<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Upravni oddelek

Sklep X Ips 98/2009
ECLI:SI:VSRS:2010:X.IPS.98.2009

Evidenčna številka:VS1012751
Datum odločbe:02.09.2010
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - UPRAVNI SPOR
Institut:poprava sodbe - dopolnilna sodba - vezanost sodišča na tožbeni zahtevek - tožbeni zahtevek v upravnem sporu - tožbeni predlog v upravnem sporu

Jedro

Zakonitost izpodbijanega upravnega akta se presoja v mejah tožbenega predloga; v mejah tožbenega zahtevka pa sodišče v upravnem sporu odloča v sporu polne jurisdikcije in pri odločanju o adhezijskem zahtevku.

Izrek

I. Predlog za popravo sodbe Vrhovnega sodišča republike Slovenije X Ips 98/2009 z dne 17. 6. 2010 se zavrne.

II. Predlog za dopolnitev sodbe Vrhovnega sodišča Republike Slovenije X Ips 98/2009 z dne 17. 6. 2010 se zavrne.

Obrazložitev

1. Tožeča stranka je dne 27. 7. 2010 na Vrhovno sodišče vložila predlog za popravo in podrejeno predlog za dopolnitev sodbe Vrhovnega sodišča X Ips 98/2009 z dne 17. 6. 2010. Med drugim je navedla, da se je njen tožbeni zahtevek glasil na odpravo razdelka 2/A prve točke izreka odločbe Davčne uprave Republike Slovenije, Davčnega urada Ljubljana, z dne 7. 6. 2006 v delu, v katerem je bilo odločeno o vračilu plačanih zamudnih obresti in vrnitev zadeve v tem obsegu v ponovni postopek davčnemu organu prve stopnje. Ker pa je revizijsko sodišče s sodbo X Ips 98/2009 spremenilo sodbo sodišča prve stopnje U 149/2008-9 z dne 29. 1. 2009 le tako, da je odpravilo odločbo tožene stranke, ne pa tudi prvostopni upravni akt v navedenem (oz. predlaganem) obsegu, ni v celoti odločilo o njenem tožbenem zahtevku. Zato predlaga, da se sodba Vrhovnega sodišča v prvi točki izreka popravi oziroma podrejeno dopolni tako, da se odloči tudi o odpravi prvostopne upravne odločbe v razdelku 2/A prve točke izreka v delu, ki se nanaša na vračilo zamudnih obresti od davka od dobička pravnih oseb, od davka od prometa blaga ali storitev in od davka na dodano vrednost in se zadeva v tem delu vrne organu, ki je prvostopni upravni akt izdal v ponovni postopek.

2. Vrhovno sodišče je s sodbo X Ips 98/2009 z dne 17. 6. 2010, katere poprava oziroma podrejeno dopolnitev se predlaga, na podlagi ugotovitve, da je sodišče prve stopnje (oziroma tožena stranka pred njim) zmotno uporabilo materialno pravo, na podlagi določbe 94. člena Zakona o upravnem sporu – ZUS-1 ugodilo tožničini reviziji, spremenilo sodbo sodišča prve stopnje U 149/2008-9 z dne 29. 1. 2009, odpravilo odločbo Ministrstva za finance z dne 13. 12. 2007 ter mu zadevo vrnilo v ponoven postopek, v katerem bo moralo ob upoštevanju pravnega mnenja glede uporabe materialnega prava odločiti o obrestovanju neupravičeno odmerjenih in plačanih zamudnih obresti. Z navedeno odločbo tožene stranke je bila namreč kot neutemeljena zavrnjena tožničina pritožba zoper odločbo Davčnega urada Ljubljana z dne 7. 6. 2006 ter v obrazložitvi izrecno navedeno, da za vračanje obrestovanih zamudnih obresti, ki jih tožeča stranka v pritožbi izrecno zahteva, niti v ZDavP niti v ZDavP-1 ni pravne podlage. S prvostopno davčno odločbo je bilo v spornem razdelku 2/A prve točke izreka odločeno o vračilu zamudnih obresti od preveč plačanih davkov (davka od dobička pravnih oseb, davka od prometa blaga ali storitev ter davka na dodano vrednost) v skupnem znesku 30.142.766,00 SIT, ne pa tudi o obrestovanju obresti, ki so bile glede na odločbo Ustavnega sodišča U-1-356/02 z dne 23. 9. 2004 nepravilno odmerjene tudi za čas pred izvršljivostjo odmerne odločbe, kar pa je pravzaprav predmet upravnega spora v zadevi X Ips 98/2009.

K I. točki izreka :

3. Po določbi prvega odstavka 328. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, ki se glede na določbo prvega odstavka 22. člena Zakona o upravnem sporu – ZUS-1 v upravnem sporu primerno uporablja, predsednik senata kadarkoli popravi napake v imenih in številkah ter druge očitne pisne in računske pomote, pomanjkljivosti glede oblike in neskladnost prepisa sodbe z izvirnikom.

4. Poprava sodbe se glede na določbo prvega odstavka 328. člena ZPP lahko nanaša le na napake v imenih in številkah ter druge očitne pisne napake in računske pomote ter pomanjkljivosti glede oblike in neskladnosti prepisa sodbe z izvirnikom, ne pa tudi na dopolnjevanje oziroma dodajanje odločitve sodišča o zahtevkih oziroma delih zahtevkov, o katerih sodišče naj ne bi odločilo, kar bi lahko zahteva po odpravi dela izreka prvostopnega upravnega akta tudi lahko bila.

5. Ker predloga tožeče stranke za popravek sodbe po njegovi vsebini ni mogoče uvrstiti med primere napak iz prvega odstavka 328. člena ZPP, je Vrhovno sodišče tožničin predlog za popravo sodbe X Ips 98/2009 kot neutemeljen zavrnilo na podlagi 328. člena v zvezi s prvim odstavkom 22. člena ZUS-1.

K II. Točki izreka :

6. Iz določbe prvega odstavka 325. člena ZPP, ki ureja inštitut dopolnilne sodbe, in ki se v upravnem sporu glede na prvi odstavek 22. člena ZUS-1 uporablja primerno, izhaja, da lahko stranka v 15 dneh od prejema sodbe predlaga pravdnemu sodišču, naj se sodba dopolni, če sodišče ni odločilo o vseh zahtevkih, o katerih bi moralo odločiti s sodbo, ali če ni odločilo o delu zahtevka.

7. Po mnenju tožeče stranke Vrhovno sodišče s sodbo X Ips 98/2009 o tožbenem zahtevku ni odločilo v celoti, saj ni odpravilo prvostopnega upravnega akta v delu, ki se nanaša na vračilo zamudnih obresti (razdelek 2/A prve točke izreka), na odpravo katerega se je nanašal tožbeni predlog.

8. V upravnem sporu je sodišče po izrecni zakonski določbi (drugi odstavek 40. člena ZUS-1) vezano na tožbeni zahtevek samo v primerih iz drugega odstavka 30. člena ZUS-1, to je v primerih, ko se s tožbo zahteva odločitev o pravici, obveznosti ali pravni koristi (spor polne jurisdikcije v smislu 65. člena ZUS-1) oziroma ko se s tožbo zahteva odločitev o vrnitvi stvari ali odškodnina (odločanje o adhezijskem zahtevku v smislu 67. člena ZUS-1).

9. Pravilo o vezanosti sodišča na tožbeni zahtevek pa ZUS-1 niti v določbah 40. člena niti v drugih določbah ne določa za primere, ko sodišče v upravnem sporu odloča oziroma presoja zakonitost izpodbijanega upravnega akta.

10. V obravnavanem primeru sodišče ni odločalo niti v sporu polne jurisdikcije niti o adhezijskem zahtevku, ampak je v mejah tožbenega predloga presojalo zakonitost izpodbijanega upravnega akta. Tožbeni predlog, v mejah katerega sodišče presoja zakonitost upravnega akta (prvi odstavek 40. člena ZUS-1), pa ni tožbeni zahtevek v smislu 234. člena ZPP, o katerem odloča sodišče samo v sporu polne jurisdikcije oziroma pri odločanju o adhezijskem zahtevku. Zato določbe ZPP o dopolnilni sodbi (325. člen do 327. člen) glede na naravo odločanja v sporu o presoji zakonitosti upravnega akta ne pridejo v poštev. Tožnikov predlog za dopolnitev sodbe je zato neutemeljen. Neutemeljen predlog za dopolnitev sodbe po določbi drugega odstavka 325. člena ZPP sodišče zavrne. Zato je Vrhovno sodišče tožnikov predlog kot neutemeljen zavrnilo na podlagi določbe drugega odstavka 325. člena ZPP, ki jo je glede na prvi odstavek 22. člena ZUS-1 primerno uporabilo.


Zveza:

ZUS-1 člen 22, 22/1, 40, 40/1, 40/2.
ZPP člen 234, 325, 325/1, 328, 328/1.
Datum zadnje spremembe:
25.01.2011

Opombe:

P2RvYy0yMDEwMDQwODE1MjUwODY3