče pa je tudi ne more dopustiti. Konkretna in natančna opredelitev pravnega vprašanja, o katerem se pričakuje odločitev Vrhovnega sodišča, je bistvena sestavina predloga za dopustitev revizije. Predlog, ki tega ne vsebuje, je nepopoln.
Sklep II DoR 70/2014Vrhovno sodiščeCivilni oddelek17.04.2014predlog za dopustitev revizije - ara - vrnitev dvojne are - predpogodba – dolžnost sklenitve glavne pogodbe – prodaja nepremičnine - neizpolnitev predpogodbe - nepremičninski posrednik - posredniška pogodba - ara dana posredniku – zavrnitev predloga za dopustitev revizijeSodišči druge in prve stopnje sta v celoti pravilno uporabili materialno pravo in nista odstopili od siceršnje sodne prakse višjih sodišč in Vrhovnega sodišča. Po navedenem je Vrhovno sodišče zaradi neobstoja pogojev iz 367.a člena ZPP predlog zavrnilo (drugi odstavek 367.c člena ZPP).
Sklep Kp 3/2009Vrhovno sodiščeKazenski oddelek04.12.2009bistvene kršitve določb kazenskega postopka – nerazumljiv izrek - odločbe sodišča druge stopnje o pritožbi – sprememba sodbeV postopku nove razsoje ni več pravnomočne sodbe - za podlago se vzame prejšnja obtožnica ali tisti njen del, ki se nanaša na razveljavljeni del sodbe.
VSRS sklep II DoR 49/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek12.05.2016dopuščena revizija - plačilo sodne takse - domneva umika pritožbe - predlog za oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodne takse - predložitev izjave o premoženjskem stanju - nepopolna vloga - dopolnitev nepopolne vloge - dovoljenost predloga za dopustitev revizije - tožba in nasprotna tožba - vrednost spornega predmeta - povezanost tožbenih zahtevkov po tožbi in nasprotni tožbiRevizija se dopusti glede vprašanja, ali bi sodišče toženkino izjavo o premoženjskem stanju moralo obravnavati kot nepopolno vlogo in jo pozvati na dopolnitev.
Sklep II DoR 464/2012Vrhovno sodiščeCivilni oddelek06.06.2013zavarovalna pogodba - življenjsko zavarovanje – odkup zavarovalne police - pogodbe - odstopno upravičenje – ničnost pogodbenega določila – splošni zavarovalni pogojiRevizija je bila dopuščena glede vprašanja (ne)obstoja ničnosti določb tretjega in četrtega odstavka 12. člena toženkinih splošnih pogojev za življenjsko zavarovanje ŽZ-95/1.
VSRS Sklep II DoR 142/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek27.10.2016dopuščena revizija - predpogodba - glavna pogodba - razlaga pogodbe - fiksni pravni poselRevizija je bila dopuščena: - v smeri preizkusa materialnopravne pravilnosti pravnomočne presoje, da sporni pravni posel ni (bil) fiksne narave; - glede pravnega vprašanja, ali je (bil) sporni pravni posel predpogodba ali že glavna, prodajna pogodba.
VSRS Sklep II DoR 238/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek15.09.2016dopuščena revizija - preživljanje otroka - zmožnosti preživninskega zavezanca - znižanje preživnine - dovoljenost predloga za dopustitev revizije - vrednost spornega predmeta - preživninska terjatev - zavrženje predloga za dopustitev revizijeRevizija je bila dopuščena v smeri preizkusa materialnopravne in procesne pravilnosti odločitve sodišča druge stopnje o zvišanju na prvi stopnji sojenja določene (znižane) preživnine.
VSRS Sklep Cp 8/2017Vrhovno sodiščeCivilni oddelek05.10.2017priznanje tuje sodne odločbe - pravica do sodelovanja v postopku - načelo kontradiktornosti - zavrnitev dokaznih predlogov - pomanjkanje razlogov - absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka - overitev sodne odločbe - pogodba o pravni pomoči med Slovenijo in Bosno in HercegovinoSodišče vsakega dokaznega predloga ni dolžno izvesti, svojo odločitev pa mora obrazložiti. Že zato, da se predlagatelj z razlogi za zavrnitev seznani in jim lahko nasprotuje s pravnimi sredstvi.
VSRS sklep II DoR 7/2015Vrhovno sodiščeCivilni oddelek23.04.2015dopuščena revizija - pomanjkljiv izrek sodbe sodišča prve stopnje - odločitev o celotnem tožbenem zahtevku - dopolnilna sodba - pritožba - pritožba kot predlog za dopolnitev sodbeRevizija se dopusti glede pravnega vprašanja pravilnosti zavrnitve tožničine pritožbe v delu, ki se nanaša na manjkajoči del izreka prvostopenjske sodbe o nasprotni tožbi.
Sklep II DoR 74/2014Vrhovno sodiščeCivilni oddelek12.06.2014dopuščena revizija - lastninjenje - družbena lastnina - kmetijska zemljišča - pravica uporabe - lovska družina - pridobitev lastninske pravice na nepremičnini - odplačna pridobitev lastninske praviceRevizija je bila dopuščena glede vprašanja, ali je pri kmetijskih zemljiščih in gozdovih, ki so jih lovske organizacije pridobile od oseb, ki so imele na teh zemljiščih lastninsko pravico, imel zemljiškoknjižni vpis pravice uporabe za posledico, da so ta zemljišča postala družbena lastnina (ali prešla v družbeno lastnino).
Sklep II DoR 262/2009Vrhovno sodiščeCivilni oddelek11.03.2010dopustitev revizije – pogodba prenosu trajne vloge delavca na družbo - oškodovanje družbenega premoženja -Revizijsko sodišče je ocenilo, da v izreku opredeljeno pravno vprašanje presega okvire ZLPP, ki je z izjemo posameznih določb že prenehal veljati, in je kot tako pomembno za zagotovitev pravne varnosti, enotne uporabe prava in za razvoj prava preko sodne prakse.
VSRS sklep II DoR 318/2014Vrhovno sodiščeCivilni oddelek26.11.2014predlog za dopustitev revizije - povrnitev nepremoženjske škode - posredni oškodovanci - duševne bolečine zaradi smrti bližnjega - trajnejša življenjska skupnost - obstoj sodne prakse - zavrnitev predloga za dopustitev revizijeKer niso izpolnjeni pogoji, ki jih za dopustitev revizije določa 367.a člen ZPP, je Vrhovno sodišče tožnikov predlog za dopustitev revizije zavrnilo.
VSRS sklep II DoR 171/2015Vrhovno sodiščeCivilni oddelek27.08.2015predlog za dopustitev revizije - povrnitev škode - upravljanje večstanovanjske stavbe - odgovornost upravnika - opredelitev pomembnega pravnega vprašanja - zavrnitev predloga za dopustitev revizijeTožnika zatrjevanih kršitev postopka nista opisala natančno in konkretno, okoliščine, ki pa sta jih navedla v predlogu za dopustitev revizije pa ne izkazujejo pravne pomembnosti izpostavljenih pravnih vprašanj, ki se nanašajo na zmotno uporabo 178., 179. člena OZ, 118. člena SPZ in 17., 30. in 50. člena SZ-1. Vrhovno sodišče je tako ocenilo, da pogoji iz 367.a člena ZPP niso izpolnjeni, zato je predlog za dopustitev revizije zavrnilo.

Izberi vse|Izvozi izbrane