<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Upravni oddelek

VSRS Sklep X Ips 94/2015
ECLI:SI:VSRS:2015:X.IPS.94.2015

Evidenčna številka:VS1015080
Datum odločbe:13.05.2015
Opravilna številka II.stopnje:Sodba UPRS (zunanji oddelek v Mariboru) II U 421/2014
Senat:mag. Nina Betetto (preds.), Peter Golob (poroč.), Marko Prijatelj
Področje:UPRAVNI SPOR - DENACIONALIZACIJA
Institut:dovoljenost revizije - denacionalizacija - odškodnina tuje države - FIP - že rešeno vprašanje - dokazovanje v upravnem postopku - splošno vprašanje - jasne zakonske določbe

Jedro

Vrhovno sodišče je v odločbah X Ips 85/2013, X Ips 267/2013 in X Ips 103/2013 že odgovorilo na vprašanja v zvezi z uporabo drugega odstavka 10. člena ZDen, ki jih revidenti navajajo (ali je FIP akt na podlagi katerega so imele osebe pravico oziroma možnost pridobiti odškodnino, tako tudi za podržavljeno nepremično premoženje in ali se kot dokaz upošteva potrdilo Zveznega ministrstva za finance Republike Avstrije), zato ta vprašanja niso pomembna pravna vprašanja v smislu 2. točke drugega odstavka 83. člena ZUS-1.

Že na podlagi načela zaslišanja strank, kot ga določa 8. člen ZUP/86 in določbe 143. člena ZUP/86, ki vsebinsko konkretizira to načelo, je jasno, da lahko stranka v postopku denacionalizacije dokazuje dejstva in okoliščine, ki so odločilne za presojo obstoja okoliščin po prvem stavku drugega odstavka 10. člena ZDen. Zato to sicer splošno vprašanje dokazovanja dejstev in okoliščin ni pomembno pravno vprašanje.

Izrek

I. Revizija se zavrže.

II. Tožeča stranka sama trpi svoje stroške revizijskega postopka.

Obrazložitev

1. Zoper v uvodu tega sklepa navedeno pravnomočno sodbo sodišča prve stopnje je tožeča stranka (v nadaljevanju revidenti) vložila revizijo. Njeno dovoljenost utemeljuje s sklicevanjem na 2. točko drugega odstavka 83. člena Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1).

K I. točki izreka:

2. Revizija ni dovoljena.

3. Z izpodbijano sodbo je sodišče prve stopnje na podlagi prvega odstavka 63. člena ZUS-1 kot neutemeljeno zavrnilo tožbo revidentov zoper odločbo Republike Slovenije, Upravne enote Murska Sobota, št. 321-507/93-236(0309) z dne 21. 12. 2011. Prvostopenjski upravni organ je z navedeno odločbo zavrnil zahtevo za denacionalizacijo premoženja, podržavljenega A. A., ker so podane okoliščine iz drugega odstavka 10. člena Zakona o denacionalizaciji (v nadaljevanju ZDen), saj je imela pokojna razlaščenka pravico pridobiti odškodnino od tuje države (Avstrije) po Pogodbi med ZR Nemčijo in Republiko Avstrijo o poravnavi škod izgnancem, preseljencem in pregnancem o ureditvi drugih finančnih vprašanj in vprašanj socialnega področja (v nadaljevanju FIP). Razlaščenka je namreč izpolnjevala pogoje iz Priloge 1 k FIP, točk A in B, in iz priloge 2 k FIP, točke B. Tožena stranka je z odločbo, št. 490-21/2013/2 z dne 30. 6. 2014, pritožbo revidentov zoper prvostopenjski akt zavrnila.

4. Po drugem odstavku 83. člena ZUS-1 je revizija dovoljena, če je izpolnjen eden izmed tam navedenih pogojev za njeno dovoljenost. Po ustaljeni upravnosodni praksi Vrhovnega sodišča je tako trditveno kot dokazno breme o izpolnjevanju pogojev za dovoljenost revizije na strani revidenta, saj revizije po uradni dolžnosti ni mogoče dovoliti. Ustavno sodišče RS je že v več sklepih (npr. Up-858/2008 z dne 3. 6. 2008, Up-1124/2008 z dne 23. 9. 2008, Up-1057/2008 z dne 2. 4. 2009, Up-1186/2008 z dne 23. 4. 2009 in Up-1808/2008 z dne 17. 9. 2009) ugotovilo, da takšno stališče ni v nasprotju z Ustavo RS.

5. Po določbi 2. točke drugega odstavka 83. člena ZUS-1, ki jo uveljavljajo revidenti, je revizija dovoljena, če gre po vsebini zadeve za odločitev o pomembnem pravnem vprašanju ali če odločba sodišča prve stopnje odstopa od sodne prakse Vrhovnega sodišča glede pravnega vprašanja, ki je bistveno za odločitev, ali če v sodni praksi sodišča prve stopnje o tem vprašanju ni enotnosti, Vrhovno sodišče pa o tem še ni odločalo.

6. Pomembnost pravnega vprašanja je po dikciji ZUS-1 treba presojati glede na vsebino zadeve. Odločitev o vprašanju pa mora biti pomembna za zagotovitev pravne varnosti, enotne uporabe prava ali za razvoj prava preko sodne prakse. V revizijskem postopku pred Vrhovnim sodiščem je namreč poudarjen objektivni pomen tega izrednega pravnega sredstva in s tem vloga Vrhovnega sodišča pri razvoju prava, v usmerjanju sodne prakse in zagotavljanju njene enotnosti. V skladu z ustaljeno upravnosodno prakso Vrhovnega sodišča zato pomembno pravno vprašanje v smislu 2. točke drugega odstavka 83. člena ZUS-1 ni vprašanje, ki se ne nanaša na vsebino zadeve (X Ips 204/2011, X Ips 128/2012, X Ips 360/2012, X Ips 452/2012, X Ips 251/2014 in druge), vprašanje, ki v pravni teoriji in sodni praski ne vzbuja dvomov ali dilem in je odgovor nanj možen že na podlagi določb zakonskih in podzakonskih aktov (X Ips 493/2012, X Ips 15/2013, X Ips 167/2013, X Ips 277/2013, X Ips 119/2014 in druge), in vprašanje, na katerega je Vrhovno sodišče že odgovorilo (X Ips 131/2010, X Ips 115/2013, X Ips 252/2013, X Ips 197/2014, X Ips 273/2014 in druge).

7. V obravnavani zadevi revidenti dovoljenost revizije utemeljujejo prav s takimi vprašanji. Navajajo štiri vprašanja. Ta se po vsebini sicer nanašajo na vsebino te zadeve, vendar je na tri vprašanja Vrhovno sodišče že odgovorilo, četrto pa je splošno vprašanje, na katerega je dogovor jasen že na podlagi določb Zakona o splošnem upravnem postopku (v nadaljevanju ZUP/86).

8. Vrhovno sodišče je v odločbah X Ips 85/2013, X Ips 267/2013 in X Ips 103/2013 že odgovorilo na vprašanja, ki jih revidenti navajajo, in sicer: „Ali je v okviru presoje okoliščin po drugem odstavku 10. člena ZDen FIP šteti za akt, na podlagi katerega so imele določene osebe pravico dobiti ali zahtevati odškodnino od tuje države?; ali je s pridobitvijo oziroma možnostjo pridobitve odškodnine po določbah FIP izpolnjen zakonski dejanski stan po drugem odstavku 10. člena ZDen, kadar je predmet postopka denacionalizacije podržavljeno nepremično premoženje upravičenca, glede na to, da FIP v 2. členu predvideva odškodnino le za gospodinjsko opremo in premične predmete potrebne za opravljanje poklica?; in ali se pri presoji obstoja okoliščin po prvem stavku drugega odstavka 10. člena ZDen kot dokaz lahko upoštevajo tudi listine, ki jih o teh okoliščinah izdajo tuji državni organi (potrdilo Zveznega ministrstva za finance Republike Avstrije o tem, da razlaščenec in njegovi nasledniki za izgubo premoženja v nekdanji Jugoslaviji od Republike Avstrije niso prejeli odškodnine niti do nje niso bili upravičeni)?“

9. V citiranih odločbah je Vrhovno sodišče sprejelo stališče, da je tudi FIP lahko podlaga za „izključitev osebe iz denacionalizacije“ na podlagi drugega odstavka 10. člena ZDen, če je na podlagi te pogodbe pridobila oziroma imela pravico pridobiti odškodnino za premoženje podržavljeno v Sloveniji,(1) torej če je izpolnjevala v FIP in njenih prilogah določene pogoje glede državljanstva, bivanja, izgube bivališča v povezavi z dogodki II. svetovne vojne in pogoj pregnanske škode. Pojasnilo je tudi vsebino in namen odškodnine po ZDen in opozorilo na ustaljeno sodno prakso, po kateri pravica dobiti odškodnino od tuje države (v smislu drugega odstavka 10. člena ZDen) ni vezana na višino škode in vrsto podržavljenega premoženja. Pri presoji izpolnjevanja pogoja po drugem odstavku 10. člena ZDen zato ni pomembno, za katere vrste premoženja se je tuja država odločila izplačati odškodnine.(2) Navedlo je tudi razloge, zaradi katerih upravni organ, ki odloča o zahtevi za denacionalizacijo, ni vezan na potrdilo avstrijskega Zveznega ministrstva za finance o tem, ali je določena oseba imela pravico do odškodnine oziroma prejela odškodnino od Avstrije.(3)

10. Ker je Vrhovno sodišče na ta vprašanja že odgovorilo (t. i. že rešena vprašanja), vprašanja niso pomembna pravna vprašanja v smislu 2. točke drugega odstavka 83. člena ZUS-1.

11. Tudi vprašanje, ali je na podlagi drugega odstavka 10. člena ZDen strankam v postopku denacionalizacije odvzeta pravica, da dokazujejo dejstva in okoliščine, ki so odločilne za presojo obstoja okoliščin po prvem stavku drugega odstavka 10. člena ZDen,(4) ni pomembno pravno vprašanje. To vprašanje je splošno in je odgovor nanj jasen že na podlagi določb ZUP/86, ki se glede na določbo drugega odstavka 6. člena ZDen uporablja v postopkih denacionalizacije. Že na podlagi načela zaslišanja strank, kot ga določa 8. člen ZUP/86, in določbe 143. člena ZUP/86, ki vsebinsko konkretizira to načelo, je tako jasno, da stranka ta dejstva in okoliščine lahko dokazuje. Vrhovno sodišče je že v odločbah X Ips 85/2013, X Ips 267/2013 in X Ips 103/2013 pojasnilo, da je za presojo pogoja iz drugega odstavka 10. člena ZDen ključno izpolnjevanje pogojev po določbah FIP in njenih prilogah, in ne potrdilo države pogodbenice FIP. Upravni organ z razlago pogodbe le ugotovi obstoj pravne podlage za izplačilo škode (izpolnjevanje dejanskih okoliščin, na podlagi katerih je določena oseba po FIP upravičena do odškodovanja), ne ugotavlja pa, ali je način, kako je podpisnica pogodbe s pogodbo prevzete obveznosti uredila v svojem pravnem redu, zagotavljal odškodovanje. Realizacija pravic in obveznosti iz bilateralnih pogodb je namreč obveznost pogodbenih strank, zato v postopku denacionalizacije ni predmet presoje.

12. Glede na navedeno revidenti uveljavljanega pogoja za dovoljenost revizije niso izkazali, zato je Vrhovno sodišče revizijo kot nedovoljeno zavrglo na podlagi 89. člena ZUS-1.

K II. točki izreka:

13. Revidenti z revizijo niso uspeli, zato na podlagi prvega odstavka 165. člena in prvega odstavka 154. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s prvim odstavkom 22. člena ZUS-1 sami trpijo svoje stroške revizijskega postopka.

----

(1) Glej 12. do 21. točko obrazložitve odločbe X Ips 85/2013.

(2) Glej 33. do 39. točko obrazložitve odločbe X Ips 85/2013.

(3) Glej 44. točko obrazložitve odločbe X Ips 85/2013.

(4) Ta določa, da niso upravičenci v smislu tega zakona tiste osebe, ki so dobile ali imele pravico dobiti odškodnino za odvzeto premoženje od tuje države.


Zveza:

ZUS-1 člen 83, 83/2-2. ZDen člen 10, 10/2. ZUP (1986) člen 8, 143.
Datum zadnje spremembe:
05.08.2015

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDgxMzI1