<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Upravni oddelek

Sklep VI Ips 1/2006
ECLI:SI:VSRS:2008:VI.IPS.1.2006

Evidenčna številka:VS1010477
Datum odločbe:01.10.2008
Področje:UPRAVNI SPOR
Institut:obnova sodnega postopka - obnovitveni razlog

Jedro

Odločilna dejstva je pritožbeno sodišče ugotovilo na podlagi podatkov in listin v spisu, pri odločitvi pa je upoštevalo trditve, ki jih je postavila sama tožeča stranka. Nestrinjanje z dokazno oceno sodišča pa ni obnovitveni razlog. Zato obnovitvenega razloga po 1. točki 1. odstavka 85. člena ZUS (sedaj 1. točka 1. odstavka 96. člena ZUS-1) stranka ne more utemeljevati. S pavšalnim sklicevanjem na obnovitvena razloga iz 3. in 7. točke 1. odstavka 85. člena ZUS, brez ustrezne trditvene podlage, pa predlagatelj tudi ni izkazal verjetnosti obstoja navedenih obnovitvenih razlogov. Obnovitveni razlog po 9. točki 85. člena ZUS (sedaj 9. točki 96. člena ZUS-1) lahko uveljavlja le prizadeta oseba (3. alinea 16. člena ZUS-1), ki bi morala biti udeležena v postopku, pa ji sodišče tega ni omogočilo. Predlagatelj tega obnovitvenega razloga ne more uveljavljati, saj je bil v prvotnem postopku tožnik.

Izrek

Predlog za obnovo postopka se zavrže.

Obrazložitev

Vrhovno sodišče je s sodbo, opr. št. I Up 360/2002-4 z dne 7.12.2005, na podlagi 1. točke 2. odstavka 77. člena Zakona o upravnem sporu (ZUS, Uradni list RS, št. 50/97 in 70/2000) ugodilo pritožbi tožene stranke proti sodbi sodišča prve stopnje, opr. št. U 208/99-12 z dne 13.1.2002, ki je tožbi ugodilo in odpravilo odločbo tožene stranke z dne 26.1.1999, ter ji zadevo vrnilo v ponoven postopek. Pritožbeno sodišče je ugotovilo, da je sodišče prve stopnje zmotno presodilo listine in da akt, ki ga je tožeča stranka predložila zahtevi za vpis sprememb temeljnega akta in zastopnika društva, ni bil sprejet v skladu z njenim statutom.

Tožeča stranka je vložila predlog za obnovo postopka na pritožbeni stopnji pred vrhovnim sodiščem, zato se sodišče pri povzemanju njenih navedb omejuje le na tiste, ki se nanašajo na ta postopek.

V predlogu za obnovo postopka tožeča stranka izpostavlja predvsem trditev, da za izpodbijano sodbo niso bili izpolnjeni pogoji iz 2. odstavka 72. člena ZUS. Uveljavlja obnovitvene razloge iz 1., 2., 3., 7. in 9. točke 1. odstavka 85. člena ZUS. Obnovitveni razlog po 1. točki 1. odstavka 85. člena ZUS utemeljuje s trditvijo, da sodišče ni uporabilo znanih dejstev, ki bi, če bi bila zakonito uporabljena, v dosedanjem postopku pripeljala do drugačne odločitve. Obnovitveni razlog po 2. točki 1. odstavka 85. člena ZUS predlagatelj utemeljuje s trditvijo, da je bila pravočasnost pritožbe tožene stranke zoper prvostopno sodbo prirejena in da se sodišče nedokazano sklicuje na poštni žig. S tem smiselno zatrjuje, da je pritožbeno sodišče odločalo o nepravočasno vloženi pritožbi. Nadaljnji obnovitveni razlog tožeča stranka uveljavlja s trditvijo, da ji ni bila dana možnost udeležbe na neobhodno potrebni glavni obravnavi in da sta tako prvo kakor tudi drugostopno sodišče protizakonito brez kontradiktornega postopka in razčiščevanja predhodnih vprašanj odločala v nasprotju z določbami ZUS.

Predlog za obnovo postopka je sodišče zavrglo iz naslednjih razlogov:

V skladu z določbo v 1. odstavka 107. člena Zakona o upravnem sporu (ZUS-1, Uradni list RS, št. 105/06 in 26/07 – sklep US), ki je pričel veljati 1.1.2007, se glede pravnih sredstev zoper izdane odločbe sodišča uporabljajo določbe tega zakona, če ni s posebnim predpisom drugače določeno. Zato je vrhovno sodišče pri obravnavanju predloga za obnovo postopka uporabilo določbe ZUS-1, ki pa so identične z določbami prej veljavnega ZUS.

Obnova postopka je izredno pravno sredstvo katerega značilnost je tudi, da sodišče na obstoj nobenega od v zakonu predvidenih (in izčrpno naštetih) obnovitvenih razlogov ne pazi po uradni dolžnosti. Predlog za obnovo postopka, ki je vložen iz drugih razlogov, kot so navedeni v ZUS-1, ni dovoljen. To pomeni, da se njegova utemeljenost presoja izključno na podlagi predlagateljevih navedb, s katerimi jasno in razločno utemeljuje obnovitvene razloge, na katere opira svoj predlog. Sodišče je strogo vezano na predlagateljevo obrazložitev uveljavljenih obnovitvenih razlogov.

Obnovitvenega razloga po 1. točki 1. odstavka 85. člena ZUS (sedaj 1. točka 1. odstavka 96. člena ZUS-1) stranka ne more utemeljevati s pavšalno trditvijo, da sodišče ni uporabilo znanih dejstev, ki bi, če bi bila uporabljena v dosedanjem postopku, lahko povzročila zanjo ugodnejšo rešitev. Odločilna dejstva je pritožbeno sodišče ugotovilo na podlagi podatkov in listin v spisu, pri odločitvi pa je upoštevalo trditve, ki jih je postavila sama tožeča stranka. Nestrinjanje z dokazno oceno sodišča, pa ni obnovitveni razlog.

Obnovitveni razlog po 2. točki 1. odstavka 85. člena ZUS (sedaj 2. točka 1. odstavka 96. člena ZUS-1) je podan, če se odločba opira na ponarejeno ali prirejeno listino ali na krivo izpovedbo priče, izvedenca ali stranke pri zasliševanju pred sodiščem. Ta obnovitveni razlog (v katerega vključuje tudi obnovitvena razloga po 3. in 7. točki 1. odstavka 85. člena ZUS), predlagatelj utemeljuje s trditvijo, da se sodba opira na ponarejeno (falsificirano) kopijo tožniku namenjene pritožbe tožeče stranke. Na to okoliščino se je predlagatelj skliceval že v pritožbi zoper prvostopno sodbo in je zatrjeval, da je bila pritožba tožene stranke prepozna in ugotovitev pravočasnosti ponarejena. Pritožbeno sodišče je na njegovo trditev odgovorilo in je zaradi tega ne more ponovno uveljavljati kot razlog za obnovo postopka. S pavšalnim sklicevanjem na obnovitvena razloga iz 3. in 7. točke 1. odstavka 85. člena ZUS, brez ustrezne trditvene podlage, pa predlagatelj tudi ni izkazal verjetnosti obstoja navedenih obnovitvenih razlogov.

Obnovitveni razlog po 9. točki 85. člena ZUS (sedaj 9. točki 96. člena ZUS-1) lahko uveljavlja le prizadeta oseba (3. alinea 16. člena ZUS-1), ki bi morala biti udeležena v postopku, pa ji sodišče tega ni omogočilo. To pomeni, da ima to pravno sredstvo na razpolago le oseba, ki bi ji moralo sodišče priznati položaj stranke v postopku, in ji zaradi varstva njenih pravic in pravnih koristi omogočiti sodelovanje. Predlagatelj zato tega obnovitvenega razloga ne more uveljavljati, saj je bil v prvotnem postopku tožnik.

Ker predlagatelj ni verjetno izkazal obnovitvenih razlogov po 1., 2., 3. in 7. točki 96. člena ZUS-1, uveljavljani obnovitveni razlog po 9. točki 96. člena ZUS-1 pa je nedopusten, je vrhovno sodišče v skladu z določbo 1. odstavka 100. člena ZUS-1, predlog za obnovo pritožbenega postopka zavrglo.


Zveza:

ZUS člen 85, 85/1-1, 85/1-2, 85/1-3, 85/1-7, 85/1-9.ZUS-1 člen 96, 96/1-1, 96/1-2, 96/1-9, 16, 16/1-3.
Datum zadnje spremembe:
22.08.2009

Opombe:

P2RvYy0xMjA2Ng==