<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Upravni oddelek

VSRS Sklep X Ips 177/2017
ECLI:SI:VSRS:2017:X.IPS.177.2017

Evidenčna številka:VS00007528
Datum odločbe:06.12.2017
Opravilna številka II.stopnje:Sodba UPRS I U 547/2016
Datum odločbe II.stopnje:09.03.2017
Senat:Peter Golob (preds.), Nataša Smrekar (poroč.), mag. Tatjana Steinman
Področje:UPRAVNI SPOR
Institut:obnova upravnega postopka - dovoljenost revizije - ni pomembno pravno vprašanje

Jedro

Predmet presoje v obravnavani zadevi je sklep o zavrženju predloga za obnovo postopka, ker obnovitveni razlog po 4. točki 260. člena ZUP (drugačna rešitev predhodnega vprašanja s strani pristojnega organa) ni izkazan, zato vprašanje o stvarni pristojnosti upravnega sodišča v tej zadevi ni pravno relevantno.

Vprašanje pravilnosti uporabe določb upravnega postopka, ni revizijski razlog v smislu 85. člena ZUS-1, saj se v postopku revizije ne presojajo kršitve pravil upravnega postopka, temveč zgolj kršitve materialnega prava in pravil ZUS-1. Zato na podlagi tega vprašanja revizije ni mogoče dovoliti.

Izrek

I. Revizija se zavrže.

II. Tožeča stranka sama trpi svoje stroške revizijskega postopka.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijano sodbo na podlagi prvega odstavka 63. člena Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1) kot neutemeljeno zavrnilo tožbo tožnikov zoper sklep Upravne enote Kranj, št. 351-534/2015-8 z dne 30. 11. 2015. Prvostopenjski upravni organ je z navedenim sklepom zavrgel predlog tožnikov za obnovo postopka, končanega z gradbenim dovoljenjem istega upravnega organa, št. 351-527/2012-29 z dne 9. 1. 2013, ki je bilo izdano tam navedenima investitorjema, lastnikoma sosednjega zemljišča, za gradnjo enostanovanjskega objekta. Tožnika sta predlagala obnovo postopka iz razloga po 4. točki 260. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (v nadaljevanju ZUP). Kot predhodno vprašanje, ki ga je pristojni organ rešil drugače, sta uveljavljala stališče Upravnega sodišča Republike Slovenije v zadevi I U 206/2015, v kateri je to sodišče, ob presoji zakonitosti njima izdanega gradbenega dovoljenja, zavzelo stališče, da čeprav občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) izrecno ne določa pogoja minimalnega odmika, je ta pogoj določen z občinskim prostorskim načrtom (OPN) in ga je treba v postopku upoštevati. Po presoji upravnega organa pa vprašanje odmika objekta ni predhodno vprašanje v smislu 147. člena ZUP, zato uveljavljani obnovitveni razlog ni niti verjetno izkazan. Pritožbeni organ je pritožbo tožnikov zoper prvostopenjski akt zavrnil z odločbo, št. 35108-256/2015/2 z dne 2. 3. 2016.

2. Zoper pravnomočno sodbo sodišča prve stopnje sta tožnika (v nadaljevanju revidenta) vložila revizijo. Glede njene dovoljenosti se sklicujeta na 2. točko drugega odstavka 83. člena ZUS-1. Uveljavljata revizijska razloga zmotne uporabe materialnega prava in bistvene kršitve določb postopka. Predlagata razveljavitev izpodbijane sodbe in vrnitev zadeve sodišču prve stopnje v novo sojenje. Zahtevata plačilo stroškov revizijskega postopka.

K I. točki izreka:

3. Revizija ni dovoljena.

4. Po drugem odstavku 83. člena ZUS-11 je revizija dovoljena, če je izpolnjen eden izmed tam navedenih pogojev. Po ustaljeni upravnosodni praksi Vrhovnega sodišča je tako trditveno kot dokazno breme o izpolnjevanju pogojev za dovoljenost revizije na strani revidenta, saj revizije po uradni dolžnosti ni mogoče dovoliti. Vrhovno sodišče glede na značilnost tega pravnega sredstva ter svoj položaj in temeljno funkcijo v sodnem sistemu svojih odločitev o tem, da revizija ni dovoljena, podrobneje ne razlaga.2

5. Po 2. točki drugega odstavka 83. člena ZUS-1 je revizija dovoljena, če gre po vsebini zadeve za odločitev o pomembnem pravnem vprašanju ali če odločba sodišča prve stopnje odstopa od sodne prakse Vrhovnega sodišča glede pravnega vprašanja, ki je bistveno za odločitev, ali če v sodni praksi sodišča prve stopnje o tem vprašanju ni enotnosti, Vrhovno sodišče pa o tem še ni odločilo.

6. Dovoljenost revizije po citirani določbi sta revidenta utemeljila z navedbo dveh pravnih vprašanj, in sicer: ali je upravno sodišče pristojno za odločanje o medsebojni skladnosti predpisov lokalne skupnosti (prostorskih aktov občine) kot o samostojni pravni celoti na podlagi 1. člena ZUS-1 in ali odločitev upravnega sodišča o medsebojni skladnosti prostorskih aktov predstavlja odločitev o predhodnem vprašanju, ki je lahko podlaga za obnovo postopka po 4. točki 260. člena ZUP.

7. Kakšne so zahteve za to, da se določeno pravno vprašanje upošteva kot izpolnjevanje pogoja za dovoljenost revizije, izhaja iz ustaljene upravnosodne prakse Vrhovnega sodišča.3 Teh zahtev izpostavljeni vprašanji ne izpolnjujeta.

8. V tej zadevi je, v okviru presoje izpodbijane sodbe, predmet presoje sklep o zavrženju predloga za obnovo postopka, ker obnovitveni razlog po 4. točki 260. člena ZUP (drugačna rešitev predhodnega vprašanja s strani pristojnega organa) ni izkazan. Glede na tako vsebino te zadeve prvo vprašanje, o stvarni pristojnosti upravnega sodišča, za rešitev te zadeve ni pravno relevantno, saj se na vsebino te zadeve ne nanaša.

9. Drugo vprašanje se nanaša na pravilnost uporabe določb upravnega postopka, kar ni revizijski razlog v smislu 85. člena ZUS-14, saj se v postopku revizije ne presojajo kršitve pravil upravnega postopka, temveč zgolj kršitve materialnega prava in pravil ZUS-1. Zato na podlagi tega vprašanja revizije ni mogoče dovoliti.5

10. Ker revidenta uveljavljanega pogoja za dovoljenost revizije nista izkazala, jo je Vrhovno sodišče zavrglo na podlagi 89. člena ZUS-1.

K II. točki izreka:

11. Revidenta z revizijo nista uspela, zato sama trpita svoje stroške revizijskega postopka (prvi odstavek 165. člena in prvi odstavek 154. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s prvim odstavkom 22. člena ZUS-1).

-------------------------------
1 Z novelo ZPP-E (Ur. l. RS, št. 10/2017) so bili črtani 83. člen in 86. - 91. člen ZUS-1 (drugi odstavek 122. člena ZPP-E). Ker pa je bila v obravnavanem primeru izpodbijana sodba sodišča prve stopnje izdana pred začetkom uporabe ZPP-E, to je pred 14. 9. 2017, se revizijski postopek konča po do tedaj veljavnem ZPP (tretji odstavek 125. člena ZPP-E) in posledično po dotedanjih določbah ZUS-1.
2 Razlogi za to so pojasnjeni v sodbi X Ips 420/2014 z dne 2. 12. 2015.
3 Glej sklepe Vrhovnega sodišča: X Ips 286/2008, X Ips 189/2009, X Ips 423/2012, X Ips 302/2013, X Ips 136/2015 , X Ips 316/2015, X Ips 281/2016 in drugi.
4 Tako Vrhovno sodišče že v sodbi X Ips 1233/2004 z dne 24. 5. 2007 in v nadaljnji sodni praksi.
5 Enako sklepi Vrhovnega sodišča, kot npr: X Ips 368/2014, X Ips 412/2014, X Ips 209/2015, X Ips 189/2016 in drugi.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o upravnem sporu (2006) - ZUS-1 - člen 83, 83/2-2.
Datum zadnje spremembe:
12.07.2018

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDE1NDg3