Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 7098cT0lMjBpJTIwaXBzJTIwMzY4OTMtMjAxMCZkYXRhYmFzZSU1QlNPVlMlNUQ9U09WUyZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJnJvd3NQZXJQYWdlPTIwJm9yZGVyPWNoYW5nZURhdGUmZGlyZWN0aW9uPWFzYw==
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
Sklep X Ips 216/2009Vrhovno sodiščeUpravni oddelek09.07.2009ugotovitev državljanstva – denacionalizacija – dovoljenost revizije – pomembno pravno vprašanje – zelo hude poslediceGlede na ugotovitev sodišča prve stopnje in pred njim upravnih organov, da je upravičenka že leta 1934 izgubila jugoslovansko državljanstvo, ker je bila tega leta izbrisana iz domovinske kartoteke občine ..., v obravnavanem primeru vprašanje revidentke, ali je upravičenka izgubila jugoslovansko državljanstvo v letu 1938, ko se je poročila z avstrijskim državljanom, ni pomembno po vsebini obravnavane zadeve. Tega vprašanja zato ni mogoče šteti za pomembno pravno vprašanje v smislu 2. točke drugega odstavka 83. člena ZUS-1.
Sodba X Ips 385/2006Vrhovno sodiščeUpravni oddelek08.07.2009določanje obratovalnega časa – soglasje – obratovalni čas – gostinski lokal - gostinstvoObratovanje izven časa, ki ga določa Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih lokalov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, sprejet na podlagi prvega odstavka 12. člena ZGos se šteje za podaljšani obratovalni čas. Pri odločanju o obratovanju posameznega gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem času je vključena lokalna skupnost tako, da daje svoje soglasje.
Sklep X Ips 551/2007Vrhovno sodiščeUpravni oddelek02.04.2009dovoljenost revizije – izdaja gradbenega dovoljenja – pomembno pravno vprašanje – zelo hude posledice – rušitev objektaV postopku zavrnitve izdaje gradbenega dovoljenja revident ne more izkazati zelo hudih posledic s sklicevanjem na morebitno rušitev objekta, ki ni predmet tega upravnega spora.
Sodba X Ips 1332/2005Vrhovno sodiščeUpravni oddelek16.07.2009dohodnina – davek od dohodkov iz dejavnosti - odhodki – popravki vrednosti terjatev – način oblikovanja popravkov – Slovenski računovodski standardi – SRS – temeljnica - ocenaPopravki vrednosti terjatev so davčno priznan odhodek, če so oblikovani na podlagi domneve, ki temelji na izkušnjah iz preteklih let in na pričakovanjih v obračunskem obdobju, način njihovega oblikovanja pa je določen v internem aktu o računovodstvu.
Sklep X Ips 725/2007Vrhovno sodiščeUpravni oddelek27.05.2009združitev revizij – dovoljenost revizij – navedena vrednost spornega predmeta – vrednost izpodbijanega dela dokončnega upravnega akta – pomembno pravno vprašanje – pooblastilo ministra – ustaljena sodna praksaIzpostavljeno vprašanje po presoji Vrhovnega sodišča ni vprašanje, ki bi bilo pomembno za razvoj prava, zagotovitev pravne varnosti ali enotne sodne prakse, saj o tem vprašanju že obstaja ustaljena sodna praksa sodišča prve stopnje, ki jo je potrdilo tudi Vrhovno sodišče.
Sklep X Ips 184/2009Vrhovno sodiščeUpravni oddelek18.06.2009izročitev tujca – dovoljenost revizije – pomembno pravno vprašanje – azilni postopek v teku – zelo hude posledice – trditveno in dokazno bremePravno vprašanje, o katerem je Vrhovno sodišče že odločalo in zavzelo stališče, ni pomembno pravno vprašanje v smislu določbe 2. točke drugega odstavka 83. člena ZUS-1.
Sodba X Ips 39/2005Vrhovno sodiščeUpravni oddelek03.09.2009ocena davčne osnove – verjetnostPri oceni davčne osnove mora biti davčna osnova ugotovljena vsaj z zadostno stopnjo verjetnosti.
Sklep X Ips 293/2009Vrhovno sodiščeUpravni oddelek27.08.2009tujci – stalno bivanje - dovoljenost revizije – zelo hude poslediceZelo hudih posledic revident z navedbami o bivanju in opravljanju dela v Republiki Sloveniji od leta 1983 po presoji Vrhovnega sodišča ni izkazal. Že iz revidentovih navedb izhaja, da zavrnitev njegove prošnje za stalno prebivanje samo po sebi ne pomeni izgube dela, s katerim se preživlja.
Sodba X Ips 186/2005Vrhovno sodiščeUpravni oddelek10.09.2009dohodnina – pogodba o življenjskem in nezgodnem zavarovanju – plačevanje zavarovalnih premij s strani delodajalca – boniteta – prejemek iz delovnega razmerja – pogodba o prenosu pravic iz zavarovalne pogodbe – oprava glavne obravnavePlačilo premije za zavarovanje iz naslova plačila življenjskega zavarovanja predstavlja boniteto v zvezi z delovnim razmerjem in tako vir dohodnine skladno s 6. členom ZDoh. Kasnejša pogodba o prenosu pravic iz zavarovalne pogodbe ne vpliva na davčno razmerje, ki je nastalo s sklenitvijo pogodbe in plačevanjem premij.
Sklep X Ips 334/2009Vrhovno sodiščeUpravni oddelek10.09.2009dovoljenost revizije – odstop od sodne prakse – zelo hude posledice – trditveno in dokazno bremeObstoj razlogov za dovoljenost revizije mora izkazati revident. Ni podan odstop od uveljavljene sodne prakse, če gre v obravnavani zadevi za drugačno pravno in dejansko situacijo od situacije, kakršna je v zadevah, na katere se sklicuje revident. Ker gre pri vračanju premoženja članom agrarne skupnosti za pričakovano pravico, ni mogoče kot zelo hudih posledic uveljavljati dejstva, da se ta pričakovanja ne bodo uresničila.
Sodba X Ips 1091/2006Vrhovno sodiščeUpravni oddelek02.09.2009ukrep gradbenega inšpektorja – gradnja v nasprotju z lokacijskim dovoljenjem – obseg presoje zakonitosti inšpekcijske odločbe - nadaljevanje inšpekcijskega postopka po ZGO-1Zakonitost odločitev inšpekcijskega organa se presoja glede na dejanske in pravne okoliščine v času njegovega odločanja. Morebitna poznejša pridobitev gradbenega dovoljenja bi lahko vplivala le na dopustnost izvršbe inšpekcijske odločbe.
Sklep X Ips 780/2008Vrhovno sodiščeUpravni oddelek27.08.2009dovoljenost revizije – razrešitev prodekana fakultete - pomembno pravno vprašanje – zelo hude poslediceKer revident ni izkazal obstoja zatrjevanih pogojev za dovoljenost revizije, le-ta ni dovoljena.
Sodba X Ips 764/2005Vrhovno sodiščeUpravni oddelek16.09.2009tranzitni carinski postopek – carinski prekršek – storilec prekrška kot carinski zavezanec – revizijske novote – izločitev višjega sodnikaOseba, ki je odgovorna za carinski prekršek, ker blaga v tranzitu ni predala namembni carinski izpostavi, je prva, ki pride v poštev kot carinski zavezanec.
Sklep X Ips 254/2009Vrhovno sodiščeUpravni oddelek16.09.2009dovoljenost revizije – neenotnost sodne prakse sodišča prve stopnje – odstop od sodne prakse Vrhovnega sodišča – obnova carinskega postopka – naknadni obračun carinskega dolga – odstop od sodne prakse Sodišča Evropskih skupnostiMorebiten odstop sodišča prve stopnje od sodne prakse v neki posamični zadevi ne omogoča dopustitve revizije v zadevi, ki od ustaljene sodne prakse ne odstopa.
Sklep X Ips 223/2009Vrhovno sodiščeUpravni oddelek17.09.2009dovoljenost revizije – vrednost spornega predmeta – davčna osnova – pomembno pravno vprašanje – vprašanje, pomembno za odločitev v obravnavani zadevi – hude posledice za strankoRevident mora sam izkazati obstoj pogojev za dovoljenost revizije. Obveznost stranke, izražena v denarni vrednosti, je po presoji Vrhovnega sodišča odmerjen davek, ki je naložen v plačilo stranki, in ne celotna davčna osnova. Vprašanje, ki ga izpostavlja tožnik, za odločitev v obravnavani zadevi ni relevantno, saj se ne nanaša na to zadevo, temveč na inšpekcijski postopek, poleg tega pa se nanaša na dejansko stanje in postopkovne kršitve v upravnem postopku, ki v skladu s prvim in drugim odstavkom 85. člena ZUS-1 niso predmet presoje v revizijskem postopku, zato ni izpolnjen pogoj za dovoljenost revizije po 2. točki drugega odstavka 83. člena ZUS-1.
Sodba X Ips 41/2006Vrhovno sodiščeUpravni oddelek17.09.2009izločitev uradne osebeNestrinjanje stranke z odločitvami uradne osebe in z vodenjem postopka samo po sebi ni izločitveni razlog. To so razlogi za izpodbijanje odločb s predpisanimi pravnimi sredstvi in se njihovo utemeljenost presoja v postopkih v zvezi s temi pravnimi sredstvi.
Sodba X Ips 652/2006Vrhovno sodiščeUpravni oddelek27.08.2009denacionalizacija – ugotovitev državljanstva – osebe nemške nacionalne pripadnosti – domneva nelojalnosti – dokazovanje lojalnosti – dokazno bremeČasovni okvir, ki je pomemben za ugotovitev državljanstva, je določen v Zakonu o državljanstvu Ljudske republike Jugoslavije – ZDrž, ki določa v drugem odstavku 35. člena novele iz leta 1948 oviro za ugotovitev oziroma nadaljevanje jugoslovanskega državljanstva na dan 28.8.1945, če so kumulativno podani trije pogoji: življenje v tujini, nemška narodnost in ob tem domneva nelojalnosti med vojno ali pred vojno proti narodnim in državnim koristim narodov FLRJ. Na podlagi te določbe ZDrž je bilo odrečeno državljanstvo FLRJ tistim osebam nemške narodnosti, ki so se pregrešile zoper svoje državljanske dolžnosti, ker so s svojim ravnanjem izkazovale lojalnost nemškemu Reichu. Ustavno sodišče Republike Slovenije je že preizkusilo, ali je uporaba drugega odstavka 35. člena ZDrž v besedilu novele ZDrž v nasprotju z Ustavo Republike Slovenije. Uporaba navedene določbe je bila po mnenju Ustavnega sodišča z vidika pravne kontinuitete pri ugotavljanju državljanstva dopustna.
Sklep I Up 271/2008Vrhovno sodiščeUpravni oddelek03.09.2009pritožba – zavrženje tožbe – pravočasnost tožbe – res iudicata – objektivna in subjektivna identiteta zahtevkaTožba, vložena po poteku 30-dnevnega roka od vročitve dokončnega upravnega akta, se zavrže kot prepozna. Zavrže se tudi tožba, če je enaka že prej vloženi tožbi istega tožnika (subjektivna in objektivna identiteta), o kateri je že pravnomočno odločeno (res iudicata).
Sodba X Ips 28/2005Vrhovno sodiščeUpravni oddelek16.09.2009načelo zakonitosti - gradnja brez upravnega dovoljenja – enostavni objekti - ustavna odločbaKer se je v obravnavani zadevi inšpekcijski postopek začel pred uveljavitvijo ZGO-1, upoštevaje odločbo Ustavnega sodišča pa ne gre za enostaven objekt po Pravilniku, je upravni organ prve stopnje pravilno odločil na podlagi ZUN.
Sklep X Ips 132/2008Vrhovno sodiščeUpravni oddelek17.09.2009ukrep gradbenega inšpektorja – dovoljenost revizije – zelo hude poslediceDa bi bila presoja hudih posledic možna, mora revident, upoštevaje pravilo o trditvenem in dokaznem bremenu in ustaljeno upravno sodno prakso Vrhovnega sodišča, navesti, kakšne konkretne posledice ima zanj izpodbijana odločitev in konkretne razloge, zaradi katerih naj bi bile te posledice zanj zelo hude ter vse to tudi izkazati.

Izberi vse|Izvozi izbrane