<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Delovno-socialni oddelek

VSRS sodba VIII Ips 310/2015
ECLI:SI:VSRS:2016:VIII.IPS.310.2015

Evidenčna številka:VS3006871
Datum odločbe:09.02.2016
Opravilna številka II.stopnje:VDSS Psp 265/2015
Senat:mag. Ivan Robnik (preds.), Borut Vukovič (poroč.), mag. Marijan Debelak, dr. Mateja Končina Peternel, Marjana Lubinič
Področje:SOCIALNO VARSTVO
Institut:denarna socialna pomoč - vračilo prejete pomoči - razveljavitev odločbe - izredno pravno sredstvo - vračilo neupravičeno prejete denarne socialne pomoči

Jedro

Določba 46. člena ZSVarPre temelji na pooblastilu iz 158. člena URS o tem, da je pravna razmerja, urejena s pravnomočno odločbo državnega organa, mogoče odpraviti, razveljaviti ali spremeniti le v primerih, in po postopku, določenih z zakonom.

Določba 46. člena ZSVarPre je v razmerju do določb ZUP o izrednih pravnih sredstvih specialna in v celoti zadošča, da pristojni organ (v konkretnem primeru CSD) lahko odpravi ali razveljavi svojo prejšnjo odločbo o priznanju pravice do denarne socialne pomoči, če je upravičenec za isto obdobje prejemal lastne dohodke, ki presegajo odobreno denarno socialno pomoč in da z novo odločbo odloči o upravičenosti do denarne socialne pomoči za navedeno obdobje. Za odpravo oziroma razveljavitev prejšnje odločbe in izdajo nove CSD zato ni potreboval še dodatne pravne podlage v določbah ZUP o izrednih pravnih sredstvih.

Izrek

Reviziji se delno ugodi in se izpodbijana sodba sodišča druge stopnje delno spremeni tako, da se delno ugodi pritožbi tožene stranke in se sodba sodišča prve stopnje delno spremeni, tako da se zavrne tožnikov zahtevek za odpravo odločbe tožene stranke opr. št. 12300-440/2013/2 z dne 15. 4. 2014 in odločbe CSD A. opr. št. 1231-2065/2012/1 z dne 26. 11. 2012.

II. V preostalem se revizija zavrne in se v nespremenjenem delu (zavrnitev pritožbe zoper odločitev sodišča prve stopnje o odpravi odločbe tožene stranke 12300-438/2013/2 z dne 15. 4. 2014 in odpravi odločbe CSD A. opr. št. 1231-118/2011/1 z dne 21. 11. 2012) potrdi sodba sodišča druge stopnje.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je odpravilo odločbi tožene stranke opr. št. 12300-438/2013/2 in opr. št. 12300-440/2013/2 oboje z dne 15. 4. 2014 in odločbo Centra za socialno delo A. opr. št. 1231-118/2011/1 z dne 21. 11. 2012, v odločbi Centra za socialno delo A. (v nadaljevanju CSD) opr. št. 1231-2065/2012/1 z dne 26. 11. 2012 je datum 1. 7. 2012 nadomestilo z datumom 26. 11. 2012, odločitev o vračilu neupravičeno prejetih sredstev pa je spremenilo tako, da je tožniku naložilo, da na račun tožene stranke v roku 30 dni od pravnomočnosti sodbe povrne neupravičeno prejeta sredstva za del novembra 2012 v višini 43,33 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od poteka paricijskega roka. Odločilo je, da odločba CSD z dne 26. 11. 2012 v drugem, četrtem, petem in šestem odstavku ostane nespremenjena. Odločitev je utemeljilo s tem, da je CSD z izpodbijanima odločbama o denarni socialni pomoči, pravici do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje in pravici do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvene storitve, za nazaj nezakonito posegel v pravnomočno priznano pravico, ki je veljala do 31. 12. 2012. CSD je z odločbo z dne 26. 11. 2012 razveljavil svojo odločbo z dne 22. 6. 2012, pri tem pa napačno odločil da razveljavitev velja od 1. 7. 2012. Razveljavitev lahko učinkuje samo za naprej, pravni učinki, ki so nastali iz prejšnje odločbe pa ostanejo v veljavi do dneva razveljavitve. Odločba CSD z dne 21. 11. 2012 je nezakonita, ker posega v pravice tožnika za nazaj. Odločbe CSD, izdane v rednem postopku, lahko učinkujejo le za naprej (ex nunc), torej od dneva izdaje. Zato tožnik preplačilo dolguje samo za obdobje od 26. 11. 2012 do 30. 11. 2012 (torej za čas po izdaji izpodbijane odločbe centra za socialno delo.

2. Sodišče druge stopnje je pritožbo tožene stranke zavrnilo in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje. Postavilo se je na stališče, da se odločba o že priznani pravici sicer lahko odpravi na podlagi 46. člena Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre, Ur. l. RS, št. 61/2010 s spremembami), če upravičenec po izdaji odločbe prejme lasten dohodek za isto obdobje, za katerega mu je bila dodeljena denarna socialna pomoč, vendar ne mimo določb Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP, Ur. l. RS, št. 80/1999 s spremembami) o izrednih pravnih sredstvih. Iz nobenega izmed izpodbijanih upravnih aktov, izdanih sicer po uradni dolžnosti ne izhaja, da bi bile uporabljene določbe ZUP o izrednih pravnih sredstvih.

3. Zoper pravnomočno odločbo sodišča druge stopnje je tožena stranka vložila revizijo zaradi zmotne uporabe materialnega prava. Navaja, da ZSVarPre zaradi posebne narave socialnih prejemkov in prava socialne varnosti nasploh določena postopkovna pravila ureja drugače kot ZUP. Tako je v 46. členu ZSVarPre določeno, da CSD v roku treh let po dokončnosti odločbe, po uradni dolžnosti začne postopek ugotavljanja upravičenosti do denarne socialne pomoči, če upravičenec po izdaji odločbe prejme lastni dohodek za isto obdobje, kot mu je bila denarna socialna pomoč dodeljena. Obenem je v tretjem odstavku istega člena določeno, da pristojni organ odpravi ali razveljavi odločbo, s katero je bila denarna socialna pomoč dodeljena in o upravičenosti do denarne socialne pomoči za to obdobje odloči z novo odločbo. Navedeno pomeni, da je bilo v pravnomočno pravno razmerje poseženo na podlagi zakona, in sicer na podlagi določb ZSVarPre, ki je glede pravice do denarne socialne pomoči specialni zakon, na uporabo katerega je sodišče vezano po uradni dolžnosti. Če bi veljala razlaga sodišča druge stopnje bi morala tožena stranka v vsakem primeru, ko upravičenec do denarne socialne pomoči prejme lastna sredstva za obdobje v katerem je prejemal denarno socialno pomoč, odločiti z uporabo izrednih pravnih sredstev, kot jih določa ZUP, in ne na podlagi 46. člena ZSVarPre. To bi bilo v nasprotju z namenom 46. člena ZSVarPre. Prostispisna je ugotovitev sodišča druge stopnje, da iz odločb CSD izdanih po uradni dolžnosti ni razvidno, da bi bile izdane na podlagi uporabe 45. ali 46. člena ZSVarPre. Sodišče bi moralo ugotoviti, da je tožnik od 19. 4. 2011 upravičen do sorazmernega dela pokojnine, ki je višja od denarne socialne pomoči, ki bi tožniku pripadala na podlagi določb ZSVarPre, zato tožnik od 1. 5. 2012 dalje ni upravičen do denarne socialne pomoči in je prejeto denarno socialno pomoč dolžan vrniti.

4. Tožnik je odgovoril na revizijo, vendar Vrhovno sodišče revizije ni moglo upoštevati, saj je tožnik ni vložil po odvetniku, obenem pa tudi ni izkazano, da bi tožnik imel opravljen pravniški državni izpit. V skladu s tretjim odstavkom 86. člena ZPP v postopku z izrednimi pravnimi sredstvi stranka lahko opravlja pravdna dejanja samo po pooblaščencu, ki je odvetnik, v skladu s četrtim odstavkom 86. člena ZPP pa ta določba ne velja v primerih, če ima stranka ali njen zakoniti zastopnik opravljen pravniški državni izpit.

5. Revizija je delno utemeljena.

6. Revizija je izredno pravno sredstvo zoper pravnomočno sodbo, izdano na drugi stopnji (prvi odstavek 367. člena ZPP). Na podlagi prvega odstavka 371. člena ZPP revizijsko sodišče preizkusi izpodbijano sodbo samo v tistem delu, v katerem se izpodbija z revizijo, in v mejah razlogov, ki so v njej navedeni. Pri tem je vezano na dejanske ugotovitve, ki so bile podlaga za izpodbijano sodbo, saj zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja revizije ni mogoče vložiti (tretji odstavek 370. člena ZPP).

7. Bistveno pravno vprašanje v tem sporu je ali je CSD v določbi 46. člena ZSVarPre imel pravno podlago, da od tožnika zahteva vračilo prejete denarne socialne pomoči, ker je za isto obdobje prejel invalidsko pokojnino, ki je presegala odobreno socialno pomoč ali pa bi to lahko storil le ob uporabi izrednih pravnih sredstev po ZUP. V času izdaje izpodbijanih upravnih odločb veljavni 46. člen ZSVarPre je določal, da pristojni organ (to je CSD) lahko v roku treh let po dokončnosti odločbe o upravičenosti do denarne socialne pomoči po uradni dolžnosti začne postopek ugotavljanja upravičenosti do denarne socialne pomoči tudi, če upravičenec po izdaji odločbe prejme lasten dohodek za isto obdobje, kot mu je bila denarna socialna pomoč dodeljena. Tretji odstavek istega člena je določal, da pristojni organ odpravi odločbo, s katero je bila denarna socialna pomoč dodeljena in o upravičenosti do denarne socialne pomoči za to obdobje odloči z novo odločbo. V tem primeru se šteje, da ima upravičenec lastni dohodek v višini sorazmernega dela dohodka, ki ga je prejel v tem obdobju, glede na število mesecev, za katere je prejel dohodek.

8. Vračilo neupravičeno prejete denarne socialne pomoči je urejal 48. člen ZSVarPre. Tako je prvi odstavek 48. člena ZSVarPre določal, da je denarna socialna pomoč, ki jo je upravičenec prejel na podlagi odločbe CSD, ki je bila na podlagi 45. in 46. člena tega zakona ali na podlagi določb zakona, ko ureja splošni upravni postopek odpravljena ali razveljavljena, v višini razlike med prejeto denarno socialno pomočjo in socialno denarno pomočjo do katere je upravičen na podlagi odločbe, izdane v postopku odprave oziroma razveljavitve, neupravičeno prejeta denarna socialna pomoč in jo je upravičenec dolžan vrniti (1). Drugi odstavek istega člena določa, da CSD odloči o vračilu neupravičeno prejete denarne socialne pomoči v primeru odprave ali razveljavitve odločbe iz prejšnjega odstavka v istem postopku.

9. Revizija ima sicer prav, ko opozarja na zmotno stališče sodišča druge stopnje, da iz upravnih aktov, izdanih po uradni dolžnosti, ne izhaja, da bi bili izdani na podlagi 45. ali 46. člena ZSVarPre. Iz obrazložitve odločbe CSD A. z dne 26. 11. 2012 (odločbe z dne 21. 11. 2012 niti ni v spisu), namreč izhaja, da je bila izdana na podlagi 46. člena ZSVarPre.

10. Prav tako je pravilno stališče revizije, da je določbo 46. člena in 48. člena ZSVarPre potrebno obravnavati kot specialno določbo napram določbam ZUP o izrednih pravnih sredstvih. V 46. členu ZSVarPre je predviden poseben primer, ko pristojni organ lahko po uradni dolžnosti poseže v že pravnomočno odločbo o upravičenosti do denarne socialne pomoči in to izven rokov in primerov, ki so sicer predvideni za izredna pravna sredstva v ZUP. Tako pristojni organ lahko v roku treh let po dokončnosti odločbe o upravičenosti do denarne socialne pomoči in ves čas prejemanja trajne denarne socialne pomoči po uradni dolžnosti začne postopek za ugotavljanje upravičenosti do denarne socialne pomoči, če upravičenec po izdaji odločbe prejme lasten dohodek za isto obdobje, kot mu je bila denarna socialna pomoč dodeljena. V takšnem primeru pristojni organ lahko odpravi ali razveljavi odločbo, s katero je bila denarna socialna pomoč dodeljena in o upravičenosti do denarne socialne pomoči za to obdobje odloči z novo odločbo, ker je CSD storil z odločbo z dne 26. 11. 2012, ko je bil potrjena z odločbo tožene stranke z dne 15. 4. 2014.

11. Tudi prvi odstavek 48. člena ZSVarPre izrecno predvideva, da je odločba CSD o denarni socialni pomoči lahko odpravljena ali razveljavljena tako na podlagi 45. in 46. člena ZSVarPre kot na podlagi določb zakona, ki ureja splošni upravni postopek, kar še dodatno potrjuje zmotnost stališča sodišča druge stopnje, da je to možno le na podlagi izrednih pravnih sredstev po ZUP.

12. Določba 46. člena ZSVarPre temelji na pooblastilu iz 158. člena Ustave Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 33/91-I s spremembami) o tem, da je pravna razmerja, urejena s pravnomočno odločbo državnega organa, mogoče odpraviti, razveljaviti ali spremeniti le v primerih, in po postopku, določenih z zakonom. Res je sicer, da največ izrednih pravnih sredstev, ki omogočijo poseg v pravnomočne odločbe državnih organov, predvideva ZUP (obnova postopka, sprememba ali odprava odločbe v zvezi z upravnim sporom, odprava in razveljavitev odločbe po nadzorstveni pravici, izredna razveljavitev, ničnost odločbe). Vendar pa dodatna pravna sredstva, ki omogočajo poseg v pravnomočno upravno odločbo poznajo tudi drugi zakoni (revizija po ZPIZ-2, posebni primeri odprave razveljavitve in spremembe odločbe po ZDoh-2). Kot tak zakon, ki posebej ureja odpravo oz. razveljavitev pravnomočne upravne odločbe, pa je potrebno obravnavati tudi določbo 46. člena ZSVarPre.

13. Zmotno je stališče pritožbenega sodišča, da bi CSD moral hkrati uporabiti določbe 46. člena ZSVarPre (očitno kot materialnopravni predpis) in določbe ZUP o izrednih pravnih sredstvih (kot procesni predpis). Določba 46. člena ZSVarPre je v razmerju do določb ZUP o izrednih pravnih sredstvih specialna in v celoti zadošča, da pristojni organ (v konkretnem primeru CSD) lahko odpravi ali razveljavi svojo prejšnjo odločbo o priznanju pravice do denarne socialne pomoči, če je upravičenec za isto obdobje prejemal lastne dohodke, ki presegajo odobreno denarno socialno pomoč in da z novo odločbo odloči o upravičenosti do denarne socialne pomoči za navedeno obdobje. Za odpravo oziroma razveljavitev prejšnje odločbe in izdajo nove CSD zato ni potreboval še dodatne pravne podlage v določbah ZUP o izrednih pravnih sredstvih.

14. Zgolj zato, ker je v odločbi z dne 26. 11. 2012 uporabljen izraz razveljavitev namesto odprava ni možno šteti, da je ta odločba nezakonita in da jo je zato potrebno odpraviti. Iz celotnega izreka odločbe z dne 26. 11. 2012 je razvidno da ta učinkuje za nazaj, to je za čas, za katerega so bile tožniku z odločbo CSD z dne 22. 6. 2012 priznane pravice do denarne socialne pomoči, do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje in do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev. Vse te pravice so bile z navedeno odločbo z dne 22. 6. 2012 tožniku priznane za čas od 1. 7. 2012 do 31. 12. 2012. Drugi odstavek 48. člena ZSVarPre predvideva odločitev o vračilu neupravičeno prejete denarne socialne pomoči tako v primeru odprave kot v primeru razveljavitve odločbe. Odločitev centra za socialno delo, da v priznavanje pravice poseže za nazaj, je razvidna iz odločitve, da se odločba o dodelitvi denarne socialne pomoči razveljavi z dnem 1. 7. 2012, to je z dnem, od katerega je bila tožniku priznana pravica do denarne socialne pomoči in iz odločitve, da je tožnik dolžan vrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva.

15. Glede na vse navedeno je revizijsko sodišče na podlagi prvega odstavka 380. člena ZPP reviziji delno ugodilo in izpodbijano sodbo delno spremenilo tako, da je delno ugodilo pritožbi tožene stranke in sodbo sodišča prve stopnje delno spremenilo tako, da se zavrne zahtevek za odpravo odločbe tožene stranke opr. št. 12300-440/2013/2 z dne 15. 4. 2014 in odločbe CSD A. opr. št. 1231-2065/2012/1 z dne 26. 11. 2012.

16. Na podlagi 378. člena ZPP je Vrhovno sodišče v preostalem revizijo zavrnilo in potrdilo tisti del izpodbijane sodbe sodišča druge stopnje, s katerim je bila zavrnjena pritožba zoper odločitev sodišča prve stopnje o odpravi odločbe tožene stranke 12300-438/2013/2 z dne 15. 4. 2014 in odločbe CSD A. opr. št. 1231-118/2011/1 z dne 21. 11. 2012.

17. V postopku ni bilo ugotovljeno, da bi bila odločba CSD z dne 21. 11. 2012 izdana v okviru pooblastila iz 46. člena ZSVarPre. Tožena stranka te odločbe tudi ni predložila, zato je njena vsebina razvidna le iz povzetkov odločitve v odločbi tožene stranke z dne 15. 4. 2014. Iz tega povzetka ni razvidno, da bi bila z odločbo CSD z dne 21. 11. 2012 razveljavljena ali odpravljena kakšna prej izdana odločba istega organa. Prav tako ni izkazano, da bi tožnik sploh prejemal denarno socialno pomoč pred 1. 7. 2012, saj se v spisu nahaja izključno odločba o priznanje te pravice od 1. 7. 2012. Glede na to, da v postopku pred sodiščem ni bilo dokazano, da bi bila odločba CSD z dne 21. 11. 2012 izdana na podlagi 46. člena ZSVarPre je sodišče prve stopnje utemeljeno zavrnilo tožnikov zahtevek za odpravo odločbe, s katero je bilo tožniku naloženo, da vrne neupravičeno prejeta sredstva za maj in junij 2012, saj ni bilo dokazano, da je bila z njo hkrati razveljavljena ali odpravljena kakšna pred tem izdana odločba CSD.

---.---

Op. št. (1): Enako določa prvi odstavek 44. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS, Ur. l. RS 62/2010 s spremembami).


Zveza:

ZSVarPre člen 46, 48, 48/2.
Datum zadnje spremembe:
26.08.2016

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExMzk2ODA3