Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 7098cT0lMjBpJTIwaXBzJTIwMzY4OTMtMjAxMCZkYXRhYmFzZSU1QlNPVlMlNUQ9U09WUyZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJnJvd3NQZXJQYWdlPTIwJm9yZGVyPWNvZGUmZGlyZWN0aW9uPWFzYw==
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
Sodba X Ips 1315/2004Vrhovno sodiščeUpravni oddelek09.07.2009seznam zaostalih davčnih obveznosti – pravna narava seznama – upravni akt – pritožba zoper seznam davčnih obveznostiSeznam zaostalih davčnih obveznosti ni upravni akt, ker v njem ni odločeno o pravici, obveznosti ali pravni koristi fizične ali pravne osebe.
Sklep X Ips 1046/2004Vrhovno sodiščeUpravni oddelek20.05.2009ukrep urbanističnega inšpektorja – enostaven objektČe je, tako kot v obravnavanem primeru, inšpekcijski ukrep odrejen po ZUN, je od uveljavitve ZGO-1 za ukrep odstranitve objekta relevantno dejansko stanje o tem, ali so izpolnjeni pogoji, ki jih za odreditev ukrepa zahteva ZGO-1.
Sodba X Ips 1367/2004Vrhovno sodiščeUpravni oddelek08.01.2009prometni davek – davki in prispevki od plač – davek od dohodka iz premoženjaČe zavezanec opremo nepravilno knjiži, davčni organ posledic nepravilnega knjiženja ne more sanirati. Za pogojno oprostitev plačila prometnega davka morajo biti izpolnjeni vsi taksativno našteti pogoji iz ZPD in 16. člena Pravilnika. Ni naloga davčnega organa, da dokazuje dejstva, ki bi morala biti razvidna iz poslovnih knjig in evidenc.
Sodba X Ips 1453/2004Vrhovno sodiščeUpravni oddelek21.05.2009davek od dobička pravnih oseb – prihodki od financiranja – transferne cene – obračun obresti - verodostojna knjigovodska listina – obresti v zvezi z dolgoročnimi ali kratkoročnimi finančnimi naložbami – davčna osnovaObresti v zvezi z dolgoročnimi ali kratkoročnimi finančnimi naložbami štejejo med prihodke, zato se vštevajo v davčno osnovo, od katere se ugotavlja dobiček.
Sodba X Ips 146/2004Vrhovno sodiščeUpravni oddelek26.02.2009davčna osnova za odmero dohodnineV osnovo za odmero dohodnine se všteva tudi dobiček, dosežen z opravljanjem dejavnosti, čeprav odločba, s katero je bil ugotovljen, ni niti dokončna oziroma pravnomočna.
Sodba X Ips 1328/2004Vrhovno sodiščeUpravni oddelek07.05.2009prisilna izterjava – seznam zaostalih obveznosti – uvedba prisilne poravnave – učinki prisilne poravnaveUčinki potrjene prisilne poravnave se raztezajo samo na terjatve, ki so do trenutka uvedbe prisilne poravnave že nastale.
Sodba X Ips 1022/2004Vrhovno sodiščeUpravni oddelek21.05.2009plačilo dajatve po koncesijski pogodbi - ničnost upravne odločbe – ni upravna stvar – razmerja, ki so predmet urejanja s koncesijsko pogodboTožena stranka ni imela zakonite podlage za izdajo izpodbijanega sklepa, po katerem je z upravno odločbo (sklepom) odločala v zadevi oziroma razmerjih, ki so predmet urejanja s koncesijsko pogodbo.
Sodba X Ips 1239/2004Vrhovno sodiščeUpravni oddelek16.07.2009davek na dodano vrednost – odbitek vstopnega DDV – obvezne sestavine računa - vrednost brez DDV – firma prejemnika računa – predhodno vprašanje SES – Šesta direktiva o DDVKljučni podatek za identifikacijo davčnega zavezanca je njegova davčna številka, ki se v skladu s 30. členom ZDS uporablja za enotno opredelitev davčnega zavezanca v davčnih evidencah, firma in sedež zavezanca pa sta kontrolna podatka. Cena brez DDV je obvezna sestavina računa, saj jo kot takšno določata tako ZDDV kot Šesta direktiva, zato je mogoče utemeljeno zaključiti, da se račun, iz katerega cena brez DDV ni razvidna, ne upošteva kot račun, na podlagi katerega bi bilo mogoče v skladu s 6. odstavkom 40. člena ZDDV uveljavljati odbitek vstopnega DDV.
Sodba X Ips 1247/2004Vrhovno sodiščeUpravni oddelek02.07.2009udeležba članov uprave pri dobičku družbe – dohodek iz premoženja – osebni prejemki – dohodnina – obračun davka po odbitku – obseg davčne kontroleUdeležba zaposlenih in članov uprave ter nadzornega sveta v dobičku pravne osebe nima podlage v njihovem premoženju, vključenem v to družbo, zato sta tožena stranka in sodišče prve stopnje te dohodke pravilno umestila med osebne prejemke po 15. členu ZDoh in ne med dohodke iz premoženja po 64. členu ZDoh. Davčni organ je v postopku kontrole pravilnosti vlaganja in obračunavanja obrazcev utemeljeno naložil tožeči stranki, da pravilno obračuna davke in prispevke od prejemkov, izplačanih iz dobička družbe, ter o tem davčnemu organu predloži pravilne obračune.
Sodba X Ips 1478/2004Vrhovno sodiščeUpravni oddelek01.10.2009davek od dohodkov iz dejavnosti – odhodki – izredni prihodki – odprava dolgoročnih rezervacij – davčna olajšavaTožeči stranki utemeljeno niso bili priznani odhodki iz naslova stroškov porabljenega materiala od vrnjenih proizvodov, ker tožeča stranka prodajne vrednosti s strani kupcev vrnjenih proizvodov ni knjižila med poslovne prihodke. Tožeča stranka je namreč vrnjene proizvode uporabila za lastne potrebe, s tem, ko jih je brezplačno razdeljevala svojim delavcem oziroma jih uporabljala na svojem posestvu za krmo živali, zato je pravilna odločitev, da stroški za proizvodnjo teh proizvodov niso bili stroški, ki so bili neposreden pogoj ali posledica opravljanja dejavnosti oziroma neposreden pogoj za ustvarjanje prihodkov. Skladno z določbo SRS 10.9 je za dolgoročno vnaprejšnje vračunavanje stroškov potrebno izdelati večletni predračun oblikovanja in črpanja ustrezne dolgoročne rezervacije ter na tej podlagi opredeliti tudi koeficiente za njihovo vračunavanje v krajših obdobjih. V primeru prodaje osnovnih sredstev (dveh tovornih avtomobilov) v tretjem letu, torej...
Sklep X Ips 1434/2004Vrhovno sodiščeUpravni oddelek22.07.2009izključitev iz šole – nedovoljena revizija – pravni interesV obravnavanem primeru se vse odločitve tožene stranke in sodišča prve stopnje nanašajo na vzgojni ukrep izključitve iz šole, ki je bil tožniku izrečen z veljavnostjo do konca šolskega leta 2001/2002. Časovni učinek ukrepa je bil omejen. Pravne posledice navedenega ukrepa so torej prenehale veljati s koncem navedenega šolskega leta, to je 31. 8. 2002. Zato po presoji revizijskega sodišča tožnik v tem postopku nima več pravnega interesa za revizijo zoper izpodbijano sodbo.
Sodba X Ips 1139/2004Vrhovno sodiščeUpravni oddelek08.10.2009davek od dobička pravnih oseb – povečanje finančne naložbe – odvisna družba – dividenda – kapitalska metoda – dobiček odvisne družbe – delitev dobička – nastanek poslovnega dogodka – revalorizacija – davčno priznani odhodki – dolgoročno posojilo – nedopustna novota – davčna olajšava – investicija – prenos davčnih olajšav - pripojitev – končni obračun – pravno nasledstvoPri vrednotenju dolgoročnih finančnih naložb po kapitalski metodi se dobiček, ugotovljen pri odvisni družbi, prišteva med prihodke iz povečanja naložbe pri matični družbi v letu, ko odvisna družba ugotovi dobiček. Davčnih olajšav pripojenih družb ne more uveljavljati prevzemna družba v svojem obračunu, ampak morajo biti upoštevane najkasneje v končnem obračunu prevzete družbe.
Sodba X Ips 1479/2004Vrhovno sodiščeUpravni oddelek30.10.2009davki – prometni davek - izbris iz sodnega registra – aktivni družbenik - zastaranje izterjave davčne obveznosti – predložitev plačilnih nalogov v vrstni red plačilDružba ima vedno vsaj enega aktivnega družbenika. Ker je bil revident edini družbenik izbrisane družbe, ga je potrebno obravnavati kot aktivnega družbenika – torej kot družbenika, ki je odgovoren za obveznosti izbrisane družbe. Okoliščine poslovanja izbrisane družbe za odločitev o njegovi odgovornosti za dolgove izbrisane družbe, niso relevantne. Ob upoštevanju, da je v takratnem obdobju Agencija RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje opravljala tudi naloge davčnega nadziranja, je po presoji Vrhovnega sodišča podano pretrganje relativnega zastaranja s trenutkom, ko so bili predloženi plačilni nalogi uvrščeni v vrstni red plačil. Gre namreč za uradno dejanje pristojnega organa (Agencije RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje), katerega namen je, da se dolgovani znesek prometnega davka poplača takrat, ko sredstva na računu zavezanca omogočajo njegovo poplačilo.
Sodba X Ips 1486/2004Vrhovno sodiščeUpravni oddelek03.09.2009davek na dodano vrednost – pravica do odbitka vstopnega DDV – registracija davčnega zavezanca – finančne storitveZavezanec za DDV ima pravico do odbitka vstopnega DDV šele od vpisa v register zavezancev za DDV.
Sodba X Ips 110/2004Vrhovno sodiščeUpravni oddelek09.09.2009šolstvo – izobrazbeni pogoji – napredovanje v naziv – razlaga prehodne določbe 146. člena ZOFVITožnici je po uveljavitvi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - ZOFVI prenehalo delovno razmerje v izobraževalni dejavnosti. Ob njeni ponovni zaposlitvi v izobraževalni dejavnosti so zato zanjo veljali izobrazbeni pogoji po določbah ZOFVI, kar pomeni, da prehodna določba 146. člena ZOFVI zanjo ne velja več.
Sodba X Ips 196/2004Vrhovno sodiščeUpravni oddelek07.10.2009gradbeno dovoljenje – dokazilo o lastništvu zemljišča – ničnost prodajne pogodbe kot predhodno vprašanje - glavna obravnavaPredložitev dokaza o pravici razpolaganja je eden od pogojev, da se začne postopek za izdajo gradbenega dovoljenja, in ne gre za predhodno vprašanje v smislu 144. člena ZUP. Ker tožnik ni izkazal, da je kupoprodajna pogodba, na podlagi katere investitor izkazuje pravico graditi, nična, dokazno breme pa je na njem, je ob izpolnjevanju ostalih pogojev po ZGO upravni organ pravilno izdal gradbeno dovoljenje investitorju.
Sodba X Ips 1255/2004Vrhovno sodiščeUpravni oddelek01.10.2009davek na dodano vrednost – pravica do odbitka vstopnega DDV – dajanje plovila v najem – izvoz plovila – popravek odbitka vstopnega DDV – sodbe Sodišča ESDavčni zavezanec ima pravico do odbitka vstopnega DDV tako v primeru dajanja plovila v najem kot tudi pri izvozu, zato se niso spremenili pogoji, merodajni za obdavčevanje v skladu z drugim odstavkom 42. člena ZDDV, saj sprememba pogojev ne privede do manjšega odbitka vstopnega DDV z ozirom na začetno stanje.
Sodba in sklep X Ips 1103/2004Vrhovno sodiščeUpravni oddelek15.07.2009potrdilo o diplomi – študijski program, ki ne velja večTožnik je po ugotovitvah tožene stranke opravil del izpitov po študijskem programu, ki ne velja več. Ob taki ugotovitvi pa tudi po mnenju revizijskega sodišča ni podlage za zaključek, da je opravil študij po višješolskem programu Ekonomsko poslovne fakultete v Mariboru. Zato mu potrdila o diplomiranju ni mogoče izdati.
Sodba X Ips 1111/2004Vrhovno sodiščeUpravni oddelek08.10.2009davek na dodano vrednost – zamudne obresti – odbitek vstopnega DDV – stek pogojevČe se blago ali storitev prejme v enem, račun oziroma carinska deklaracija pa v drugem davčnem obdobju, se vstopni DDV odbije v tistem davčnem obdobju, v katerem sta izpolnjena oba pogoja.
Sodba X Ips 1278/2005Vrhovno sodiščeUpravni oddelek12.11.2009komunalni prispevek – načelo zakonitosti – uporaba predpisovUpravni organ pri odločanju uporabi predpis, ki velja v času njegovega odločanja.

Izberi vse|Izvozi izbrane