<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Delovno-socialni oddelek

VSRS Sodba VIII Ips 8/2018
ECLI:SI:VSRS:2018:VIII.IPS.8.2018

Evidenčna številka:VS00015538
Datum odločbe:12.09.2018
Opravilna številka II.stopnje:Sodba VDSS Psp 368/2017
Datum odločbe II.stopnje:12.10.2017
Senat:mag. Marijan Debelak (preds.), mag. Irena Žagar (poroč.), Karmen Iglič Stroligo, Marjana Lubinič, Borut Vukovič
Področje:POKOJNINSKO ZAVAROVANJE
Institut:ponovna odmera pokojnine - notranji odkup delnic - odločba Ustavnega sodišča - pravnomočnost - nova odločba - učinek za naprej

Jedro

Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-239/14 in Up-1169/12 z dne 26. 3. 2015 v zvezi s ponovno odmero pokojnine izrecno določilo uporabo izrednega pravnega sredstva razveljavitve ali spremembe dokončne odločbe iz prvega odstavka 183. člena ZPIZ-2, s katerim nepravilne odločitve oz. njenih pravnih posledic, ki so že nastale, ni mogoče odpraviti za nazaj, temveč se lahko le za naprej vzpostavi zakonito stanje. Poleg tega Ustavna odločba v 5. točki tudi jasno določa časovni učinek odločbe o ponovni odmeri, ki jo izda toženka tako, da nova odločba v vseh primerih učinkuje zgolj za naprej (od zahteve oz. od po uradni dolžnosti izdane odločbe dalje), in ne za nazaj.

Izrek

Revizija se zavrne.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je zavrnilo zahtevek tožnika, da se odpravita odločbi toženke z dne 15. 4. 2016 in z dne 15. 12. 2015 ter da je toženka dolžna tožniku odmeriti in povrniti razliko med že izplačanimi zneski starostne pokojnine in pripadajočimi zneski na novo odmerjene pokojnine, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

2. Sodišče druge stopnje je tožnikovo pritožbo zavrnilo in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje.

3. Zoper pravnomočno sodbo sodišča druge stopnje je tožnik vložil revizijo zaradi zmotne uporabe materialnega prava. Navaja, da o odmeri starostne pokojnine od pokojninske osnove, ki jo predstavljajo deli plače, s katerimi so bile vplačane delnice za notranji odkup, še ni bilo odločeno za obdobje do 30. 6. 2015, zato je upravičen do odmere in izplačila razlike v pokojnini, in to ne glede na pravnomočnost odločbe o priznanju pravice do starostne pokojnine z dne 25. 4. 2005. Materialna pravnomočnost lahko obsega samo tiste plače, ki so bile upoštevane pri izračunu pokojninske osnove ali pa so bile izločene po predpisanem postopku, ne pa tisti del plače, ki pri izračunu ni bil upoštevan. Načelo pravnomočnosti in retroaktivnosti nista absolutni načeli. Še zlasti bi to moralo veljati v konkretnem primeru, ko je bila izkazana očitna kršitev njegovih pravic z nezakonitim ravnanjem in uporabo protiustavnih določil. Navedenega ne spremeni odločba Ustavnega sodišča z dne 26. 3. 2015, saj Ustavno sodišče ni izključilo možnosti uveljavitve zahtevkov za izplačilo razlike v pokojnini za nazaj. Določbo 183. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 96/2012 s spremembami, v nadaljevanju ZPIZ-2) bi bilo pravilno interpretirati in uporabiti le v povezavi z določilom 4. člena ZPIZ-2, ki določa, da so pravice iz obveznega zavarovanja neodtuljive pravice. V nasprotnem primeru je podana kršitev ustavno varovane pravice do socialne varnosti in pravice do zasebne lastnine, gre pa tudi za nedopusten poseg v načelo pravne in socialne države in zaupanja v pravo. Tožnik je upravičeno zaupal toženki, da je v letu 2005 pri odmeri pokojnine upoštevala vse plače, tudi plače, namenjene za notranji odkup. Glede na zapletenost izračunov je neživljenjsko pričakovati, da bi kot laik lahko napako razbral sam iz k odločbi priloženih obrazcev. Breme očitno nezakonitega ravnanja toženke zato ni mogoče naložiti tožniku. Poleg tega je toženka v primerih, ko so se zavarovanci na odločbo pritožili, zahtevke kategorično zavračala, s sklicevanjem na pravnomočnost prvotnih določb, saj ZPIZ-1 ni več urejal izrednega pravnega sredstva razveljavitve ali spremembe dokončne odločbe. Zavarovanci so morali odločanje o svoji pravici do ponovne odmere pripeljati vse do Ustavnega sodišča, ki je z novo odločbo z dne 26. 3. 2015 ugotovilo protiustavnost, a glede na interpretacijo, ki jo zasledujejo sodišča, ponovno v škodo zavarovancem. Meni, da ima pravico do pravilne odmere pokojnine vse od upokojitve dalje. Prispevki so bili plačani, toženka pa je prejeto obdržala, kar pomeni, da bo na ta račun za vsa leta nazaj obogatena. Odločba iz leta 2005 prav tako ni bila obrazložena, saj v njej ni bilo navedeno, da toženka dela plač, namenjenim za notranji odkup, ni upoštevala. Neutemeljeno je tudi sklicevanje na 183. člen ZPIZ-2, saj v času veljavnosti ZPIZ-1 tožnik ni mogel sprožiti postopka po tem členu. Vprašljiva je tudi ustavnost tega določila, ki določa učinkovanje na novo izdane odločbe samo z učinkom za naprej, pri tako očitnih kršitvah in ugotovljenih protiustavnostih uporabljenih določil.

4. Revizija ni utemeljena.

5. Na podlagi prvega odstavka 371. člena Zakona o pravdnem postopku (Ur. l. RS, št. 26/99 in naslednji, v nadaljevanju ZPP) revizijsko sodišče preizkusi izpodbijano sodbo samo v tistem delu, v katerem se izpodbija z revizijo, in v mejah razlogov, ki so v njej navedeni.

6. Iz dejanskih ugotovitev, na katere je revizijsko sodišče vezano (tretji odstavek 370. člena ZPP), izhaja, da je bila tožniku z odločbo z dne 25. 4. 2005 priznana pravica do starostne pokojnine v znesku 250.218,79 SIT, od 27. 2. 2005 dalje. Toženka pri izračunu pokojninske osnove ni upoštevala dela plač, s katerim so bile vplačane delnice za notranji odkup pri tožnikovemu delodajalcu A. Tožnik se zoper odločbo ni pritožil, zato je postala pravnomočna.

7. Toženka je na podlagi odločbe Ustavnega sodišča RS št. U-I-239/14 in Up-1169/12 z dne 26. 3. 2015 po uradni dolžnosti začela postopek ponovne odmere starostne pokojnine. Dne 6. 6. 2015 je izdala odločbo, s katero je pri določitvi pokojninske osnove upoštevala tudi del plače, s katerim so bile vplačane delnice za notranji odkup, ter odločila, da se tožniku novo odmerjena pokojnina izplačuje od 1. 7. 2015. Tožnik se zoper odločbo ni pritožil, temveč je 2. 12. 2015 podal predlog za ponovno odmero pokojnine tudi za čas od upokojitve dalje, to je od 27. 2. 2005 do 30. 6. 2015. Toženka je tožnikov predlog z odločbo z dne 15. 12. 2015 zavrnila, kar je bilo potrjeno z dokončno odločbo toženke z dne 15. 4. 2016. Predmet tega spora je vprašanje, ali je tožnik upravičen do razlike v pokojnini tudi za čas od 27. 2. 2005 do 30. 6. 2015.

8. Ustavno sodišče RS je v odločbi št. U-I-239/14 in Up-1169/12 z dne 26. 3. 2015 toženki naložilo, da mora v roku 60 dni po objavi odločbe v Uradnem listu RS ponovno odmeriti pokojnino zavarovancem oziroma uživalcem pokojnine, za katere je v postopkih revizije ugotovljeno, da so bile delnice za notranji odkup vplačane z delom plače, ki se všteva v pokojninsko osnovo. V skladu s 4. točko odločbe Ustavnega sodišča je bila toženka dolžna izdati odločbo o ponovni odmeri pokojnine v postopku z izrednim pravnim sredstvom razveljavitve ali spremembe dokončne odločbe iz prvega odstavka 183. člena ZPIZ-21, ne glede na čas vročitve dokončne odločbe o odmeri pokojnine2. Pri tem je Ustavno sodišče v 5. točki določilo, da odločba o ponovni odmeri pokojnine učinkuje od prvega dne naslednjega meseca od njene izdaje, če je bil postopek uveden po uradni dolžnosti, oziroma od prvega dne naslednjega meseca po dani zahtevi, če je bila dana zahteva. Za zavarovance oziroma uživalce pokojnine, ki so že pred objavo te odločbe v Uradnem listu RS zahtevali ponovno odmero, pa od prvega dne naslednjega meseca po dani zahtevi.3

9. V tožnikovem primeru je bil postopek ponovne odmere starostne pokojnine uveden po uradni dolžnosti, zato ima tožnik v skladu z zgoraj navedeno odločbo Ustavnega sodišča pravico do ponovne (višje) odmere pokojnine od 1. 7. 2015 dalje. Toženka je zato z odločbo z dne 15. 12. 2015 pravilno zavrnila tožnikov predlog za priznanje in plačilo višje pokojnine že od upokojitve 27. 2. 2005 dalje.

10. Neutemeljeni so revizijski ugovori tožnika, da ima pravico do pravilne odmere pokojnine od upokojitve dalje, ker so bili prispevki za notranji odkup delnic plačani; ker gre za neodtujljivo pravico, ki ne zastara in ker je z neupoštevanjem plačanih prispevkov kršena njegova pravica do zasebne lastnine, socialne varnosti in zaupanja v pravo. Odločba toženke z dne 25. 4. 2005 o priznanju pravice do starostne pokojnine od 27. 2. 2005 dalje je postala formalno in materialno pravnomočna. To pomeni, da po poteku pritožbenega roka zavezuje obe stranki, četudi je nepravilna, torej tudi če je bila osnova za odmero pokojnine določena napačno in ni temeljila na vseh plačanih prispevkih, ki bi se sicer morali upoštevati.

11. Neutemeljen je tudi ugovor tožnika, da odločba z dne 25. 4. 2005 ni postala pravnomočna glede dela plač, s katerim so bile vplačane delnice za notranji odkup, ker o tem še ni bilo odločeno oziroma je toženka odločanje o tem delu zavrnila. Pravica do starostne pokojnine je enovita, nedeljiva pravica; njena višina se izračuna na podlagi vseh podatkov o plačah oz. plačanih prispevkih, ki se v skladu z zakonskimi določili upoštevajo pri določitvi njene višine. Če kateri od podatkov ni upoštevan oz. je upoštevan nepravilno, je to lahko stvar pritožbenega postopka (oz. po pravnomočnosti stvar izrednih pravnih sredstev). V konkretnem primeru so podatki o plačah in plačanih prispevkih (tudi glede dela plač, s katerim so bile plačane delnice za notranji odkup) obstajali že v času tega odločanja in s tem, ko je bilo odločeno, kateri se upoštevajo, je bilo istočasno odločeno, kateri se ne. O tožnikovi (enoviti) pravici do starostne pokojnine je torej že bilo odločeno, zato je zmotno stališče tožnika, da glede dela plače, ki se nanaša na notranji odkup delnic, odločba z dne 25. 4. 2005 ni postala pravnomočna. Tožnik izpostavlja tudi, da so izračuni, ki so priloženi odločbi o priznanju pravice do starostne pokojnine za laika zapleteni, da odločba iz leta 2005 ni bila ustrezno obrazložena in da je zaupal v pravilnost izračuna toženke, vendar to ne more vplivati na nastop pravnomočnosti tožnikove odločbe o starostni pokojnini.

12. Prav tako ni ključen ugovor tožnika, da Ustavno sodišče v odločbi z dne 26. 3. 2015 ni izključilo možnosti uveljavitve zahtevkov za izplačilo razlike v pokojnini za nazaj. V pravnomočna razmerja je zgolj izjemoma mogoče poseči z izrednimi pravnimi sredstvi, če so za to izpolnjeni zakonski pogoji. Ustavno sodišče je v zvezi s ponovno odmero pokojnine izrecno določilo uporabo izrednega pravnega sredstva razveljavitve ali spremembe dokončne odločbe iz prvega odstavka 183. člena ZPIZ-2, s katerim nepravilne odločitve oz. njenih pravnih posledic, ki so že nastale, ni mogoče odpraviti za nazaj, temveč se lahko le za naprej vzpostavi zakonito stanje. Poleg tega Ustavna odločba v 5. točki tudi jasno določa časovni učinek odločbe o ponovni odmeri, ki jo izda toženka tako, da nova odločba v vseh primerih učinkuje zgolj za naprej (od zahteve oz. od po uradni dolžnosti izdane odločbe dalje), in ne za nazaj. S to odločitvijo je zagotovilo enakopravno obravnavo vseh zavarovancev, ki jim je bila pokojnina kadarkoli odmerjena nepravilno.

13. Ker je tožnikova odločba o starostni pokojnini z dne 25. 4. 2005 postala pravnomočna in ker niti 183. člen ZPIZ-2 (ali katero drugo izredno pravno sredstvo), niti odločba Ustavnega sodišča tožniku ne dajeta pravice do ponovne odmere pokojnine za nazaj, vse od upokojitve v letu 2005 dalje, tožnikov zahtevek materialnopravno ni utemeljen.

14. Revizijski razlogi niso podani, zato je sodišče na podlagi 378. člena ZPP revizijo kot neutemeljeno zavrnilo.

-------------------------------
1 Ta določa, da se dokončno odločbo, s katero je bila kršena materialna določba zakona ali podzakonskega akta, tudi zaradi očitno napačno ugotovljenega dejanskega stanja v škodo ali korist zavarovanca ali uživalca pravic ali zavoda, lahko razveljavi ali spremeni pristojna enota zavoda, ki je odločbo izdala.
2 Navedeno se nanaša na drugi odstavek 183. člena ZPIZ-2, ki določa, da se nova odločba lahko izda v roku desetih let od vročitve dokončne odločbe zavarovancu ali uživalcu pravic, s katero je bila kršena materialna določba zakona ali podzakonskega akta. Po tem datumu dokončne odločbe ni mogoče več spremeniti na podlagi tega izrednega pravnega sredstva.
3 Gre za nekoliko dopolnjen tretji odstavek 183. člena ZPIZ-1, ki določa, da nova odločba učinkuje od prvega dne naslednjega meseca po dani zahtevi, če je bil postopek uveden po uradni dolžnosti, pa od prvega dne naslednjega meseca po izdaji odločbe.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-2 - člen 183, 183/3

Pridruženi dokumenti:*

Opr. št: VSRS Sodba VIII Ips 68/2018, z dne 12.09.2018, ECLI:SI:VSRS:2018:VIII.IPS.68.2018

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
29.10.2018

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDIyNzA3