<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Upravni oddelek

Sklep X Ips 249/2010
ECLI:SI:VSRS:2011:X.IPS.249.2010

Evidenčna številka:VS1013273
Datum odločbe:23.06.2011
Opravilna številka II.stopnje:Sodba UPRS (zunanji oddelek v Celju) IV U 274/2009
Področje:UPRAVNI SPOR - KMETIJSTVO
Institut:dovoljenost revizije - izvozna nadomestila za kmetijske proizvode - obnova upravnega postopka - vprašanje po vsebini zadeve ni pomembno pravno vprašanje

Jedro

Vprašanje, ki ga kot pomembnega izpostavlja revidentka, ni bistveno za odločitev v tej zadevi, ko je sporna pravilnost uporabe obnove postopka kot izrednega pravnega sredstva po ZUP. Pomembnega pravnega vprašanja v zvezi z obnovo postopka pa revidentka ni izpostavila.

Izrek

I. Zadeve, ki se pri Vrhovnem sodišču vodijo kot X Ips 249/2010, X Ips 250/2010, X Ips 251/2010, X Ips 252/2010, X Ips 253/2010, X Ips 254/2010, X Ips 255/2010, X Ips 256/2010, X Ips 257/2010, X Ips 258/2010, X Ips 259/2010, X Ips 260/2010, X Ips 261/2010, X Ips 262/2010, X Ips 263/2010, X Ips 264/2010, X Ips 265/2010, X Ips 266/2010, X Ips 267/2010, X Ips 321/2010, X Ips 322/2010, X Ips 323/2010 in X Ips 324/2010, se združijo v skupno obravnavanje in odločanje tako, da postane osnovni spis X Ips 249/2010.

II. Revizije se zavržejo.

III. Tožeča stranka sama trpi svoje stroške revizijskih postopkov.

Obrazložitev

1. Zoper v uvodu navedene pravnomočne sodbe prvostopenjskega sodišča je tožena stranka vložila revizije. Njihovo dovoljenost utemeljuje z 2. točko drugega odstavka 83. člena Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1).

K I. točki izreka:

2. Ker gre v obravnavanih zadevah za več postopkov o istem predmetu, ob bistveno enakem dejanskem stanju in tožena stranka sodbe v vseh primerih izpodbija z vsebinsko povsem enakimi razlogi in ker sta v vseh primerih isti tudi stranki spora, so izpolnjeni pogoji za združitev postopkov na revizijski stopnji. Zato je ob upoštevanju načela pospešitve in ekonomičnosti postopka iz prvega odstavka 11. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) v zvezi s prvim odstavkom 22. člena ZUS-1 Vrhovno sodišče smiselno uporabilo določbo prvega odstavka 42. člena ZUS-1 in v uvodu navedene zadeve združilo v skupno obravnavanje in odločanje.

K II. točki izreka:

3. Revizije niso dovoljene.

4. Z izpodbijanimi sodbami je sodišče prve stopnje na podlagi določbe 3. in 4. točke prvega odstavka 64. člena Zakona o upravnem sporu - ZUS-1 ugodilo tožbam tožeče stranke in odpravilo tam navedene odločbe Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju Agencija) in tožene stranke. Prvostopenjski upravni organ je po uradni dolžnosti iz razloga po 1. točki 260. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (v nadaljevanju ZUP) obnovil postopke odobritve izvoznega nadomestila (1. točka izreka vseh odločb) in hkrati v ponovljenem postopku odločil, da se tam navedene odločbe Agencije odpravijo (2. točka izreka), da se tožeči stranki odobrijo izvozna nadomestila v tam navedenih zneskih (3. točka izreka), da se zavrnejo višji zahtevki za izvozna nadomestila (4. točka izreka), da se ji obračunajo kazni (5. točka izreka) in da mora vrniti preveč izplačana izvozna nadomestila, pripadajoče obresti in kazen (6. točka izreka). Tožena stranka je pritožbe tožeče stranke zoper te odločbe kot neutemeljene zavrnila.

5. Po drugem odstavku 83. člena ZUS-1 je revizija dovoljena, če je izpolnjen eden izmed tam navedenih pogojev za njeno dovoljenost. Po ustaljeni upravnosodni praksi Vrhovnega sodišča je tako trditveno kot dokazno breme o izpolnjevanju pogojev za dovoljenost revizije na strani revidenta, saj revizije po uradni dolžnosti ni mogoče dovoliti oziroma uvesti. Ustavno sodišče RS je že v več sklepih (npr. Up-858/08 z dne 3. 6. 2008, Up-1124/08 z dne 23. 9. 2008, Up-1057/08 z dne 2. 4. 2009, Up-1186/08 z dne 23. 4. 2009 in Up-1808/08 z dne 17. 9. 2009) ugotovilo, da takšno stališče ni v nasprotju z Ustavo RS.

6. Po določbi 2. točke drugega odstavka 83. člena ZUS-1 je revizija dovoljena, če gre po vsebini zadeve za odločitev o pomembnem pravnem vprašanju ali če odločba sodišča prve stopnje odstopa od sodne prakse Vrhovnega sodišča glede pravnega vprašanja, ki je bistveno za odločitev, ali če v sodni praksi sodišča prve stopnje o tem pravnem vprašanju ni enotnosti, Vrhovno sodišče pa o tem še ni odločalo. Pomembnost pravnega vprašanja je po dikciji ZUS-1 treba presojati glede na vsebino zadeve. Skladno z ustaljeno upravnosodno prakso Vrhovnega sodišča (npr. X Ips 286/2008 z dne 19. 6. 2008, X Ips 433/2007 z dne 23. 10. 2008, X Ips 655/2008 z dne 4. 12. 2008) in določbo prvega odstavka 367. a člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 22. člena ZUS-1 je dovoljenost revizije iz tega razloga podana le, če je odločitev o tem vprašanju pomembna za zagotovitev pravne varnosti, enotne uporabe prava ali za razvoj prava preko sodne prakse. Skladno z ustaljeno upravnosodno prakso Vrhovnega sodišča (npr. X Ips 433/2007 z dne 23. 10. 2008, X Ips 69/2009 z dne 19. 3. 2009, X Ips 592/2007 z dne 21. 5. 2009, X Ips 189/2009 z dne 4. 6. 2009) in z določbo četrtega odstavka 367. b člena ZPP mora revident natančno in konkretno navesti sporno pravno vprašanje in pravno pravilo, ki naj bi bilo prekršeno, okoliščine, ki kažejo na njegovo pomembnost, ter na kratko obrazložiti, zakaj je sodišče prve stopnje to vprašanje rešilo nezakonito; zatrjevane kršitve postopka mora opisati natančno in konkretno, na enak način pa mora izkazati tudi obstoj sodne prakse Vrhovnega sodišča, od katere naj bi odločitev odstopala, oziroma neenotnost sodne prakse sodišča prve stopnje. Če se revident sklicuje na sodno prakso Vrhovnega sodišča, mora navesti opravilne številke zadev, kopije sodnih odločb sodišč prve stopnje, na katere se sklicuje, pa mora reviziji priložiti.

7. Revidentka kot pomembno pravno vprašanje izpostavlja vprašanje, ali določbe 51. in 52. člena Uredbe Komisije (ES) št. 800/1999 z dne 15. 4. 1999 o skupnih podrobnih pravilih za uporabo sistema izvoznih nadomestil za kmetijske proizvode predstavljajo zadostno pravno podlago za izdajo odločbe o vračilu neupravičeno izplačanega izvoznega nadomestila v samostojnem postopku.

8. Vprašanje, ki ga revidentka navaja, pa ni bistveno za odločitev v tej zadevi, ko je sporna pravilnost uporabe obnove postopka kot izrednega pravnega sredstva po ZUP. Pomembnega pravnega vprašanja v zvezi z obnovo postopka pa revidentka ni izpostavila. Zato pogoj iz 2. točke drugega odstavka 83. člena ZUS-1 za dovoljenost te revizije ni izpolnjen.

9. Vrhovno sodišče je glede na navedeno revizije zavrglo kot nedovoljene na podlagi 89. člena ZUS-1.

K III. točki izreka:

10. Tožeča stranka s svojimi odgovori na revizije ni prispevala k odločitvi, zato je Vrhovno sodišče skladno z določbami prvega odstavka 155. člena in prvega odstavka 165. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 22. člena ZUS-1 odločilo, da sama trpi svoje stroške revizijskih postopkov.


Zveza:

ZUS-1 člen 83, 83/2-2.
Datum zadnje spremembe:
17.02.2012

Opombe:

P2RvYy0yMDEwMDQwODE1MjYyNzY3